Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na meniacom sa trhu práce

Pandémia COVID-19 ukázala, aká dôležitá je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) na ochranu zdravia pracovníkov, fungovanie našej spoločnosti a kontinuitu kľúčových hospodárskych a sociálnych činností. V tejto súvislosti Komisia obnovuje svoj záväzok aktualizovať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prijíma strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2021 – 2027. Strategický rámec stanovuje kľúčové opatrenia potrebné na zlepšenie zdravia a bezpečnosti pracovníkov v nadchádzajúcich rokoch.

Táto nová stratégia sa zameriava na tri prierezové ciele – riadenie zmeny, ktorú priniesla zelená, digitálna a demografická transformácia, ako aj zmena tradičného pracovného prostredia, zlepšenie prevencie pracovných úrazov a chorôb z povolania a zvýšenie pripravenosti na prípadné budúce krízy.

V posledných desaťročiach sa dosiahol pokrok – napríklad smrteľné pracovné úrazy sa v EÚ od roku 1994 do roku 2018 znížili približne o 70 %. Veľa práce je však ešte pred nami. Napriek dosiahnutému pokroku bolo v EÚ27 v roku 2018 zaznamenaných viac ako 3 300 smrteľných úrazov a 3,1 milióna úrazov bez smrteľných následkov. Každý rok zomrie na choroby z povolania viac ako 200 000 pracovníkov. Aktualizovaný rámec pomôže mobilizovať inštitúcie EÚ, členské štáty a sociálnych partnerov v otázkach spoločných priorít v oblasti ochrany pracovníkov. Opatrenia prispejú aj k zníženiu nákladov na zdravotnú starostlivosť a podporia podniky vrátane MSP, aby sa stali produktívnejšími, konkurencieschopnejšími a udržateľnejšími.

Výkonný podpredseda pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, Valdis Dombrovskis uviedol: „Právne predpisy EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú nevyhnutné na ochranu takmer 170 miliónov pracovníkov a životov ľudí a fungovanie našich spoločností. Prebiehajúcou zelenou, digitálnou a demografickou transformáciou sa svet práce mení. Zdravé a bezpečné pracovné prostredie prináša všetkým nižšie náklady – ľuďom, podnikom a spoločnosti ako celku. Zachovanie a zlepšenie ochrany pracovníkov preto zostáva prioritou hospodárstva, ktoré pracuje v prospech ľudí. Aby sme naše pracoviská pripravili na budúcnosť, potrebujeme viac opatrení na úrovni EÚ.“

Komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit povedal: „Zásada 10 Európskeho piliera sociálnych práv dáva pracovníkom právo na vysokú úroveň bezpečnosti a ochrany ich zdravia a pri práci. Po kríze sa snažíme o obnovu k lepšiemu, a preto by táto zásada mala byť stredobodom našej činnosti. Pokiaľ ide o úmrtia súvisiace so zamestnaním v EÚ, musíme prijať prístup „vízia nulovej úmrtnosti“. Byť zdravý v práci nie je len o našom fyzickom stave, ale aj o našom duševnom zdraví a pohode.“

Tri kľúčové ciele: zmena, prevencia a pripravenosť

Strategický rámec sa na nadchádzajúce roky zameriava na tri kľúčové ciele:

  1. Anticipácia a riadenie zmeny v novom svete práce, ktorú priniesla zelená, digitálna a demografická transformácia: S cieľom zaistiť počas digitálnej, zelenej a demografickej transformácie bezpečné a zdravé pracoviská Komisia preskúma smernicu o pracoviskách a smernicu o zobrazovacích jednotkách a zaktualizuje ochranné limity pre azbest a olovo. Na úrovni EÚ pripraví iniciatívu týkajúcu sa duševného zdravia pri práci, v rámci ktorej sa posúdia nové problémy súvisiace s duševným zdravím pracovníkov a predloží usmernenia týkajúce sa opatrení.
  2. Zlepšenie prevencie chorôb z povolania a pracovných úrazov: Strategický rámec podporuje prístup „vízia nulovej úmrtnosti“, ktorého cieľom je eliminovať úmrtia súvisiace so zamestnaním v EÚ. V rámci boja proti rakovine a ochoreniam reprodukčného systému a dýchacej sústavy Komisia zaktualizuje aj európske predpisy o nebezpečných chemikáliách.
  3. Zvýšenie pripravenosti na potenciálne budúce zdravotné krízy: Na základe skúseností zo súčasnej pandémie Komisia v úzkej spolupráci s aktérmi v oblasti verejného zdravia vypracuje núdzové postupy a usmernenia pre rýchle zavedenie, vykonávanie a monitorovanie opatrení v prípade možných budúcich zdravotných kríz.

Opatrenia strategického rámca sa budú realizovať i) silným sociálnym dialógom, ii) posilnenou tvorbou politiky založenou na dôkazoch, iii) lepším presadzovaním a monitorovaním existujúcich právnych predpisov EÚ, iv) lepšou informovanosťou a v) mobilizáciou finančných prostriedkov na investície do bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a to aj z fondov EÚ, ako sú napríklad Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti a fondy politiky súdržnosti.

Komisia zároveň vyzýva členské štáty, aby aktualizovali svoje vnútroštátne stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom zabezpečiť, aby sa nové opatrenia dostali na pracoviská. Komisia bude aj za hranicami EÚ naďalej zohrávať vedúcu úlohu pri presadzovaní prísnych noriem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na celom svete.

Súvislosti

Aktualizácia strategického rámca EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na roky 2021 – 2027 v súvislosti s pandémiou COVID-19 je súčasťou pracovného programu Komisie na rok 2021Európsky pilier sociálnych práv vo svojej zásade 10 zdôrazňuje, že „Pracovníci majú právo na vysokú úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.“

Na sociálnom samite v Porte, ktorý sa konal 7. mája 2021, všetci partneri podpisom sociálneho záväzku z Porta potvrdili svoje odhodlanie vykonávať pilier a napĺňať ciele silnej sociálnej Európy. Zaviazali sa podporovať spravodlivú a udržateľnú hospodársku súťaž na vnútornom trhu, a to aj prostredníctvom „zdravých pracovísk a pracovných prostredí“.

Predchádzajúci strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2014 – 2020 sa okrem iného zameriaval na prevenciu chorôb z povolania, riešenie demografických zmien a vykonávanie právnych predpisov. Medzi kľúčové úspechy patria tri následné aktualizácie smernice o karcinogénoch a mutagénoch, ako aj usmernenia a online nástroje pre zamestnávateľov vypracované Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA), a to aj v súvislosti s ochorením COVID-19.

Nový rámec vychádza z príspevkov od širokého spektra zainteresovaných strán. Zahŕňa správu agentúry EU-OSHA o národných stratégiách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, správy, odporúčania a vypočutia Európskeho parlamentu, niekoľko záverov Rady, komunikáciu so sociálnymi partnermi a nezávislými odborníkmi, verejnú konzultáciu a stanovisko Poradného výboru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ACSH) a Výboru vedúcich predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC).

Ďalšie informácie

Strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2021 – 2027

Pracovný dokument útvarov Komisie pripojený k strategickému rámcu

Súhrnná správa pripojená k strategickému rámcu

Otázky a odpovede: strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci

Prehľad: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na meniacom sa trhu práce

Čítať ďalej...

Komisia podporuje reformné projekty v členských štátoch zamerané na zvýšenie počtu pracovných miest a udržateľný rast

Komisia vo všetkých 27 členských štátoch schválila 226 projektov, ktoré podporia ich úsilie pri navrhovaní a vykonávaní vnútroštátnych reforiem na posilnenie rastu. Tieto podporné opatrenia sa realizujú v rámci Nástroja technickej podpory a na rok 2021 budú mať na podporu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Európskej únii celkový rozpočet vo výške 102,6 milióna EUR.

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová v tejto súvislosti uviedla: „Reformy sú potrebné na zlepšenie podnikateľského prostredia, posilnenie systémov zdravotnej starostlivosti a sociálnych a vzdelávacích systémov a celkové zvýšenie odolnosti členských štátov a zainteresovaných strán pri riešení zložitých výziev a globálnych kríz. Nástroj technickej podpory je účinný nástroj, vďaka ktorému môžu členské štáty uskutočniť reformy potrebné na udržateľný rast.“

Nástroj technickej podpory je hlavným nástrojom Komisie na poskytovanie technickej podpory reforiem v EÚ. Je súčasťou viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 a Plánu obnovy pre Európu. Vychádza z úspechu svojho predchodcu, programu na podporu štrukturálnych reforiem, v rámci ktorého sa od roku 2017 poskytlo viac ako 1 000 projektov technickej podpory vo všetkých členských štátoch.

Medzi reformy oprávnené na podporu z Nástroja technickej podpory patrí okrem iného verejná správa, správa vecí verejných, daňová politika, podnikateľské prostredie, finančný sektor, trh práce, vzdelávacie systémy, sociálne služby, zdravotná starostlivosť, zelená transformácia – napr. vlna obnovy – a digitálne služby. Posilnenie inštitucionálnej a administratívnej kapacity na navrhovanie a vykonávanie reforiem a investícií je nevyhnutné na upevnenie odolnosti a podporu obnovy.

So zvýšeným rozpočtom vo výške 864 miliónov EUR na roky 2021 – 2027 môže Nástroj technickej podpory takisto poskytnúť technickú podporu na pomoc členským štátom pri vypracúvaní a vykonávaní plánov podpory obnovy a odolnosti, čím sa zabezpečí, že budú lepšie vybavené na využitie financovania z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. S vykonávaním plánov podpory obnovy a odolnosti súvisí celkovo viac ako 60 % predbežne vybraných projektov Nástroja technickej podpory na rok 2021, zatiaľ čo 30 % sa zameriava na zelenú dohodu a 44 % na digitálnu transformáciu.

Nástroj technickej podpory takisto pomáha členským štátom účinne riešiť výzvy identifikované v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny.

Všetky informácie možno nájsť v prijatom vykonávacom rozhodnutí C(2021)1335 a v prvom pracovnom programe v zmysle nariadenia o Nástroji technickej podpory.

Ďalšie informácie

Nástroj technickej podpory

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/240, ktorým sa zriaďuje Nástroj technickej podpory

Prehľady o reformných projektoch členských štátov  

Čítať ďalej...

Ochrana ľudí pracujúcich prostredníctvom platforiem: Komisia začína prvú fázu konzultácií so sociálnymi partnermi

Komisia začína prvú fázu konzultácií s európskymi sociálnymi partnermi o tom, ako zlepšiť pracovné podmienky ľudí pracujúcich prostredníctvom digitálnych pracovných platforiem. Práca pre platformy sa v EÚ rýchlo rozvíja v stále väčšom počte podnikateľských odvetví. Môže ponúknuť väčšiu flexibilitu, pracovné príležitosti a dodatočné príjmy, a to aj pre ľudí, ktorí by mohli mať ťažkosti so vstupom na tradičný trh práce. Niektoré druhy práce pre platformy sa však spájajú aj s neistými pracovnými podmienkami, čo sa odráža v nedostatočnej transparentnosti a predvídateľnosti zmluvných dojednaní, problémoch v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a nedostatočnom prístupe k sociálnej ochrane. K ďalším výzvam súvisiacim s prácou pre platformy patrí jej cezhraničný rozmer a otázka algoritmického riadenia.

Kríza spôsobená koronavírusom urýchlila digitálnu transformáciu a rozšírenie obchodných modelov založených na platformách na vnútornom trhu. Niektoré platformy zohrali dôležitú úlohu pri zabezpečovaní prístupu k službám počas zákazov vychádzania. V dôsledku sanitárnej krízy sa zároveň ešte viac zvýraznila zraniteľná situácia ľudí pracujúcich v oblastiach, ako je hospodárstvo založené na platformách, a to z hľadiska vystavenia zdravotným a bezpečnostným rizikám, ako aj obmedzeného prístupu k sociálnej ochrane a dávkam.

Tento vývoj a cezhraničný charakter digitálnych platforiem ešte viac zdôraznili potrebu iniciatívy na úrovni EÚ s cieľom zlepšiť pracovné podmienky ľudí pracujúcich prostredníctvom platforiem.

Cieľom tejto prvej fázy konzultácií so sociálnymi partnermi je vyzvať európskych sociálnych partnerov, aby vyjadrili svoje názory na potrebu a smerovanie možných opatrení EÚ na zlepšenie pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy. Konzultácia bude prebiehať aspoň šesť týždňov.

Výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek Margrethe Vestagerová uviedla: „Digitálny vek ponúka podnikom, spotrebiteľom a občanom obrovské príležitosti. Platformy môžu ľuďom pomôcť nájsť si nové pracovné miesta a preskúmať nové podnikateľské nápady. Zároveň musíme zabezpečiť, aby boli naše európske hodnoty v digitálnom hospodárstve dobre integrované. Musíme zaistiť, aby tieto nové spôsoby práce zostali udržateľné a spravodlivé.“

Komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit vyhlásil: „V rámci digitálnej transformácie nemôžeme zabúdať na základné zásady nášho európskeho sociálneho modelu. Mali by sme čo najlepšie využiť potenciál vytvárania pracovných miest, ktorý prinášajú digitálne pracovné platformy, a zároveň zabezpečiť dôstojnosť, rešpekt a ochranu ľudí, ktorí prostredníctvom nich pracujú. Názory sociálnych partnerov v tejto oblasti budú mať kľúčový význam pri navrhovaní vyváženej iniciatívy v oblasti práce pre platformy v EÚ.“

Súvislosti

Predsedníčka von der Leyenová vo svojich politických usmerneniach zdôraznila, že „Digitálna transformácia so sebou prináša rýchlu zmenu, ktorá ovplyvňuje naše trhy práce.“ Zaviazala „sa zaoberať spôsobmi, ako zlepšiť pracovné podmienky pracovníkov platforiem“.

V oznámení o silnej sociálnej Európe pre spravodlivé transformácie sa opisujú rôzne príležitosti a výzvy, ktorým čelí Európa v súvislosti s opatreniami v oblasti klímy, digitalizáciou a demografickými zmenami, a zdôrazňuje sa, že je potrebné, aby boli tieto transformácie spravodlivé a sociálne. Takisto sa v ňom uvádza, že udržateľný rast hospodárstva založeného na platformách si vyžaduje zlepšenie pracovných podmienok pracovníkov platforiem.

pracovnom programe Komisie na rok 2021 bola oznámená legislatívna iniciatíva v oblasti zlepšenia pracovných podmienok pracovníkov platforiem do konca roka 2021. Touto iniciatívou sa podporí vykonávanie zásad uvedených v Európskom pilieri sociálnych práv.

V článku 154 ods. 2 ZFEÚ sa stanovuje dvojfázová konzultácia so sociálnymi partnermi o návrhoch v oblasti sociálnej politiky na základe článku 153 ZFEÚ. Pokiaľ sa sociálni partneri nerozhodnú začať medzi sebou rokovania po prvej alebo druhej fáze konzultácií, Komisia plánuje do konca roka predložiť legislatívnu iniciatívu.

Viac informácií

Prvá fáza konzultácií so sociálnymi partnermi

Otázky a odpovede: Prvá fáza konzultácií so sociálnymi partnermi o zlepšení pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála
Login