Budujeme odolnosť proti zmene klímy pre budúcnosť – nová stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy

Európska komisia prijala novú stratégiu adaptácie na zmenu klímy, v ktorej vytýčila smerovanie príprav na nevyhnutné dôsledky zmeny klímy. EÚ robí všetko, čo je v jej silách, aby zmiernila zmenu klímy, a to na svojom území i na medzinárodnej scéne. Na nevyhnutné dôsledky sa však musíme pripraviť. Zmena klímy si v Európe a na celom svete už vyberá svoju daň – či v podobe smrteľných vĺn horúčav, ničivého sucha, alebo hynúcich lesov a erodovaného pobrežia v dôsledku stúpajúcej hladiny morí. Predložené návrhy vychádzajú zo stratégie pre adaptáciu na zmenu klímy z roku 2013 a ich účelom je preniesť pozornosť z chápania problému na vypracúvanie riešení a začať plány aj realizovať.

Výkonný podpredseda pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans vyhlásil: „Pandémia COVID-19 nám bolestivo pripomenula, že nedostatočná príprava môže mať strašné dôsledky. Proti klimatickej kríze vakcína neexistuje. Môžeme však proti nej bojovať a pripraviť sa na jej nevyhnutné dôsledky. Vplyvy zmeny klímy sú už citeľné všade – v Európskej únii, ako aj za jej hranicami. Nová stratégia adaptácie na zmenu klímy nám ponúka nástroje na zrýchlenie a prehĺbenie prípravných prác. Ak sa pripravíme dnes, ešte stále sa nám môže podariť vybudovať odolnosť do budúcnosti.“

Hospodárske straty vyplývajúce z čoraz častejších extrémov počasia v dôsledku zmeny klímy neustále narastajú. Len v EÚ tieto straty v priemere dosahujú už viac ako 12 miliárd eur ročne. Z opatrnejších odhadov vyplýva, že vystavenie súčasného hospodárstva EÚ globálnemu otepleniu o 3 °C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami by viedlo k ročnej strate najmenej 170 miliárd eur. Zmena klímy ovplyvňuje nielen hospodárstvo, ale takisto zdravie a životné podmienky Európanov, ktorí čoraz viac trpia vlnami horúčav; v roku 2019 bola najsmrteľnejšou prírodnou katastrofou vlna horúčav v Európe, ktorá si vyžiadala 2 500 obetí na životoch.

Do našich opatrení pri adaptácii na zmenu klímy sa musia zapojiť všetky časti spoločnosti a všetky úrovne štátnej správy, na území EÚ i mimo nej. Naším cieľom je vybudovať spoločnosť odolnú proti zmene klímy a na to budeme prehlbovať naše poznatky o klimatických vplyvoch a riešeniach adaptácie, zintenzívnime plánovanie adaptácie a posudzovanie rizík spojených so zmenou klímy, zrýchlime adaptačné opatrenia a budeme pomáhať posilňovať odolnosť proti zmene klímy na celom svete.

Inteligentnejšia, pohotovejšia a systémovejšia adaptácia

Opatrenia na adaptáciu musia byť založené na spoľahlivých údajoch a nástrojoch na posudzovanie rizika, ktoré sú k dispozícii všetkým: od rodín kupujúcich, stavajúcich a renovujúcich príbytky, cez podniky v pobrežných regiónoch až po poľnohospodárov plánujúcich, aké plodiny budú pestovať. Stratégia na tento účel obsahuje návrhy opatrení, ktoré nám pomôžu naučiť sa oveľa viac o adaptácii na zmenu klímy, aby sme mohli získavať viac kvalitných údajov o rizikách a stratách súvisiacich so zmenou klímy a sprístupňovať ich všetkým. Európska platforma pre poznatky o adaptácii na zmenu klímy Climate-ADAPT sa vylepší a rozšíri a vytvorí sa špecializované stredisko monitorovania zdravia, ktorého úlohou bude lepšie stopovať a analyzovať vplyvy zmeny klímy na zdravie a predchádzať im.

Zmena klímy sa dotýka všetkých úrovní spoločnosti a pociťujú ju všetky hospodárske odvetvia, preto potrebujeme systémovejšie opatrenia na adaptáciu. Komisia bude otázku odolnosti proti zmene klímy naďalej zaraďovať do všetkých relevantných oblastí politiky. Bude podporovať ďalší rozvoj a vykonávanie adaptačných stratégií a plánov, pričom sa zameria na tri prierezové priority: začlenenie adaptácie na zmenu klímy do makrofiškálnej politiky, adaptačné riešenia blízke prírode a miestne adaptačné opatrenia.

Intenzívnejšie úsilie na medzinárodnej scéne

Naše politiky adaptácie na zmenu klímy musia zodpovedať nášmu vedúcemu postaveniu pri zmierňovaní zmeny klímy. Parížska dohoda vytýčila celosvetový cieľ adaptácie. Zdôraznila pritom, že adaptácia na zmenu klímy je kľúčovým faktorom prispievajúcim k udržateľnému rozvoju. EÚ bude podporovať vnútroštátne koncepcie, koncepcie na nižšej úrovni i regionálne koncepcie adaptácie a osobitne sa zameria na adaptáciu na zmenu klímy v Afrike a malých ostrovných rozvojových štátoch. Zvýšime podporu na odolnosť proti zmene klímy a pripravenosť na ňu na medzinárodnej úrovni. Na to poskytneme zdroje, určíme prioritné činnosti a zvýšime účinnosť, rozšírime medzinárodné financovanie a posilníme celosvetovú angažovanosť a výmeny o otázke adaptácie na zmenu klímy. Takisto budeme spolupracovať s medzinárodnými partnermi pri úsilí odstrániť rozdiely v medzinárodnom financovaní opatrení v oblasti zmeny klímy.

Súvislosti

Zmena klímy prebieha už dnes, a preto sa musíme pripraviť na odolnejší zajtrajšok. Svet bol práve svedkom najhorúcejšieho desaťročia od začiatku vedenia záznamov, pričom titul najhorúcejší rok postupne získalo až osem rokov. Klimatické a podnebné extrémy sa opakujú čoraz častejšie a narastá aj ich závažnosť. Ide o celú škálu javov, od nebývalých lesných požiarov a vĺn horúčav za severným polárnym kruhom po ničivé suchá v Stredozemí; od hurikánov pustošiacich najvzdialenejšie regióny EÚ po lesy, ktoré padli za obeť bezpríkladnému prieniku lykožrúta v strednej a východnej Európe. Pozvoľna nastupujúce javy, ako je dezertifikácia, strata biodiverzity, degradácia pôdy a ekosystémov, okysľovanie oceánov alebo zvyšovanie hladiny morí, sú z dlhodobého hľadiska rovnako ničivé.

Európska komisia ohlásila túto novú, ambicióznejšiu stratégiu EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy v oznámení o Európskej zelenej dohode po tom, ako v roku 2018 vykonala posúdenie stratégie z roku 2013 a v máji až auguste 2020 viedla otvorenú verejnú konzultáciuNávrh európskeho právneho predpisu v oblasti klímy je základom pre vyššie ambície a väčšiu súdržnosť politík v oblasti adaptácie. Do práva EÚ zakomponúva globálny cieľ adaptácie ukotvený v článku 7 Parížskej dohody, ako aj opatrenia cieľa udržateľného rozvoja č. 13. Týmto návrhom sa EÚ a členské štáty zaväzujú k trvalému pokroku s cieľom zvýšiť adaptívnu kapacitu, posilniť odolnosť a znížiť zraniteľnosť voči zmene klímy. Nová adaptačná stratégia nám pomôže, aby sa pokrok stal realitou.

Ďalšie informácie

Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy z roku 2021

Questions and Answers

Webová stránka venovaná adaptácii na zmenu klímy

Európska zelená dohoda

Audiovizuálne materiály k adaptácii na zmenu klímy

Čítať ďalej...

Komisia predstavuje otvorenú, udržateľnú a asertívnu obchodnú politiku EÚ

Európska komisia predstavila svoju obchodnú stratégiu na nadchádzajúce roky. Stratégia vychádza z koncepcie otvorenej strategickej autonómie. Základom je snaha EÚ prispieť k hospodárskemu oživeniu podporou zelenej a digitálnej transformácie, ako aj opätovné zameranie sa na posilnenie multilateralizmu a reformu pravidiel globálneho obchodu tak, aby boli spravodlivé a udržateľné. Keď to bude potrebné, EÚ zaujme asertívnejší postoj pri obrane svojich záujmov a hodnôt, a využije pritom aj nové nástroje.

V snahe riešiť jednu z najväčších výziev našej doby a reagovať na očakávania občanov Komisia stavia svoju novú obchodnú stratégiu na udržateľnosti. Podporuje tak zásadnú transformáciu únijného hospodárstva na klimaticky neutrálne hospodárstvo. Stratégia obsahuje súbor hlavných opatrení zameraných na vytvorenie prísnejších pravidiel globálneho obchodu a podporu hospodárskeho oživenia EÚ.

Výkonný podpredseda a komisár pre obchod Valdis Dombrovskis k novej stratégii uviedol: „Výzvy, ktorým čelíme, si vyžadujú novú stratégiu obchodnej politiky EÚ. Potrebujeme otvorený obchod založený na pravidlách, ktorý po pandémii COVID-19 pomôže obnoviť hospodársky rast a vytvárať pracovné miesta. Obchodná politika musí takisto plne podporovať zelenú a digitálnu transformáciu nášho hospodárstva a stáť na čele globálneho úsilia o reformu WTO. Mala by nám tiež poskytnúť nástroje, ktoré nám umožnia brániť sa proti nekalým obchodným praktikám. Ideme cestou otvorenej, strategickej a asertívnej obchodnej politiky, ktorá kladie dôraz na schopnosť EÚ zvoliť si svoju cestu a vďaka svojmu vedeniu a spolupráci utvárať okolitý svet v duchu našich strategických záujmov a hodnôt.“

V reakcii na súčasné výzvy je prioritou stratégie zásadná reforma Svetovej obchodnej organizácie (WTO) vrátane globálnych záväzkov v oblasti obchodu a klímy, nových pravidiel pre digitálny obchod, prísnejších pravidiel na odstraňovanie narušení hospodárskej súťaže a opätovného sfunkčnenia systému WTO na záväzné urovnávanie sporov.

Vďaka novej stratégii bude obchod viac prispievať k digitálnej a klimatickej transformácii. V prvom rade tým, že sa podieľa na napĺňaní cieľov Európskej zelenej dohody, a aj odstránením neopodstatnených obchodných prekážok v digitálnom hospodárstve, aby bolo možné využívať v obchode výhody digitálnych technológií. EÚ bude môcť vďaka posilneniu svojich spojenectiev, ako je transatlantické partnerstvo, a vďaka väčšiemu zameraniu sa na susedné krajiny a Afriku výraznejšie utvárať podobu zmien na celosvetovej úrovni.

Zároveň bude EÚ dôslednejšie a asertívnejšie pristupovať k vykonávaniu a presadzovaniu svojich obchodných dohôd, bojovať proti nespravodlivému obchodu a riešiť problémy spojené s udržateľnosťou. EÚ sa neprestajne usiluje o to, aby jej dohody prinášali pracovníkom, poľnohospodárom a občanom dohodnuté výhody.

Táto stratégia vychádza z rozsiahlej a inkluzívnej verejnej konzultácie, ktorá zahŕňala viac ako 400 príspevkov širokého spektra zainteresovaných strán, verejné podujatia takmer v každom členskom štáte a úzku spoluprácu s Európskym parlamentom, vládami EÚ, podnikmi, občianskou spoločnosťou a verejnosťou.

Ďalšie informácie

Oznámenie

Príloha k oznámeniu

Otázky a odpovede

Prehľady

Kľúčové skutočnosti a údaje

Malé a stredné podniky

Udržateľnosť a klíma

Otvorená strategická autonómia

Digitálny obchod

Reforma WTO

Vykonávanie a presadzovanie

Čítať ďalej...

Bezpečnostná únia: Program boja proti terorizmu a silnejší Europol zvýšia odolnosť EÚ

Komisia predstavila nový program boja proti terorizmu, vďaka ktorému EÚ zintenzívni boj proti terorizmu a násilnému extrémizmu a posilní svoju odolnosť voči teroristickým hrozbám. Program stavia na práci posledných rokov a má za úlohu podporiť členské štáty, aby vedeli teroristické hrozby lepšie predvídať, predchádzať im, chrániť pred nimi a reagovať na ne. Podľa navrhnutej revízie mandátu bude Europol, agentúra EÚ pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva, poskytovať členským štátom lepšiu operačnú podporu pri vyšetrovaniach.

Podpredseda pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas v tejto súvislosti uviedol: „Inkluzívnosť a práva ukotvené v základoch našej Únie sú tou najsilnejšou ochranou proti teroristickej hrozbe. Príťažlivú silu extrémistickej rétoriky oslabíme vybudovaním inkluzívnej a tolerantnej spoločnosti, kde si každý nájde svoje miesto. S európskym životným štýlom nerobíme kompromisy a treba spraviť všetko preto, aby sme tým, ktorí ho chcú zvrátiť, zabránili. Dnešným programom boja proti terorizmu zameriavame pozornosť na investície do odolnosti našich spoločností, ktoré budú mať podobu lepších cielených opatrení proti radikalizácii a za ochranu verejného priestoru pred útokmi.

Komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová povedala: „Program boja proti terorizmu zvyšuje expertné kapacity na predvídanie hrozieb, pomáha miestnym spoločenstvám brániť radikalizácii, poskytuje mestám prostriedky na vhodné koncipovanie verejného priestoru, aby bol chránený, a zabezpečuje rýchlejšiu a efektívnejšiu odpoveď na útoky či pokusy o ne. Preto zároveň navrhujeme, aby sa Europolu poskytli moderné prostriedky na podporu krajín EÚ pri vyšetrovaní.“

Opatrenia na predvídanie, predchádzanie, ochranu a reakciu

Posledná vlna útokov na európskej pôde nám kruto pripomenula, že terorizmus je aj naďalej prítomný a reálny. S vývojom tejto hrozby musíme zmeniť aj spôsoby našej spolupráce na jej potlačovaní.

Cieľom programu boja proti terorizmu je:

  • Hľadanie slabých miest a budovanie kapacít na predvídanie hrozieb

Ak chcú členské štáty lepšie predvídať hrozby a nájsť prípadné slepé škvrny, mali by sa postarať, aby Spravodajské a situačné centrum EÚ (EU INTCEN) disponovalo kvalitnými vstupnými údajmi, a tak zvýšiť našu situačnú informovanosť. V rámci pripravovaného návrhu na posilnenie odolnosti kritickej infraštruktúry Komisia zriadi poradné misie na podporu členských štátov pri posudzovaní rizík, pričom bude vychádzať zo skúseností skupiny poradcov EÚ pre bezpečnosť v oblasti ochrany. K včasnému odhaleniu nových hrozieb prispeje výskum v oblasti bezpečnosti a vďaka investíciám do nových technológií bude môcť Európa aj naďalej reagovať na teroristické hrozby s náskokom.

  • Zabránenie útokom opatreniami proti radikalizácii

Ak chceme zabrániť šíreniu extrémistických ideológií online, je dôležité, aby Európsky parlament a Rada bezodkladne prijali pravidlá odstraňovania teroristického obsahu online. Komisia potom podporí ich uplatňovanie. Internetové fórum EÚ vypracuje usmernenie o online moderovaní verejne dostupných materiálov s extrémistickým obsahom.

K väčšej súdržnosti spoločnosti a prevencii radikalizácie možno prispieť podporou začleňovania a poskytovaním príležitostí cez vzdelávanie, kultúru, mládež a šport. Akčný plán pre integráciu a začlenenie pomôže vybudovať odolné spoločenstvá.

Program sa zároveň zameriava na posilnenie preventívnych opatrení vo väzniciach a osobitnú pozornosť venuje rehabilitácii a reintegrácii radikálnych väzňov, a to aj po ich prepustení. Komisia chce zabezpečiť šírenie vedomostí a expertízy o prevencii radikalizácie zriadením vedomostného centra EÚ, v ktorom sa budú združovať tvorcovia politík, ľudia z praxe a výskumníci.

Keďže Komisia si je vedomá, aké osobité výzvy sa spájajú so zahraničnými teroristickými bojovníkmi a ich rodinnými príslušníkmi, podporí odbornú prípravu a výmenu vedomostí, aby členské štáty zvládali ich návrat do krajiny.

  • Bezpečnostná koncepcia a zníženie zraniteľnosti na ochranu miest a ľudí

Cieľom viacerých nedávnych útokov v EÚ boli husto zaľudnené alebo hlboko symbolické miesta. EÚ zintenzívni úsilie o fyzickú ochranu verejného priestoru vrátane bohoslužobných miest, a to uplatňovaním bezpečnostnej koncepcie už v štádiu návrhu. Komisia navrhne, aby mestá prijali záväzok EÚ k mestskej bezpečnosti a odolnosti a sprístupní finančné prostriedky, ktorými ich podporí pri znižovaní zraniteľnosti verejného priestoru. Okrem toho Komisia navrhne opatrenia na zvýšenie odolnosti kritickej infraštruktúry, napríklad dopravných uzlov, elektrární a nemocníc. Pokiaľ ide o zvýšenie leteckej bezpečnosti, Komisia preskúma možnosti vytvoriť európsky právny rámec, ktorý by umožňoval nasadiť na lety bezpečnostných pracovníkov

Každý, kto vstupuje do EÚ, či už je alebo nie je jej občanom, musí byť skontrolovaný v príslušných databázach. Členské štáty získajú v úsilí o takéto systematické kontroly na hraniciach podporu Komisie. Komisia okrem toho navrhne zriadiť systém, ktorý znemožní, aby osoba, ktorej bolo v niektorom členskom štáte z bezpečnostných dôvodov zamietnuté držanie strelnej zbrane, nemohla podať podobnú žiadosť v inom štáte. Komisia tým zacelí súčasnú právnu medzeru.

  • Lepšia reakcia na útoky vďaka zvýšeniu úrovne operačnej podpory, stíhania a práv obetí

Kľúčom k účinnej reakcii v prípade útokov a k predvolaniu páchateľov pred spravodlivosť je policajná spolupráca a celoeurópska výmena informácií. Komisia v roku 2021 navrhne kódex EÚ v oblasti policajnej spolupráce s cieľom zintenzívniť spoluprácu medzi orgánmi presadzovania práva, ktorej súčasťou je aj boj proti terorizmu.

Pri mnohých vyšetrovaniach trestnej činnosti a terorizmu sa objavujú šifrované informácie. Komisia sa bude usilovať spolu s členskými štátmi nájsť právne, operačné a technické riešenia zákonného prístupu a presadiť taký postup, ktorý umožní zachovať účinnosť šifrovania na ochranu súkromia a bezpečnú komunikáciu, a zároveň efektívne reagovať na trestnú činnosť a terorizmus. Pokiaľ ide o zlepšenie podpory vyšetrovania a stíhania, Komisia navrhne vytvoriť sieť protiteroristických finančných vyšetrovateľov, do ktorej bude zapojený Europol a ktorá umožní sledovať tok peňazí a identifikovať zúčastnené subjekty. Komisia bude naďalej podporovať členské štáty, aby využívali informácie z bojísk pri identifikovaní, odhaľovaní a stíhaní zahraničných teroristických bojovníkov, ktorí sa vracajú do krajiny.

Komisia posilní ochranu obetí teroristických útokov, ktorej súčasťou je aj ich prístup k odškodneniu.

Na predvídaní terorizmu, jeho predchádzaní, ochrane pred ním a reakcii naň sa budú podieľať partnerské krajiny v susedstve EÚ aj mimo neho a bude spočívať v zintenzívnení vzťahov s medzinárodnými organizáciami. Komisia aj vysoký predstaviteľ/podpredseda posilnia spoluprácu v oblasti strelných zbraní s partnermi na západnom Balkáne, vyrokujú s krajinami južného susedstva medzinárodné dohody o výmene osobných údajov s Europolom a zintenzívnia strategickú a operačnú spoluprácu s inými regiónmi, akým je napríklad Sahel, Africký roh, ďalšie africké krajiny a kľúčové regióny v Ázii.

Komisia vymenuje koordinátora protiteroristickej činnosti, ktorý bude v rámci Komisie a v úzkej spolupráci s členskými štátmi a Európskym parlamentom koordinovať protiteroristickú politiku a financovanie EÚ.

Posilnený mandát Europolu

Komisia navrhuje posilniť mandát Europolu, agentúry EÚ pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva. Keďže teroristi na nábor často zneužívajú služby súkromných spoločností a šírením propagandy povzbudzujú k ďalším útokom, s novým mandátom bude môcť Europol efektívne spolupracovať so súkromnými subjektmi a odovzdávať relevantné dôkazy členským štátom. Europol bude môcť napríklad pôsobiť ako styčný bod, pokiaľ nebude jasné, ktorý členský štát má právomoc.

Nový mandát Europolu takisto umožní spracovávať veľké a komplexné súbory údajov; zlepšiť spoluprácu s Európskou prokuratúrou, ako aj s partnerskými krajinami mimo EÚ; a prispieť k vývoju nových technológií, ktoré vyhovujú potrebám presadzovania práva. Takisto dôjde k posilneniu rámca Europolu na ochranu údajov a parlamentného dohľadu.

Súvislosti

Tento program nadväzuje na stratégiu EÚ pre bezpečnostnú úniu na roky 2020 až 2025, v ktorej sa Komisia zaviazala sústrediť na prioritné oblasti, kde môže obohatiť podporu členských štátov v úsilí o bezpečnosť obyvateľov Európy.

Program boja proti terorizmu nadväzuje na už prijaté opatrenia, ktoré znemožňujú teroristom prístup k prostriedkom na uskutočňovanie útokov a posilňujú odolnosť voči teroristickej hrozbe. Jej súčasťou sú pravidlá EÚ, ktorými sa riadi boj proti terorizmu, zamedzovanie financovania terorizmu a rušenie prístupu k strelným zbraniam.

Ďalšie informácie

Oznámenie o programe EÚ v oblasti boja proti terorizmu: Predvídanie, predchádzanie, ochrana a reakcia

Návrh nariadenia, ktorým sa posilňuje mandát Europolu

Posilnenie mandátu Europolu – posúdenie vplyvu

Posilnenie mandátu Europolu – Zhrnutie posúdenia vplyvu

Program EÚ v oblasti boja proti terorizmu a posilnený mandát Europolu: Otázky a odpovede

Tlačová správa: Stratégia EÚ pre bezpečnostnú úniu: spájanie článkov v novom bezpečnostnom ekosystéme, 24. júla 2020

Bezpečnostná únia – webové sídlo Komisie

 

 
Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála
Login