Ďalšia technologická transformácia na obzore: Komisia predstavuje stratégiu, ktorou EÚ povedie vývoj webu 4.0 a virtuálnych svetov

Komisia prijala novú stratégiu pre web 4.0 a virtuálne svety, ktorá má viesť ďalšiu technologickú transformáciu a zaistiť otvorené, zabezpečené, dôveryhodné, spravodlivé a inkluzívne digitálne prostredie pre občanov, podniky a verejné správy EÚ.

Internet sa vyvíja veľmi rýchlo.  Hlavnými prvkami aktuálnej tretej generácie internetu (web 3.0) sú otvorenosť, decentralizácia a plnohodnotné postavenie používateľov. Ďalšia generácia – web 4.0 – umožní integráciu digitálnych objektov a prostredí s tými fyzickými, a zároveň posilní interakciu medzi ľuďmi a strojmi.

Marcový hospodársky výhľad EÚ po roku 2030 uvádza digitalizáciu ako jeden z hlavných pilierov a Web 4.0 ako významnú technologickú transformáciu, ktorá prinesie plynulo prepojený inteligentný svet vťahujúci používateľov. Veľkosť globálneho trhu virtuálnych svetov podľa očakávaní vzrastie z 27 miliárd EUR v roku 2022 na vyše 800 miliárd EUR do roku 2030.

Virtuálne svety ovplyvnia ľudské spolunažívanie – prinášajú príležitosti, ale aj riziká, ktoré treba riešiť. Cieľom novej stratégie je vytvoriť web 4.0 a virtuálne svety, ktoré budú odrážať hodnoty a zásady EÚ, plne rešpektovať práva ľudí a umožňovať európskym podnikom prosperitu.

Kľúčové strategické piliere 

Stratégia je v súlade s cieľmi politického programu Digitálne desaťročie do roku 2030 a tromi z jeho kľúčových pilierov digitalizácie: zručnosti, podnikateľský sektor a verejné služby. Štvrtým pilierom je infraštruktúra, ktorej sa venuje balík Komisie v oblasti pripojiteľnosti, ako aj jej všeobecné úsilie v oblasti výpočtovej techniky, cloudových kapacít a kapacít na okraji siete (edge computing). Osobitné línie činnosti sa zaoberajú otvorenosťou a globálnym spravovaním virtuálnych svetov a webu 4.0.

  1. Postavenie ľudí a posilňovanie zručností s cieľom zlepšiť informovanosť a prístup k dôveryhodným informáciám, ako aj vybudovať databázu talentovaných odborníkov na virtuálne svety. Do konca roka 2023 Komisia predstaví riadiace zásady pre virtuálne svety, ktoré vzišli z panelovej diskusie občanov, a do prvého štvrťroka 2024 s využitím „občianskeho súboru nástrojov“ vypracuje usmernenia pre širokú verejnosť. Vzhľadom na osobitný význam odborníkov na virtuálne svety bude Komisia spolupracovať s členskými štátmi na tvorbe databázy talentov a bude podporovať rozvoj zručností (aj pre ženy a dievčatá) prostredníctvom projektov financovaných z programu Digitálna Európa a v prípade tvorcov digitálneho obsahu prostredníctvom programu Kreatívna Európa
  2. Podniky: podpora európskeho sektorového ekosystému pre web 4.0 s cieľom šíriť excelentné výsledky a riešiť fragmentáciu. V súčasnosti v EÚ neexistuje žiaden ekosystém, ktorý by spájal jednotlivých aktérov hodnotového reťazca virtuálnych svetov a webu 4.0. Komisia v rámci programu Horizont Európa navrhla kandidátske partnerstvo pre virtuálne svety (možno už od roku 2025) s cieľom podporovať excelentnosť vo výskume a vypracovať pre virtuálne svety sektorový a technologický plán. V záujme inovácie bude Komisia zároveň podporovať tvorcov a mediálne spoločnosti EÚ pri testovaní nových nástrojov tvorby, spájať vývojárov s priemyselnými používateľmi a spolupracovať s členskými štátmi na vývoji experimentálnych regulačných prostredí pre web 4.0 a virtuálne svety.
  3. Verejná správa: podpora spoločenského pokroku a virtuálnych verejných služieb s cieľom využiť príležitosti, ktoré virtuálne svety ponúkajú. EÚ už dnes investuje do zásadných iniciatív ako Destinácia Zem (DestinE)miestne digitálne dvojčatá pre inteligentné komunity či európske digitálne dvojča oceánu – aby výskumníci dosahovali vedecký pokrok, priemysel vyvíjal presné aplikácie a aby verejné orgány mohli vo verejnej politike prijímať informované rozhodnutia. Komisia spúšťa dve nové verejné vlajkové iniciatívy: „CitiVerse“ – imerzné mestské prostredie, ktoré možno využiť na územné plánovanie a správu miest, a európske virtuálne ľudské dvojča, ktoré replikuje ľudské telo na podporu klinického rozhodovania a osobnej liečby.
  4. Formovanie globálnych štandardov otvorených a interoperabilných virtuálnych svetov a webu 4.0, ktoré zabránia dominancii niekoľkých veľkých hráčov. Komisia bude spolupracovať so zainteresovanými stranami v oblasti správy internetu na celom svete a presadzovať štandardy webu 4.0 v súlade s víziou a hodnotami EÚ.

Súvislosti

Stratégia vychádza z práce Európskej komisie v oblasti virtuálnych svetov, ako aj z konzultácií s občanmi, akademickou obcou a podnikmi. Komisia v období od februára do apríla 2023 zorganizovala európsku panelovú diskusiu občanov o virtuálnych svetoch, kde vyzvala 150 náhodne vybraných občanov, aby vypracovali odporúčania týkajúce sa vízie, zásad a opatrení s cieľom zabezpečiť, aby virtuálne svety v EÚ boli spravodlivé a vhodné pre ľudí. Na základe ich 23 odporúčaní boli formulované konkrétne opatrenia zahrnuté do stratégie pre web 4.0 a virtuálne svety. 14. septembra 2022 spustila Európska komisia priemyselnú koalíciu virtuálnej a rozšírenej reality, ktorá toto odvetvie spája s tvorcami politík.

Okrem toho sa v novej správe Spoločného výskumného centa uvádza prehľad príležitostí, ktoré môžu virtuálne svety novej generácie znamenať pre rôzne odvetvia – okrem iného pre vzdelávanie, výrobu, zdravie a verejné služby.

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede: Iniciatíva EÚ v oblasti webu 4.0 a virtuálnych svetov

Prehľad k webu 4.0 a virtuálnym svetom

Prehľad: Ako vytvárať vhodné a spravodlivé virtuálne svety? Pohľad občanov

Oznámenie: Iniciatíva EÚ v oblasti webu 4.0 a virtuálnych svetov

Správa občanov z európskej panelovej diskusie občanov o virtuálnych svetoch

Pracovný dokument útvarov Komisie: informácie, poznatky a trhové trendy webu 4.0 a virtuálnych svetov

Tlačové oznámenie (Spoločné výskumné centrum) – nová generácia virtuálnych svetov: príležitosti, výzvy a politické implikácie

 

 
Čítať ďalej...

Komisia navrhuje prijať deklaráciu digitálnych práv a zásad pre všetkých v Únii

Komisia navrhla Európskemu parlamentu a Rade, aby podpísali vyhlásenie o právach a zásadách, ktorými sa bude riadiť digitálna transformácia v EÚ.

Cieľom navrhovaného vyhlásenia o digitálnych právach a zásadách je poskytnúť každému jasné východisko, pokiaľ ide o spôsob digitálnej transformácie, ktorý Európa podporuje a obraňuje. Pre tvorcov politík a podniky budú slúžiť ako usmernenie v ich ďalšom prístupe k novým technológiám. Práva a slobody zakotvené v právnom rámci EÚ a v európskych hodnotách v podobe zásad by sa mali dodržiavať tak „online“, ako aj „offline“ Po jeho spoločnom schválení bude vyhlásenie definíciou prístupu k digitálnej transformácii, ktorý bude EÚ presadzovať na celom svete.

Výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek Margrethe Vestager v tejto súvislosti uviedla: „Chceme bezpečné technológie, ktoré slúžia ľuďom a rešpektujú naše práva a hodnoty. Aj keď sme v online prostredí. A rovnako chceme, aby bol každý schopný aktívne fungovať v našej čoraz digitalizovanejšej spoločnosti. Toto vyhlásenie nám slúži ako východisko pre práva a zásady v online svete.“

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton dodáva: „Chceme, aby Európania vedeli jedno: žiť, študovať, pracovať či podnikať v Európe znamená spoľahnúť sa na špičkové pripojenie, bezproblémový prístup k verejným službám a bezpečný a spravodlivý digitálny priestor. Vyhlásením o digitálnych právach a zásadách dávame zároveň jasne najavo, že všetko to, čo je nelegálne v skutočnom svete, by malo byť nelegálne aj v tom digitálnom. A v neposlednom rade chceme, aby sa tieto zásady stali normou na celom svete.

Práva a zásady v digitálnom veku

Návrh vyhlásenia sa týka kľúčových práv a zásad digitálnej transformácie, ako sú jasný dôraz na ľudí a ich práva, podpora solidarity a inklúzia, záruka slobodnej voľby online, podpora angažovanosti v digitálnom verejnom priestore, zvýšenie bezpečnosti, ochrany a posilnenie postavenia jednotlivcov a podpora udržateľnosti digitálnej budúcnosti.

Ide o práva a zásady, ktoré by mali ľudí v EÚ sprevádzať v ich každodennom živote: cenovo dostupná a vysokorýchlostná digitálna pripojiteľnosť všade a pre všetkých, dobre vybavené triedy a digitálne zruční učitelia, bezproblémový prístup k verejným službám, bezpečné digitálne prostredie pre deti, možnosť odpojiť sa po pracovnom čase, dostupnosť ľahko zrozumiteľných informácií o vplyve našich digitálnych zariadení na životné prostredie a kontrola nad používaním a zdieľaním osobných údajov.

Toto vyhlásenie vychádza z právnych predpisov EÚ, od ustanovujúcich zmlúv až po Chartu základných práv, ako aj z judikatúry Súdneho dvora. Stavia na skúsenostiach s Európskym pilierom sociálnych práv. Predchádzajúci predseda Európskeho parlamentu David Sassoli presadzoval už v roku 2018 myšlienku vnímania prístupu k internetu ako nového ľudského práva. Presadzovanie a vykonávanie zásad stanovených vo vyhlásení sú spoločným politickým záväzkom a zodpovednosťou Únie a jej členských štátov v zmysle ich príslušných právomocí. Aby Komisia zistila konkrétne možnosti realizácie vyhlásenia v praxi, navrhla v septembri monitorovať pokrok, posúdiť nedostatky v hodnotení a odporučiť ďalšie kroky vo svojej výročnej správe o stave digitálneho desaťročia.

Ďalšie kroky

Európsky parlament a Rada by mali rokovať o návrhu vyhlásenia a do leta ho schváliť na najvyššej úrovni.

Súvislosti

Komisia 9. marca 2021 predstavila svoju víziu digitálnej transformácie Európy do roku 2030 v oznámení Digitálny kompas: digitálne desaťročie na európsky spôsob. V septembri 2021 prišla Komisia s uceleným riadiacim rámcom na dosiahnutie digitálnych cieľov v podobe programu Cesta k digitálnemu desaťročiu. Vo svojom prejave z 1. júna 2021 na podujatí „V popredí digitálneho desaťročia“ v portugalskom Sinese predsedníčka Komisie Ursula von der Leyen vyhlásila: „Vítame nové technológie. Trváme však na našich hodnotách.“

Komisia usporiadala jednak otvorenú verejnú konzultáciu, ktorá preukázala širokú podporu európskych digitálnych zásad (8 z 10 občanov EÚ považuje za užitočné, aby Európska únia vymedzila a podporovala spoločnú európsku víziu digitálnych práv a zásad), ako aj osobitný prieskum Eurobarometra. V každoročných prieskumoch Eurobarometra sa budú zbierať kvalitatívne údaje založené na skúsenostiach občanov s uplatňovaním digitálnych zásad zakotvených vo vyhlásení v EÚ.

Toto vyhlásenie čerpá z predchádzajúcich iniciatív Rady, ako sú „Tallinnské vyhlásenie o elektronickej verejnej správe“, „Berlínske vyhlásenie o digitálnej spoločnosti a digitálnej verejnej správe založenej na hodnotách“ a „Lisabonská deklarácia – zmysluplná digitálna demokracia“ v snahe dosiahnuť model digitálnej transformácie zdôrazňujúci ľudský rozmer digitálneho ekosystému, ktorého jadrom je digitálny jednotný trh. 

Ďalšie informácie

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vypracovaní európskeho vyhlásenia o digitálnych právach a zásadách

Informačný prehľad o digitálnych právach a zásadách pre všetkých v Únii

Digitálny kompas: digitálne desaťročie na európsky spôsob

Oznámenie o Ceste k digitálnemu desaťročiu

Tallinnské vyhlásenie o elektronickej verejnej správe

Berlínske vyhlásenie členských štátov o digitálnej spoločnosti a digitálnej verejnej správe založenej na hodnotách

Lisabonská deklarácia – zmysluplná digitálna demokracia

Čítať ďalej...

Komisia navrhuje dôveryhodnú a bezpečnú digitálnu identitu pre všetkých Európanov

Komisia dnes navrhla rámec pre európsku digitálnu identitu, ktorý bude dostupný pre všetkých občanov EÚ, všetky osoby s pobytom, ako aj podniky so sídlom v EÚ. Občania budú môcť jednoduchým kliknutím na telefón preukázať svoju totožnosť a zdieľať elektronické dokumenty z európskej peňaženky s digitálnou identitou. Budú mať prístup k online službám pomocou vnútroštátnej digitálnej identifikácie, ktorá bude uznávaná v celej Európe. Používanie európskych peňaženiek s digitálnou identitou, napríklad na preukázanie veku, budú musieť na žiadosť používateľa akceptovať aj veľmi veľké platformy. O použití európskej peňaženky s digitálnou identitou bude vždy rozhodovať používateľ.

Výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek Margrethe Vestagerová v tejto súvislosti uviedla: „Európska digitálna identita nám umožní bezpečným a transparentným spôsobom robiť v každom členskom štáte tie isté úkony, aké robíme doma. Či už ide o prenájom bytu či otvorenie bankového účtu mimo domovskej krajiny, tieto úkony nebudú predstavovať žiadne dodatočné náklady ani prekážky. O miere osobných informácií, ktoré sa budú zdieľať, a o tom, s kým a na aký účel sa budú zdieľať, budeme rozhodovať my sami. Je to pre nás všetkých jedinečná príležitosť lepšie precítiť, že žijeme v Európe a sme Európania.“

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton dodal: „Občania EÚ očakávajú nielen vysokú úroveň bezpečnosti, ale aj pohodlie, a to bez ohľadu na to, pri akom úkone potrebujú úradnú identifikáciu – či už ide o komunikáciu s orgánmi vnútroštátnej správy pri podávaní daňového priznania alebo zápis na Európsku univerzitu. Európska peňaženka s digitálnou identitou im ponúka novú možnosť uchovávať údaje a používať ich pri všetkých typoch služieb, od kontroly na letisku až po prenájom auta. Ide o to, aby spotrebitelia mali možnosť voľby, a to na európskej úrovni. Vďaka tomuto návrhu, ktorý ponúka riešenie pre bezpečné a dôveryhodné identifikačné služby, budú môcť digitálnu identitu využívať aj európske spoločnosti. Či už veľké alebo malé, budú schopné ponúknuť širokú škálu nových služieb.“

Európsky rámec digitálnej identity

Podľa nového nariadenia ponúknu členské štáty občanom a podnikom digitálne peňaženky, vďaka ktorým bude možné prepojiť vnútroštátne digitálne identity s dokladmi o ďalších osobných atribútoch (napr. vodičský preukaz, diplomy, bankový účet). Tieto peňaženky môžu poskytovať subjekty verejného sektora alebo subjekty súkromného sektora za predpokladu, že sú uznané členskými štátmi.

Nové európske peňaženky s digitálnou identitou umožnia všetkým Európanom prístup k online službám bez toho, aby museli využívať súkromné identifikačné metódy alebo zbytočne zdieľať osobné údaje. Vďaka tomuto riešeniu budú mať Európania plnú kontrolu nad údajmi, ktoré zdieľajú.

Európska digitálna identita bude:

  • dostupná pre každého, kto ju bude chcieť použiť: všetci občania EÚ, osoby s pobytom či podniky so sídlom v Únii, ktoré by chceli využiť európsku digitálnu identitu, tak budú môcť urobiť,
  • široko použiteľná: európske peňaženky s digitálnou identitou budú široko použiteľné buď ako spôsob identifikácie používateľov alebo ako forma preukázania určitých osobných atribútov na účely prístupu k verejným a súkromným digitálnym službám v celej Únii,
  • poskytovať používateľom kontrolu nad svojimi údajmi: európska peňaženka s digitálnou identitou umožní ľuďom rozhodnúť sa, ktoré aspekty svojej identity, ktoré údaje a certifikáty budú zdieľať s tretími stranami, a o tomto zdieľaní mať prehľad. Tým, že používatelia budú mať túto peňaženku pod kontrolou, sa zabezpečí, že budú zdieľať len tie informácie, ktoré je nevyhnutné zdieľať.

V záujme čo najrýchlejšej realizácie tohto návrhu je k nemu pripojené odporúčanie. Komisia vyzýva členské štáty, aby do septembra 2022 vytvorili spoločný súbor nástrojov a bezodkladne začali potrebné prípravné práce. Tento súbor nástrojov by mal zahŕňať technickú architektúru, normy a usmernenia k najlepším postupom.

Ďalšie kroky

Súbežne s legislatívnym procesom bude Komisia spolupracovať s členskými štátmi a so súkromným sektorom na technických aspektoch európskej digitálnej identity. Prostredníctvom programu Digitálna Európa Komisia podporí vykonávanie rámca pre európsku digitálnu identitu. Mnohé členské štáty zahrnuli do svojich národných plánov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti projekty na vykonávanie riešení elektronickej verejnej správy vrátane európskej digitálnej identity.

Súvislosti

digitálnom kompase Komisie na rok 2030 sa stanovuje niekoľko cieľov a míľnikov, ktoré bude možné dosiahnuť pomocou európskej digitálnej identity. Napríklad do roku 2030 by mali byť všetky kľúčové verejné služby dostupné online. Okrem toho budú mať všetci občania prístup k elektronickým zdravotným záznamom a 80 % občanov by malo používať riešenie na elektronickú identifikáciu.

Pri tejto iniciatíve Komisia vychádza z existujúceho cezhraničného právneho rámca pre dôveryhodné digitálne identity, iniciatívy v oblasti európskej elektronickej identifikácie a dôveryhodných služieb (nariadenie eIDAS). Tento rámec bol prijatý v roku 2014 a tvorí základ pre cezhraničnú elektronickú identifikáciu, autentifikáciu a certifikáciu webových sídiel v rámci EÚ. Súčasný systém už môže využívať približne 60 % Európanov.

Od členských štátov sa však nevyžaduje, aby vyvinuli elektronickú identifikáciu na vnútroštátnej úrovni a zabezpečili jej interoperabilitu s elektronickými identifikáciami v ostatných členských štátoch, čo vedie k veľkým rozdielom medzi jednotlivými krajinami. Súčasným návrhom sa budú tieto nedostatky riešiť tak, že sa zlepší účinnosť tohto rámca a rozšíria sa jeho prínosy na súkromný sektor a mobilné použitie.

Ďalšie informácie

Európska digitálna identita – otázky a odpovede

Európska digitálna identita – fakty

Nariadenie o európskej digitálnej identite

Odporúčanie o európskej digitálnej identite  

Webová stránka o nariadení eIDAS

Správa o hodnotení nariadenia eIDAS

Digitálne desaťročie – tlačová správa

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála
Login