Komisia víta politickú dohodu o Fonde na spravodlivú transformáciu

Komisia víta, že Európsky parlament a Rada dosiahli politickú dohodu o návrhu Komisie na zriadenie Fondu na spravodlivú transformáciu (FST). Znamená to, že partneri sa dohodli na všetkých nástrojoch v oblasti politiky súdržnosti a teraz sa čaká na konečné schválenie právnych textov Európskym parlamentom a Radou.

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová vyhlásila: „Ekologická transformácia bude mať úspech len vtedy, ak z nej budú mať prospech všetci. Fond na spravodlivú transformáciu bude aktívne podporovať zmeny vedúce k prosperujúcemu a sociálne spravodlivému hospodárstvu, ktoré je klimaticky neutrálne. Fond na spravodlivú transformáciu je kľúčovým nástrojom na plnenie Európskej zelenej dohody. Je tiež ústredným prvkom poslania politiky súdržnosti, ktorým je zabezpečiť, aby sa na nikoho nezabudlo a zároveň sa napredovalo smerom k ekologickejšej a konkurencieschopnejšej Európe.“

Fond na spravodlivú transformáciu je nový nástroj s celkovým rozpočtom 17,5 mld. EUR, z ktorých 7,5 mld. EUR pochádza z viacročného finančného rámca (VFR) a 10 mld. EUR z nástroja NextGenerationEU. Fond na spravodlivú transformáciu je kľúčovým prvkom Európskej zelenej dohody a tvorí prvý pilier Mechanizmu spravodlivej transformácie. Jeho účelom je zmierniť sociálne a ekonomické náklady spojené s prechodom ku klimatickej neutralite prostredníctvom najrôznejších činností zameraných najmä na diverzifikáciu hospodárskej činnosti a pomoc ľuďom pri adaptácii na meniaci sa trh práce.

Hlavné prvky kompromisného návrhu zahŕňajú:

 • rozpočtový záväzok na roky 2021 – 2023,
 • dobrovoľné presuny prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Európskeho sociálneho fondu+ (ESF+) na doplnenie alokácie z FST, ktoré by nemali byť vyššie ako trojnásobok sumy podpory z FST,
 • mierne rozšírenie rozsahu oprávnenosti, aby sa mohli zohľadniť sociálne aspekty prechodu, najmä tvorba a zachovanie pracovných miest, ako aj investície do inteligentnej a udržateľnej mobility a modernizácie siete diaľkového vykurovania, ak sa to považuje za potrebné na podporu transformácie miestnych hospodárstiev,
 • vylúčenie financovania fosílnych palív,
 • možnosť financovať investície do veľkých podnikov v „podporovaných oblastiach“ podľa usmernení o regionálnej štátnej pomoci, ak sú potrebné na odstránenie problémov spojených so zánikom pracovných miest v dôsledku prechodu,
 • zapracovanie doložky o preskúmaní, podľa ktorej by Komisia mala do 30. júna 2025 preskúmať implementáciu FST z hľadiska dosiahnutia stanovených cieľov,
 • mechanizmus ekologického odmeňovania spojený so znížením emisií skleníkových plynov, ktoré sa dosiahne v regiónoch využívajúcich podporu z FST, a podmienečný prístup k 50 % zdrojov FST,
 • väčší dôraz na ciele EÚ v oblasti energetiky a klímy a na vykonávanie Parížskej dohody.

Ďalšie kroky

Európsky parlament, členské štáty EÚ v Rade a Komisia dosiahli 10. novembra 2020 politickú dohodu o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ a nástroji NextGenerationEU. Ako ďalší krok je teraz naliehavo potrebné prijať balík o viacročnom finančnom rámci (VFR) a ratifikovať rozhodnutie o vlastných zdrojoch.

Po prijatí bude dlhodobý rozpočet EÚ spolu s iniciatívou NextGenerationEU, ktorá predstavuje dočasný nástroj na obnovu Európy, najväčším stimulačným balíkom, aký sa kedy financoval z rozpočtu EÚ. Po pandémii COVID-19 sa Európa prebuduje vďaka celkovej sume 1,8 bilióna EUR (v cenách z roku 2018). Bude to ekologickejšia, digitálnejšia a odolnejšia Európa.

Ako výsledok politických trialógov budú musieť krajiny EÚ v záujme uvoľnenia finančných prostriedkov z FST vypracovať svoje plány spravodlivej transformácie územia, v ktorých identifikujú oprávnené územia, kde má mať ekologická transformácia podľa očakávania najnegatívnejšie dôsledky. Vypracovanie plánov spravodlivej transformácie územia je základným predpokladom programovania a následného čerpania zdrojov z FST. Každý členský štát ich vypracuje v spolupráci s príslušnými internými partnermi a v dialógu s Komisiou a zabezpečí ich konzistentnosť so stratégiami pre inteligentnú špecializáciu a s národnými energetickými a klimatickými plánmi. Komisia tieto plány prijme spolu s programami, v prípade ktorých sa plánuje podpora z Fondu na spravodlivú transformáciu.

Súvislosti

Fond na spravodlivú transformáciu je jedným z troch pilierov Mechanizmu spravodlivej transformácie, ktorý je súčasťou Európskej zelenej dohody s cieľom vytvoriť v Európe do roku 2050 klimaticky neutrálne hospodárstvo. Komisia navrhla Fond na spravodlivú transformáciu 14. januára 2020. Jeho rozpočet sa zvýšil v nadväznosti na návrhy Komisie týkajúce sa balíka na podporu obnovy z 27. mája 2020 a na júlovú dohodu Európskej rady. Ďalšími dvoma piliermi Mechanizmu spravodlivej transformácie sú špeciálna schéma na spravodlivú transformáciu v rámci Programu InvestEU a úverový nástroj pre verejný sektor, ktoré kombinujú grantovú podporu EÚ a úvery Európskej investičnej banky.

Viac informácií

Mechanizmus spravodlivej transformácie

Európska zelená dohoda

Plán obnovy

Dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027 a Next Generation EU

Platforma otvorených údajov pre oblasť súdržnosti

Súbor nástrojov pre prechod na udržateľnosť v rámci politiky súdržnosti

Čítať ďalej...

Bezpečnostná únia: Program boja proti terorizmu a silnejší Europol zvýšia odolnosť EÚ

Komisia predstavila nový program boja proti terorizmu, vďaka ktorému EÚ zintenzívni boj proti terorizmu a násilnému extrémizmu a posilní svoju odolnosť voči teroristickým hrozbám. Program stavia na práci posledných rokov a má za úlohu podporiť členské štáty, aby vedeli teroristické hrozby lepšie predvídať, predchádzať im, chrániť pred nimi a reagovať na ne. Podľa navrhnutej revízie mandátu bude Europol, agentúra EÚ pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva, poskytovať členským štátom lepšiu operačnú podporu pri vyšetrovaniach.

Podpredseda pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas v tejto súvislosti uviedol: „Inkluzívnosť a práva ukotvené v základoch našej Únie sú tou najsilnejšou ochranou proti teroristickej hrozbe. Príťažlivú silu extrémistickej rétoriky oslabíme vybudovaním inkluzívnej a tolerantnej spoločnosti, kde si každý nájde svoje miesto. S európskym životným štýlom nerobíme kompromisy a treba spraviť všetko preto, aby sme tým, ktorí ho chcú zvrátiť, zabránili. Dnešným programom boja proti terorizmu zameriavame pozornosť na investície do odolnosti našich spoločností, ktoré budú mať podobu lepších cielených opatrení proti radikalizácii a za ochranu verejného priestoru pred útokmi.

Komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová povedala: „Program boja proti terorizmu zvyšuje expertné kapacity na predvídanie hrozieb, pomáha miestnym spoločenstvám brániť radikalizácii, poskytuje mestám prostriedky na vhodné koncipovanie verejného priestoru, aby bol chránený, a zabezpečuje rýchlejšiu a efektívnejšiu odpoveď na útoky či pokusy o ne. Preto zároveň navrhujeme, aby sa Europolu poskytli moderné prostriedky na podporu krajín EÚ pri vyšetrovaní.“

Opatrenia na predvídanie, predchádzanie, ochranu a reakciu

Posledná vlna útokov na európskej pôde nám kruto pripomenula, že terorizmus je aj naďalej prítomný a reálny. S vývojom tejto hrozby musíme zmeniť aj spôsoby našej spolupráce na jej potlačovaní.

Cieľom programu boja proti terorizmu je:

 • Hľadanie slabých miest a budovanie kapacít na predvídanie hrozieb

Ak chcú členské štáty lepšie predvídať hrozby a nájsť prípadné slepé škvrny, mali by sa postarať, aby Spravodajské a situačné centrum EÚ (EU INTCEN) disponovalo kvalitnými vstupnými údajmi, a tak zvýšiť našu situačnú informovanosť. V rámci pripravovaného návrhu na posilnenie odolnosti kritickej infraštruktúry Komisia zriadi poradné misie na podporu členských štátov pri posudzovaní rizík, pričom bude vychádzať zo skúseností skupiny poradcov EÚ pre bezpečnosť v oblasti ochrany. K včasnému odhaleniu nových hrozieb prispeje výskum v oblasti bezpečnosti a vďaka investíciám do nových technológií bude môcť Európa aj naďalej reagovať na teroristické hrozby s náskokom.

 • Zabránenie útokom opatreniami proti radikalizácii

Ak chceme zabrániť šíreniu extrémistických ideológií online, je dôležité, aby Európsky parlament a Rada bezodkladne prijali pravidlá odstraňovania teroristického obsahu online. Komisia potom podporí ich uplatňovanie. Internetové fórum EÚ vypracuje usmernenie o online moderovaní verejne dostupných materiálov s extrémistickým obsahom.

K väčšej súdržnosti spoločnosti a prevencii radikalizácie možno prispieť podporou začleňovania a poskytovaním príležitostí cez vzdelávanie, kultúru, mládež a šport. Akčný plán pre integráciu a začlenenie pomôže vybudovať odolné spoločenstvá.

Program sa zároveň zameriava na posilnenie preventívnych opatrení vo väzniciach a osobitnú pozornosť venuje rehabilitácii a reintegrácii radikálnych väzňov, a to aj po ich prepustení. Komisia chce zabezpečiť šírenie vedomostí a expertízy o prevencii radikalizácie zriadením vedomostného centra EÚ, v ktorom sa budú združovať tvorcovia politík, ľudia z praxe a výskumníci.

Keďže Komisia si je vedomá, aké osobité výzvy sa spájajú so zahraničnými teroristickými bojovníkmi a ich rodinnými príslušníkmi, podporí odbornú prípravu a výmenu vedomostí, aby členské štáty zvládali ich návrat do krajiny.

 • Bezpečnostná koncepcia a zníženie zraniteľnosti na ochranu miest a ľudí

Cieľom viacerých nedávnych útokov v EÚ boli husto zaľudnené alebo hlboko symbolické miesta. EÚ zintenzívni úsilie o fyzickú ochranu verejného priestoru vrátane bohoslužobných miest, a to uplatňovaním bezpečnostnej koncepcie už v štádiu návrhu. Komisia navrhne, aby mestá prijali záväzok EÚ k mestskej bezpečnosti a odolnosti a sprístupní finančné prostriedky, ktorými ich podporí pri znižovaní zraniteľnosti verejného priestoru. Okrem toho Komisia navrhne opatrenia na zvýšenie odolnosti kritickej infraštruktúry, napríklad dopravných uzlov, elektrární a nemocníc. Pokiaľ ide o zvýšenie leteckej bezpečnosti, Komisia preskúma možnosti vytvoriť európsky právny rámec, ktorý by umožňoval nasadiť na lety bezpečnostných pracovníkov

Každý, kto vstupuje do EÚ, či už je alebo nie je jej občanom, musí byť skontrolovaný v príslušných databázach. Členské štáty získajú v úsilí o takéto systematické kontroly na hraniciach podporu Komisie. Komisia okrem toho navrhne zriadiť systém, ktorý znemožní, aby osoba, ktorej bolo v niektorom členskom štáte z bezpečnostných dôvodov zamietnuté držanie strelnej zbrane, nemohla podať podobnú žiadosť v inom štáte. Komisia tým zacelí súčasnú právnu medzeru.

 • Lepšia reakcia na útoky vďaka zvýšeniu úrovne operačnej podpory, stíhania a práv obetí

Kľúčom k účinnej reakcii v prípade útokov a k predvolaniu páchateľov pred spravodlivosť je policajná spolupráca a celoeurópska výmena informácií. Komisia v roku 2021 navrhne kódex EÚ v oblasti policajnej spolupráce s cieľom zintenzívniť spoluprácu medzi orgánmi presadzovania práva, ktorej súčasťou je aj boj proti terorizmu.

Pri mnohých vyšetrovaniach trestnej činnosti a terorizmu sa objavujú šifrované informácie. Komisia sa bude usilovať spolu s členskými štátmi nájsť právne, operačné a technické riešenia zákonného prístupu a presadiť taký postup, ktorý umožní zachovať účinnosť šifrovania na ochranu súkromia a bezpečnú komunikáciu, a zároveň efektívne reagovať na trestnú činnosť a terorizmus. Pokiaľ ide o zlepšenie podpory vyšetrovania a stíhania, Komisia navrhne vytvoriť sieť protiteroristických finančných vyšetrovateľov, do ktorej bude zapojený Europol a ktorá umožní sledovať tok peňazí a identifikovať zúčastnené subjekty. Komisia bude naďalej podporovať členské štáty, aby využívali informácie z bojísk pri identifikovaní, odhaľovaní a stíhaní zahraničných teroristických bojovníkov, ktorí sa vracajú do krajiny.

Komisia posilní ochranu obetí teroristických útokov, ktorej súčasťou je aj ich prístup k odškodneniu.

Na predvídaní terorizmu, jeho predchádzaní, ochrane pred ním a reakcii naň sa budú podieľať partnerské krajiny v susedstve EÚ aj mimo neho a bude spočívať v zintenzívnení vzťahov s medzinárodnými organizáciami. Komisia aj vysoký predstaviteľ/podpredseda posilnia spoluprácu v oblasti strelných zbraní s partnermi na západnom Balkáne, vyrokujú s krajinami južného susedstva medzinárodné dohody o výmene osobných údajov s Europolom a zintenzívnia strategickú a operačnú spoluprácu s inými regiónmi, akým je napríklad Sahel, Africký roh, ďalšie africké krajiny a kľúčové regióny v Ázii.

Komisia vymenuje koordinátora protiteroristickej činnosti, ktorý bude v rámci Komisie a v úzkej spolupráci s členskými štátmi a Európskym parlamentom koordinovať protiteroristickú politiku a financovanie EÚ.

Posilnený mandát Europolu

Komisia navrhuje posilniť mandát Europolu, agentúry EÚ pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva. Keďže teroristi na nábor často zneužívajú služby súkromných spoločností a šírením propagandy povzbudzujú k ďalším útokom, s novým mandátom bude môcť Europol efektívne spolupracovať so súkromnými subjektmi a odovzdávať relevantné dôkazy členským štátom. Europol bude môcť napríklad pôsobiť ako styčný bod, pokiaľ nebude jasné, ktorý členský štát má právomoc.

Nový mandát Europolu takisto umožní spracovávať veľké a komplexné súbory údajov; zlepšiť spoluprácu s Európskou prokuratúrou, ako aj s partnerskými krajinami mimo EÚ; a prispieť k vývoju nových technológií, ktoré vyhovujú potrebám presadzovania práva. Takisto dôjde k posilneniu rámca Europolu na ochranu údajov a parlamentného dohľadu.

Súvislosti

Tento program nadväzuje na stratégiu EÚ pre bezpečnostnú úniu na roky 2020 až 2025, v ktorej sa Komisia zaviazala sústrediť na prioritné oblasti, kde môže obohatiť podporu členských štátov v úsilí o bezpečnosť obyvateľov Európy.

Program boja proti terorizmu nadväzuje na už prijaté opatrenia, ktoré znemožňujú teroristom prístup k prostriedkom na uskutočňovanie útokov a posilňujú odolnosť voči teroristickej hrozbe. Jej súčasťou sú pravidlá EÚ, ktorými sa riadi boj proti terorizmu, zamedzovanie financovania terorizmu a rušenie prístupu k strelným zbraniam.

Ďalšie informácie

Oznámenie o programe EÚ v oblasti boja proti terorizmu: Predvídanie, predchádzanie, ochrana a reakcia

Návrh nariadenia, ktorým sa posilňuje mandát Europolu

Posilnenie mandátu Europolu – posúdenie vplyvu

Posilnenie mandátu Europolu – Zhrnutie posúdenia vplyvu

Program EÚ v oblasti boja proti terorizmu a posilnený mandát Europolu: Otázky a odpovede

Tlačová správa: Stratégia EÚ pre bezpečnostnú úniu: spájanie článkov v novom bezpečnostnom ekosystéme, 24. júla 2020

Bezpečnostná únia – webové sídlo Komisie

 

 
Čítať ďalej...

Digitálne desaťročie: Komisia spúšťa akčný plán na podporu obnovy a transformácie mediálneho a audiovizuálneho sektora

Obnova

V rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa v každom národnom pláne podpory obnovy a odolnosti vyčlení minimálne 20 % výdavkov na digitálnu oblasť. Tento cieľ bude zahŕňať aj opatrenia na podporu výroby a distribúcie digitálneho obsahu, ako napríklad digitálne médiá. Cieľom akčného plánu je:

 • 1. Uľahčiť prístup k podpore EÚ pomocou špecializovaného nástroja, ktorý mediálnym spoločnostiam umožní nájsť všetky relevantné možnosti financovania z prostriedkov EÚ. Budú k dispozícii pokyny, ako požiadať o príslušnú podporu EÚ v kontexte viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027, ale aj prostredníctvom národných plánov podpory obnovy a odolnosti;
 • 2. Podporiť investície do audiovizuálneho priemyslu prostredníctvom novej iniciatívy MEDIA INVEST, ktorej cieľom je mobilizovať investície vo výške 400 miliónov EUR počas 7 rokov;
 • 3. Spustiť iniciatívu „NEWS“ s cieľom zlúčiť opatrenia a podporu pre sektor spravodajských médií. Iniciatíva zahŕňa pilotný investičný projekt NEWS s nadáciami a inými súkromnými partnermi, prístup k úverom, ktorých získanie uľahčí záruka programu InvestEU, granty a Európske spravodajské mediálne fórum Osobitná pozornosť sa bude venovať miestnym médiám.

Transformácia

Cieľom akčného plánu je podporiť zelenú a digitálnu transformáciu sektora týmito opatreniami:

 • 4. Podporiť európske mediálne dátové priestory na výmenu údajov a inovácie;
 • 5. Podporiť európsku priemyselnú koalíciu pre virtuálnu a rozšírenú realitu s cieľom pomôcť médiám EÚ pri využívaní týchto imerzívnych technológií a vytvoriť mediálne VR laboratórium pre projekty zamerané na nové spôsoby rozprávania príbehov a interakcie;
 • 6. Uľahčiť diskusie a opatrenia, aby sektor dosiahol klimatickú neutrálnosť do roku 2050.

Zapojenie a posilnenie postavenia

Napokon, občania a spoločnosti sú stredobodom úsilia načrtnutého v akčnom pláne s cieľom umožniť Európanom zapojiť sa a posilniť ich postavenie. Opatrenia zahŕňajú:

 • 7. Začať dialóg s audiovizuálnym sektorom s cieľom zlepšiť prístup k audiovizuálnemu obsahu a jeho dostupnosť v celej EÚ, aby sektor mohol expandovať a osloviť nové publikum a aby mali spotrebitelia širokú ponuku obsahu;
 • 8. Podporiť talenty v európskych médiách, okrem iného presadzovaním rozmanitosti pred a za kamerou, ako aj vyhľadávaním a podporou začínajúcich mediálnych podnikov;
 • 9. Posilniť postavenie občanov, a to aj zvýšením mediálnej gramotnosti a podporou vytvárania nezávislej alternatívnej agregácie správ;
 • 10. Posilniť spoluprácu medzi regulačnými orgánmi v rámci skupiny európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA) v záujme zabezpečenia riadneho fungovania mediálneho trhu EÚ.

Tento akčný plán pre mediálny a audiovizuálny sektor ide ruka v ruke s európskym akčným plánom pre demokraciu, ktorého cieľom je posilniť slobodu a pluralitu médií v celej Európe s dôrazom na ochranu novinárov. Je takisto plne v súlade s pripravovanými návrhmi Komisie týkajúcimi sa aktu o digitálnych službách a aktu o digitálnych trhoch, ktorých cieľom bude modernizácia právneho rámca platného pre digitálne služby v EÚ.

Vyjadrenia členov kolégia

Výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek Margrethe Vestagerová uviedla: „Sme odhodlaní pomôcť mediálnemu sektoru prekonať súčasné otrasy a výzvy spôsobené krízou a plne využiť príležitosti, ktoré ponúka digitálna transformácia v krátkodobom a dlhodobom horizonte.“

Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová dodala: „Médiá nie sú len hospodárskym odvetvím, sú pilierom našej demokracie. Preto je tento plán taký dôležitý. Je postavený na našom najväčšom bohatstve, na európskej rozmanitosti a talentoch, a jeho jadrom je ochrana slobody prejavu a umeleckej slobody. Spoliehame sa na to, že členské štáty priložia ruku k dielu a použijú dostupné nástroje na podporu tohto sektora pri plnom rešpektovaní jeho nezávislosti a plurality médií.“

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton dodal: „Mediálny a audiovizuálny sektor bol značne zasiahnutý súčasnou krízou. Preto treba konať hneď. Tento priemyselný plán bude naším plánom obnovy, transformácie a posilnenia odolnosti médií. Poskytne mu prostriedky na to, aby prispel k digitálnej a zelenej transformácii a čerpal jej výhody.“

Ďalšie kroky

Keďže v mediálnom sektore EÚ je čas rozhodujúci, väčšina opatrení uvedených v akčnom pláne sa prijme už v prvých mesiacoch roku 2021. Uskutočnia sa konzultácie so zainteresovanými stranami, aby sa opatrenia v praxi realizovali čo najlepšie.

Súvislosti

Dlhodobé problémy, najmä fragmentácia trhu, oslabili európsky audiovizuálny a mediálny sektor oproti jeho globálnym konkurentom. Tieto nedostatky ešte viac prehĺbila kríza spôsobená koronavírusom a s ňou súvisiace klesajúce príjmy z reklám, kolaps kín (straty odhadované na 100 000 EUR na kinosálu mesačne počas zákazu vychádzania) a pozastavenie produkcie. V čase, keď online platformy mimo EÚ získavajú veľké trhové podiely, môže táto situácia ohroziť strategickú autonómiu audiovizuálneho a mediálneho sektora EÚ. Čo sa týka spravodajstva, znepokojivé sú najmä klesajúce príjmy (príjmy z reklám klesli o 30 až 80 %) a dezinformácie na internete v spojení so vznikom tzv. spravodajských púští v niektorých častiach Európy. Okrem toho sa digitálne technológie v tomto sektore využívajú len obmedzene.

Komisia predstavila súbor opatrení na podporu hospodárstva počas krízy a vyzvala členské štáty, aby ich čo najlepšie využili na podporu mediálneho sektora. Urýchlene sa zaviedol a rozšíril dočasný rámec štátnej pomoci a v rámci REACT-EU sa sprístupnili dodatočné finančné prostriedky z politiky súdržnosti, pričom sektor kultúry bol označený za prioritný. Európsky nástroj dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE) je takisto dôležitým nástrojom, ktorý majú členské štáty k dispozícii na boj proti negatívnym hospodárskym a sociálnym dôsledkom pandémie koronavírusu.

Komisia zároveň upravila existujúce nástroje, napríklad súčasný nástroj na poskytovanie záruk pre MSP v kultúrnom a kreatívnom priemysle vrátane médií, aby umožnila väčšiu flexibilitu splácania úverov a uľahčila poskytovanie úverov tým, že finančným inštitúciám poskytne väčšiu istotu.

Ďalšie informácie

Akčný plán o európskych médiách v digitálnom desaťročí

Prehľad o podpore pre novinárov a mediálny sektor

Projekty na podporu slobody a plurality médií financované zo zdrojov EÚ

Tlačová správa o európskom akčnom pláne pre demokraciu

Webové sídlo programu Kreatívna Európa

Webové sídlo o autorskom práve

Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách

Webové sídlo o boji proti dezinformáciám na internete

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála
Login