Začína sa prvý cyklus spolupráce a monitorovania na dosiahnutie cieľov digitálneho desaťročia do roku 2030

Politický program Cesta k digitálnemu desaťročiu, t. j. mechanizmus monitorovania a spolupráce na dosiahnutie spoločných cieľov európskej digitálnej transformácie do roku 2030, už nadobudol účinnosť.

Európsky parlament, členské štáty a Komisia po prvýkrát spoločne stanovili konkrétne ciele a zámery v štyroch kľúčových oblastiach, ktorými sú digitálne zručnosti, infraštruktúra vrátane pripojiteľnosti, digitalizácia podnikov a online verejné služby, v súlade s Európskym vyhlásením o digitálnych právach a zásadách v digitálnom desaťročí. Na dosiahnutie cieľov do roku 2030 slúži cyklický proces spolupráce, ktorého úlohou je posudzovať dosiahnutý pokrok a vymedziť míľniky. Program vytvára aj nový rámec pre viacnárodné projekty, ktorý členským štátom umožní spojiť sily v oblasti digitálnych iniciatív.

Cieľ: Ciele a zámery digitálneho desaťročia

Odteraz až do roku 2030 budú členské štáty EÚ v spolupráci s Európskym parlamentom, Radou EÚ a Komisiou formulovať svoje digitálne politiky v záujme dosiahnutia cieľov v týchto štyroch oblastiach:

  • zlepšenie základných digitálnych zručností občanov a prehlbovanie tých pokročilých,
  • zaistenie širšieho využívania nových technológií (napr. umelá inteligencia, dáta a cloud) v podnikoch EÚ vrátane malých podnikov,
  • ďalší rozvoj pripojiteľnosti, výpočtovej techniky a dátovej infraštruktúru EÚ a
  • sprístupnenie verejných služieb a správy online.

Uvedené body predstavujú ciele politického programu, ako je zaistenie bezpečných a zabezpečených digitálnych technológií, konkurencieschopného online prostredia pre MSP, bezpečných postupov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, spravodlivého prístupu k digitálnym príležitostiam pre všetkých, ako aj rozvoj udržateľných inovácií, ktoré efektívne využívajú energiu a zdroje.

Cieľmi a zámermi digitálneho desaťročia sa budú riadiť činnosti členských štátov, ktoré Komisia posúdi vo výročnej správe o pokroku, t. j. v správe o stave digitálneho desaťročia. Spoluprácu medzi Komisiou a členskými štátmi v otázkach digitálnej transformácie navyše posúdi nová expertná skupina na vysokej úrovni pre digitálne desaťročie. Okrem toho sa vytvorí nové fórum, ktoré združí rôzne zainteresované strany a poskytne priestor na diskusiu.

Spolupráca a monitorovanie pokroku pri dosahovaní cieľov do roku 2030

Komisia spolu s členskými štátmi vypracuje v nadchádzajúcich mesiacoch kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI), ktoré sa použijú na monitorovanie pokroku pri dosahovaní jednotlivých cieľov v rámci ročného indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI). Členské štáty zas do 9 mesiacov vypracujú svoje národné strategické plány, v ktorých opíšu politiky, opatrenia a kroky, ktoré plánujú vykonať na vnútroštátnej úrovni na dosiahnutie cieľov a zámerov programu. V júni 2023 Komisia uverejní prvú správu o stave digitálneho desaťročia, v ktorej poskytne aktuálne informácie o pokroku pri plnení cieľov a zámerov, zhodnotí pokrok a vydá odporúčania.

Viacnárodné projekty

Združovanie investícií medzi členskými štátmi je potrebné na dosiahnutie niektorých ambicióznych cieľov a zámerov digitálneho desaťročia. Spojením úsilia na dosiahnutie rozsiahleho vplyvu vytvára politický program proces na identifikáciu a spustenie nadnárodných projektov v oblastiach, ako sú okrem iného 5G, kvantové počítače a prepojené orgány verejnej správy.

Ďalšie kroky

Komisia v najbližších mesiacoch prijme vykonávací akt, v ktorom budú vymedzené KPI pre digitálne ciele, a vypracuje plánované trajektórie EÚ pre každý z nich v spolupráci s členskými štátmi.

V júni Komisia uverejní prvú správu o stave digitálneho desaťročia s cieľom poskytnúť aktualizáciu, posúdenie a odporúčanie týkajúce sa pokroku pri dosahovaní cieľov a zámerov.

Členské štáty v októbri predložia svoje prvé národné strategické plány, ku ktorým Komisia uverejní náležité usmernenia. 

Súvislosti

Komisia 9. marca 2021 predstavila svoju víziu digitálnej transformácie Európy do roku 2030 v oznámení Digitálny kompas: digitálne desaťročie na európsky spôsob. Predsedníčka Ursula von der Leyenová vo svojej správe o stave Únie v septembri 2021 predstavila Cestu k digitálnemu desaťročiu, spoľahlivý rámec riadenia na dosiahnutie týchto digitálnych cieľov. Ten vyzýva k spoločnému úsiliu a investíciám s cieľom vytvoriť v Európe také digitálne prostredie, ktoré nasmeruje budúci vývoj a zároveň posilní postavenie ľudí a podnikov. Európsky parlament a Rada EÚ dosiahli v júli 2022 politickú dohodu.

V decembri 2022 bola zároveň podpísaná medziinštitucionálne vyhlásenie o digitálnych právach a zásadách, inými slovami „digitálna DNA EÚ“. Komisia takisto poskytne posúdenie vykonávania digitálnych zásad vo výročnej správe o stave digitálneho desaťročia s cieľom zabezpečiť, aby sa práva a slobody zakotvené v právnom rámci EÚ dodržiavali tak online, ako aj offline.

Ďalšie informácie

Úradný vestník

Aktualizované otázky a odpovede – Politický program: Cesta k digitálnemu desaťročiu

Aktualizovaná stránka so všeobecnými informáciami – Cesta k digitálnemu desaťročiu

Aktualizovaná komunita digitálneho desaťročia na platforme Futurium

Aktualizovaný prehľad

Čítať ďalej...

Akt o digitálnych službách: prelomové pravidlá EÚ pre online platformy nadobúdajú účinnosť

Akt o digitálnych službách, ktorý aktuálne nadobúda účinnosť, je novým prelomovým súborom pravidiel EÚ na vytvorenie bezpečnejšieho a zodpovednejšieho online prostredia. Akt o digitálnych službách sa vzťahuje na všetky digitálne služby, ktoré spájajú spotrebiteľov s tovarom, službami alebo obsahom. Vytvára nové komplexné povinnosti pre online platformy s cieľom znižovať rozsah škôd a bojovať proti rizikám v online prostredí, zavádza silnú ochranu práv používateľov v online prostredí a pre digitálne platformy buduje jedinečný nový rámec transparentnosti a zodpovednosti. Tieto pravidlá, ktoré boli navrhnuté ako ucelený a jednotný súbor pravidiel pre EÚ, poskytnú používateľom novú ochranu a podnikom právnu istotu na celom jednotnom trhu. Akt o digitálnych službách je celosvetovo prvým regulačným súborom nástrojov svojho druhu a poslúži aj ako medzinárodné referenčné kritérium pre regulačný prístup k online sprostredkovateľom.

Nové povinnosti v oblasti digitálnych služieb

Aktom o digitálnych službách sa pre online sprostredkovateľské služby zavádza komplexný nový súbor pravidiel, podľa ktorého budú musieť navrhovať svoje služby a postupy. K novým pravidlám patria nové povinnosti na obmedzenie šírenia nezákonného obsahu a nezákonných produktov v online prostredí, na zvýšenie ochrany maloletých, či na poskytnutie väčšieho výberu a lepších informácií používateľom. Povinnosti rôznych online aktérov zodpovedajú ich úlohe, veľkosti a vplyvu v online ekosystéme; prehľad je k dispozícii na tomto mieste.

Tento široký rozsah nových povinností týkajúcich sa transparentnosti, ktorých cieľom je zvýšiť zodpovednosť a posilniť dohľad, napríklad prostredníctvom nového mechanizmu označovania nezákonného obsahu, budú musieť dodržiavať všetci online sprostredkovatelia. Pre platformy s viac ako 45 miliónmi používateľov sa však zavádza osobitný režim: na tieto veľmi veľké online platformy alebo internetové vyhľadávače sa budú vzťahovať aj ďalšie povinnosti vrátane každoročného komplexného hodnotenia rizík, ktoré môžu v online prostredí ich služieb spôsobiť škody – napríklad možnosť, že používateľ príde do kontaktu s nezákonným tovarom alebo obsahom, či šírenie dezinformácií. V rámci aktu o digitálnych službách sa budú musieť zaviesť vhodné opatrenia na zmiernenie rizika, ktoré budú predmetom nezávislého auditu služieb a zmierňujúcich opatrení.

Menšie platformy a startupy budú mať výhodu v podobe užšieho súboru povinností, osobitných výnimiek z určitých pravidiel, a čo je najdôležitejšie, aj v podobe zvýšenia právnej zrozumiteľnosti a istoty, pokiaľ ide o fungovanie na celom jednotnom trhu EÚ. 

Posilnené záruky v oblasti základných práv v online prostredí

Nové pravidlá chránia základné práva používateľov v EÚ aj v online prostredí. Nová ochrana slobody prejavu obmedzí rozhodnutia platforiem týkajúce sa svojvoľného moderovania obsahu a používateľom ponúkne nové možnosti pri prijímaní informovaných opatrení proti platformám, na ktorých k takémuto moderovaniu obsahu došlo. Napríklad používatelia online platforiem budú mať odteraz viacero možností, ako napadnúť rozhodnutia o moderovaní obsahu, a to aj vtedy, ak budú tieto rozhodnutia v súlade s podmienkami používania platnými na daných platformách. Používatelia sa budú môcť sťažovať priamo na danej platforme, vybrať si orgán mimosúdneho riešenia sporov alebo požiadať o nápravu na súdoch.

Nové pravidlá tiež vyžadujú, aby boli podmienky používania platforiem prezentované jasne a stručne a aby sa rešpektovali základné práva používateľov.

Veľmi veľké online platformy a internetové vyhľadávače budú okrem toho musieť vykonať komplexné posúdenie rizík, ktoré by mohli ohroziť základné práva vrátane slobody prejavu, ochrany osobných údajov, slobody a plurality médií v online prostredí, ako aj práv dieťaťa.

Nové právomoci Komisie v oblasti dohľadu 

Akt o digitálnych službách vytvára bezprecedentnú úroveň verejného dohľadu nad online platformami v celej Únii, a to na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni EÚ. Komisia má právomoc vykonávať priamy dohľad nad veľmi veľkými online platformami a veľmi veľkými internetovými vyhľadávačmi, t. j. spoločnosťami, z ktorých každá má zákaznícku základňu predstavujúcu viac než 10 % obyvateľstva EÚ, čo je približne 45 miliónov ľudí. Okrem toho bude musieť každý členský štát určiť koordinátora digitálnych služieb, ktorý bude vykonávať dohľad nad inými subjektmi v rozsahu pôsobnosti aktu o digitálnych službách a v prípade nesystémových otázok aj nad veľmi veľkými online platformami a veľmi veľkými internetovými vyhľadávačmi. Vnútroštátni koordinátori a Európska komisia budú spolupracovať prostredníctvom Európskeho výboru pre digitálne služby. Tento celoúnijný mechanizmus spolupráce sa vytvorí medzi vnútroštátnymi regulačnými orgánmi a Komisiou.

Komisia zriaďuje Európske centrum pre transparentnosť algoritmov (ECAT), ktoré ju pri vykonávaní úlohy dohľadu podporí internými a externými multidisciplinárnymi poznatkami. Centrum bude poskytovať podporu pri posudzovaní toho, či je fungovanie algoritmických systémov v súlade s povinnosťami riadenia rizík, ktoré sa v akte o digitálnych službách stanovujú pre veľmi veľké online platformy a veľmi veľké internetové vyhľadávače s cieľom zaistiť bezpečné, predvídateľné a dôveryhodné online prostredie.

Ďalšie kroky

Po nadobudnutí účinnosti aktu o digitálnych službách budú mať online platformy tri mesiace (do 17. februára 2023) na to, aby na svojich webových sídlach zverejnili počet aktívnych koncových používateľov. Komisia zároveň všetky online platformy vyzýva, aby jej tieto zverejnené počty oznámili. Komisia na základe počtu používateľov posúdi, či by sa platforma mala označiť za veľmi veľkú online platformu alebo veľmi veľký internetový vyhľadávač. Po tomto rozhodnutí Komisie o určení bude mať dotknutý subjekt štyri mesiace na to, aby splnil povinnosti vyplývajúce z aktu o digitálnych službách – t. j., aby okrem iného vykonal prvé ročné hodnotenie rizík a výsledky hodnotenia zaslal Komisii. Členské štáty EÚ budú musieť posilniť postavenie svojich koordinátorov digitálnych služieb do 17. februára 2024, čo je všeobecný dátum začatia uplatňovania aktu o digitálnych službách, keď sa tento akt začne v plnej miere uplatňovať na všetky subjekty v jeho rozsahu pôsobnosti.

Súvislosti

Komisia 15. decembra 2020 predložila návrh aktu o digitálnych službách spolu s návrhom aktu o digitálnych trhoch ako komplexný rámec na zaistenie bezpečnejšieho a spravodlivejšieho digitálneho priestoru pre všetkých. Akt o digitálnych trhoch nadobudol účinnosť 1. novembra 2022.

Pod digitálne služby spadá veľká kategória online služieb, od jednoduchých webových sídiel až po služby internetovej infraštruktúry a online platformy. Pravidlá stanovené v akte o digitálnych službách sa týkajú predovšetkým online sprostredkovateľov a platforiem. Ide napríklad o online trhoviská, sociálne siete, platformy na zdieľanie obsahu, obchody s aplikáciami a online platformy pre cestovanie a ubytovanie.

Ďalšie informácie

Znenie z Úradného vestníka EÚ

Akt o digitálnych službách – otázky a odpovede

Akt o digitálnych službách – prehľad

Balík právnych predpisov o digitálnych službách;  

Čítať ďalej...

Akt o digitálnych trhoch: účinnosť nadobúdajú pravidlá, ktoré zaručia otvorené digitálne trhy

Začiatkom novembra nadobudol účinnosť akt EÚ o digitálnych trhoch. Toto nové nariadenie ukončí nespravodlivé praktiky spoločností, ktoré rozhodujú o prístupe iných v online platformovom hospodárstve. Komisia ho navrhla v decembri 2020 a Európsky parlament a Rada sa na ňom dohodli v rekordnom čase v marci 2022.

Akt o digitálnych trhoch zahŕňa kritériá na určenie, kedy sa online platforma považuje za „strážcu prístupu“. Ide o digitálne platformy, ktoré slúžia ako dôležitá brána prístupu medzi komerčnými používateľmi a spotrebiteľmi, čo im umožňuje určovať si vlastné pravidlá a tým nepriaznivo ovplyvňovať digitálne hospodárstvo. Akt o digitálnych trhoch je reakciou na tieto skutočnosti a zahŕňa súbor povinností, ktoré takéto spoločnosti budú musieť dodržiavať. Takisto strážcom prístupu priamo zakazuje určité formy správania. 

Ako určiť, kto je strážcom prístupu?   

Spoločnosti prevádzkujúce jednu alebo viacero tzv. základných platformových služieb uvedených v akte o digitálnych trhoch sú strážcami prístupu, ak spĺňajú požiadavky uvedené v bodoch ďalej. Ide o tieto služby: online sprostredkovateľské služby (napr. obchody s aplikáciami), webové vyhľadávače, služby sociálnych sietí, určité služby odosielania rýchlych správ, služby platforiem na zdieľanie videí, virtuálni asistenti, webové prehliadače, služby cloud computingu, operačné systémy, online trhoviská a reklamné služby.

Akt o digitálnych trhoch sa na spoločnosť vzťahuje, ak spĺňa tieto tri hlavné kritériá:

  1. veľkosť, ktorá má vplyv na vnútorný trh: keď spoločnosť v Európskom hospodárskom priestore (EHP) dosiahne určitý ročný obrat a poskytuje základnú platformovú službu minimálne v troch členských štátoch EÚ;
  2. kontrola nad dôležitou bránou medzi komerčnými používateľmi a konečnými spotrebiteľmi: keď spoločnosť poskytuje základné platformové služby 45 miliónom aktívnym konečným spotrebiteľom mesačne, ktorí majú sídlo alebo sa nachádzajú v Únii a vyše 10 000 aktívnym komerčným používateľom so sídlom v EÚ ročne;
  3. etablovaná a trvalá pozícia: ide o prípady, keď spoločnosť spĺňala druhé kritérium počas uplynulých troch rokov.

Viac informácií o tom, ako určiť, ktoré spoločnosti sú strážcom prístupu, sú k dispozícii na stránke otázok a odpovedí k aktu o digitálnych trhoch. 

Jasný zoznam „čo sa môže a čo nie“ 

Akt o digitálnych trhoch obsahuje jednoznačný zoznam prikázaných a zakázaných činností, ktorý strážcovia prístupu budú musieť dodržiavať pri svojom každodennom fungovaní, aby zaručili spravodlivé a otvorené digitálne trhy. Vďaka týmto povinnostiam budú mať aj iné spoločnosti možnosť vstúpiť na trhy a byť konkurenciou strážcom prístupu na základe kvality svojich výrobkov, produktov a služieb, čo znamená, že budú mať aj väčší priestor na inováciu.

Keď strážca prístupu používa praktiky, ako je uprednostňovanie svojich vlastných služieb alebo bránenie svojim vlastným komerčným používateľom v prístupe k spotrebiteľom, môže tým brániť hospodárskej súťaži, čo potom vedie k menšej inovácii, nižšej kvalite a vyšším cenám. Navyše ak strážca prístupu používa nekalé praktiky, ako je zavádzanie nespravodlivých podmienok prístupu k jeho obchodu s aplikáciami alebo zabraňovanie inštalácii aplikácií z iných zdrojov, je pravdepodobné, že spotrebitelia zaplatia za služby viac alebo nemôžu vôbec využívať výhody, ktoré by im mohli priniesť alternatívne služby.

Ďalšie kroky 

Akt o digitálnych trhoch nadobúda účinnosť – o šesť mesiacov (teda od 2. mája 2023) sa začne kľúčová fáza jeho vykonávania. Potom budú potenciálni strážcovia prístupu budú musieť do dvoch mesiacov, a to najneskôr do 3. júla 2023, nahlásiť Komisii svoje základné platformové služby, ak spĺňajú hraničné hodnoty stanovené v akte o digitálnych trhoch.

Keď bude Komisia mať k dispozícii úplné údaje, bude mať 45 pracovných dní na posúdenie otázky, či daný podnik dosahuje hraničné hodnoty a určiť ho ako strážcu prístupu (to znamená, že v prípade posledného možného oznámenia podniku by o jeho štatúte musela rozhodnúť do 6. septembra 2023). Spoločnosti určené ako strážcovia prístupu budú mať šesť mesiacov na to, aby dosiahli súlad s požiadavkami aktu o digitálnych trhoch, teda najneskôr do 6. marca 2024.

Komisia v snahe pripraviť sa na presadzovanie dodržiavania aktu o digitálnych trhoch už proaktívne nadviazala kontakty so zainteresovanými stranami, aby zaručila účinné dodržiavanie nových predpisov. Okrem toho v ďalších mesiacoch zorganizuje pre zainteresované strany celý rad technických seminárov, ktoré jej poskytnú príležitosť vyhodnotiť názory tretích strán na dodržiavanie povinností strážcov prístupu podľa aktu o digitálnych trhoch. Prvý z týchto seminárov sa bude konať 5. decembra 2022 a bude venovaný ustanoveniu o „sebauprednostňovaní“.

Komisia pracuje aj na vykonávacom nariadení s ustanoveniami o procesných aspektoch nahlasovania údajov. 

Súvislosti 

Komisia v decembri 2020 spolu s návrhom aktu o digitálnych službách predostrela aj návrh aktu o digitálnych trhoch s cieľom riešiť negatívne dôsledky vyplývajúce z určitého správania online platforiem, ktoré pôsobia ako digitálni „strážcovia prístupu“ k jednotnému trhu EÚ.

Dodržiavanie aktu sa bude vynucovať prísnym systémom dohľadu, v ktorom bude Komisia ako jediná poverená úlohou presadzovať pravidlá, v úzkej spolupráci s orgánmi v členských štátoch EÚ. Komisia bude môcť ukladať sankcie a pokuty až do výšky 10 % celosvetového obratu spoločnosti a až 20 % pri opakovanom porušení pravidiel. V prípade systematického porušovania bude môcť uložiť behaviorálne alebo štrukturálne nápravné opatrenia potrebné na zabezpečenie účinnosti povinností vrátane zákazu ďalších nadobudnutí.

V neposlednom rade akt udeľuje Komisii právo vykonávať prešetrovanie trhu, ktorým zabezpečí, že povinnosti stanovené v nariadení zostanú aktuálne napriek neustále sa meniacej realite digitálnych trhov.

Ďalšie informácie

Znenie z Úradného vestníka EÚ

Akt o digitálnych trhoch – otázky a odpovede (aktualizované)

Akt o digitálnych trhoch – informačný prehľad

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála

EURACTIV.SK

Kanál noviniek nebol nájdený.
Login