Európska zdravotná únia: nový rámec EÚ pre zdravotnú bezpečnosť je zavedený

Od roku 2023 oficiálne stoja základné piliere európskej zdravotnej únie. Nie sú v nich zabudované len prísnejšie pravidlá EÚ týkajúce sa závažných cezhraničných ohrození zdravia, ale aj silnejší mandát Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb a nový rámec pre zdravotnícke protiopatrenia v núdzových situáciách. Spolu s rozšíreným mandátom Európskej agentúry pre lieky a zriadením Úradu pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie poskytujú EÚ nástroje potrebné na prípravu na mimoriadne situácie v oblasti verejného zdravia a na lepšiu reakciu v prípade takýchto situácií.

Tieto nové pravidlá po nadobudnutí účinnosti dopĺňajú kapacity európskej zdravotnej únie v oblasti pripravenosti a schopnosti reagovať a vytvárajú spoľahlivý právny rámec na zlepšenie schopností EÚ v kľúčových oblastiach prevencie, pripravenosti, dohľadu, hodnotenia rizík, včasného varovania a reakcie.

Nariadenie o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia poskytuje EÚ:

  • stabilný systém plánovania pripravenosti a integrovanejší systém dohľadu,
  • lepšiu schopnosť vykonávať presné posúdenie rizika a cielene reagovať,
  • spoľahlivé mechanizmy spoločného obstarávania zdravotníckych protiopatrení,
  • možnosť prijímať spoločné opatrenia na úrovni EÚ zamerané na riešenie budúcich cezhraničných ohrození zdravia.

Silnejšie Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb môže nielen vydávať odporúčania členským štátom týkajúce sa pripravenosti na ohrozenia zdravia, ale bude aj hostiteľom novej siete excelentnosti referenčných laboratórií EÚ. Okrem toho zriadi osobitnú skupinu EÚ v oblasti zdravia pre rýchle zásahy v prípade vypuknutia závažnej epidémie.

Na zabezpečenie účinného fungovania Úradu pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie v čase núdzových zdravotných situácií umožňuje nariadenie o rámci pre núdzové situácie zriadiť v rámci tohto úradu Radu pre zdravotné krízy. Táto rada bude na úrovni EÚ urýchlene koordinovať dodávky zdravotníckych protiopatrení a prístup k nim. Nariadenie takisto umožňuje aktiváciu nástroja EÚ FAB, núdzových výskumných a inovačných plánov a prístup k núdzovému financovaniu.

Ďalšie informácie

Nariadenie o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia

Nariadenie o rozšírenom mandáte Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb

Nariadenie o rámci pre núdzové situácie

Európska zdravotná únia

Čítať ďalej...

Opičie kiahne: Komisia zakúpila bezprostredne potrebné liečebné dávky

Komisia zabezpečila viac ako 10 000 liečebných cyklov lieku tecovirimat na liečbu opičích kiahní. Toto krízové verejné obstarávanie financuje Úrad pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA). Cez sieť rescEU smeruje liek na liečbu pacientov v členských štátoch, v ktorých je okamžite potrebný. Liek tecovirimat vyrába farmaceutická spoločnosť Meridian/SIGA.

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová v tejto suvislosti uviedla: „Dnes sme vďaka nášmu Úradu pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie zabezpečili vyše 10 000 liečebných cyklov na pomoc ľuďom, ktorí dostali opičie kiahne. Spolu s viac ako 330 000 dávkami vakcín, ktoré už EÚ nakúpila, pomôžeme členským štátom uspokojiť okamžité potreby v tomto ohľade a zabezpečiť starostlivosť o ďalších pacientov v Európe. Klesajúci počet prípadov opičích kiahní v EÚ je povzbudzujúci, neznamená to však, že hrozba pominula, ani že si môžeme vydýchnuť. Pripravenosť je pilierom našej európskej zdravotnej únie.“

Komisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič dodal: „Opičie kiahne sú pokladané z hľadiska strategických rezerv rescEU za jednu z prioritných hrozieb. Tieto dávky antivirotík na liečbu opičích kiahní poskytnú našim občanom ďalší stupeň ochrany. Ich zásoby budú členským štátom k dispozícii na základe ich naliehavých potrieb.“

Týmto krízovým verejným obstarávaním sa zabezpečí naplnenie naliehavých potrieb. Zároveň však prebieha aj spoločné obstarávanie úradu HERA a členských štátov EÚ, ktoré sa v nadchádzajúcom období zameria na strednodobé a dlhodobé potreby členských štátov.

Prístup k zakúpeným 10 000 liečebným cyklom tecovirimatu môžu získať všetky zúčastnené štáty mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany.

Súvislosti

Od vypuknutia nákazy opičími kiahňami Komisia pozorne sleduje vývoj tejto choroby v Európe a podporuje úsilie, ktoré všetky členské štáty vynakladajú v oblasti pripravenosti a reakcie. Zakúpenie a poskytnutie vyše 334 000 dávok vakcín, ktoré vyrába spoločnosť Bavarian Nordic, je len jedným príkladom podpory adresovanej členským štátom. K hlavným cieľom úradu HERA patrí zabezpečiť vývoj, výrobu, obstarávanie a spravodlivé rozdelenie kľúčových zdravotníckych protiopatrení.

rescEU  

Novovznikajúce hrozby, akými sú núdzové zdravotné situácie, ale aj incidenty v CBRN oblasti, môžu oslabiť schopnosť členských štátov EÚ navzájom si pomáhať, najmä keď viaceré európske krajiny čelia rovnakému druhu katastrofy súčasne.

Po aktivácii mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany poskytuje rescEU ďalšiu úroveň ochrany a zabezpečuje rýchlejšiu a komplexnejšiu reakciu na katastrofy. Rezerva rescEU je plne financovaná z prostriedkov EÚ a Komisia kontroluje jej fungovanie v úzkej spolupráci s krajinou, v ktorej sa rezerva nachádza.

Ďalšie informácie

Informačný prehľad o rescEU

Informačný prehľad o mechanizme EÚ v oblasti civilnej ochrany

Prehľad – Úrad EÚ pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA) (europa.eu)

@EC_HERA

@eu_echo

Čítať ďalej...

Európska komisia podpisuje s USA dohodu o spolupráci v oblasti pripravenosti a reakcie na ohrozenia verejného zdravia

V nadväznosti na vyhlásenie predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej a prezidenta Spojených štátov Joea Bidena pri príležitosti druhého globálneho samitu venovaného pandémii COVID-19 Európska komisia a Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb USA podpísali dohodu o posilnení spolupráce v oblasti pripravenosti a reakcie na ohrozenia verejného zdravia. Vďaka nej budú môcť Komisia a Spojené štáty spolupracovať na širokej škále tém v záujme spoločného riešenia núdzových zdravotných situácií, a prispievať tak k silnej globálnej zdravotnej architektúre.

Európska komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová v tejto súvislosti uviedla: „Dnešná prvá transatlantická dohoda o spolupráci v oblasti zdravia je dôležitým krokom v našom už úzkom pracovnom vzťahu s USA v boji proti ochoreniu COVID-19. So Spojenými štátmi zdieľame silný záujem o boj proti infekčným chorobám a ich prevenciu na globálnej úrovni. Dnes dávame tejto spolupráci nový rozmer. Chceme spoločne identifikovať ohrozenia zdravia, spoločne obstarávať zdravotnícke protiopatrenia a spolu sa na ohrozenia zdravia pripravovať. Pandémia nám ukázala, že spoločnými silami dokážeme lepšie čeliť budúcim zdravotným krízam a lepšie chrániť občanov v Európe i na celom svete.“

Minister zdravotníctva a sociálnych služieb USA Xavier Becerra dodal: Posilnenie našej spolupráce s Európskou komisiou prostredníctvom tejto formálnej dohody je dôkazom toho, aký význam prikladajú Spojené štáty spolupráci pri napĺňaní našich spoločných cieľov v oblasti pripravenosti a reakcie na pandémie. Táto dohoda je pre nás takisto príležitosťou spoločne pomáhať iným krajinám, vrátane krajín mimo Európskej únie, pri budovaní kapacít na prevenciu a odhaľovanie ohrození verejného zdravia, ako aj reakciu na ne.“

Transatlantickú dohodu, ktorá bola podpísaná 19. mája v Berlíne, bude na strane EÚ koordinovať Úrad Európskej komisie pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA) a Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín. Na strane USA to bude ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb. V rámci tejto dohody bude Európska komisia so Spojenými štátmi spolupracovať v oblasti informácií týkajúcich sa epidémií a dodávateľských reťazcov, výskumu a inovácií, ako aj výroby zdravotníckych protiopatrení vrátane vakcín a terapeutík. Tým, že sa vďaka dohode uľahčí výmena informácií, poznatkov a údajov, zníži sa miera duplicity a zabezpečí sa silná súčinnosť našich snáh v oblasti pripravenosti a reakcie. Európska komisia a Spojené štáty americké posilnia vzájomnú spoluprácu najmä v týchto oblastiach:

  • revízia spoločných posúdení hrozieb s cieľom identifikovať aspoň jedno najrelevantnejšie ohrozenie verejného zdravia za rok a spolupracovať na jeho riešení,
  • zdieľanie zabezpečených údajov na účely globálneho dohľadu v záujme včasného odhaľovania nových ohrození zdravia, 
  • podpora obstarávania vrátane posudzovania platforiem pre vakcíny a výmeny najlepších postupov v súvislosti s dohodami o vakcínach,
  • koordinácia podpory výskumu a vývoja inovačných zdravotníckych protiopatrení,
  • podpora tretích krajín v oblasti pripravenosti a reakcie na ohrozenia verejného zdravia,
  • boj proti nepodloženým tvrdeniam a dezinformáciám v súvislosti s ohrozeniami zdravia výmenou osvedčených postupov a prijímaním spoločných krokov.

Súvislosti

Táto administratívna dohoda je výstupom programu USA a EÚ zameraného na boj proti globálnej pandémii, očkovanie celosvetovej populácie, záchranu životov a obnovu k lepšej globálnej zdravotnej bezpečnosti.  Je súčasťou spoločných opatrení oznámených vo vyhlásení z 12. mája, v ktorom predsedníčka Európskej komisie von der Leyenová a prezident Spojených štátov amerických Biden pri príležitosti druhého globálneho samitu venovaného pandémii COVID-19 potvrdili spoločný program. Takisto dopĺňa spoločné vyhlásenie USA a Európskej komisie o vytvorení spoločnej pracovnej skupiny pre výrobu a dodávky súvisiace s bojom proti pandémii COVID-19

Ďalšie informácie

Vyhlásenie predsedníčky Európskej komisie von der Leyenovej a prezidenta Spojených štátov amerických Bidena pri príležitosti druhého samitu venovaného ochoreniu COVID-19

Program USA a EÚ zameraný na boj proti globálnej pandémii, očkovanie celosvetovej populácie, záchranu životov a obnovu k lepšej globálnej zdravotnej bezpečnosti.

Spoločné vyhlásenie USA a Európskej komisie o vytvorení spoločnej pracovnej skupiny pre výrobu a dodávky súvisiace s bojom proti pandémii COVID-19

Úrad pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA): príprava na budúce núdzové zdravotné situácie

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála

EURACTIV.SK

Kanál noviniek nebol nájdený.
Login