Komisia predstavuje otvorenú, udržateľnú a asertívnu obchodnú politiku EÚ

Európska komisia predstavila svoju obchodnú stratégiu na nadchádzajúce roky. Stratégia vychádza z koncepcie otvorenej strategickej autonómie. Základom je snaha EÚ prispieť k hospodárskemu oživeniu podporou zelenej a digitálnej transformácie, ako aj opätovné zameranie sa na posilnenie multilateralizmu a reformu pravidiel globálneho obchodu tak, aby boli spravodlivé a udržateľné. Keď to bude potrebné, EÚ zaujme asertívnejší postoj pri obrane svojich záujmov a hodnôt, a využije pritom aj nové nástroje.

V snahe riešiť jednu z najväčších výziev našej doby a reagovať na očakávania občanov Komisia stavia svoju novú obchodnú stratégiu na udržateľnosti. Podporuje tak zásadnú transformáciu únijného hospodárstva na klimaticky neutrálne hospodárstvo. Stratégia obsahuje súbor hlavných opatrení zameraných na vytvorenie prísnejších pravidiel globálneho obchodu a podporu hospodárskeho oživenia EÚ.

Výkonný podpredseda a komisár pre obchod Valdis Dombrovskis k novej stratégii uviedol: „Výzvy, ktorým čelíme, si vyžadujú novú stratégiu obchodnej politiky EÚ. Potrebujeme otvorený obchod založený na pravidlách, ktorý po pandémii COVID-19 pomôže obnoviť hospodársky rast a vytvárať pracovné miesta. Obchodná politika musí takisto plne podporovať zelenú a digitálnu transformáciu nášho hospodárstva a stáť na čele globálneho úsilia o reformu WTO. Mala by nám tiež poskytnúť nástroje, ktoré nám umožnia brániť sa proti nekalým obchodným praktikám. Ideme cestou otvorenej, strategickej a asertívnej obchodnej politiky, ktorá kladie dôraz na schopnosť EÚ zvoliť si svoju cestu a vďaka svojmu vedeniu a spolupráci utvárať okolitý svet v duchu našich strategických záujmov a hodnôt.“

V reakcii na súčasné výzvy je prioritou stratégie zásadná reforma Svetovej obchodnej organizácie (WTO) vrátane globálnych záväzkov v oblasti obchodu a klímy, nových pravidiel pre digitálny obchod, prísnejších pravidiel na odstraňovanie narušení hospodárskej súťaže a opätovného sfunkčnenia systému WTO na záväzné urovnávanie sporov.

Vďaka novej stratégii bude obchod viac prispievať k digitálnej a klimatickej transformácii. V prvom rade tým, že sa podieľa na napĺňaní cieľov Európskej zelenej dohody, a aj odstránením neopodstatnených obchodných prekážok v digitálnom hospodárstve, aby bolo možné využívať v obchode výhody digitálnych technológií. EÚ bude môcť vďaka posilneniu svojich spojenectiev, ako je transatlantické partnerstvo, a vďaka väčšiemu zameraniu sa na susedné krajiny a Afriku výraznejšie utvárať podobu zmien na celosvetovej úrovni.

Zároveň bude EÚ dôslednejšie a asertívnejšie pristupovať k vykonávaniu a presadzovaniu svojich obchodných dohôd, bojovať proti nespravodlivému obchodu a riešiť problémy spojené s udržateľnosťou. EÚ sa neprestajne usiluje o to, aby jej dohody prinášali pracovníkom, poľnohospodárom a občanom dohodnuté výhody.

Táto stratégia vychádza z rozsiahlej a inkluzívnej verejnej konzultácie, ktorá zahŕňala viac ako 400 príspevkov širokého spektra zainteresovaných strán, verejné podujatia takmer v každom členskom štáte a úzku spoluprácu s Európskym parlamentom, vládami EÚ, podnikmi, občianskou spoločnosťou a verejnosťou.

Ďalšie informácie

Oznámenie

Príloha k oznámeniu

Otázky a odpovede

Prehľady

Kľúčové skutočnosti a údaje

Malé a stredné podniky

Udržateľnosť a klíma

Otvorená strategická autonómia

Digitálny obchod

Reforma WTO

Vykonávanie a presadzovanie

Čítať ďalej...

Dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom: ochrana európskych záujmov, zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže a pokračujúca spolupráca v oblastiach spoločného záujmu

Po intenzívnych rokovaniach Európska komisia dosiahla dohodu so Spojeným kráľovstvom o podmienkach jeho budúcej spolupráce s Európskou úniou.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová k tomu vyhlásila: „Oplatilo sa bojovať, pretože teraz máme so Spojeným kráľovstvom spravodlivú a vyváženú dohodu, ktorá bude chrániť naše európske záujmy, zabezpečovať spravodlivú hospodársku súťaž a našim rybárskym komunitám poskytne prepotrebnú predvídateľnosť. Konečne sa môžeme od brexitu pohnúť dopredu a zamerať sa na budúcnosť. Európa pokračuje ďalej.“

Hlavný vyjednávač Európskej komisie Michel Barnier dodal: „Ukončili sme veľmi intenzívne štvorročné obdobie, najmä jeho posledných deväť mesiacov, počas ktorého sme rokovali o riadenom vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ a o úplne novom partnerstve, na ktorom sme sa dnes nakoniec dohodli. V úplnom centre našej pozornosti bola pri týchto rokovaniach ochrana našich záujmov a som rád, že sa nám to podarilo dosiahnuť. Teraz je rad na Európskom parlamente a Rade, aby k tejto dohode zaujali stanovisko.“

Návrh dohody o obchode a spolupráci tvoria tri hlavné piliere:

 • Dohoda o voľnom obchode: nové hospodárske a sociálne partnerstvo so Spojeným kráľovstvom
  • Dohoda sa týka nielen obchodu s tovarom a službami, ale aj širokej škály ďalších oblastí v záujme EÚ, napríklad investícií, hospodárskej súťaže, štátnej pomoci, daňovej transparentnosti, leteckej a cestnej dopravy, energetiky a udržateľnosti, rybolovu, ochrany údajov či koordinácie sociálneho zabezpečenia.
  • Stanovujú sa ňou nulové clá a nulové kvóty na všetok tovar, ktorý spĺňa príslušné pravidlá pôvodu.
  • Obe strany sa zaviazali k tomu, že zabezpečia spoľahlivé rovnaké podmienky, a to tým, že zachovajú vysokú úroveň ochrany v oblastiach ako ochrana životného prostredia, boj proti zmene klímy a stanovovanie cien uhlíka, sociálne a pracovné práva, daňová transparentnosť či štátna pomoc. Pomáhať im pritom bude účinné vnútroštátne presadzovanie práva, záväzné mechanizmy urovnávania sporov a možnosť prijímať nápravné opatrenia, ktorá bude otvorená pre obidve strany.
  • EÚ a Spojené kráľovstvo sa dohodli na novom rámci pre spoločné hospodárenie s rybami vo vodách EÚ a Spojeného kráľovstva. Spojené kráľovstvo bude môcť ďalej rozvíjať svoju rybolovnú činnosť, pričom sa zachová činnosť a živobytie európskych rybárskych spoločenstiev a budú sa chrániť prírodné zdroje.
  • Pokiaľ ide o dopravu, dohodou sa stanovuje nepretržitá a udržateľná letecká, cestná, železničná a námorná prepojenosť, aj keď prístup na trh už nebude dosahovať úroveň, ktorú ponúka jednotný trh. Dohoda obsahuje ustanovenia, ktorými sa má zabezpečiť, aby hospodárska súťaž medzi prevádzkovateľmi z EÚ a zo Spojeného kráľovstva prebiehala za rovnakých podmienok, aby neboli ohrozené práva cestujúcich, základné pracovné práva ani bezpečnosť dopravy.
  • V oblasti energetiky poskytuje dohoda nový model obchodovania a prepojenosti, pričom ponúka záruky otvorenej a spravodlivej hospodárskej súťaže vrátane bezpečnostných noriem pre výrobu energie na mori a výrobu energie z obnoviteľných zdrojov.
  • Pokiaľ ide o koordináciu sociálneho zabezpečenia, cieľom dohody je zabezpečiť celý rad práv tak občanov EÚ, ako aj štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva. Týka sa to občanov EÚ pracujúcich a cestujúcich v Spojenom kráľovstve alebo sťahujúcich sa doň a štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, pracujúcich a cestujúcich v EÚ alebo sťahujúcich sa do nej po 1. januári 2021.
  • Napokon dohoda umožňuje Spojenému kráľovstvu naďalej sa podieľať na viacerých hlavných programoch EÚ na obdobie 2021 – 2027 (pričom podmienkou je finančný príspevok Spojeného kráľovstva do rozpočtu EÚ), ako je napríklad program Horizont Európa.
 • Nové partnerstvo v záujme bezpečnosti našich občanov
  • Dohoda o obchode a spolupráci stanovuje nový rámec presadzovania práva a justičná spolupráce v trestnoprávnych a občianskych veciach. Uznáva potrebu silnej spolupráce vnútroštátnej policajných a súdnych orgánov, predovšetkým v boji proti cezhraničnej kriminalite a terorizmu a v trestnom stíhaní takýchto činov. Vytvára nové operačné schopnosti, pričom sa zohľadňuje skutočnosť, že Spojené kráľovstvo ako nečlen EÚ mimo Schengenského priestoru už nebude disponovať rovnakými zariadeniami ako doteraz. Spoluprácu v bezpečnostných otázkach možno pozastaviť, ak Spojené kráľovstvo poruší svoj záväzok naďalej dodržiavať Európsky dohovor o ľudských právach a prestane ho na svojom území presadzovať.
 • Horizontálna dohoda o správe vecí verejných Rámec, ktorý sa dlhodobo osvedčí
  • Osobitná kapitola o správe verejných vecí v snahe zabezpečiť podnikom, spotrebiteľom a občanom maximálnu právnu istotu objasňuje, ako dohoda bude fungovať a ako sa bude kontrolovať. Zriaďuje sa ňou aj spoločná rada pre partnerstvo, ktorá bude zabezpečovať správne uplatňovanie a výklad dohody. Na jej pôde bude prebiehať diskusia o všetkých otázkach, ktoré sa v tejto súvislosti objavia.
  • Záväzné mechanizmy na vykonávanie a urovnávanie sporov zabezpečia dodržiavanie práv podnikov, spotrebiteľov a všetkých jednotlivcov. Znamená to, že podniky v EÚ i Spojenom kráľovstve majú rovnaké podmienky v hospodárskej súťaži a že žiadna strana nevyužije svoju regulačnú autonómiu na poskytovanie nespravodlivých subvencií ani nenaruší hospodársku súťaž.
  • Obe strany môžu pristúpiť k medzisektorovým odvetným opatreniam, ak dôjde k porušeniu dohody. Tieto medzisektorové odvetené opatrenia platia vo všetkých oblastiach hospodárskeho partnerstva.

Spolupráca v zahraničnej politike, vonkajšej bezpečnosti a obrane nie je predmetom dohody a Spojené kráľovstvo si ani neželalo o týchto otázkach rokovať. Od 1. januára 2021 teda nebude existovať žiaden rámec medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ, v ktorom by mohli vypracúvať a koordinovať spoločné reakcie na výzvy v oblasti zahraničnej politiky, ako je napríklad uvalenie sankcií na štátnych príslušníkov alebo hospodárstvo tretích krajín.

Dohoda o obchode a spolupráci sa vzťahuje na viaceré oblasti, ktoré sú v záujme EÚ. Je oveľa viac než len tradičná dohoda o voľnom obchode a tvorí spoľahlivý základ na zachovanie dlhodobého priateľstva a spolupráce. Zaručuje nenarušenosť jednotného trhu a nedeliteľnosť štyroch slobôd (ľudia, tovar, služby a kapitál). Odráža skutočnosť, že Spojené kráľovstvo opúšťa ekosystém EÚ a jeho spoločné pravidlá, mechanizmy dohľadu a presadzovania práva, a preto už nemôže využívať výhody, ktoré ponúka členstvo EÚ, ani jednotný trh. Dohoda teda zďaleka Spojenému kráľovstvu nezaručuje rovnaké výrazné výhody, aké malo ako členský štát EÚ.

Prichádzajú veľké zmeny: prípravy na 1. január 2021

Aj napriek novej dohode o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom nastanú od 1. januára 2021 veľké zmeny.

Spojené kráľovstvo v ten deň opustí jednotný trh EÚ a colnú úniu, ako aj všetky politiky a medzinárodné dohody EÚ. Skončí sa voľný pohyb osôb, tovaru, služieb a kapitálu medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ.

EÚ a Spojené kráľovstvo vytvoria dva samostatné trhy, teda dva odlišné regulačné a právne priestory. Vzniknú tak prekážky brániace obchodovaniu s tovarom a službami a cezhraničnej mobilite a výmenám, ktoré dnes neexistujú, a to oboma smermi.

Dohoda o vystúpení

Dohoda o vystúpení zostáva v platnosti, pričom okrem iného chráni práva občanov EÚ a štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, finančné záujmy EÚ, a čo je najdôležitejšie, mier a stabilitu v Írsku. Úplné a včasné vykonávanie tejto dohody predstavuje pre Európsku úniu hlavnú prioritu.

Vďaka intenzívnym rokovaniam medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom v spoločnom výbore a v rôznych osobitných výboroch sa dohoda o vystúpení, a najmä protokol o Írsku a Severnom Írsku, budú vykonávať od 1. januára.

Spoločný výbor EÚ – Spojené kráľovstvo sa 17. decembra stretol, aby schválil všetky formálne rozhodnutia a iné praktické riešenia týkajúce sa vykonávania dohody o vystúpení. V rámci týchto vzájomne dohodnutých riešení Spojené kráľovstvo súhlasilo s tým, že stiahne sporné ustanovenia zo svojho zákona o vnútornom trhu a žiadne podobné ustanovenia nezavedie ani do svojho daňového zákona.

Ďalšie kroky

Začatie uplatňovania dohody o obchode a spolupráci je mimoriadne naliehavé.

 • Spojené kráľovstvo má ako bývalý členský štát rozsiahle väzby s Úniou v širokej škále hospodárskych a iných oblastí. Ak po 31. decembri 2020 nebude existovať žiadny platný rámec, ktorý by upravoval vzťahy medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom, tieto vzťahy budú výrazne narušené – na úkor jednotlivcov, podnikov a iných zainteresovaných strán.
 • Rokovania sa podarilo zavŕšiť až vo veľmi neskorom štádiu pred uplynutím prechodného obdobia. Takéto oneskorené načasovanie by nemalo ohroziť demokratickú kontrolu, ktorú má vykonávať Európsky parlament v súlade so zmluvami.
 • Vzhľadom na tieto výnimočné okolnosti Komisia navrhuje, aby sa dohoda predbežne vykonávala počas obmedzeného časového obdobia, ktoré by trvalo do 28. februára 2021.

Komisia urýchlene navrhne rozhodnutia Rady o podpísaní a predbežnom vykonávaní dohody a o jej uzavretí.

Všetkých 27 členských štátov bude potom musieť na pôde Rady jednomyseľne prijať rozhodnutie, ktorým povolí podpísanie dohody a jej predbežné vykonávanie od 1. januára 2021. Po ukončení tohto procesu bude možné oficiálne podpísať dohodu o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

Následne sa žiadosť o vyjadrenie súhlasu s dohodou adresuje Európskemu parlamentu.

Ako posledný krok na strane EÚ musí Rada prijať rozhodnutie o uzavretí dohody.

Verzia na tlač 

Čítať ďalej...

Ministri Únie pre Stredozemie zdôraznili význam regionálneho obchodu pri oživení hospodárstva

Štyridsaťdva členských krajín Únie pre Stredozemie sa prostredníctvom videokonferencie stretlo na 11. konferencii ministrov obchodu s cieľom spustiť tri nové obchodné a investičné iniciatívy. Vyzvali tiež na posilnenie obchodných väzieb v európsko-stredozemskej oblasti ako kľúčového prvku oživenia hospodárstva v tomto regióne.

Na konferencii ministrov obchodu Únie pre Stredozemie sa zdôraznilo, že je dôležité zabezpečiť, aby partneri z oblasti Stredozemného mora mohli naplno využívať výhody otvorenia trhov. K tomuto cieľu prispejú nedávno spustené obchodné a investičné iniciatívy, ktoré EÚ podporuje a ktoré realizujú partnerské organizácie – Medzinárodné obchodné centrum, Medzinárodná organizácia práce a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Iniciatívy v celkovej hodnote 11 miliónov EUR posilnia vplyv obchodu a investícií na tvorbu pracovných miest v južnom Stredozemí a podporia inkluzívny hospodársky rozvoj.

Konferencia ministrov sa konala pod záštitou spolupredsedu Únie pre Stredozemie Valdisa Dombrovskisa, výkonného podpredsedu EK a komisára pre obchod, a Ing. Mahy Aliovej, jordánskej ministerky priemyslu, obchodu a zásobovania, a za prítomnosti generálneho tajomníka Únie pre Stredozemie Nassera Kamela.

Výkonný podpredseda EK a komisár pre obchod Valdis Dombrovskis uviedol: „Stredozemský región bol v priebehu histórie dobre známy vďaka prosperujúcej výmene tovaru a poznatkov. S potešením konštatujem, že súčasná pandémia ho nezastavila. Takisto som rád, že súhlasíme, že dynamický regionálny obchod môže zohrávať kľúčovú úlohu pri oživení hospodárstva v EÚ a v širšom európsko-stredozemskom regióne. Preto musíme napredovať v prehlbovaní našej spolupráce s našimi partnermi v regióne. Rozhodne povzbudzujem podniky zo severného aj južného pobrežia Stredozemného mora, aby viac využívali príležitosti, ktoré toto regionálne obchodné, investičné a hospodárske partnerstvo prináša.“

Jordánska ministerka Ing. Maha Aliová uviedla: „Táto dôležitá ministerská konferencia sa koná v čase, keď si pripomíname 25. výročie začiatku barcelonského procesu alebo euro-stredozemského partnerstva. To položilo základy pre formalizáciu Únie pre Stredozemie a prinieslo aj dlhodobý regionálny rámec spolupráce pod záštitou spolupredsedníctva krajín zo severného a južného pobrežia Stredozemného mora. Bezprecedentná sociálna a hospodárska zraniteľnosť v regióne, ktorá sa zhoršila pandémiou COVID-19, si práve teraz vyžaduje solidaritu a účinnú spoluprácu pri riešení pálčivých otázok s osobitným dôrazom na južné pobrežie Stredozemného mora. Jordánsko ako spolupredseda Únie pre Stredozemie je pripravené spolupracovať s EÚ a krajinami južného Stredozemia na podpore udržateľného regionálneho rozvoja v rámci Únie pre Stredozemie.“

Generálny tajomník Únie pre Stredozemie Nasser Kamel uviedol: „Súčasná pandémia viedla k ďalekosiahlym globálnym narušeniam hodnotových reťazcov, k oslabeniu obchodu a investičných tokov. Akýkoľvek „nový normálny stav“, v ktorom by nefigurovala posilnená obchodná a hospodárska integrácia, by nebol v súlade s legitímnymi očakávaniami ľudí na oboch brehoch Stredozemného mora. Dnešné stretnutie svedčí o spoločnej vôli 42 krajín k spolupráci v týchto oblastiach a názorne ukazuje stratégiu Únie pre Stredozemie, ktorá sa zameriava na činy a ktorá premieňa naše politické mandáty na konkrétne iniciatívy prostredníctvom regionálneho dialógu viacerých partnerov.“

Súvislosti

Od poslednej konferencie ministrov obchodu Únie pre Stredozemie, ktorá sa konala v marci 2018, došlo medzi členskými štátmi Únie pre Stredozemie k viacerým zmenám v dvojstranných obchodných vzťahoch vrátane obrovského narušenia spôsobeného celosvetovou pandémiou COVID-19. Napriek pandémii a rastúcemu protekcionizmu vo svete zostáva obchod v európsko-stredozemskom regióne vo všeobecnosti otvorený. Ministri obchodu Únie pre Stredozemie vyzvali na odolávanie protekcionizmu a vypracovanie dodatočných iniciatív na ďalšie uľahčenie a zintenzívnenie obchodných a investičných tokov.

Ministri pri príležitosti 25. výročia barcelonského procesu* uvítali pokrok dosiahnutý pri vykonávaní ôsmich euro-stredomorských dohôd o pridružení a vyzvali na ich modernizáciu. Treba rozšíriť rozsah ich pôsobnosti a prehĺbiť záväzky týkajúce sa kľúčových pravidiel obchodnej politiky. Ministri takisto podporili pokrok pri zvyšovaní obchodnej integrácie medzi južnými stredozemskými partnermi a uvítali pristúpenie Libanonu a Palestíny k Agadirskej dohode, čo je obchodná dohoda medzi Egyptom, Jordánskom, Marokom a Tuniskom.

Ministri okrem toho vyzvali na väčšiu spoluprácu v oblasti reformy WTO vrátane aktualizácie pravidiel s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých a na nájdenie riešenia súčasnej patovej situácie, v ktorej sa nachádza odvolací orgán. To poslúži na zachovanie multilaterálneho systému založeného na pravidlách, ktorý chráni záujmy všetkých členov WTO.

Ministri takisto opätovne potvrdili svoj záväzok presadzovať vzájomne sa podporujúce vzťahy medzi obchodom, investíciami a udržateľným rozvojom a zdôraznili význam príslušných viacstranných iniciatív zameraných na udržateľný rozvoj. Zdôraznili, že je potrebné urýchlene prijať opatrenia, vrátane opatrení na regionálnej úrovni, na boj proti zmene klímy a účinné vykonávanie medzinárodných dohôd v oblasti klímy, ako je Parížska dohoda.

Ministri uvítali usporiadanie obchodného a investičného fóra Únie pre Stredozemie 12. novembra 2020. Očakávajú, že výsledky tejto ministerskej konferencie sa vykonajú v rámci zasadnutí vysokých úradníkov pre obchod Únie pre Stredozemie, ako aj v rámci rôznych technických pracovných skupín ešte pred nadchádzajúcim zasadnutím ministrov obchodu Únie pre Stredozemie, ktoré je naplánované na rok 2022.

Ďalšie informácie

Spoločné vyhlásenie

* Začiatkom barcelonského procesu, alebo euro-stredozemského partnerstva (Euromed), bola európsko-stredozemská konferencia v Barcelone v roku 1995. Usporiadala ju EÚ s cieľom posilniť svoje vzťahy s krajinami v regióne Mašrek a Maghreb. Toto partnerstvo položilo základy pre vznik dnešnej Únie pre Stredozemie.

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála
Login