Ako na nezákonný obsah online?

Európska komisia v nadväznosti na svoje septembrové oznámenie predložila súbor prevádzkových opatrení a s nimi súvisiacich bezpečnostných opatrení, ktoré majú spoločnosti a členské štáty prijať v záujme boja proti nezákonnému obsahu online.

Tieto odporúčania sa vzťahujú na všetky formy nezákonného obsahu vrátane teroristického obsahu, podnecovania k nenávisti a násiliu, materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí, falšovaného tovaru a porušovania autorských práv. Odporúčané prevádzkové opatrenia:

  • Jasnejšie postupy týkajúce sa oznámenia a následného opatrenia: definovať jednoduché, transparentné pravidlá oznamovania nezákonného obsahu vrátane zrýchlených postupov
  • Efektívnejšie nástroje a proaktívne technológie na odhaľovanie a odstraňovanie nezákonného obsahu
  • Posilnené záruky na zaistenie základných práv
  • Osobitná pozornosť venovaná malým spoločnostiam
  • Užšia spolupráca s orgánmi presadzovania práva.
  • Zvýšená ochrana proti teroristickému obsahu na internete

Komisia dodatočne odporúča  aj viac konkrétnych opatrení, ktoré majú ešte výraznejšie obmedziť výskyt teroristického internetového obsahu. Uplatňovanie týchto odporúčaní bude Európska komisia monitorovať a následne rozhodne o potrebe dodatočných opatrení  vo forme právnych predpisov. Bližšie info na http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1169_sk.htm