Viac ako 27,000 jednotných patentov zaregistrovaných v prvom, úspešnom roku jednotného patentového systému

V prvom úspešnom roku uplatňovania jednotného patentového systému už Európsky patentový úrad (EPÚ) zaregistroval viac ako 27,000 jednotných patentov. To znamená, že v priemere takmer každý štvrtý (23 %) udelený európsky patent sa uplatňuje vo všetkých zúčastnených členských štátoch. Táto miera sa takisto neustále zvyšuje. Miera využívania dosahuje takmer 50 % u žiadateľov usadených v Dánsku a Poľsku a približne 40 % v Španielsku. Väčšina patentov sa udeľuje na zdravotnícke technológie (31 %), stavebné inžinierstvo (6 %) a dopravu (5 %). 

Na Jednotnom patentovom súde sa doteraz začalo približne 350 prípadov. Tento nový súd teraz za určitých podmienok umožňuje centralizované súdne spory nielen pre jednotné patenty, v prípade ktorých má JPC výlučnú právomoc, ale aj pre nejednotné európske patenty.

Jednotný patent, ktorý bol spustený v júni 2023, zohráva kľúčovú úlohu pri dobudovaní európskeho jednotného trhu s patentmi a stal sa prelomovým faktorom pre inovácie a konkurencieschopnosť EÚ. Systém uľahčuje podnikom ochranu ich inovácií a poskytuje jednotné kontaktné miesto na získanie a presadzovanie patentov v Európe. To spoločnostiam umožňuje ušetriť náklady, ako aj znížiť administratívnu záťaž a administratívnu záťaž. Vytvorenie Jednotného patentového súdu takisto spôsobuje, že patentové spory sú menej zaťažujúce a drahé a zároveň poskytujú väčšiu právnu istotu.

V súčasnosti sa na jednotnom patentovom systéme zúčastňuje 17 členských štátov EÚ, čo predstavuje približne tri štvrtiny HDP EÚ. Systém je otvorený aj pre ostatné členské štáty. Rumunsko sa čoskoro stane 18. zúčastneným členom.

Cieľom Komisie je tiež ďalej posilniť systém vytvorením jednotného dodatkového ochranného osvedčenia (SPC), ktoré umožní rozšírenie jednotných patentových práv na konkrétne povolené farmaceutické prípravky a prípravky na ochranu rastlín jednotným spôsobom.

Súvislosti

Jednotný patentový systém je založený na dvoch nariadeniach EÚ (nariadenie o jednotnej ochrane patentov a nariadenie o jednotnom jazykovom režime patentov) a na medzinárodnej dohode medzi krajinami EÚ o zriadení Jednotného patentového súdu. Dohoda bola ratifikovaná začiatkom roka 2023, čo umožnilo, aby jednotný patentový systém nadobudol účinnosť 1. júna 2023.

Registrácie patentov spravuje Európsky patentový úrad (EPÚ). Na získanie jednotného patentu prihlasovateľ najprv požiada o európsky patent podľa obvyklých pravidiel a postupov EPÚ. Potom môže majiteľ patentu po udelení európskeho patentu požiadať EPÚ o pridelenie jednotného účinku tomuto patentu do jedného mesiaca od udelenia patentu, čo povedie k tomu, že jednotný patent sa bude uplatňovať vo všetkých zúčastnených členských štátoch bez akýchkoľvek dodatočných požiadaviek na validáciu.

Viac informácií

Webová stránka jednotného patentového systému Komisie

Webové stránky EPÚ o jednotnom patentovom systéme

Webové sídlo Jednotného patentového súdu

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála
Login