EÚ predlžuje obchodnú podporu Ukrajine o ďalší rok

Pozastavenie dovozných ciel a kvót na ukrajinský vývoz do Európskej únie sa predĺži o ďalší rok. Ide o opätovný prejav toho, že EÚ dostojí svojmu záväzku podporovať Ukrajinu tak dlho, ako to bude potrebné.

Tieto tzv. autonómne obchodné opatrenia sú zavedené od júna 2022 a sú nosným pilierom neochvejnej podpory Ukrajiny zo strany EÚ, ktorá prístupom na svoj trh istí hospodárstvo tejto krajiny.

Opatrenia zohľadňujú aj obavy zainteresovaných strán EÚ. Keďže v rokoch 2022 a 2023 výrazne narástol dovoz niektorých poľnohospodárskych výrobkov z Ukrajiny do EÚ, do opatrení sa pri ich predĺžení preto zahrnul silnejší ochranný mechanizmus. Vďaka tomuto mechanizmu sa v prípade závažného narušenia trhu EÚ alebo trhov jedného alebo viacerých členských štátov môžu prijať rýchle nápravné opatrenia.

Okrem toho sa na vajcia, hydinu, cukor, ovos, kukuricu, krúpy a med uplatňuje istá núdzová brzda. Automaticky sa zatiahne, ak objem dovozu dosiahne priemerný ročný dovoz zaznamenaný v období od 1. júla 2021 do 31. decembra 2023. Generálne riaditeľstvo Komisie pre obchod uverejnilo aj tieto objemy dovozu. 

Po prijatí týchto opatrení teraz Komisia prostredníctvom konzultácií s Ukrajinou podľa článku 29 Dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou podniká aj kroky potrebné na dosiahnutie dlhodobejšej recipročnej liberalizácie ciel. Vyústením tohto procesu bude hospodárska istota a stabilný obchodný rámec pre Ukrajinu aj EÚ, ako aj pre poľnohospodárov a podniky. Bol by to tiež dôležitý posun k obnove Ukrajiny a pri jej ďalšej integrácii do vnútorného trhu EÚ, aby sa napokon zabezpečilo budúce pristúpenie krajiny k Únii.

Ďalšie kroky

Nové autonómne obchodné opatrenia nadobudnú účinnosť 6. júna, len čo 5. júna 2024 uplynie platnosť súčasného režimu. Tieto opatrenia budú v platnosti do 5. júna 2025.

Súvislosti

Autonómne obchodné opatrenia platia od 4. júna 2022 a majú nepochybne pozitívny vplyv na ukrajinský obchod s EÚ. Pomáhajú zmierniť ťažkú situáciu, ktorej čelia ukrajinskí výrobcovia a vývozcovia v dôsledku nevyprovokovanej a neodôvodnenej útočnej vojny Ruska. Spolu s koridormi solidarity viedli k tomu, že obchodné toky z Ukrajiny do EÚ boli v rokoch 2022 a 2023 pozoruhodne stabilné, a to aj napriek závažným narušeniam spôsobeným vojnou a v rozpore s celkovým trendom poklesu obchodu Ukrajiny. V roku 2023 predstavoval dovoz do EÚ z Ukrajiny 22,8 miliardy eur, pričom pred vojnou v roku 2021 bol na úrovni 24 miliárd eur.

Ďalšie informácie

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou

Obchodné vzťahy medzi EÚ a Ukrajinou

Čítať ďalej...

Európska iniciatíva občanov: Komisia rozhodla o zaregistrovaní novej iniciatívy občanov

Európska komisia rozhodla o zaregistrovaní európskej iniciatívy občanov s názvom „Zabezpečenie súladu spoločnej obchodnej politiky so zmluvami EÚ a dodržiavania medzinárodného práva“.

Organizátori iniciatívy vyzývajú Komisiu, aby „navrhla právne akty založené na spoločnej obchodnej politike, ktoré by zabránili právnickým osobám z EÚ dovážať výrobky pochádzajúce z nelegálnych osád na okupovaných územiach, ako aj vyvážať na takéto územia, aby sa zachovala integrita vnútorného trhu a nepodporoval vznik ani udržiavanie takýchto protiprávnych situácií“.

Komisia sa domnieva, že táto európska iniciatíva je z právneho hľadiska prípustná, pretože spĺňa potrebné podmienky registrácie. Treba poukázať najmä na to, že iniciatíva vyzýva Komisiu, aby predložila návrh právneho aktu v rámci spoločnej obchodnej politiky, ktorý bude mať všeobecnú povahu a nebude sa zameriavať na konkrétnu krajinu alebo územie. Komisia v tomto štádiu neanalyzovala vecnú stránku tejto iniciatívy.

Týmto rozhodnutím Komisia prehodnocuje navrhovanú iniciatívu na základe dodatočných informácií od organizátorov a rozhodnutia Všeobecného súdu o predchádzajúcom rozhodnutí Komisie.

Ďalšie kroky

Organizátori iniciatívy môžu po jej registrácii začať zbierať podpisy. Ak európska iniciatíva občanov získa do jedného roka milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich z aspoň siedmich rôznych členských štátov, Komisia sa k nej bude musieť vyjadriť. Svoje rozhodnutie, či sa žiadosťou bude alebo nebude zaoberať, musí v oboch prípadoch odôvodniť.

Súvislosti

Európska iniciatíva občanov bola zavedená Lisabonskou zmluvou ako nástroj občanov na ovplyvňovanie tvorby politík. Oficiálne sa začala používať v apríli 2012.

Spĺňať musí tieto podmienky prípustnosti: 1. navrhovaná iniciatíva nesmie zjavne prekračovať rámec právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu, 2. nesmie predstavovať zjavné zneužitie práva, byť zjavne neopodstatnená ani šikanujúca, 3. ani nesmie byť zjavne v rozpore s hodnotami Únie.

Od začiatku európskej iniciatívy občanov bolo Komisii doručených 107 žiadostí o začatie iniciatívy, z ktorých 83 sa týkalo oblastí, v ktorých má Komisia právomoc navrhovať právne predpisy, a preto mohli byť zaregistrované.

Ďalšie informácie

„Zabezpečenie súladu spoločnej obchodnej politiky so zmluvami EÚ a dodržiavania medzinárodného práva“

Európska iniciatíva občanov – webové sídlo

Európske iniciatívy občanov, ktoré v súčasnosti zbierajú podpisy

Fórum európskej iniciatívy občanov

Kampaň #EUTakeTheInitiative

Čítať ďalej...

EÚ si posilňuje vedúce postavenie v globálnom agropotravinárskom obchode

V roku 2020 si EÚ opäť zlepšila vedúce postavenie medzi najväčšími svetovými vývozcami agropotravinových výrobkov. Pokiaľ ide o dovoz, podľa aktuálne uverejnenej správy sa EÚ stala tretím najväčším dovozcom po Spojených štátoch a Číne.

Rok 2020 bol pre agropotravinársky obchod EÚ mimoriadne náročný, no zároveň úspešný. Objem tohto obchodu dosiahol celkovú hodnotu 306 miliárd eur: 184 miliárd eur na strane vývozu a 122 miliárd eur na strane dovozu. Obe hodnoty sa oproti roku 2019 mierne zvýšili – vývoz o 1,4 % a dovoz o 0,5 %.

Medzinárodný obchod zohrával kľúčovú úlohu pri zmierňovaní ničivých hospodárskych dôsledkov pandémie COVID-19 a osvedčil sa ako hlavný nástroj na zvyšovanie odolnosti. EÚ je najväčším obchodným blokom a jej postavenie v rámci svetového obchodu podporuje rozsiahla sieť dohôd o voľnom obchode.

Janusz Wojciechowski, komisár pre poľnohospodárstvo, uviedol: „Podpora otvoreného a spravodlivého obchodu je pre Európsku komisiu politickou prioritou, ktorá je veľkým prínosom pre našich poľnohospodárov. Úspech obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami jasne súvisí so spoločnou poľnohospodárskou politikou, ktorá podporuje konkurencieschopnosť a inovácie, ako aj s vynikajúcou povesťou našich výrobkov, ktoré sa považujú za bezpečné, výživné, vysokokvalitné a vyrábané udržateľným spôsobom.

EÚ vyváža širokú škálu výrobkov zo všetkých častí hodnotového reťazca, čo dokazuje konkurencieschopnosť agropotravinárskeho sektora EÚ v rôznych triedach výrobkov, od komodít až po vysokospracované výrobky potravinárskeho priemyslu. Na druhej strane v rámci dovozu do EÚ jasne dominujú základné potraviny a krmivá, ktoré predstavujú približne 75 % celkového dovozu.

Pokiaľ ide o kategórie výrobkov, k zvýšeniu celkového vývozu agropotravinových výrobkov z EÚ prispel najmä vývoz bravčového mäsa a pšenice. Rast dovozu agropotravinových výrobkov do EÚ bol spôsobený najmä zvýšením hodnôt dovozu olejnatých semien, mastných kyselín a voskov, palmového oleja, ovocia a sóje.

V roku 2020 sa objem vývozu agropotravinových výrobkov z EÚ zvýšil najmä smerom do Číny, Švajčiarska a regiónu Blízkeho východu a severnej Afriky. Najväčší pokles zaznamenal vývoz z EÚ do Spojených štátov, Turecka, Singapuru a Japonska. Z hľadiska dovozu sa výrazne zvýšil dovoz do EÚ z Kanady. Hodnota dovozu do EÚ sa najviac znížila zo Spojeného kráľovstva, z Ukrajiny a zo Spojených štátov.

V roku 2020 bolo najdôležitejším partnerom EÚ v agropotravinárskom obchode Spojené kráľovstvo s podielom 23 % na celkovom vývoze agropotravinových výrobkov z EÚ a 13 % na celkovom dovoze.

Viac informácií

Monitorovanie agropotravinárskeho obchodu EÚ

Správa o agropotravinárskom obchode v roku 2020

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála
Login