Komisia podporuje reformné projekty v členských štátoch zamerané na zvýšenie počtu pracovných miest a udržateľný rast

Komisia vo všetkých 27 členských štátoch schválila 226 projektov, ktoré podporia ich úsilie pri navrhovaní a vykonávaní vnútroštátnych reforiem na posilnenie rastu. Tieto podporné opatrenia sa realizujú v rámci Nástroja technickej podpory a na rok 2021 budú mať na podporu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Európskej únii celkový rozpočet vo výške 102,6 milióna EUR.

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová v tejto súvislosti uviedla: „Reformy sú potrebné na zlepšenie podnikateľského prostredia, posilnenie systémov zdravotnej starostlivosti a sociálnych a vzdelávacích systémov a celkové zvýšenie odolnosti členských štátov a zainteresovaných strán pri riešení zložitých výziev a globálnych kríz. Nástroj technickej podpory je účinný nástroj, vďaka ktorému môžu členské štáty uskutočniť reformy potrebné na udržateľný rast.“

Nástroj technickej podpory je hlavným nástrojom Komisie na poskytovanie technickej podpory reforiem v EÚ. Je súčasťou viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 a Plánu obnovy pre Európu. Vychádza z úspechu svojho predchodcu, programu na podporu štrukturálnych reforiem, v rámci ktorého sa od roku 2017 poskytlo viac ako 1 000 projektov technickej podpory vo všetkých členských štátoch.

Medzi reformy oprávnené na podporu z Nástroja technickej podpory patrí okrem iného verejná správa, správa vecí verejných, daňová politika, podnikateľské prostredie, finančný sektor, trh práce, vzdelávacie systémy, sociálne služby, zdravotná starostlivosť, zelená transformácia – napr. vlna obnovy – a digitálne služby. Posilnenie inštitucionálnej a administratívnej kapacity na navrhovanie a vykonávanie reforiem a investícií je nevyhnutné na upevnenie odolnosti a podporu obnovy.

So zvýšeným rozpočtom vo výške 864 miliónov EUR na roky 2021 – 2027 môže Nástroj technickej podpory takisto poskytnúť technickú podporu na pomoc členským štátom pri vypracúvaní a vykonávaní plánov podpory obnovy a odolnosti, čím sa zabezpečí, že budú lepšie vybavené na využitie financovania z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. S vykonávaním plánov podpory obnovy a odolnosti súvisí celkovo viac ako 60 % predbežne vybraných projektov Nástroja technickej podpory na rok 2021, zatiaľ čo 30 % sa zameriava na zelenú dohodu a 44 % na digitálnu transformáciu.

Nástroj technickej podpory takisto pomáha členským štátom účinne riešiť výzvy identifikované v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny.

Všetky informácie možno nájsť v prijatom vykonávacom rozhodnutí C(2021)1335 a v prvom pracovnom programe v zmysle nariadenia o Nástroji technickej podpory.

Ďalšie informácie

Nástroj technickej podpory

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/240, ktorým sa zriaďuje Nástroj technickej podpory

Prehľady o reformných projektoch členských štátov  

Čítať ďalej...

Nové energetické štítky v EÚ

Od začiatku marca 2021 bude vo všetkých kamenných predajniach a internetových obchodoch platiť úplne nová verzia všeobecne uznávaného energetického štítku EÚ s cieľom pomôcť spotrebiteľom v EÚ znížiť ich účty za energiu a obmedziť uhlíkovú stopu. Nové štítky sa spočiatku budú vzťahovať na štyri kategórie výrobkov – chladničky a mrazničky, umývačky riadu, práčky a televízne prijímače (a iné externé monitory). Nové štítky pre žiarovky a svietidlá s pevnými zdrojmi svetla sa začnú používať 1. septembra a ďalšie výrobky budú nasledovať v budúcich rokoch.

Vzhľadom na to, že podľa súčasnej stupnice dosahuje čoraz viac výrobkov triedu A+, A++ alebo A+++, najdôležitejšou zmenou je návrat k jednoduchšej stupnici A – G. Táto stupnica je prísnejšia a navrhnutá tak, aby len veľmi málo výrobkov bolo spočiatku schopných dosiahnuť triedu A, čím sa ponechá priestor na zahrnutie účinnejších výrobkov v budúcnosti. Energeticky najúčinnejšie výrobky, ktoré sú v súčasnosti na trhu, sa teraz budú zvyčajne označovať štítkami tried „B“, „C“ alebo „D“. Na štítkoch bude uvedených niekoľko nových prvkov vrátane QR odkazu na celoúnijnú databázu, ktoré spotrebiteľom umožnia nájsť viac podrobností o výrobku. Od 1. marca nadobudne platnosť aj niekoľko pravidiel týkajúcich sa ekodizajnu, najmä pokiaľ ide o opraviteľnosť a povinnosť výrobcov mať k dispozícii náhradné diely niekoľko rokov po tom, čo sa výrobky prestanú na trhu predávať.

Komisárka pre energetiku Kadri Simsonová uviedla: „Pôvodný energetický štítok bol veľmi úspešný a priemernej domácnosti v Európe ušetril niekoľko stoviek eur ročne a motivoval spoločnosti, aby investovali do výskumu a vývoja. Do konca februára bolo viac ako 90 % výrobkov označených triedami A+, A++ alebo A+++. Nový systém bude pre spotrebiteľov jasnejší a zabezpečí, že podniky budú naďalej inovovať a ponúkať ešte účinnejšie výrobky. Zároveň nám to pomôže znížiť emisie skleníkových plynov.“ 

Okrem stupnice na označenie triedy energetickej účinnosti príslušného výrobku sa zmenila aj grafická úprava nového štítku – sú na ňom jasnejšie a modernejšie ikony. Podobne ako predtým sa na štítkoch so zmenenou stupnicou uvádza viac ako len trieda energetickej účinnosti. Napríklad v prípade práčky v skratke znázorňujú počet litrov vody na cyklus, trvanie cyklu a spotrebu energie nameranú pre štandardizovaný program.

Ďalšou významnou zmenou je zavedenie kódu QR v pravej hornej časti nových štítkov. Zoskenovaním QR kódu môžu spotrebitelia nájsť ďalšie informácie o modeli výrobku, ako napríklad údaje týkajúce sa rozmerov, špecifických vlastností alebo výsledkov skúšok v závislosti od spotrebiča. Všetky spotrebiče na trhu EÚ sa musia zaregistrovať v novej celoúnijnej databáze – Európskej databáze výrobkov s energetickým označením (EPREL). To v budúcnosti ešte viac uľahčí porovnávanie podobných výrobkov.

Okrem nových pravidiel týkajúcich sa označovania energetickej účinnosti nadobúdajú od 1. marca 2021 účinnosť aj zodpovedajúce nové nariadenia o ekodizajne. Týkajú sa najmä aktualizovaných minimálnych požiadaviek na účinnosť a posilňujú sa nimi práva spotrebiteľov na opravu výrobkov a podporujú obehové hospodárstvo. Výrobcovia alebo dovozcovia budú teraz povinní poskytovať profesionálnym opravárom sortiment základných dielov (motory a uhlíky, čerpadlá, tlmiče nárazov a pružiny, pracie bubny atď.) najmenej počas 7 – 10 rokov od uvedenia posledného kusu modelu na trh EÚ. Výrobcovia musia sprístupniť určité náhradné diely aj pre koncových používateľov (t. j. spotrebiteľov, ktorí nie sú profesionálnymi opravármi, ale sami si chcú opraviť spotrebiče), a to niekoľko rokov po tom, čo sa výrobok stiahne z trhu. Ide napríklad o výrobky, ako sú dvere alebo závesy a tesnenia, ktoré môže vymeniť aj neodborník. Maximálna dodacia lehota pre všetky takéto diely je 15 pracovných dní od objednania.

Súvislosti

Energetický štítok EÚ je všeobecne uznávaným prvkom výrobkov pre domácnosť, akými sú žiarovky, televízne prijímače alebo práčky, a pomáha spotrebiteľom s informovaným výberom už viac ako 25 rokov. Z prieskumu v rámci celej EÚ (Eurobarometer) v roku 2019 vyplynulo, že 93 % spotrebiteľov štítok pozná a 79 % uviedlo, že štítok ovplyvnil ich rozhodnutie, ktorý výrobok kúpiť. Odhaduje sa, že pravidlá EÚ v oblasti označovania energetickej účinnosti spolu s harmonizovanými minimálnymi výkonnostnými požiadavkami (známymi ako „ekodizajn“) každoročne znížia výdavky spotrebiteľov o desiatky miliárd eur a zároveň budú predstavovať mnoho ďalších prínosov pre životné prostredie, výrobcov a maloobchodníkov.

Nové kategórie štítku so zmenenou stupnicou boli odsúhlasené po dôkladnom a plne transparentnom konzultačnom procese s úzkym zapojením zainteresovaných strán a členských štátov vo všetkých fázach, po kontrole zo strany Rady a Európskeho parlamentu a s dostatočným zapojením výrobcov a ich informovaním. V súlade s požiadavkami rámcového nariadenia sa v nadchádzajúcich rokoch zmenia stupnice aj pre iné skupiny výrobkov vrátane bubnových sušičiek, lokálnych ohrievačov priestoru, klimatizátorov, kuchynských spotrebičov, ventilačných jednotiek, profesionálnych chladiacich skríň, ohrievačov priestoru a vody a kotlov na tuhé palivo.

Na štítky so zmenenou stupnicou sa prechádza v momente nadobudnutia účinnosti dvoch horizontálnych („súhrnných“) nariadení, ktoré boli nedávno prijaté s cieľom opraviť alebo objasniť celý rad problémov identifikovaných v príslušných nariadeniach o energetickom označovaní a o ekodizajne, ktoré boli pôvodne prijaté v roku 2019.

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede

Webová stránka o energetických štítkoch a ekodizajne

Súhrnné nariadenie o energetickom označovaní

Súhrnné nariadenie o ekodizajne

Videozáznam a fotografie o energetickom štítku EÚ

Čítať ďalej...

Ochrana ľudí pracujúcich prostredníctvom platforiem: Komisia začína prvú fázu konzultácií so sociálnymi partnermi

Komisia začína prvú fázu konzultácií s európskymi sociálnymi partnermi o tom, ako zlepšiť pracovné podmienky ľudí pracujúcich prostredníctvom digitálnych pracovných platforiem. Práca pre platformy sa v EÚ rýchlo rozvíja v stále väčšom počte podnikateľských odvetví. Môže ponúknuť väčšiu flexibilitu, pracovné príležitosti a dodatočné príjmy, a to aj pre ľudí, ktorí by mohli mať ťažkosti so vstupom na tradičný trh práce. Niektoré druhy práce pre platformy sa však spájajú aj s neistými pracovnými podmienkami, čo sa odráža v nedostatočnej transparentnosti a predvídateľnosti zmluvných dojednaní, problémoch v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a nedostatočnom prístupe k sociálnej ochrane. K ďalším výzvam súvisiacim s prácou pre platformy patrí jej cezhraničný rozmer a otázka algoritmického riadenia.

Kríza spôsobená koronavírusom urýchlila digitálnu transformáciu a rozšírenie obchodných modelov založených na platformách na vnútornom trhu. Niektoré platformy zohrali dôležitú úlohu pri zabezpečovaní prístupu k službám počas zákazov vychádzania. V dôsledku sanitárnej krízy sa zároveň ešte viac zvýraznila zraniteľná situácia ľudí pracujúcich v oblastiach, ako je hospodárstvo založené na platformách, a to z hľadiska vystavenia zdravotným a bezpečnostným rizikám, ako aj obmedzeného prístupu k sociálnej ochrane a dávkam.

Tento vývoj a cezhraničný charakter digitálnych platforiem ešte viac zdôraznili potrebu iniciatívy na úrovni EÚ s cieľom zlepšiť pracovné podmienky ľudí pracujúcich prostredníctvom platforiem.

Cieľom tejto prvej fázy konzultácií so sociálnymi partnermi je vyzvať európskych sociálnych partnerov, aby vyjadrili svoje názory na potrebu a smerovanie možných opatrení EÚ na zlepšenie pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy. Konzultácia bude prebiehať aspoň šesť týždňov.

Výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek Margrethe Vestagerová uviedla: „Digitálny vek ponúka podnikom, spotrebiteľom a občanom obrovské príležitosti. Platformy môžu ľuďom pomôcť nájsť si nové pracovné miesta a preskúmať nové podnikateľské nápady. Zároveň musíme zabezpečiť, aby boli naše európske hodnoty v digitálnom hospodárstve dobre integrované. Musíme zaistiť, aby tieto nové spôsoby práce zostali udržateľné a spravodlivé.“

Komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit vyhlásil: „V rámci digitálnej transformácie nemôžeme zabúdať na základné zásady nášho európskeho sociálneho modelu. Mali by sme čo najlepšie využiť potenciál vytvárania pracovných miest, ktorý prinášajú digitálne pracovné platformy, a zároveň zabezpečiť dôstojnosť, rešpekt a ochranu ľudí, ktorí prostredníctvom nich pracujú. Názory sociálnych partnerov v tejto oblasti budú mať kľúčový význam pri navrhovaní vyváženej iniciatívy v oblasti práce pre platformy v EÚ.“

Súvislosti

Predsedníčka von der Leyenová vo svojich politických usmerneniach zdôraznila, že „Digitálna transformácia so sebou prináša rýchlu zmenu, ktorá ovplyvňuje naše trhy práce.“ Zaviazala „sa zaoberať spôsobmi, ako zlepšiť pracovné podmienky pracovníkov platforiem“.

V oznámení o silnej sociálnej Európe pre spravodlivé transformácie sa opisujú rôzne príležitosti a výzvy, ktorým čelí Európa v súvislosti s opatreniami v oblasti klímy, digitalizáciou a demografickými zmenami, a zdôrazňuje sa, že je potrebné, aby boli tieto transformácie spravodlivé a sociálne. Takisto sa v ňom uvádza, že udržateľný rast hospodárstva založeného na platformách si vyžaduje zlepšenie pracovných podmienok pracovníkov platforiem.

pracovnom programe Komisie na rok 2021 bola oznámená legislatívna iniciatíva v oblasti zlepšenia pracovných podmienok pracovníkov platforiem do konca roka 2021. Touto iniciatívou sa podporí vykonávanie zásad uvedených v Európskom pilieri sociálnych práv.

V článku 154 ods. 2 ZFEÚ sa stanovuje dvojfázová konzultácia so sociálnymi partnermi o návrhoch v oblasti sociálnej politiky na základe článku 153 ZFEÚ. Pokiaľ sa sociálni partneri nerozhodnú začať medzi sebou rokovania po prvej alebo druhej fáze konzultácií, Komisia plánuje do konca roka predložiť legislatívnu iniciatívu.

Viac informácií

Prvá fáza konzultácií so sociálnymi partnermi

Otázky a odpovede: Prvá fáza konzultácií so sociálnymi partnermi o zlepšení pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála