Politika súdržnosti EÚ: vďaka jej programom na roky 2021 – 2027 by malo v EÚ vzniknúť 1,3 milióna pracovných miest

Očakáva sa, že vďaka financovaniu politiky súdržnosti v rokoch 2021 – 2027 dôjde k vzniku 1,3 milióna pracovných miest a HDP EÚ sa do konca desaťročia zvýši v priemere o 0,5 %, pričom v niektorých členských štátoch sa zvýši až o 4 %. Toto financovanie pomôže aj pri zabezpečovaní mnohých spoločných verejných statkov a prinesie hmatateľné a konkrétne výhody európskym občanom, regiónom a mestám. Toto sú niektoré zo záverov správy o výsledku programovania politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027, ktorá bola nedávno uverejnená.

Na tento účel sa v rámci politiky súdržnosti počas uvedeného obdobia uvoľní celkový objem investícií vo výške 545 miliárd eur, pričom 378 miliárd eur poskytne EÚ. Tieto investície podporia trvalú sociálno-ekonomickú konvergenciu, územnú súdržnosť, sociálnu a inkluzívnu Európu a hladkú a spravodlivú zelenú a digitálnu transformáciu.

Inteligentnejšia a konkurencieschopnejšia Európa

V rámci politiky súdržnosti sa dôrazne podporuje výskum a inovácie a rieši sa digitálna priepasť. Napríklad 83 000 výskumných pracovníkov bude mať prístup k lepším výskumným zariadeniam a 725 000 podnikov získa podporu v záujme rozvoja inovácií a inteligentného rastu.

Cieľom politiky je podporiť modernizáciu a digitalizáciu verejných služieb (týka sa to 22 500 orgánov verejnej správy) a digitálnu transformáciu podnikov. V rámci tejto politiky sa podporuje aj rozvoj digitálnych zručností a infraštruktúry, a to aj vďaka pripojeniu 3,1 milióna domácností k vysokorýchlostným mobilným sieťam a pevnej digitálnej infraštruktúre.

Prechod na bezuhlíkové hospodárstvo a posilnenie odolnosti Európy

Zelené investície do zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu pomáhajú plniť ciele Európskej zelenej dohody, a to znížiť emisie skleníkových plynov v EÚ aspoň o 55 % do roku 2030 a dosiahnuť klimatickú neutralitu EÚ do roku 2050.

Na tento účel sa v rámci politiky súdržnosti podporujú projekty v oblasti energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré sú mimoriadne dôležité z hľadiska vykonávania kľúčových opatrení v rámci plánu REPowerEU. Očakáva sa napríklad, že dôjde k zlepšeniu energetickej hospodárnosti v prípade 32 miliónov m2 verejných budov a 723 000 domácností a že sa nainštaluje 9 555 MW dodatočnej kapacity na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov.

V záujme podpory adaptácie na zmenu klímy a zlepšenia riadenia rizika katastrof sa v rámci tejto politiky podporí výstavba novej zelenej infraštruktúry s rozlohou 229 000 hektárov.

Podporí sa aj udržateľná mestská mobilita, a to zahrnutím 1 230 km nových a modernizovaných električkových tratí a liniek metra a 12 200 km cyklistickej infraštruktúry.

Vďaka investíciám do oblasti súdržnosti bude mať 16,4 milióna ľudí úžitok z čistej vody a lepšej infraštruktúry odpadových vôd.

Podpora spravodlivej transformácie

Cieľom politiky súdržnosti je pomáhať ľuďom a územiam najviac postihnutým prechodom na klimatickú neutralitu a zabezpečiť, aby sa na nikoho nezabudlo.

Na účely úspešného zvládnutia tejto transformácie sa preto sa poskytne podpora takmer 39 000 podnikom. Konkrétne viac ako 5 000 malých a stredných podnikov (MSP) bude mať prospech z investícií do nových zručností potrebných pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie. Z opatrení na podporu trhu práce bude mať úžitok až 120 000 nezamestnaných ľudí a takmer 200 000 ľudí získa nové kvalifikácie.

Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa

V záujme zabezpečenia sociálneho a inkluzívneho rastu a v súlade s Európskym pilierom sociálnych práv je podpora z kohéznych fondov zameraná na ľudí a ich profesijný život. To zahŕňa rozvoj zručností a celoživotného vzdelávania, ktoré sú kľúčovými prioritami tohto Európskeho roka zručností, z čoho bude mať prospech najmenej 6,5 milióna nezamestnaných ľudí. Vďaka tomu bude možné dosiahnuť cieľ EÚ, aby sa do roku 2030 zúčastňovalo na odbornej príprave každoročne aspoň 60 % všetkých dospelých.

Osobitný dôraz sa kladie na zlepšovanie integrácie a začleňovania viac ako 3 miliónov ľudí vrátane 600 000 ľudí z marginalizovaných skupín, ako sú Rómovia. Z týchto fondov sa podporí aj 1,7 milióna žiakov na základných a stredných školách a očakáva sa, že takmer 3,5 milióna ľudí bude študovať v nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadeniach.

K významným zlepšeniam dôjde aj v oblasti zdravotnej a dlhodobej starostlivosti vrátane súvisiacej infraštruktúry a vybavenia. Vďaka tomu by sa malo v nových alebo modernizovaných zdravotníckych zariadeniach poskytovať lekárske poradenstvo alebo liečba 60 miliónom pacientov.

Prepojenejšia Európa

V rámci politiky súdržnosti sa budú podporovať efektívne dopravné systémy na všetkých územných úrovniach. Príkladom je železničná doprava, ktorá je jedným z najbezpečnejších a najčistejších druhov dopravy: plánuje sa vybudovať alebo zmodernizovať 3 900 km železničných tratí transeurópskej dopravnej siete (TEN-T).

V neposlednom rade sa vďaka programom realizovaným v rámci európskej územnej spolupráce v celej EÚ a jej susedných krajinách budú investovať finančné prostriedky do spoločných projektov, z ktorých budú mať prospech viac ako 2 milióny osôb, 40 299 organizácií a 25 456 MSP.

Súvislosti

Politika súdržnosti je hlavným dlhodobým investičným nástrojom v EÚ. Prispieva k posilňovaniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v EÚ, odstraňuje nerovnosti medzi krajinami a regiónmi a plní politické priority Únie.

Vykonáva sa prostredníctvom viacerých fondov:

Cieľmi tejto politiky sú:

  • konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa,
  • zelenší, nízkouhlíkový prechod na bezuhlíkové hospodárstvo a podpora odolnosti Európy,
  • prepojenejšia Európa vďaka lepšej mobilite,
  • sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa,
  • Európa, ktorá je bližšie k občanom na základe miestne orientovaného prístupu zdola nahor, ktorý umožňuje menším územným jednotkám a miestnym komunitám, aby si integrovaným a participatívnym spôsobom určili svoje vlastné priority a projekty,
  • spravodlivá transformácia smerujúca k naplneniu cieľov Únie v oblasti energetiky a klímy do roku 2030 a vytvoreniu klimaticky neutrálneho hospodárstva Únie do roku 2050 na základe Parížskej dohody.

Ďalšie informácie

Správa a prílohy vrátane prehľadov o jednotlivých krajinách zahŕňajúcich hlavné priority a výsledky podľa jednotlivých členských štátov

Platforma otvorených údajov o EŠIF – Prehľad vývoja investícií

Platforma otvorených údajov pre oblasť súdržnosti

Kohesio

@VDombrovskis

@ElisaFerreiraEC

@NicolasSchmitEU

@EUinmyRegion

@EU_Social

Čítať ďalej...

Deň Európy 2023: oslava európskej jednoty

Dňa 9. mája oslávi Európska únia Deň Európy 2023. Je to deň, keď si pripomíname Schumanovu deklaráciu z 9. mája 1950. Pri príležitosti tejto mimoriadnej udalosti budú inštitúcie EÚ vrátane delegácií a zastúpení Európskej únie v celom svete organizovať rozmanité aktivity online aj na mieste. Občania tak budú mať možnosť objavovať Európsku úniu a nahliadnuť do jej fungovania.

Tohoročný Deň Európy bude pre občanov príležitosťou dozvedieť sa viac o tom, ako EÚ svojim odhodlaním čeliť útočnej vojne Ruska proti Ukrajine a iným svetovým konfliktom podporuje mier, bezpečnosť a demokraciu. Vďaka Dňu Európy 2023 sa návštevníci budú môcť lepšie oboznámiť aj s úsilím EÚ o budovanie zelenej, digitálnej a konkurencieschopnej, spravodlivej a kvalifikovanej Európy, ktorá je zároveň silná, odolná a bezpečná. Tento rok sa Deň Európy osobitne zameria aj na Európsky rok zručností, ktorého oficiálny začiatok je naplánovaný na 9. mája.

Pri príležitosti Dňa Európy budú inštitúcie EÚ organizovať široké spektrum interaktívnych aktivít, a to nielen na svojej pôde vo všetkých 27 členských štátoch EÚ, ale po celom svete.

Občania EÚ sa budú môcť oboznámiť s fungovaním inštitúcií EÚ v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu:

  • Sobota 6. mája: inštitúcie EÚ v Bruseli otvoria brány pre občanov.  Viac informácií o programe aktivít možno nájsť tu.
  • Utorok 9. mája:  občanov privíta Európsky súdny dvor a európska dedina v Luxemburgu, ktorú vytvorilo zastúpenie Komisie spolu s vnútroštátnymi orgánmi, veľvyslanectvami členských štátov, inštitúciami EÚ so sídlom v Luxemburgu a občianskou spoločnosťou. Ďalšie informácie sú k dispozícii tu.
  • Sobota 13. mája: v Štrasburgu si verejnosť bude môcť prehliadnuť sídlo najväčšieho európskeho demokratického orgánu – Európskeho parlamentu. Viac informácií možno nájsť tu:

9. mája usporiada EÚ aj festival venovaný Európskemu roku zručností. Festival bude prepojený s mnohými ďalšími aktivitami, ktoré sa budú zameriavať na podporu zručností v rôznych častiach Európy. Viac informácií o Európskom roku zručností, ako aj ďalšie podrobnosti o miestnych aktivitách v celej Európe nájdete na osobitnom webovom sídle o Európskom roku zručností.

Inštitúcie EÚ oslavujú spoločne so svojimi partnermi a sieťami Deň Európy vo všetkých 27 členských štátoch EÚ a na celom svete. Organizujú celý rad interaktívnych, informatívnych a zábavných aktivít. Zastúpenia Európskej komisie plánujú v tento deň v úzkej spolupráci so styčnými kanceláriami Európskeho parlamentu, s centrami Europe Direct a ďalšími národnými a regionálnymi partnermi rôzne akcie. Budú medzi nimi zábavno-vzdelávacie aktivity a kvízy, festivaly, športové aktivity, kultúrne podujatia a diskusie, ale aj zviditeľňujúce činnosti a kampane v sociálnych médiách.

Deň Európy si pripomenú aj delegácie EÚ na celom svete. Zdôraznia európsku jednotu a solidaritu.

Viac informácií o aktivitách Dňa Európy 2023 nájdete na medziinštitucionálnej webovej stránke venovanej Dňu Európy.

Ďalšie informácie

Deň Európy 2023

Schumanova deklarácia z 9. mája 1950  

Európsky rok zručností

Visit the EU | Facebook

Hashtag: #EuropeDay

Kontakty pre občanov EÚ vo všetkých úradných jazykoch EÚ, ukrajinčine a ruštine: https://european-union.europa.eu/contact-eu_sk

Čítať ďalej...

Energetická platforma EÚ: Komisia vyhlasuje prvú výzvu pre podniky na spoločný nákup plynu

Komisia vyhlasuje úplne nový postup, pri ktorom majú európske podniky možnosť zaregistrovať svoje potreby nákupu plynu prostredníctvom mechanizmu AggregateEU, a pripraviť sa tak na spoločné nakupovanie plynu na úrovni EÚ. Ide o kľúčový míľnik pre EÚ, aby sa pripravila na ďalšiu zimu a naplnila zásobníky koordinovane a včas. Mala by využiť svoju kolektívnu trhovú silu, aby s medzinárodnými dodávateľmi vyjednala lepšie ceny.

Spoločnosti, ktoré sa zaregistrovali, majú jeden týždeň (teda do 2. mája), aby sa zapojili do tohto prvého kola spájania dopytu. Po tom, ako jednotlivé podniky uvedú svoj dopyt, požadovaný objem sa zhrnie a oznámi na svetovom trhu. Keď mechanizmus AggregateEU pre kolektívny európsky dopyt ukáže vhodné ponuky medzinárodných dodávateľov plynu, zapojené spoločnosti začnú s dodávateľmi rokovať o zmluvných podmienkach a dodávkach plynu. Komisia sa na týchto rokovaniach nebude nijakým spôsobom podieľať. Prvé nákupné zmluvy sa očakávajú pred letom.

Ďalšie ponukové konania budú prebiehať pravidelne: každé dva mesiace v priebehu nasledujúceho dvanásťmesačného obdobia. Možnosť zapísať sa do mechanizmu AggregateEU zostáva pre spoločnosti otvorená. Doteraz sa zaregistrovalo 76 spoločností, pričom ďalšie sú v procese registrácie. Navyše je 11 spoločností pripravených poskytovať služby ako centrálny nákupca alebo zástupca iných podnikov (pozri Otázky a odpovede).

Členské štáty sa zaviazali podieľať sa na agregácii dopytu pri minimálne 15 % svojho cieľového stavu zásobníkov, čo predstavuje približne 13,5 miliardy metrov kubických plynu ročne. Cieľové hodnoty naplnenia zásobníkov a spoločného nákupu plynu sa dohodli v roku 2022 ako núdzové opatrenie v snahe reagovať jednak na skutočnosť, že Rusko zneužíva dodávky energie ako zbraň a jednak na bezprecedentný nárast cien energie od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Majú pomôcť znížiť cenové výkyvy, zaručiť bezpečné a spoľahlivé dodávky energie a využiť kolektívnu trhovú váhu Európy. V snahe plniť plán REPowerEU a diverzifikovať dodávky energie do EÚ je ruský plyn zo spoločného nákupu vylúčený.

Súvislosti

AggregateEU je mechanizmom EÚ, ktorý umožňuje spájanie dopytu po plyne a spoločný nákup plynu. Je ústredným prvkom platformy EÚ na nákup energie a má podporiť úsilie EÚ stať sa nezávislou od ruského plynu a nahradiť ho spoľahlivejšími alternatívami. Má zaručiť dostatočné dodávky plynu a znížiť riziko, že by sa spoločnosti začali predbiehať v navyšovaní cien na svetovom trhu. Komisia zverila poskytovateľovi služieb Prisma European Capacity Platform GmbH úlohu zriadiť mechanizmus agregácie dopytu a spoločného nákupu prostredníctvom zabezpečenej online platformy. Prístup na ňu majú spoločnosti z krajín EÚ i krajín, ktoré sú zmluvnými stranami Energetického spoločenstva. Záujem o účasť vyjadrila aj Ukrajina, Moldavsko a Srbsko.

Energetická platforma EÚ bola vytvorená v apríli 2022 na základe mandátu od Európskej rady ako reakcia na nutnosť nájsť iné zdroje než ruský plyn. V októbri 2022 Európska rada schválila spoločné nakupovanie plynu, aby uľahčila rokovania so spoľahlivými partnermi. Snahou je pomocou kolektívnej politickej a trhovej váhy EÚ vytvoriť vzájomne prospešné partnerstvá.

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede

Energetická platforma EÚ

AggregateEU

REPowerEU

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála
Login