Erasmus+: viac ako 28 miliárd eur na podporu mobility a vzdelávania pre všetkých v Európskej únii i mimo nej

Komisia prijala prvý ročný pracovný program Erasmus+ na obdobie 2021 – 2027. Z nového a prepracovaného programu, ktorý disponuje rozpočtom vo výške 26,2 miliardy eur (v porovnaní so 14,7 mld. eur v období 2014 – 2020) doplneným sumou 2,2 miliardy eur z vonkajších nástrojov EÚ, sa budú financovať projekty vzdelávacej mobility a cezhraničnej spolupráce určené 10 miliónom Európanov všetkých vekových skupín a z akéhokoľvek prostredia. Program pritom v súlade s víziou európskeho vzdelávacieho priestoru v ešte väčšej miere zdôrazňuje inklúziu, zelenú transformáciu a prechod na digitálnu technológiu. Okrem toho program Erasmus+ pod vplyvom pandémie podporí odolnosť systémov vzdelávania a odbornej prípravy.

Podpredseda Komisie pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas v tejto súvislosti uviedol: „Vítam spustenie nového programu Erasmus+, ktorý je preukázateľne jedným z najväčších úspechov Európskej únie. Program bude naďalej vytvárať príležitosti na vzdelávanie pre státisíce Európanov a príjemcov z pridružených krajín. Neponúka len možnosti získať životne dôležité skúsenosti, ktoré prináša mobilita a priateľské kontakty s ostatnými Európanmi, ale zároveň nám pomôže realizovať naše ambície pre spravodlivejšiu a ekologickejšiu Európu.“

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová uviedla: „Skutočnosť, že sa rozpočet programu Erasmus+ na nasledujúcich sedem rokov takmer zdvojnásobil, poukazuje na význam, ktorý sa pripisuje vzdelávaniu, celoživotnému vzdelávaniu a mládeži v Európe. Erasmus+ ostáva jedinečným programom, pokiaľ ide o veľkosť, rozsah a celosvetové uznanie. Zahŕňa 33 krajín a vďaka svojej medzinárodnej pôsobnosti je dostupný pre zvyšok sveta. Vyzývam všetky verejné a súkromné organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, aby sa oboznámili s novo uverejnenými výzvami na predkladanie návrhov a požiadali o financovanie. Vďaka programu Erasmus+ sa európsky vzdelávací priestor stane realitou.“

Prijatie ročného pracovného programu pripravuje pôdu pre prvé zverejnené výzvy na predkladanie návrhov v rámci nového programu Erasmus+. Každý verejný alebo súkromný subjekt pôsobiaci v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu môže požiadať o financovanie cez národné agentúry programu Erasmus+ so sídlom vo všetkých členských štátoch EÚ a tretích krajinách, ktoré sú pridružené k tomuto programu.

Nový program Erasmus+ poskytuje príležitosti na študijné pobyty v zahraničí, stáže, učňovskú prípravu a výmeny zamestnancov vo všetkých oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Je určený žiakom, vysokoškolským študentom a študentom odborného vzdelávania a prípravy, vzdelávajúcim sa dospelým, mládežníckym výmenám, pracovníkom s mládežou a športovým trénerom.

Okrem mobility, ktorá predstavuje 70 % rozpočtu, nový program Erasmus+ investuje aj do projektov cezhraničnej spolupráce. Táto cezhraničná spolupráca môže prebiehať medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania (napr. iniciatíva „Európske univerzity“), školami, inštitúciami vzdelávania a odbornej prípravy učiteľov (napr. učiteľské akadémie Erasmus+), centrami vzdelávania dospelých, mládežníckymi a športovými organizáciami, poskytovateľmi odborného vzdelávania a prípravy (napr. centrá excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave) a ďalšími aktérmi v oblasti vzdelávania.

Hlavnými prvkami programu Erasmus+ na roky 2021 – 2027 sú:

 • Inkluzívny Erasmus+: viac príležitostí dostanú ľudia s obmedzenými príležitosťami vrátane ľudí s rozmanitým kultúrnym, sociálnym a hospodárskym zázemím, ako aj ľudia žijúci vo vidieckych a odľahlých oblastiach. Novinky zahŕňajú individuálne a triedne výmeny pre žiakov a mobilitu pre vzdelávajúcich sa dospelých. Vďaka malým partnerstvám a využívaniu zjednodušených grantov bude pre menšie organizácie, ako sú školy, mládežnícke združenia a športové kluby, jednoduchšie podať žiadosť. Program bude mať zároveň aj medzinárodnejší charakter vzhľadom na spoluprácu s tretími krajinami a bude vychádzať z úspešných výmenných projektov a projektov spolupráce predchádzajúceho programu, ktoré sa teraz rozšíria aj o sektory športu a odborného vzdelávania a prípravy.
 • Digitálny Erasmus+: pandémia zdôraznila potrebu urýchliť digitálnu transformáciu systémov vzdelávania a odbornej prípravy. Program Erasmus+ podporí rozvoj digitálnych zručností v súlade s akčným plánom digitálneho vzdelávania. Poskytne kvalitnú digitálnu odbornú prípravu a výmeny prostredníctvom platforiem, ako sú eTwinningSchool Education Gateway a Európsky portál pre mládež, a podporí stáže v digitálnom sektore. Nové digitálne formáty, ako sú kombinované intenzívne programy, umožnia striedať krátkodobú fyzickú mobilitu s dištančným vzdelávaním a online tímovou prácou. Zavedením európskej študentskej karty sa vykonávanie programu ešte viac zdigitalizuje a zjednoduší.
 • Zelený Erasmus+: v súlade s Európskou zelenou dohodou program ponúkne finančné stimuly účastníkom, ktorí využívajú udržateľné druhy dopravy. Zároveň sa v rámci programu bude investovať do projektov, ktoré podporujú informovanosť o environmentálnych otázkach a ktoré uľahčujú výmeny v súvislosti s problematikou zmierňovania klimatickej krízy.
 • Erasmus+ pre mladých ľudí: iniciatíva DiscoverEU sa teraz stáva neoddeliteľnou súčasťou programu Erasmus+ a poskytuje 18-ročným možnosť získať železničný preukaz, s ktorým môžu cestovať po Európe, spoznávať iné kultúry a stretávať sa s ďalšími Európanmi. V rámci programu Erasmus+ sa budú podporovať aj príležitosti na výmenu a spoluprácu, a to formou nových aktivít zameraných na účasť mladých ľudí s cieľom pomáhať im zapájať sa do demokratického života, zvyšovať povedomie o spoločných európskych hodnotách a základných právach a spájať mladých ľudí a subjekty s rozhodovacou právomocou na miestnej, vnútroštátnej a európskej úrovni.

Úsilie o zvýšenie odolnosti v rámci programu Erasmus+ v súvislosti s pandémiou zmobilizuje státisíce škôl, inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a odbornej prípravy, učiteľov, mladých ľudí, mládežníckych a športových organizácií, občiansku spoločnosť a ďalšie zainteresované strany. Program pomôže urýchliť nové postupy, ktoré zlepšujú kvalitu a zvyšujú relevantnosť systémov vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže v celej Európe na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Súvislosti

Tento unikátny program, známy ako Erasmus+ od roku 2014, keď sa rozšíril jeho rozsah činností, považujú Európania za tretí najpozitívnejší úspech EÚ hneď po voľnom pohybe a mieri. Za posledné tri desaťročia sa na programe zúčastnilo viac ako 10 miliónov ľudí v 33 krajinách (EÚ plus Island, Lichtenštajnsko, Severné Macedónsko, Nórsko, Srbsko a Turecko). Medzinárodná časť programu Erasmus+ ponúkne mobilitu a spoluprácu v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu na celom svete.

Ďalšie informácie

Prehľad o novom programe Erasmus+ 2021 – 2027

Ročný pracovný program na rok 2021 na vykonávanie programu „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

Výzva na predkladanie návrhov na rok 2021 v rámci programu Erasmus+

Čítať ďalej...

Akčný plán pre európsku demokraciu: posilnenie demokracie v EÚ

So zámerom čeliť výzvam, ktoré pre naše demokratické systémy predstavuje narastajúci extrémizmus a pocit vzdialenosti medzi občanmi a politikmi, sa v akčnom pláne stanovujú opatrenia na podporu slobodných a spravodlivých volieb, posilnenie slobody médií a boj proti dezinformáciám. Konkrétnejšie, Komisia navrhne právne opatrenia týkajúce sa politickej reklamy, ktoré sa budú zaoberať otázkou sponzorov plateného obsahu a výrobných a distribučných kanálov vrátane online platforiem, inzerentov a subjektov poskytujúcich politické poradenstvo, pričom objasní ich príslušné zodpovednosti. Komisia takisto odporučí opatrenia na riešenie problematiky bezpečnosti novinárov a predloží iniciatívu na ich ochranu pred strategickými súdnymi spormi proti účasti verejnosti. Komisia bude navyše usmerňovať úsilie o prepracovanie existujúceho Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií, sprísnenie požiadaviek na online platformy a zavedenie dôsledného monitorovania a dohľadu.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti vyhlásila: „S prebiehajúcou digitálnou revolúciou musia mať občania možnosť voľby v prípadoch, v ktorých je možné slobodne vyjadriť názory. Skutočnosť treba odlišovať od výmyslov a slobodné médiá a občianska spoločnosť musia mať možnosť zapojiť sa do otvorenej diskusie bez toho, aby do toho niekto zasahoval so zlými úmyslami. Preto EÚ prijíma opatrenia, ktorých cieľom je zvýšiť odolnosť našich demokracií v EÚ.“

Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová uviedla: „Demokraciu nemožno považovať za samozrejmosť; je potrebné ju rozvíjať a chrániť. Cieľom nášho plánu je chrániť a podporovať zmysluplnú účasť občanov a umožniť im prijímať rozhodnutia vo verejnom priestore slobodne, bez manipulácie. Musíme aktualizovať pravidlá, aby sme mohli využiť príležitosti a výzvy digitálneho veku. V pláne sa navrhujú opatrenia na zvýšenie ochrany novinárov a na boj proti dezinformáciám a zasahovaniu, a to pri zabezpečení plnej ochrany slobody prejavu.

S prebiehajúcou digitálnou revolúciou musia mať občania možnosť voľby v prípadoch, v ktorých je možné slobodne vyjadriť názory, odlíšiť skutočnosti od výmyslov a keď sa slobodné médiá a občianska spoločnosť môžu zapojiť do otvorenej diskusie bez toho, aby do toho niekto zasahoval so škodlivými úmyslami. Výzvy, ktorým EÚ čelí, sa na jej hraniciach nezastavujú, a tak akékoľvek opatrenie prijaté doma bude mať vplyv aj v zahraničí.

V akčnom pláne pre európsku demokraciu sa stanovujú opatrenia založené na troch hlavných pilieroch:

 1. Podpora slobodných a spravodlivých volieb

Komisia navrhne právne predpisy o transparentnosti sponzorovaného politického obsahu („politická reklama“). Komisia takisto zreviduje pravidlá financovania európskych politických strán. Prostredníctvom európskej siete pre spoluprácu v oblasti volieb posilní Komisia spoluprácu medzi členskými štátmi a spustí nový operačný mechanizmus, ktorý podporí efektívnu a včasnú výmenu informácií o otázkach týkajúcich sa integrity volieb, ako je kybernetická bezpečnosť volieb.

Komisia zorganizuje podujatie na vysokej úrovni, na ktorom sa stretnú zástupcovia rôznych orgánov s cieľom riešiť výzvy súvisiace s volebnými procesmi, ako aj umožniť občanom zúčastňovať sa na demokratickom procese ako voliči a kandidáti. Zdravá demokracia závisí od angažovanosti občanov a aktívnej občianskej spoločnosti, a to nielen v čase volieb. Na tento účel sa v akčnom pláne podporuje využívanie štrukturálnych fondov EÚ a finančných prostriedkov dostupných v rámci nového programu Kreatívna Európa a zdôrazňuje sa význam aktívnej účasti mladých ľudí, ktorá je kľúčovým prvkom stratégie EÚ pre mládež. EÚ takisto posilní kapacity volebných pozorovateľských misií EÚ v tretích krajinách.

 1. Posilnenie slobody médií a pluralizmu

V posledných rokoch sa bezpečnosť novinárov naďalej zhoršovala – vo viacerých členských štátoch narastajú fyzické a online hrozby a útoky na novinárov. Komisia preto v roku 2021 navrhne odporúčanie týkajúce sa bezpečnosti novinárov, v ktorom bude osobitnú pozornosť venovať hrozbám namiereným proti novinárkam, a iniciatívu na potlačenie zneužívania súdnych sporov proti účasti verejnosti. Komisia bude takisto úzko spolupracovať s členskými štátmi prostredníctvom štruktúrovaného dialógu a zabezpečí udržateľné financovanie projektov právnej a praktickej pomoci novinárom v EÚ aj inde vo svete. Komisia napokon predloží aj ďalšie opatrenia na podporu plurality médií a na posilnenie transparentnosti vlastníctva médií a štátnej reklamy, okrem iného prostredníctvom nového monitoru vlastníctva médií.

Akčný plán pre európsku demokraciu úzko súvisí s akčným plánom pre mediálny a audiovizuálny sektor, ktorého cieľom je pomôcť oživiť toto odvetvie a naplno využiť prínosy digitálnej transformácie.

 1. Boj proti dezinformáciám

V akčnom pláne sa navrhuje zlepšenie existujúceho súboru nástrojov EÚ na boj proti zahraničnému zasahovaniu vrátane nových nástrojov, ktoré umožňujú ukladať páchateľom sankcie. Komisia bude v súlade s pripravovaným aktom o digitálnych službách usmerňovať úsilie o prepracovanie Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií na koregulačný rámec povinností a zodpovednosti online platforiem. Komisia na tento účel vydá na jar 2021 usmernenia na zlepšenie kódexu postupov a stanoví spoľahlivejší rámec na monitorovanie jeho vykonávania. Komisia a vysoký predstaviteľ prijmú aj ďalšie opatrenia na posilnenie odolnosti našich spoločností a podporu medzinárodných partnerstiev.

Ďalšie kroky

Komisia bude akčný plán pre európsku demokraciu postupne vykonávať do roku 2023 – roku pred voľbami do Európskeho parlamentu. Komisia potom posúdi dosiahnutý pokrok a potrebu ďalších krokov.

Komisia bude naďalej spolupracovať s Európskym parlamentom a Radou, ako aj so širokým okruhom vnútroštátnych aktérov, verejných aj súkromných, nad rámec vládnych orgánov, keďže všetci títo aktéri majú kľúčový význam pre posilnenie odolnosti našich demokracií.

Súvislosti

Tento akčný plán pre európsku demokraciu spolu s novým európskym mechanizmom právneho štátu, novou stratégiou na posilnenie uplatňovania charty základných práv a akčným plánom pre mediálny a audiovizuálny sektor, ako aj s balíkom opatrení na podporu a ochranu rovnosti v celej EÚ budú hlavnou hnacou silou a stimulom pre európsku demokraciu s cieľom čeliť výzvam digitálneho veku. Záväzok k demokracii je zakotvený aj vo vonkajšej činnosti EÚ a je ústredným pilierom jej spolupráce s pristupujúcimi a susednými krajinami.

Akčný plán pre európsku demokraciu je jednou z hlavných iniciatív pracovného programu Komisie na rok 2020, ktorý bol oznámený v politických usmerneniach predsedníčky von der Leyenovej.

Viac informácií

Akčný plán pre európsku demokraciu – Webové sídlo

Akčný plán pre európsku demokraciu – Prehľad

Akčný plán pre európsku demokraciu – Otázky a odpovede

Akčný plán pre európsku demokraciu – Výsledky verejnej konzultácie

Iniciatíva na ochranu pred strategickými súdnymi spormi proti účasti verejnosti – Výzva pre odborníkov

Čítať ďalej...

Komisia prijala akčný plán v oblasti duševného vlastníctva na posilnenie odolnosti a obnovy hospodárstva EÚ

Komisia uverejnila nový akčný plán v oblasti duševného vlastníctva. Jeho cieľom je zaistiť, aby podniky, najmä malé a stredné (MSP), mohli čo najlepšie využiť svoje vynálezy a výtvory, a zároveň zabezpečiť, aby tieto vynálezy a výtvory mohli byť prínosom pre naše hospodárstvo a spoločnosť.

Duševné vlastníctvo je kľúčovou hnacou silou hospodárskeho rastu, pretože pomáha podnikom zhodnocovať nehmotný majetok. Cieľom akčného plánu je umožniť európskemu kreatívnemu a inovačnému priemyslu udržať si popredné postavenie v celosvetovom meradle a urýchliť zelenú a digitálnu transformáciu Európy. V akčnom pláne sa stanovujú najmä kľúčové kroky týkajúce sa zlepšenia ochrany duševného vlastníctva, podpory malých a stredných podnikov pri využívaní duševného vlastníctva, uľahčenia zdieľania duševného vlastníctva na zintenzívnenie využívania technológie v priemysle, boja proti falšovaniu a zlepšenia presadzovania práv duševného vlastníctva a podpory rovnakých podmienok na celosvetovej úrovni. Kríza spôsobená pandémiou COVID-19 takisto poukázala na určitú závislosť od kritických inovácií a technológií. Akčný plán preto rieši tieto výzvy a zároveň zabezpečuje, aby sa kritické duševné vlastníctvo dalo sprístupniť počas krízy.

Nehmotný majetok, ako sú značky, dizajny, patenty a dáta, sa v dnešnej vedomostnej ekonomike stáva čoraz dôležitejším. Odvetvia intenzívne využívajúce duševné vlastníctvo predstavujú 45 % celkového HDP a 93 % celkového vývozu EÚ, zatiaľ čo pridaná hodnota duševného vlastníctva narastá vo väčšine európskych priemyselných ekosystémov. Na celom svete sa zvyšuje počet registrácií duševného vlastníctva, keďže nehmotný majetok zohráva čoraz významnejšiu úlohu v celosvetových pretekoch o vedúce postavenie v oblasti technológií. Akčný plán stavia na pevných základoch európskeho rámca duševného vlastníctva s cieľom zabezpečiť podporu obnovy a odolnosti hospodárstva v kľúčových oblastiach.

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton v tejto súvislosti uviedol: „V Európe sa zrodilo niekoľko popredných svetových inovácií, ale podniky stále nedokážu plne chrániť svoje vynálezy a využívať svoje duševné vlastníctvo. Dnes navrhujeme prepracovať systém duševného vlastníctva s cieľom posilniť schopnosť Európy vyvíjať technológie novej generácie, zohľadniť pokrok v oblasti dát a umelej inteligencie, umožniť podnikom rýchlo spojiť svoje poznatky počas krízy a podporiť Európu na ceste k hospodárskej obnove a zelenej transformácii.“

V tomto akčnom pláne sa oznamujú opatrenia v piatich kľúčových oblastiach:

 • Zlepšenie ochrany duševného vlastníctva

V akčnom pláne sa navrhuje zmodernizovať súbor existujúcich nástrojov duševného vlastníctva a pripraviť ich na digitálny vek vrátane zlepšenia dodatkových ochranných osvedčení pre patentované lieky a prípravky na ochranu rastlín a modernizácie ochrany dizajnov EÚ. Jeho cieľom je posilniť ochranu poľnohospodárskych zemepisných označení a zároveň zvážiť, či je možné zrealizovať systém ochrany zemepisných označení pre nepoľnohospodárske výrobky na úrovni EÚ. Komisia takisto otvára odvetvový dialóg s cieľom riešiť vplyv nových technológií (ako je umelá inteligencia a blockchain) na systém duševného vlastníctva. S cieľom zabezpečiť, aby mali podniky prístup k rýchlym, účinným a cenovo dostupným nástrojom ochrany, a na zjednotenie a zjednodušenie súčasného systému, sa členské štáty v akčnom pláne vyzývajú, aby urýchlene zaviedli jednotný patentový systém, a tak prispeli k vytvoreniu jednotného kontaktného miesta na ochranu a presadzovanie patentov v celej EÚ.

 • Podpora malých a stredných podnikov (MSP) pri využívaní duševného vlastníctva

Európski inovátori a tvorcovia, najmä MSP, často nepoznajú výhody zakomponovania duševného vlastníctva do svojej obchodnej stratégie. Napríklad len 9 % MSP žiada o ochranu duševného vlastníctva. S cieľom pomôcť menším podnikom využiť nehmotný majetok navrhuje Komisia opatrenia na zlepšenie informovanosti a poradenstva. To pomôže MSP zasiahnutým pandémiou COVID-19 lepšie spravovať a využívať svoje portfóliá duševného vlastníctva prostredníctvom novej schémy finančnej pomoci, pričom v prvom roku sa z prostriedkov Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo poskytne 20 miliónov eur. Komisia takisto sprístupní poradenstvo a pomoc v oblasti duševného vlastníctva všetkým účastníkom výskumných a inovačných programov financovaných z EÚ a bude spolupracovať so všetkými zainteresovanými stranami s cieľom zlepšiť zhodnocovanie práv duševného vlastníctva v celom výskumnom a inovačnom spoločenstve. Takisto sa snaží uľahčiť využívanie duševného vlastníctva ako páky na prístup k financiám.  

 • Uľahčenie zdieľania duševného vlastníctva

Akčný plán sa zameriava na ochranu nehmotného majetku, ale aj na zlepšenie prístupu ku kritickému nehmotnému majetku, od ktorého závisí naše hospodárstvo a spoločnosť. Komisia si uvedomuje, akú dôležitú úlohu môže systém duševného vlastníctva zohrávať pri riešení závažného ohrozenia zdravia, akým je aktuálna pandémia COVID-19, a navrhuje opatrenia na uľahčenie zdieľania kritického duševného vlastníctva počas krízy pri súčasnom zabezpečení návratnosti investícií. Komisia bude pracovať aj na zlepšení infraštruktúry v oblasti autorských práv a podnikne kroky pre lepšiu mobilizáciu dát chránených právom duševného vlastníctva. Navrhne tiež spôsoby, ako zlepšiť transparentnosť a predvídateľnosť udeľovania licencií na patenty nevyhnutné pre normy, keďže tieto patenty predstavujú kľúčový prvok digitálnej transformácie európskeho priemyslu. Týka sa to napríklad predstavenia prepojených automobilov a iných výrobkov internetu vecí.

 • Boj proti falšovaniu a zlepšenie presadzovania práv duševného vlastníctva

Dovoz falšovaného a pirátskeho tovaru predstavuje 6,8 % HDP EÚ. Komisia zlepší účinné a vyvážené presadzovanie práv duševného vlastníctva. Ako doplnok k pripravovanému balíku k aktu o digitálnych službách napríklad vytvorí súbor nástrojov EÚ na boj proti falšovaniu, ktorý má podporiť a uľahčiť účinnú spoluprácu medzi nositeľmi práv duševného vlastníctva, sprostredkovateľmi (ako sú online trhy) a orgánmi presadzovania práva, vyzdvihnúť najlepšie postupy a používanie primeraných nástrojov a nových technológií. 

 • Podpora rovnakých podmienok na celosvetovej úrovni

Hoci odvetvia intenzívne využívajúce práva duševného vlastníctva predstavujú 93 % vývozu tovaru z EÚ, naše podniky stále čelia veľkým výzvam pri pôsobení v krajinách mimo EÚ. Komisia chce tieto výzvy riešiť, a preto si stanovila za cieľ posilniť postavenie EÚ ako celosvetového tvorcu noriem v oblasti duševného vlastníctva. Takisto zintenzívni reakciu EÚ na nekalé praktiky aktérov z tretích krajín, ako je priemyselná špionáž či pokusy o zneužitie duševného vlastníctva v kontexte výskumno-inovačnej spolupráce.

Súvislosti

novej priemyselnej stratégii EÚ prijatej 10. marca tohto roku sa vyvodil záver, že politika EÚ v oblasti duševného vlastníctva by mala pomôcť udržať a posilniť technologickú suverenitu Európy a podporiť rovnaké podmienky na celosvetovej úrovni. Zároveň sa v nej oznámil zámer prijať akčný plán. Rada ministrov 10. novembra vyzvala Komisiu, aby predložila návrhy budúcej politiky EÚ v oblasti duševného vlastníctva.

Nehmotný majetok, ako je výskum a vývoj, vynálezy, umelecké a kultúrne diela, značky, softvér, know-how, podnikové procesy a dáta, predstavuje základný kameň dnešnej vedomostnej ekonomiky. Za posledných dvadsať rokov sa objem ročných investícií do aktív duševného vlastníctva v EÚ zvýšil o 87 %, zatiaľ čo objem hmotných (nebytových) investícií vzrástol len o 30 %. Investície do nehmotného majetku takisto podstatne menej zasiahla prechádzajúca hospodárska kríza (z roku 2008).

Odvetvia, ktoré intenzívne využívajú duševné vlastníctvo, zohrávajú v hospodárstve EÚ kľúčovú úlohu a vytvárajú pre spoločnosť kvalitné a udržateľné pracovné miesta. Odvetvia intenzívne využívajúce práva duševného vlastníctva v súčasnosti tvoria takmer 45 % európskeho HDP a priamo prispievajú k vytváraniu takmer 30 % všetkých pracovných miest. Mnohé ekosystémy v Európe nemôžu prosperovať bez účinnej ochrany duševného vlastníctva a účinných nástrojov na obchodovanie s nehmotným majetkom.

Ďalšie informácie 

Otázky a odpovede

Informačný prehľad o akčnom pláne v oblasti duševného vlastníctva

Akčný plán v oblasti duševného vlastníctva „Optimálne využitie inovačného potenciálu EÚ – akčný plán v oblasti duševného vlastníctva na podporu obnovy a odolnosti EÚ“

Hodnotiaca správa o právnych predpisoch týkajúcich sa dodatkových ochranných osvedčení

Rámcová štúdia potenciálne dôležitých patentov sprístupnených ETSI

Hodnotiaca správa o Európskom stredisku pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála