Koronavírus: Komisia mobilizuje všetky dostupné zdroje na ochranu životov a živobytia

Záchrana životov a podpora živobytia v týchto časoch akútnej krízy má najvyššiu prioritu. Komisia ďalej rozširuje svoju reakciu tým, že navrhuje zriadiť nástroj solidarity vo výške 100 miliárd EUR s cieľom pomôcť pracovníkom udržať si svoje príjmy a pomôcť podnikom udržať sa na trhu, nazvaný SURE. Takisto navrhuje presmerovať všetky dostupné štrukturálne fondy na reakciu na koronavírus.

Podpora bude určená aj poľnohospodárom, rybárom a najodkázanejším osobám. Všetky tieto opatrenia sú založené na súčasnom rozpočte EÚ a využijú sa všetky dostupné finančné prostriedky. Poukazujú na potrebu silného a flexibilného dlhodobého rozpočtu EÚ. Komisia vyvinie úsilie na zabezpečenie, aby EÚ mohla počítať s robustným rozpočtom, ktorý jej umožní začať s obnovou a dosiahnuť pokrok na ceste k oživeniu.

Pandémia koronavírusu je pre Európu skúškou, ktorá by pred niekoľkými týždňami bola nepredstaviteľná. Hĺbka a rozsah tejto krízy si vyžaduje reakciu, ktorá nemá obdobu, pokiaľ ide o rozsah, rýchlosť a solidaritu.

Komisia v posledných týždňoch prijala opatrenia s cieľom poskytnúť členským štátom všetku potrebnú flexibilitu, aby mohli finančne podporovať svoje systémy zdravotnej starostlivosti, podniky a pracovníkov. Prijala opatrenia na koordináciu, urýchlenie a posilnenie úsilia pri obstarávaní zdravotníckeho vybavenia a zamerala financovanie výskumu na vývoj vakcíny. Neprestajne pracovala na zaistení nerušeného pohybu tovaru a cezhraničných pracovníkov v celej EÚ, aby sa zaistilo fungovanie nemocníc, tovární a zásobovanie predajní. Naďalej pokračuje v podpore repatriácií občanov EÚ, ich rodinných príslušníkov a osôb s dlhodobým pobytom z celého sveta do Európy.

Komisia tieto opatrenia prijíma na základe presvedčenia, že jediné účinné riešenie krízy v Európe je založené na spolupráci, flexibilite a predovšetkým na solidarite.

Dnešné návrhy posúvajú reakciu na novú úroveň.

Predsedníčka von der Leyenová v reakcii na prijaté návrhy uviedla: „V tejto krízovej situácii, spôsobenej koronavírusom, musíme zareagovať čo najdôraznejšie. Musíme využiť všetky prostriedky, ktoré máme k dispozícii. Všetky finančné prostriedky, dostupné v rozpočte EÚ, budú presmerované na jej riešenie, všetky pravidlá budú uvoľnené, aby sa umožnilo rýchle a účinné čerpanie finančných prostriedkov. Týmto novým nástrojom solidarity zmobilizujeme 100 miliárd EUR na udržanie pracovných miest a zaistenie fungovania podnikov. Týmto opatrením spájame sily s členskými štátmi, aby sme chránili životy a živobytie občanov. Toto je európska solidarita.

100 miliárd eur na zachovanie pracovných miest a zaistenie fungovania podnikov: iniciatíva SURE

Potrebujeme zmierniť ekonomický šok, aby bolo hospodárstvo EÚ pripravené znovu sa naštartovať, keď na to budú vhodné podmienky. Musíme preto zachovať pracovné miesta a zaistiť fungovanie podnikov. Všetky členské štáty majú alebo čoskoro budú mať režimy skráteného pracovného času na dosiahnutie tohto cieľa.

Odpoveďou Komisie na túto situáciu je SURE: nový nástroj, ktorý poskytne úvery až do výšky 100 miliárd EUR krajinám, ktoré to potrebujú na to, aby mohli pracovníci dostávať príjem a podniky si mohli udržať svojich zamestnancov. Vďaka týmto prostriedkom ľudia naďalej budú môcť platiť svoje nájomné, faktúry a potravinové nákupy, a zároveň prostriedky prispejú k zachovaniu veľmi potrebnej stability hospodárstva.

Úvery budú založené na zárukách poskytnutých členskými štátmi a budú smerovať tam, kde je ich použitie najnaliehavejšie. Všetky členské štáty budú môcť nástroj využiť, kľúčový význam však bude mať pre tie, ktoré sú najviac postihnuté.

Nástroj SURE bude podporovať režimy skráteného pracovného času a podobné opatrenia zamerané na pomoc členským štátom pri ochrane pracovných miest, zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb pred rizikom prepustenia a straty príjmu. Firmy budú môcť dočasne skrátiť pracovný čas zamestnancov alebo úplne pozastaviť prácu, a to s podporou príjmu od štátu za neodpracované hodiny. Samostatne zárobkovo činné osoby dostanú náhradu príjmu za súčasnú núdzovú situáciu.

  • Opatrenia zamerané na tých najodkázanejších – Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby

Ako sa v celej Európe obmedzujú kontakty medzi ľuďmi, aby sa spomalilo šírenie vírusu, je ešte dôležitejšie, aby tí, ktorí pri napĺňaní svojich najzákladnejších potrieb závisia od iných, neboli odrezaní od pomoci. Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby bude upravený tak, aby reagoval na túto výzvu: zavedie sa najmä používanie elektronických poukážok, aby sa znížilo riziko nákazy, ako aj možnosť kúpy ochranných prostriedkov pre osoby poskytujúce pomoc.

  • Podpora pre rybárov a poľnohospodárov

Európske poľnohospodárstva a rybné hospodárstvo majú zásadnú úlohu, keďže nám poskytujú potraviny, ktoré konzumujeme. Kríza ich tvrdo zasiahla a následne zasiahla naše potravinové dodávateľské reťazce a miestne hospodárstva, ktoré tento sektor podporuje.

Podobne ako v prípade štrukturálnych fondov bude aj využívanie Európskeho námorného a rybárskeho fondu pružnejšie. Členské štáty budú môcť poskytovať podporu:

  • rybárom na dočasné zastavenie rybolovných činností,
  • akvakultúrnym chovateľom na dočasné pozastavenie alebo obmedzenie produkcie a poskytnutie podpory,
  • a organizáciám výrobcov na dočasné uskladnenie produktov rybolovu a akvakultúry.

Komisia tiež čoskoro navrhne súbor opatrení na to, aby farmári a iní príjemcovia mohli získať potrebnú podporu prostredníctvom spoločnej poľnohospodárskej politiky, napríklad v podobe dlhšieho času na podávanie žiadostí o podporu a dlhšieho času pre správne orgány na ich spracovanie, vyšších zálohových platieb na priame platby a platby na rozvoj vidieka, a väčšej pružnosti, pokiaľ ide o kontroly na mieste, aby sa čo najviac obmedzila potreba fyzického kontaktu a znížila administratívna záťaž.

Ochraňujeme naše hospodárstva a ľudí všetkými dostupnými prostriedkami

  • Presmerovanie všetkých finančných prostriedkov z politiky súdržnosti na boj proti núdzovej situácii

Na riešenie dôsledkov krízy v oblasti verejného zdravia sa zmobilizujú všetky neviazané prostriedky z troch fondov politiky súdržnosti – Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu.

Na zabezpečenie toho, aby sa finančné prostriedky mohli presmerovať tam, kde sú naliehavo potrebné, sa umožnia presuny medzi fondmi, ako aj medzi kategóriami regiónov a medzi politickými cieľmi. Okrem toho sa upustí od požiadaviek na spolufinancovanie, pretože členské štáty už využívajú všetky svoje prostriedky na boj proti kríze. Administratíva sa zjednoduší.

  • Nástroj núdzovej podpory

Európska únia nikdy vo svojej histórii nečelila zdravotnej kríze v takomto rozsahu, ktorá sa šíri takouto rýchlosťou. Prvou prioritou v reakcii na krízu je záchrana životov a uspokojenie potrieb našich systémov zdravotnej starostlivosti a zdravotníkov, ktorí každý deň robia zázraky v celej Únii.

Komisia intenzívne pracuje na zabezpečení dodávok ochranného vybavenia a pľúcnych ventilácií. Napriek intenzívnemu úsiliu výrobného priemyslu členské štáty stále v niektorých oblastiach čelia vážnemu nedostatku ochranného vybavenia a pľúcnych ventilácií. Takisto trpia nedostatkov liečebných zariadení a uvítali by, keby mohli presúvať pacientov do oblastí s väčším objemom zdrojov a zdravotnícky personál na najviac postihnuté miesta. Podpora bude potrebná aj na hromadné testovanie, zdravotnícky výskum, zavedenie nových spôsobov liečby a na výrobu, nákup a distribúciu vakcín v celej EÚ.

EÚ navrhuje využiť všetky zostávajúce finančné prostriedky z tohtoročného rozpočtu EÚ s cieľom pomôcť reagovať na potreby európskych systémov zdravotnej starostlivosti.

Suma 3 miliardy EUR sa vloží do nástroja núdzovej podpory a 300 miliónov EUR z tejto sumy sa pridelí na program RescEU na podporu spoločných zásob vybavenia. Prvou prioritou by bolo riadenie krízy v oblasti verejného zdravia a zabezpečenie životne dôležitého vybavenia a dodávok, od ventilácií po osobné ochranné vybavenie, od mobilných zdravotníckych tímov po lekársku pomoc pre najzraniteľnejšie osoby vrátane tých, ktoré sú v utečeneckých táboroch. Druhou prioritou bude umožnenie rozšírenia úsilia o testovanie. Návrh by tiež umožnil Komisii obstarávať priamo v mene členských štátov.

Ďalšie plánované opatrenia

Podľa toho, ako sa situácia bude vyvíjať, bude Komisia v záujme jej najrýchlejšieho riešenia predkladať ďalšie návrhy a spolupracovať s ostatnými inštitúciami EÚ.

Login