Komisia víta politickú dohodu o akte o kybernetickej solidarite

Komisia víta politickú dohodu, ktorú Európsky parlament a Rada dnes dosiahli pri akte o kybernetickej solidarite, ktorý Komisia navrhla v apríli 2023.

Aktom o kybernetickej solidarite sa posilní solidarita na úrovni EÚ, aby bolo možné lepšie odhaľovať kybernetické hrozby a incidenty, pripraviť sa a reagovať na ne. Prichádza v dôležitom momente v tejto oblasti, pretože panoráma kybernetických hrozieb v EÚ je naďalej poznačená geopolitickým dianím.

Akt o kybernetickej solidarite zahŕňa tri opatrenia:

Po prvé: vytvoriť európsky kybernetickobezpečnostný systém varovania, ktorý bude tvoriť sieť vnútroštátnych a cezhraničných kybernetických centier. Ich úlohou bude rýchlo odhaliť kybernetické hrozby a incidenty, na čo im budú slúžiť najmodernejšie nástroje a infraštruktúry, ako je umelá inteligencia a pokročilá analýza údajov. Táto infraštruktúra bude zabezpečovať situačnú informovanosť orgánov a iných príslušných subjektov, aby mohli na hrozby a incidenty účinne reagovať. V apríli 2023 sa vytvorili dve konzorciá členských štátov s úlohou realizovať spoločné obstarávanie a dostávať granty, aby mohli v rámci programu Digitálna Európa odštartovať a prevádzkovať pilotnú fázu takýchto nástrojov a infraštruktúr.

Po druhé: na základe aktu sa vytvára aj mechanizmus na riešenie kybernetickobezpečnostných núdzových situácií, pomocou ktorého sa zlepší pripravenosť a schopnosť reagovať na závažné a rozsiahle kybernetickobezpečnostné incidenty. Mechanizmus bude slúžiť na podporu v troch hlavných oblastiach:

  1. Opatrenia na pripravenosť: koordinácia testovania pripravenosti subjektov pôsobiacich v kritických sektoroch (vrátane zdravotníctva či energetiky). Testovanie bude zamerané na možné zraniteľné miesta.
  2. Nová rezerva EÚ na kybernetickú bezpečnosť: tvoriť ju budú služby reakcie na incidenty, ktoré budú zabezpečovať dôveryhodní poskytovatelia služieb pripravení na zásah v prípade závažného alebo rozsiahleho kybernetického incidentu na žiadosť členských štátov alebo inštitúcií, orgánov či agentúr Únie, alebo tretích krajín pridružených k tomuto opatreniu v rámci programu Digitálna Európa.
  3. Finančná podpora na vzájomnú pomoc: na podporu členského štátu poskytujúceho technickú pomoc inému členskému štátu zasiahnutému závažným alebo rozsiahlym kybernetickobezpečnostným incidentom.

Po tretie: na základe návrhu sa vytvára aj európsky mechanizmus preskúmania kybernetických incidentov. Jeho účelom je skúmať a posudzovať závažné alebo rozsiahle kybernetické incidenty, ku ktorým došlo, aby bolo možné poskytovať odporúčania, ako zlepšiť stav kybernetickej bezpečnosti EÚ.

Európsky parlament a Rada takisto dosiahli dohodu pri zmene aktu o kybernetickej bezpečnosti. Otvára sa ňou možnosť zaviesť európske systémy certifikácie pre spravované bezpečnostné služby. Pomôže pri vytvorení rámca na etablovanie dôveryhodných poskytovateľov v rezerve EÚ na kybernetickú bezpečnosť zriadenej podľa aktu o kybernetickej solidarite.

Spravované bezpečnostné služby zohrávajú dôležitú úlohu pri prevencii kybernetických bezpečnostných incidentov a reagovaní na ne. Samotné sú však aj terčom aktérov s nekalými úmyslami, ktorí sa usilujú o prístup k citlivým prostrediam ich zákazníkov. Certifikácia takých služieb posilní kybernetickú bezpečnosť v celej Únii a podporí dôveru a transparentnosť v dodávateľskom reťazci. Má to zásadný význam pre podniky a prevádzkovateľov kritickej infraštruktúry, ktorí pri obstarávaní služieb kybernetickej bezpečnosti budú mať k dispozícii jasné kritériá.

Ďalšie kroky

Dohodu zo včera teraz musí formálne schváliť Európsky parlament a Rada. Akt o kybernetickej solidarite po formálnom prijatí nadobudne účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku.

Na základe aktu o kybernetickej solidarite sa navýšia aj finančné prostriedky na opatrenia v záujme kybernetickej bezpečnosti v rámci programu Digitálna Európa na roky 2025 – 2027.

Súvislosti

Navrhovaný akt o kybernetickej solidarite je reakciou Komisie na výzvy členských štátov posilniť odolnosť EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Komisia ním aj plní svoj záväzok vyjadrený v spoločnom oznámení o kybernetickej obrane z roku 2022, v ktorom oznámila vypracovanie iniciatívy EÚ v oblasti kybernetickej solidarity. 

Popri akte o kybernetickej odolnosti a smernici NIS 2 je akt o kybernetickej solidarite jedným zo základných stavebných prvkov pri dosahovaní vytýčeného cieľa. Vychádza zo stratégie kybernetickej bezpečnosti EÚ z roku 2020 a zo Stratégie EÚ pre bezpečnostnú úniu z roku 2020.  

Komisia okrem aktu o kybernetickej solidarite uverejnila aj návrh cielenej zmeny aktu o kybernetickej bezpečnosti, aby umožnila prijatie európskych systémov certifikácie pre spravované bezpečnostné služby.

Komisia takisto avizovala oznámenie o akadémii kybernetických zručností v snahe vykryť nedostatok talentov v oblasti kybernetickej bezpečnosti v rámci Európskeho roku zručností 2023. V akadémii sa spoja rozmanité existujúce iniciatívy zamerané na podporu kybernetických zručností. Sprístupní ich na online platforme, čím im zaručí väčšiu viditeľnosť. Zámerom pritom bude zvýšiť počet kvalifikovaných odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti v EÚ.

Ďalšie informácie

Webová stránka venovaná aktu o kybernetickej solidarite

Návrh aktu o kybernetickej solidarite

Prehľad: akt o kybernetickej solidarite

Citáty

Čítať ďalej...

Digitálna suverenita: Komisia štartuje aliancie pre polovodiče a technológie priemyselného cloud computingu

Európska komisia štartuje dve nové priemyselné aliancie, ktorými sú: Aliancia pre procesory a polovodičové technológie a Európska aliancia pre priemyselné údaje, edge a cloud computing.

Tieto dve nové aliancie budú presadzovať novú generáciu mikročipov a technológií priemyselného cloud/edge computingu, pričom budú EÚ poskytovať podporu na posilnenie jej kritickej digitálnej infraštruktúry, produktov a služieb. Tieto aliancie budú združovať podniky, zástupcov členských štátov, akademickú obec a používateľov, ako aj výskumné a technologické organizácie.

Margrethe Vestagerová, výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek, v tejto súvislosti uviedla: „Technológie cloud a edge computingu majú obrovský hospodársky potenciál pre občanov, podniky a verejnú správu napríklad z hľadiska zvýšenej konkurencieschopnosti a uspokojovania potrieb špecifických pre konkrétne odvetvia. Mikročipy sú nevyhnutnou súčasťou každého v súčasnosti používaného zariadenia. Tieto malé komponenty prinášajú množstvo príležitostí na technologický pokrok, a to počnúc mobilnými telefónmi až po cestovné pasy. Podpora inovácií je preto v týchto kritických odvetviach kľúčová a môže pomôcť Európe napredovať spolu s podobne zmýšľajúcimi partnermi.“

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton dodal: „Európa má všetky predpoklady na to, aby bola lídrom technologického pokroku. Obidve aliancie vypracujú ambiciózne technologické plány s cieľom vyvinúť novú generáciu technológií spracúvania údajov od polovodičov cloud computingu až po polovodiče edge a cutting-edge computingu, a tieto technológie v Európe zavádzať. Cieľom aliancie pre cloud a edge computing je vývoj európskych priemyselných cloudov, ktoré sú energeticky účinné a majú vysoký stupeň zabezpečenia, nie sú pod kontrolou orgánov tretích krajín a ku ktorým takéto orgány nemajú prístup. Aliancia pre polovodiče pretvorí globálne dodávateľské reťazce v odvetví polovodičov, pričom zabezpečí, aby Európa nadobudla kapacitu navrhovať a vyrábať najpokročilejšie čipy v rozmedzí 2 nm a menej.“

Priemyselná aliancia pre procesory a polovodičové technológie

Mikročipy vrátane procesorov sú kľúčovými technológiami, ktoré poháňajú všetky v súčasnosti používané elektronické zariadenia a stroje. Na čipoch je založená široká škála hospodárskych činností, pričom sú určujúcim prvkom ich energetickej účinnosti a úrovní bezpečnosti. Kapacity v oblasti vývoja procesorov a čipov majú zásadný význam pre budúcnosť najvyspelejších ekonomík súčasnosti. Priemyselná aliancia pre procesory a polovodičové technológie bude kľúčovým nástrojom ďalšieho priemyselného pokroku EÚ v tejto oblasti.

Vďaka nej dôjde k identifikácii a riešeniu aktuálnych prekážok, potrieb a závislostí v celom odvetví. Vymedzia sa technologické plány na zabezpečenie schopnosti Európy navrhovať a vyrábať najpokročilejšie čipy pri súčasnom znižovaní jej celkových strategických závislostí, a to zvýšením podielu na celosvetovej výrobe polovodičov na 20 % do roku 2030.

Na tento účel sa aliancia zameriava na vytvorenie kapacity v oblasti navrhovania a výroby tak, aby bolo možné vyrábať novú generáciu dôveryhodných procesorov a elektronických komponentov. Bude to znamenať posun Európy smerom k výrobnej kapacite uzlov v rozsahu 16 nanometrov (nm) až 10 nm s cieľom reagovať na súčasné potreby Európy, ako aj pod 5 až 2 nm a menej s ohľadom na budúce technologické potreby. Najpokročilejšie typy polovodičov sú výkonnejšie a majú potenciál výrazne znížiť energiu, ktorú používajú všetky zariadenia od telefónov až po dátové centrá.

Európska aliancia pre priemyselné údaje, edge a cloud computing

Ako sa zdôrazňuje v Európskej dátovej stratégii, objem vytvorených údajov sa výrazne zvyšuje a očakáva sa, že značný podiel údajov sa spracuje prostredníctvom edge computingu (80 % do roku 2025 v porovnaní s aktuálnym podielom len vo výške 20 %) bližšie k používateľom a tam, kde sa údaje vytvárajú. Tento posun predstavuje pre EÚ veľkú príležitosť na posilnenie vlastných kapacít cloud a edge computingu, a teda aj vlastnej technologickej suverenity. Vyžiada si vývoj a zavedenie úplne nových technológií spracúvania údajov vrátane edge computingu s odklonom od modelov plne centralizovanej infraštruktúry spracúvania údajov.

Európska aliancia pre priemyselné údaje, edge a cloud computing podporí vznik prelomových technológií cloud a edge computingu, ktoré majú vysoký stupeň bezpečnosti, sú energeticky účinné, efektívne využívajú zdroje a sú plne interoperabilné, čím sa posilní dôvera používateľov cloud computingu vo všetkých odvetviach. Aliancia bude slúžiť osobitným potrebám občanov, podnikov a verejného sektora EÚ (a to aj na vojenské a bezpečnostné účely) pri spracúvaní vysoko citlivých údajov a zároveň zvýši konkurencieschopnosť priemyslu EÚ v oblasti technológií cloud a edge computingu.

Činnosť aliancie bude počas celej jej existencie rešpektovať tieto kľúčové zásady a normy:

  • najprísnejšie normy z hľadiska interoperability a prenosnosti/reverzibility, otvorenosti a transparentnosti,
  • najprísnejšie normy, pokiaľ ide o ochranu údajov, kybernetickú bezpečnosť a dátovú suverenitu,
  • najnovšie poznatky, pokiaľ ide o energetickú účinnosť a udržateľnosť,
  • súlad s najlepšími postupmi pre cloud v Európe, a to aj prostredníctvom dodržiavania príslušných noriem, kódexov správania a systémov certifikácie.

Účasť v alianciách

Tieto aliancie sú otvorené účasti všetkých verejných a súkromných subjektov, ktoré majú právneho zástupcu v Únii a vykonávajú relevantné činnosti, pokiaľ spĺňajú podmienky vymedzené v referenčnom rámci.

Vzhľadom na strategický význam činností v príslušných odvetviach podlieha členstvo v alianciách splneniu viacerých podmienok. Príslušné zainteresované strany musia spĺňať kritériá oprávnenosti týkajúce sa najmä bezpečnosti (vrátane kybernetickej bezpečnosti), bezpečnosti dodávok, ochrany duševného vlastníctva, ochrany údajov a prístupu k údajom, ako aj praktického prínosu pre alianciu. Musia podpísať vyhlásenia a vyplniť formulár žiadosti, ktorý posúdi Európska komisia.

Kontext

Európska aliancia pre priemyselné procesory a polovodičové technológie vychádza z ambícií Komisie posilniť európsku mikroelektroniku a hodnotové reťazce zabudovaných počítačových systémov, ako aj špičkové výrobné kapacity. V decembri 2020 sa členské štáty zaviazali spolupracovať na posilnení kapacít Európy v oblasti polovodičových technológií a ponúkať najlepší výkon aplikácií v širokom spektre odvetví. Signatármi tejto iniciatívy je v súčasnosti 22 členských štátov.

Európska aliancia pre priemyselné údaje, edge a cloud computing vychádza z politickej vôle, ktorú vyjadrilo všetkých 27 členských štátov v októbri 2020, a to podporiť vývoj novej generácie kapacít cloud a edge computingu pre verejný a súkromný sektor. Signatárske členské štáty sa vo svojom spoločnom vyhlásení zaviazali, že budú spolupracovať pri zavádzaní odolnej a konkurencieschopnej infraštruktúry a služieb cloud computingu v celej Európe.

Ďalšie informácie

Priemyselná aliancia pre procesory a polovodičové technológie

Spoločné vyhlásenie o procesoroch a polovodičových technológiách

Európska aliancia pre priemyselné údaje, edge a cloud computing

Európska priemyselná stratégia

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála
Login