Európska iniciatíva občanov: Európska komisia reaguje na iniciatívu „Menšinový balíček“

Európska komisia odpovedala na európsku iniciatívu občanov „Menšinový balíček – milión podpisov za rozmanitosť v Európe“. Ide o piatu úspešnú iniciatívu, ktorú podporil viac ako jeden milión občanov v celej EÚ.

Cieľom iniciatívy je zlepšenie ochrany osôb patriacich k národnostným a jazykovým menšinám. V odpovedi Komisie sa dôkladne hodnotia návrhy organizátorov a uvádza sa v nej, ako existujúce a nedávno prijaté právne predpisy EÚ podporujú rôzne aspekty tejto iniciatívy. V odpovedi sú načrtnuté ďalšie následné opatrenia.

Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla: „Táto piata úspešná európska iniciatíva občanov dokazuje, že európski občania sa cítia výrazne angažovaní a chcú sa podieľať na verejnej diskusii o formovaní politiky Únie. Rešpektovanie práv osôb patriacich k menšine je jednou zo základných hodnôt Únie a Komisia je odhodlaná toto smerovanie podporovať.“

Posúdenie Komisie a následné opatrenia

Inklúzia a rešpektovanie bohatej kultúrnej rozmanitosti Európy patrí medzi priority a ciele Európskej komisie. Od roku 2013, keď organizátori pôvodne požiadali o registráciu iniciatívy, Komisia prijala širokú škálu opatrení, ktorými sa riešilo viacero aspektov návrhov iniciatívy. V oznámení sa každý z deviatich návrhov posudzuje samostatne, pričom sa zohľadňujú zásady subsidiarity a proporcionality. Hoci sa nenavrhujú žiadne ďalšie právne akty, dôraz na úplné vykonávanie existujúcich právnych predpisov a politík predstavuje účinný prostriedok na presadenie cieľov iniciatívy.

Súvislosti

Európskou iniciatívou občanov „Menšinový balíček“ sa vyzýva k prijatiu súboru právnych aktov na zlepšenie ochrany osôb patriacich k národnostným a jazykovým menšinám a k posilneniu kultúrnej a jazykovej rozmanitosti v Únii.

Organizátori oficiálne predložili svoju iniciatívu Komisii 10. januára 2020. Úspešne zozbierali 1 128 422 platných vyhlásení o podpore a dosiahli potrebné prahové hodnoty v jedenástich členských štátoch. Komisia sa s organizátormi stretla 5. februára 2020.

Organizátori predstavili svoju iniciatívu a návrhy 15. októbra 2020 na verejnom vypočutí, ktoré sa konalo v Európskom parlamente. Komisia mala potom tri mesiace na prijatie oznámenia, v ktorom uvedie svoje právne a politické závery týkajúce sa iniciatívy.

O iniciatíve „Menšinový balíček“ sa rokovalo na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu 14. decembra 2020. Európsky parlament v uznesení prijatom 17. decembra 2020 vyjadril podporu tejto iniciatíve.

Viac informácií

Oznámenie o európskej iniciatíve občanov „Menšinový balíček – milión podpisov za rozmanitosť v Európe“

Otázky a odpovede: Európska iniciatíva občanov: Európska komisia reaguje na iniciatívu „Menšinový balíček“

Webové sídlo európskej iniciatívy občanov: „Menšinový balíček – milión podpisov za rozmanitosť v Európe“

Čítať ďalej...

Komisia prijala akčný plán v oblasti duševného vlastníctva na posilnenie odolnosti a obnovy hospodárstva EÚ

Komisia uverejnila nový akčný plán v oblasti duševného vlastníctva. Jeho cieľom je zaistiť, aby podniky, najmä malé a stredné (MSP), mohli čo najlepšie využiť svoje vynálezy a výtvory, a zároveň zabezpečiť, aby tieto vynálezy a výtvory mohli byť prínosom pre naše hospodárstvo a spoločnosť.

Duševné vlastníctvo je kľúčovou hnacou silou hospodárskeho rastu, pretože pomáha podnikom zhodnocovať nehmotný majetok. Cieľom akčného plánu je umožniť európskemu kreatívnemu a inovačnému priemyslu udržať si popredné postavenie v celosvetovom meradle a urýchliť zelenú a digitálnu transformáciu Európy. V akčnom pláne sa stanovujú najmä kľúčové kroky týkajúce sa zlepšenia ochrany duševného vlastníctva, podpory malých a stredných podnikov pri využívaní duševného vlastníctva, uľahčenia zdieľania duševného vlastníctva na zintenzívnenie využívania technológie v priemysle, boja proti falšovaniu a zlepšenia presadzovania práv duševného vlastníctva a podpory rovnakých podmienok na celosvetovej úrovni. Kríza spôsobená pandémiou COVID-19 takisto poukázala na určitú závislosť od kritických inovácií a technológií. Akčný plán preto rieši tieto výzvy a zároveň zabezpečuje, aby sa kritické duševné vlastníctvo dalo sprístupniť počas krízy.

Nehmotný majetok, ako sú značky, dizajny, patenty a dáta, sa v dnešnej vedomostnej ekonomike stáva čoraz dôležitejším. Odvetvia intenzívne využívajúce duševné vlastníctvo predstavujú 45 % celkového HDP a 93 % celkového vývozu EÚ, zatiaľ čo pridaná hodnota duševného vlastníctva narastá vo väčšine európskych priemyselných ekosystémov. Na celom svete sa zvyšuje počet registrácií duševného vlastníctva, keďže nehmotný majetok zohráva čoraz významnejšiu úlohu v celosvetových pretekoch o vedúce postavenie v oblasti technológií. Akčný plán stavia na pevných základoch európskeho rámca duševného vlastníctva s cieľom zabezpečiť podporu obnovy a odolnosti hospodárstva v kľúčových oblastiach.

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton v tejto súvislosti uviedol: „V Európe sa zrodilo niekoľko popredných svetových inovácií, ale podniky stále nedokážu plne chrániť svoje vynálezy a využívať svoje duševné vlastníctvo. Dnes navrhujeme prepracovať systém duševného vlastníctva s cieľom posilniť schopnosť Európy vyvíjať technológie novej generácie, zohľadniť pokrok v oblasti dát a umelej inteligencie, umožniť podnikom rýchlo spojiť svoje poznatky počas krízy a podporiť Európu na ceste k hospodárskej obnove a zelenej transformácii.“

V tomto akčnom pláne sa oznamujú opatrenia v piatich kľúčových oblastiach:

  • Zlepšenie ochrany duševného vlastníctva

V akčnom pláne sa navrhuje zmodernizovať súbor existujúcich nástrojov duševného vlastníctva a pripraviť ich na digitálny vek vrátane zlepšenia dodatkových ochranných osvedčení pre patentované lieky a prípravky na ochranu rastlín a modernizácie ochrany dizajnov EÚ. Jeho cieľom je posilniť ochranu poľnohospodárskych zemepisných označení a zároveň zvážiť, či je možné zrealizovať systém ochrany zemepisných označení pre nepoľnohospodárske výrobky na úrovni EÚ. Komisia takisto otvára odvetvový dialóg s cieľom riešiť vplyv nových technológií (ako je umelá inteligencia a blockchain) na systém duševného vlastníctva. S cieľom zabezpečiť, aby mali podniky prístup k rýchlym, účinným a cenovo dostupným nástrojom ochrany, a na zjednotenie a zjednodušenie súčasného systému, sa členské štáty v akčnom pláne vyzývajú, aby urýchlene zaviedli jednotný patentový systém, a tak prispeli k vytvoreniu jednotného kontaktného miesta na ochranu a presadzovanie patentov v celej EÚ.

  • Podpora malých a stredných podnikov (MSP) pri využívaní duševného vlastníctva

Európski inovátori a tvorcovia, najmä MSP, často nepoznajú výhody zakomponovania duševného vlastníctva do svojej obchodnej stratégie. Napríklad len 9 % MSP žiada o ochranu duševného vlastníctva. S cieľom pomôcť menším podnikom využiť nehmotný majetok navrhuje Komisia opatrenia na zlepšenie informovanosti a poradenstva. To pomôže MSP zasiahnutým pandémiou COVID-19 lepšie spravovať a využívať svoje portfóliá duševného vlastníctva prostredníctvom novej schémy finančnej pomoci, pričom v prvom roku sa z prostriedkov Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo poskytne 20 miliónov eur. Komisia takisto sprístupní poradenstvo a pomoc v oblasti duševného vlastníctva všetkým účastníkom výskumných a inovačných programov financovaných z EÚ a bude spolupracovať so všetkými zainteresovanými stranami s cieľom zlepšiť zhodnocovanie práv duševného vlastníctva v celom výskumnom a inovačnom spoločenstve. Takisto sa snaží uľahčiť využívanie duševného vlastníctva ako páky na prístup k financiám.  

  • Uľahčenie zdieľania duševného vlastníctva

Akčný plán sa zameriava na ochranu nehmotného majetku, ale aj na zlepšenie prístupu ku kritickému nehmotnému majetku, od ktorého závisí naše hospodárstvo a spoločnosť. Komisia si uvedomuje, akú dôležitú úlohu môže systém duševného vlastníctva zohrávať pri riešení závažného ohrozenia zdravia, akým je aktuálna pandémia COVID-19, a navrhuje opatrenia na uľahčenie zdieľania kritického duševného vlastníctva počas krízy pri súčasnom zabezpečení návratnosti investícií. Komisia bude pracovať aj na zlepšení infraštruktúry v oblasti autorských práv a podnikne kroky pre lepšiu mobilizáciu dát chránených právom duševného vlastníctva. Navrhne tiež spôsoby, ako zlepšiť transparentnosť a predvídateľnosť udeľovania licencií na patenty nevyhnutné pre normy, keďže tieto patenty predstavujú kľúčový prvok digitálnej transformácie európskeho priemyslu. Týka sa to napríklad predstavenia prepojených automobilov a iných výrobkov internetu vecí.

  • Boj proti falšovaniu a zlepšenie presadzovania práv duševného vlastníctva

Dovoz falšovaného a pirátskeho tovaru predstavuje 6,8 % HDP EÚ. Komisia zlepší účinné a vyvážené presadzovanie práv duševného vlastníctva. Ako doplnok k pripravovanému balíku k aktu o digitálnych službách napríklad vytvorí súbor nástrojov EÚ na boj proti falšovaniu, ktorý má podporiť a uľahčiť účinnú spoluprácu medzi nositeľmi práv duševného vlastníctva, sprostredkovateľmi (ako sú online trhy) a orgánmi presadzovania práva, vyzdvihnúť najlepšie postupy a používanie primeraných nástrojov a nových technológií. 

  • Podpora rovnakých podmienok na celosvetovej úrovni

Hoci odvetvia intenzívne využívajúce práva duševného vlastníctva predstavujú 93 % vývozu tovaru z EÚ, naše podniky stále čelia veľkým výzvam pri pôsobení v krajinách mimo EÚ. Komisia chce tieto výzvy riešiť, a preto si stanovila za cieľ posilniť postavenie EÚ ako celosvetového tvorcu noriem v oblasti duševného vlastníctva. Takisto zintenzívni reakciu EÚ na nekalé praktiky aktérov z tretích krajín, ako je priemyselná špionáž či pokusy o zneužitie duševného vlastníctva v kontexte výskumno-inovačnej spolupráce.

Súvislosti

novej priemyselnej stratégii EÚ prijatej 10. marca tohto roku sa vyvodil záver, že politika EÚ v oblasti duševného vlastníctva by mala pomôcť udržať a posilniť technologickú suverenitu Európy a podporiť rovnaké podmienky na celosvetovej úrovni. Zároveň sa v nej oznámil zámer prijať akčný plán. Rada ministrov 10. novembra vyzvala Komisiu, aby predložila návrhy budúcej politiky EÚ v oblasti duševného vlastníctva.

Nehmotný majetok, ako je výskum a vývoj, vynálezy, umelecké a kultúrne diela, značky, softvér, know-how, podnikové procesy a dáta, predstavuje základný kameň dnešnej vedomostnej ekonomiky. Za posledných dvadsať rokov sa objem ročných investícií do aktív duševného vlastníctva v EÚ zvýšil o 87 %, zatiaľ čo objem hmotných (nebytových) investícií vzrástol len o 30 %. Investície do nehmotného majetku takisto podstatne menej zasiahla prechádzajúca hospodárska kríza (z roku 2008).

Odvetvia, ktoré intenzívne využívajú duševné vlastníctvo, zohrávajú v hospodárstve EÚ kľúčovú úlohu a vytvárajú pre spoločnosť kvalitné a udržateľné pracovné miesta. Odvetvia intenzívne využívajúce práva duševného vlastníctva v súčasnosti tvoria takmer 45 % európskeho HDP a priamo prispievajú k vytváraniu takmer 30 % všetkých pracovných miest. Mnohé ekosystémy v Európe nemôžu prosperovať bez účinnej ochrany duševného vlastníctva a účinných nástrojov na obchodovanie s nehmotným majetkom.

Ďalšie informácie 

Otázky a odpovede

Informačný prehľad o akčnom pláne v oblasti duševného vlastníctva

Akčný plán v oblasti duševného vlastníctva „Optimálne využitie inovačného potenciálu EÚ – akčný plán v oblasti duševného vlastníctva na podporu obnovy a odolnosti EÚ“

Hodnotiaca správa o právnych predpisoch týkajúcich sa dodatkových ochranných osvedčení

Rámcová štúdia potenciálne dôležitých patentov sprístupnených ETSI

Hodnotiaca správa o Európskom stredisku pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála