Komisia a platforma Breakthrough Energy oznámili nové partnerstvo na podporu investícií do čistých technológií pre nízkouhlíkové priemyselné odvetvia

Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová a Bill Gates predstavili priekopnícke partnerstvo medzi Európskou komisiou a platformou Breakthrough Energy, ktorého cieľom je podporiť investície do kritických klimatických technológií, vďaka ktorým bude možné realizovať prechod na hospodárstvo s nulovou bilanciou emisií. Cieľom nového partnerstva predstaveného pri príležitosti šiesteho ministerského zasadnutia Inovačnej misie je v rokoch 2022 až 2026 zmobilizovať nové investície v objeme až 820 miliónov EUR/1 miliardy USD, ktoré budú slúžiť na vytvorenie veľkých komerčných demonštračných projektov v oblasti čistých technológií. Vďaka uvedeným investíciám sa znížia náklady na tieto technológie a urýchli sa ich zavádzanie, čím sa zabezpečí výrazné zníženie emisií CO2 v súlade s Parížskou dohodou. Cieľom tohto nového partnerstva je investovať do portfólia projektov vznikajúcich v EÚ, ktoré sa vyznačujú významným vplyvom, a to spočiatku v štyroch sektoroch s vysokým potenciálom pomôcť pri napĺňaní hospodárskych a klimatických ambícií stanovených v Európskej zelenej dohode:

  • čistý vodík,
  • udržateľné letecké palivá,
  • technológie slúžiace na priame zachytávanie CO2 z ovzdušia,
  • dlhodobé uskladňovanie energie.

Vďaka partnerstvu tak dôjde k ďalšiemu rozvoju klimaticky inteligentných technológií, ako aj k urýchleniu transformácie európskych priemyselných sektorov na odvetvia vyznačujúce sa udržateľnosťou.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla: „Európska zelená dohoda je prostriedkom, ktorý Európe pomáha dosiahnuť cieľ stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. Európa má zároveň významnú príležitosť na to, aby sa stala kontinentom inovácií v oblasti klímy. Európska komisia teda v nasledujúcom desaťročí zmobilizuje obrovské investície do nových a transformujúcich sa priemyselných odvetví. Preto sa teším sa, že sa nám podarilo spojiť sily s platformou Breakthrough Energy a že naše partnerstvo podporí podniky a inovátorov v EÚ v záujme využívania prínosov technológií slúžiacich na znižovanie emisií, ako aj v záujme vytvárania pracovných miest zajtrajška.“

Bill Gates, zakladateľ platformy Breakthrough Energy, v tejto súvislosti povedal: „Dekarbonizácia svetového hospodárstva je najväčšou inovačnou príležitosťou, s akou sa ľudstvo doteraz stretlo. Európa bude zohrávať rozhodujúcu úlohu, keďže už preukázala včasné a pevné odhodlanie angažovať sa v oblasti klímy, ako aj dlhodobé vedúce postavenie na poli vedy, strojárstva či techniky. Vďaka tomuto partnerstvu vytvorí Európa pevné základy pre budúcnosť s nulovými emisiami – budúcnosť s čistými technológiami, ktoré budú spoľahlivé, dostupné a cenovo prístupné pre všetkých.“

Partnerstvo Európskej komisie a platformy Breakthrough Energy Catalyst sa bude zameriavať na technológie, o ktorých je známe, že majú potenciál znižovať emisie skleníkových plynov, no ktoré sú v súčasnosti príliš nákladné na to, aby sa mohli realizovať vo veľkom meradle, a tak konkurovať etablovaným technológiám využívajúcim fosílne palivá. Svet nemôže očakávať, že technológie sa budú vyvíjať izolovane. Na základe spojenia verejného a súkromného sektora s cieľom investovať do veľkých demonštračných projektov bude toto partnerstvo slúžiť na pomoc pri znižovaní nákladov na tieto kritické technológie a pri urýchľovaní ich zavádzania do praxe, ako aj ich využívania. Vedúce postavenie na poli vedy sa tak pretransformuje na pevné základy udržateľných priemyselných odvetví budúcnosti. Podpora bude mať formu finančných nástrojov a grantov.

Očakáva sa, že partnerstvo sa bude financovať z prostriedkov EÚ, a to z programu Horizont Európa a inovačného fondu v rámci Programu InvestEU v súlade so zavedenými postupmi riadenia. Program Breakthrough Energy Catalyst bude slúžiť na mobilizáciu rovnocenného financovania vybraných projektov z prostriedkov pochádzajúcich zo súkromných zdrojov, ako aj z dobročinných fondov. Partnerstvo bude otvorené aj pre vnútroštátne investície členských štátov EÚ prostredníctvom Programu InvestEU alebo na projektovej úrovni.

Súvislosti

V rámci programu Horizont Európa podporuje EÚ celý rad partnerstiev (vychádzajúc z výsledkov partnerstiev, ktoré získali podporu v rámci predchádzajúcich programov EÚ v oblasti výskumu a inovácie). Ich úlohou je mobilizovať súkromné finančné prostriedky v záujme riešenia naliehavých globálnych výziev a modernizácie priemyslu prostredníctvom výskumu a inovácie. Investičný fond v hodnote 100 miliónov EUR, ktorý bol zriadený v roku 2019 vďaka iniciatíve Breakthrough Energy Ventures, priniesol sľubné investície do hlavných priemyselných odvetví súvisiacich s energetikou, v ktorých je potrebné významné úsilie v boji proti zmene klímy.

Spomínaná platforma má záujem o spoluprácu v kontexte existujúcich programov EÚ, ako je Horizont Európa a inovačný fond, pričom prostriedky z uvedených fondov poslúžia na financovanie nového partnerstva, za ktorého realizáciu bude zodpovedná Európska investičná banka a ďalšie zainteresované finančné inštitúcie v rámci Programu InvestEU.

Výzva na vyjadrenie záujmu zo strany potenciálnych realizačných partnerov v rámci Programu InvestEU je aktuálne otvorená, a to do 30. júna 2021. Pred týmto termínom Komisia zorganizuje verejné informačné stretnutie s cieľom predstaviť príležitosti vyplývajúce z partnerstva s platformou Breakthrough Energy Catalyst.

Breakthrough Energy Catalyst 

Breakthrough Energy Catalyst je prelomový program, ktorého ambíciou je demonštrovať spôsoby financovania, vytvárania a nakupovania nových riešení slúžiacich na podporu nízkouhlíkového hospodárstva. Cieľom tohto programu je prepojiť verejný a súkromný sektor, a tak financovať demonštračné projekty v komerčnej fáze, ktoré sa týkajú kritických dekarbonizačných technológií. Program bude riešiť otázky súvisiace s nedostatkom finančných prostriedkov, ktorý bráni včasnému zavádzaniu týchto technológií. Zároveň poskytne štruktúru na urýchlenie ich komerčného uplatnenia.

Spočiatku sa z neho budú financovať projekty týkajúce sa týchto štyroch technológií: čistý vodík, udržateľné letecké palivá, priame zachytávanie CO2 z ovzdušia a dlhodobé uskladňovanie energie. V budúcnosti sa budú ciele programu Breakthrough Energy Catalyst týkať rozšírenia predmetného rámca o ďalšie potrebné inovácie, ako je napríklad nízkouhlíková oceľ a cement. Partnerstvo medzi Európskou komisiou a platformou Breakthrough Energy Catalyst bude pomáhať pri napĺňaní ambície znížiť náklady na dekarbonizačné technológie tak, aby boli tieto alternatívy dostupné pre hospodárstva zo všetkých končín sveta, ktoré sa usilujú o dekarbonizáciu. 

Európska komisia a spomínaná platforma budú v nadchádzajúcich mesiacoch ďalej pracovať na príprave programu, a to aj vzhľadom na nadchádzajúcu konferenciu COP-26, ktorá sa uskutoční v novembri v Glasgowe, s cieľom financovať projekty s významným dosahom, ktoré pomáhajú pri znižovaní nákladov na kritické klimatické technológie, budovaní nízkouhlíkových priemyselných odvetví, ako aj pri vytváraní solídne ohodnotených pracovných miest.

Viac informácií

Ministerské podujatie Inovačnej misie

Breakthrough Energy

Výzva InvestEU na vyjadrenie záujmu (realizační partneri)

Európska zelená dohoda Európska komisia

Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita, Európska komisia

Inovačný fond Opatrenia v oblasti klímy

EÚ založí nové európske partnerstvá

Európska aliancia pre čistý vodík Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP

Videopríhovor predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej a zakladateľa Breakthrough Energy Billa Gatesa

Login