Biodiverzita: v správe Komisie o pokroku opatrení EÚ na ochranu opeľovačov sa zdôrazňuje naliehavá potreba konať

Komisia zverejnila správu o vykonávaní vôbec prvej iniciatívy EÚ zameranej na opeľovače, ktorú Komisia prijala v roku 2018 v snahe riešiť úbytok voľne žijúceho opeľujúceho hmyzu. Opeľujúci hmyz má zásadný význam pre fungovanie ekosystémov, našu potravinovú bezpečnosť, lieky a naše dobré životné podmienky. Jeden z desiatich druhov včiel a motýľov v Európe je však na pokraji vyhynutia a v prípade tretiny z nich dochádza k úbytku. Z preskúmania, ktoré bolo nedávno zverejnené, vyplýva, že pri vykonávaní opatrení iniciatívy sa dosiahol významný pokrok, pretrvávajú však problémy pri riešení rôznych príčin úbytku.

Zo správy vyplýva, že iniciatíva je aj naďalej užitočným politickým nástrojom, ktorý umožňuje EÚ, členským štátom a zainteresovaným stranám riešiť úbytok opeľovačov. Do konca roka 2020 sa vykonalo viac než tridsať opatrení v troch prioritných oblastiach: zlepšenie vedomostí o úbytku opeľovačov; riešenie príčin úbytku opeľovačov; zapojenie verejnosti a podpora spolupráce s cieľom zastaviť úbytok. Komisia okrem iného vytvorila interaktívny digitálny nástroj Park opeľovačov, ktorý má zvýšiť informovanosť o nebezpečnom úbytku opeľovačov a podnietiť globálne opatrenia na jeho riešenie. Park opeľovačov umožňuje zažiť prostredníctvom virtuálnej reality odohrávajúcej sa v roku 2050 svet, z ktorého takmer úplne vymizol opeľujúci hmyz. Pestrá škála aktivít na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ svedčí o tom, že verejnosť uznáva tento problém a je pripravená konať.

V rámci iniciatívy EÚ zameranej na opeľovače bol vyvinutý celoeurópsky systém monitorovania druhov opeľovačov s cieľom získať viac poznatkov o stave ich populácií a príčinách ich úbytku. Tento systém sa čoskoro zavedie v celej EÚ. Komisia vytvorila osobitný informačný systém pre opeľovače a začala niekoľko špecifických výskumných iniciatív.

Úsilie však treba zintenzívniť, najmä pokiaľ ide o reakciu na stratu biotopov v poľnohospodárskej krajine a vplyvy pesticídov. Na ich riešenie sa v stratégii EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030stratégii EÚ „z farmy na stôl“ a akčnom pláne EÚ v oblasti nulového znečistenia stanovujú špecifické ciele, ako je rozširovanie chránených oblastí a obnova ekosystémov, podpora ekologického poľnohospodárstva, obnova krajinných prvkov s vysokou rozmanitosťou na poľnohospodárskej pôde a významné znižovanie používania pesticídov a iných látok znečisťujúcich životné prostredie a škodlivých pre opeľovače. Nová stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy a posilnená ambícia v oblasti klimatickej neutrality pomôžu zmierniť vplyvy zmeny klímy na opeľovače. 

Vyjadrenia členov kolégia komisárov:

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius povedal: „Znepokojujúci úbytok hmyzu, ktorý opeľuje plodiny a voľne rastúce rastliny, ohrozuje nielen potravinovú bezpečnosť, ale aj naše prežitie a prežitie prírody ako celku. EÚ zaviedla osobitné politické nástroje na riešenie ich úbytku, mobilizovala medzisektorové opatrenia a dosiahla významný pokrok v monitorovaní opeľovačov. Z dnešnej správy jasne vyplýva, že v záujme riešenia príčin prudkého úbytku opeľovačov musíme urobiť viac. Rozhodujúce bude ďalšie začleňovanie ochrany opeľovačov do spoločnej poľnohospodárskej politiky a legislatívneho rámca pre pesticídy.“

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová uviedla: „Ochrana opeľovačov zostane kľúčovou ambíciou v rámci Európskej zelenej dohody a prispeje k dosahovaniu cieľov stratégie „z farmy na stôl“ vrátane 50 % obmedzenia používania chemických pesticídov a ich rizika. Pri rozhodovaní o schválení účinných látok na použitie v prípravkoch ochranu rastlín a stiahnutí týchto látok z trhu vždy zohľadňujeme, že je dôležité zaistiť vysokú úroveň ochrany včiel a iných opeľovačov.“

Komisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski dodal: „Poľnohospodárstvo a potravinová bezpečnosť sú vo veľkej miere odkázané na opeľovače, preto ich znepokojujúci úbytok treba ďalej riešiť. Ako sa zdôrazňuje v dnešnej správe, treba zintenzívniť úsilie, pokiaľ ide o stratu biotopov v poľnohospodárskej krajine a vplyv pesticídov. Budúca spoločná poľnohospodárska politika, v súlade s cieľmi zelenej dohody, k tomu výrazne prispeje zavedením vyšších ambícií v oblasti životného prostredia a klímy. Napríklad keď poľnohospodári budú chcieť získať finančné prostriedky, budú musieť vyčleniť poľnohospodársku pôdu na ochranu biodiverzity. Okrem toho jednou z priorít v oblasti výskumu a inovácií je nájsť alternatívy k používaniu pesticídov.“

Ďalšie kroky

V druhej polovici roka 2021 začne Komisia konzultačné činnosti s cieľom zhromaždiť názory a komplexnejšie dôkazy od odborníkov, zainteresovaných strán a občanov v záujme možného zlepšenia iniciatívy a určí ďalšie opatrenia na vykonávanie jej dlhodobých cieľov. Komisia zohľadní získanú spätnú väzbu a zváži rozsah revízie iniciatívy EÚ zameranej na opeľovače.

Súvislosti

V iniciatíve EÚ zameranej na opeľovače, ktorá bola prijatá v júni 2018, sa opisujú strategické ciele a súbor opatrení, ktoré má prijať EÚ a jej členské štáty s cieľom reagovať na úbytok opeľovačov v EÚ a prispieť k celosvetovému úsiliu o ich ochranu.

Opeľovače sú neoddeliteľnou súčasťou zdravých ekosystémov. Bez nich by došlo k úbytku a v konečnom dôsledku k vyhynutiu mnohých druhov rastlín, ako aj organizmov, ktoré sú od nich závislé, čo by malo závažné ekologické, sociálne a hospodárske dôsledky. Len v EÚ závisia (aspoň čiastočne) od opeľovania živočíchmi štyri z piatich druhov plodín a voľne rastúcich kvetov.

Ďalšie informácie

Správa: Pokrok vo vykonávaní iniciatívy EÚ zameranej na opeľovače

Webová stránka iniciatívy EÚ zameranej na opeľovače

Informácie EÚ o opeľovačoch – jednotné digitálne kontaktné miesto pre opatrenia týkajúce sa opeľovačov

Ochrana včiel a schvaľovanie účinných látok

Reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky

Interaktívny virtuálny zážitok Park opeľovačov

Čítať ďalej...

Spojme sily na ochranu biodiverzity na celom svete: Komisia koná, aby získala viac podporovateľov

Počas príležitosti Svetového dňa divej prírody Komisia opätovne vyzvala všetky svetové inštitúcie, aby sa vyjadrili v prospech prírody a pomohli presvedčiť ďalšie vlády, aby zvýšili svoje ambície na kľúčovom pätnástom zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite (COP 15), ktoré sa uskutoční neskôr v tomto roku. Presne jeden rok, odkedy Komisia založila globálnu koalíciu „Spoločne za biodiverzitu“, sa už viac než 200 inštitúcií na celom svete – národné parky, výskumné centrá a univerzity, prírodovedecké múzeá, akváriá, botanické záhrady a zoologické záhrady – pripojilo k boju proti strate biodiverzity. Aj Komisia sa pripojila k medzivládnej koalícii vysokých ambícií (HAC) pre prírodu a ľudí, ktorá bola založená na samite „Jedna planéta“ v januári tohto roku, kde aktívne podporuje cieľ zachovať aspoň 30 % plochy pevniny a mora do roku 2030.

Výkonný podpredseda pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans vyhlásil: „Ľudstvo ničí prírodu nevídaným tempom a hrozí, že prídeme o takmer 1 milión druhov. Je to priama hrozba pre naše vlastné zdravie a blahobyt, pretože sme plne závislí od bohatej siete života na našej planéte. Musíme urýchlene obnoviť rovnováhu v našom vzťahu s prírodou a zvrátiť stratu biodiverzity. Opatrenia sa začínajú uvedomelosťou a práca vykonaná v rámci koalícií, ako je napríklad ‚Spoločne za biodiverzitu‘, je kľúčová, aby sa naše prírodné prostredie dostalo na cestu obnovy.“

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius uviedol: „Pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa divej prírody a pri príležitosti osláv prvého výročia založenia globálnej koalície ‚Spoločne za biodiverzitu‘ zdôrazňujeme aj, čo všetko je v stávke vo svete bez prírody. Preto využívame všetky prostriedky na to, aby sme na celom svete získali viac partnerov, a vyzývame štáty, aby sa pred konaním kľúčovej konferencie COP 15 pridali ku koalícii vysokých ambícií.“

Presne jeden rok od založenia globálnej koalície na Monackom oceánografickom inštitúte 205 inštitúcií zo 47 krajín schválilo jej spoločný záväzok, pričom vyzvali všetkých – od podnikov až po obce, od občanov až po vlády – aby konali. Cieľom Komisie je zvýšiť počet zúčastnených organizácií na viac ako 500.

Tieto inštitúcie, ktoré sú súčasťou globálnej koalície, majú vďaka svojim zbierkam a programom vzdelávania a ochrany prírody dôležitú úlohu zvyšovať povedomie verejnosti o dramatických dôsledkoch krízy biodiverzity, ktorej dnes čelíme. Medzi partnerov v Európe patria inštitúcie, ako sú: prírodovedecké múzeá v Berlíne, Paríži, Viedni a Madride, biosférická rezervácia delty Dunaja v Rumunsku a národný park jazera Kerkini v Grécku, botanické záhrady v Porte, Ríme a Kodani a desiatky zoologických záhrad a akvárií v celej EÚ, od Dublinu, Rigy, Barcelony cez Odense a Stuttgart až po Beauval. Na základe mnohých žiadostí výskumnej obce je koalícia otvorená aj pre výskumné centrá a univerzity. Ako prvá sa pripojila univerzita v Bergene v Nórsku.

Medzi prvých členov na iných kontinentoch patrí národný park Gorongosa v Mozambiku a 19 chránených území, ktoré v 11 krajinách spravuje organizácia African Parks, vedecké múzeum v Portoriku, zoologická záhrada v São Paulo (Brazília), zoologická záhrada Central Park v USA, centrum pre zachovanie biodiverzity Angkor v Kambodži a akvárium v Kapskom Meste (Južná Afrika).

Koalíciu podporuje aj 36 organizácií vrátane svetových, európskych a národných združení zoologických záhrad, akvárií a botanických záhrad, združení múzeí, výskumných organizácií, združení miestnej samosprávy, ochranárskych spoločností a mimovládnych organizácií. 

Európska komisia prijala minulý rok v rámci európskej zelenej dohody svoju stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity, ktorej cieľom je nasmerovať európsku biodiverzitu na cestu obnovy do roku 2030. Zaväzuje sa v nej vytvoriť v celej EÚ väčšiu sieť účinne riadených chránených oblastí pokrývajúcich 30 % pevniny a 30 % morí, pričom tretina tejto plochy bude prísne chránená. Komisia v súčasnosti pracuje na usmerňujúcich kritériách zriadenia týchto oblastí. V stratégii Komisia vyjadrila aj svoje odhodlanie mobilizovať všetky nástroje vonkajšej činnosti a medzinárodné partnerstvá, aby prispela k vytvoreniu nového ambiciózneho globálneho rámca OSN pre biodiverzitu. Komisia nadviaže na svoju stratégiu v oblasti biodiverzity mnohými opatreniami a iniciatívami. Ich súčasťou bude stratégia lesného hospodárstva EÚ, stratégia EÚ v oblasti pôdy, akčný plán proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi, ako aj právne záväzné ciele obnovy prírody.

Súvislosti

Pred 15. zasadnutím Konferencie zmluvných strán sa zaktivizovala politika, čoho dôkazom je Záväzok lídrov v záujme prírody, ku ktorému sa prihlásili v septembri minulého roka pred prvým samitom OSN o biodiverzite, ktorý sa konal popri 75. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN. Aktuálne sa 84 krajín a Európska únia zaviazali zvrátiť stratu biodiverzity do roku 2030 v záujme udržateľného rozvoja.

V novej správe UNEP „Zmier s prírodou“ z minulého mesiaca, ktorú spolufinancovala EÚ, sa opätovne zdôraznili výzvy, ktorým ľudstvo čelí v dôsledku straty biodiverzity, zmeny klímy a znečistenia.

Ďalšie informácie

Globálna koalícia „Spoločne za biodiverzitu“

Zoznam inštitúcií a organizácií v koalícii

Inštitúcie, ktoré majú záujem, môžu poslať e-mail na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Interakcia na sociálnych médiách s heštegom #UnitedforBiodiversity (vo všetkých jazykoch) & #CoP15

Záväzok lídrov v záujme prírody

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála
Login