Aukcia Európskej vodíkovej banky zabezpečila 720 miliónov eur na výrobu obnoviteľného vodíka v Európe

Komisia prideľuje takmer 720 miliónov eur siedmim projektom zameraným na obnoviteľný vodík v Európe. Ide o víťazov prvého súťažného ponukového konania Európskej vodíkovej banky. Finančné prostriedky, ktoré boli predmetom aukcie, pochádzajú z príjmov systému EÚ na obchodovanie s emisiami. Úspešní uchádzači budú vyrábať obnoviteľný vodík v Európe a budú dostávať dotáciu na vyrovnanie cenového rozdielu medzi svojimi výrobnými nákladmi a trhovou cenou vodíka, ktorú aktuálne určujú výrobcovia z neobnoviteľných zdrojov. Európska vodíková banka teda prispieva k širšiemu zavádzaniu čistejších palív, ktoré zohrajú úlohu pri dekarbonizácii európskeho priemyslu. Obnoviteľný vodík, ktorý víťazné projekty budú vyrábať, sa bude využívať v sektoroch ako oceliarsky a chemický priemysel, námorná doprava a výroba hnojív.

O aukciu bol mimoriadne veľký záujem – prilákala spolu 132 ponúk. Ako víťazi z toho kola vyšlo sedem projektov. Víťazní uchádzači plánujú v priebehu 10 rokov vyrobiť celkom 1,58 miliónov ton obnoviteľného vodíka, a predísť tak emisiám vyše 10 miliónov ton CO 2 . Vybrané projekty sa nachádzajú v štyroch európskych krajinách. Predložili ponuky s hodnotou 0,37 až 0,48 EUR na kilogram vyrobeného obnoviteľného vodíka a splnili aj ostatné podmienky. Dotácie, ktoré týchto sedem projektov dostane, sa pohybujú na úrovni od ôsmich miliónov eur po 245 miliónov eur.

Ide o tieto projekty:

Tabuľka

Navyše Nemecko prostredníctvom mechanizmu „aukcie-ako-služba“ sprístupnilo 350 miliónov eur v podobe financovania z vnútroštátnych zdrojov pre najvyššie umiestnené projekty v Nemecku, ktoré neuspeli pri žiadosti o podporu zo zdrojov EÚ, ale ktoré splnili všetky kritériá oprávnenosti. Nemecké orgány vyberú a vyhlásia svoje víťazné projekty. Mechanizmus „aukcie-ako-služba“ je k dispozícii všetkým členským štátom. Umožňuje využívať únijnú aukčnú platformu a udeľovať vnútroštátne financovanie ďalším projektom. Komisia vyzýva ostatné členské štáty, aby pri budúcich aukciách túto službu takisto využili.

Ďalšie kroky

Sedem víťazných projektov teraz začne zostavovať svoju vlastnú dohodu o grante s Európskou výkonnou agentúrou pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA). Podpísanie dohôd sa očakáva najneskôr v novembri 2024.

Vybrané projekty musia začať vyrábať obnoviteľný vodík do maximálne piatich rokov od podpísania dohody o grante. Pridelenú pevnú dotáciu budú dostávať počas maximálne 10 rokov na certifikovanú a overenú výrobu obnoviteľného vodíka.

Komisia plánuje odštartovať druhú aukciu Európskej vodíkovej banky koncom tohto roka. Bude vychádzať z poznatkov získaných pri pilotnej aukcii a pred štartom nasledujúcej aukcie bude takisto viesť ďalšie konzultácie so zainteresovanými stranami.

Súvislosti

Inovačný fond je najrozsiahlejším únijným programom financovania. Prostriedky z neho sú určené na zavádzanie inovačných emisne neutrálnych technológií. Jeho rozpočet sa odhaduje na 40 miliárd EUR pochádzajúcich z príjmov z aukcií emisných kvót v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami v období 2020 a 2030.

Vytvorenie Európskej vodíkovej banky oznámila predsedníčka Komisie von der Leyenová v roku 2022 vo svojej správe o stave Únie. Ide o iniciatívu na uľahčenie výroby obnoviteľného vodíka na území EÚ a jeho dovoz do nej. Jej účelom je riešiť problémy pri investovaní, preklenúť likvidnú medzeru a prepojiť budúce dodávky obnoviteľného vodíka so spotrebiteľmi, všetko v snahe zmobilizovať súkromné investície v EÚ i tretích krajinách.

Prvá aukcia Európskej vodíkovej banky prilákala 132 ponúk zo 17 európskych krajín a celková žiadaná suma presiahla 15-násobok dostupného rozpočtu vo výške 800 miliónov eur. Podmienky splnilo a ako prípustných sa kvalifikovalo 119 ponúk. Z nich sa zostavil rebríček podľa ceny ponuky a posúdila ich Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA). Predložené ponuky sa pohybovali na úrovni 0,37 až 4,5 EUR na kilogram vyrobeného obnoviteľného vodíka.

Ďalšie informácie

Výsledky pilotnej aukcie Vodíkovej banky a často kladené otázky

Tlačová správa: Komisia vyhlasuje prvú aukciu Európskej vodíkovej banky s dotáciami vo výške 800 miliónov EUR na výrobu vodíka z obnoviteľných zdrojov

Spoločné vyhlásenie EÚ – Nemecko: Účasť Nemecka na mechanizme Európskej vodíkovej banky „aukcie ako služba“

Tlačová správa: Schválenie štátnej pomoci v podobe príspevku Nemecka k mechanizmu „aukcie ako služba“

Aktualita: Pilotná aukcia Európskej vodíkovej banky – doručených 132 ponúk zo 17 európskych krajín

Prehľad Inovačného fondu

Projekty Inovačného fondu

Inovačný fond 

Čítať ďalej...

Energetická platforma EÚ: Komisia vyhlasuje prvú výzvu pre podniky na spoločný nákup plynu

Komisia vyhlasuje úplne nový postup, pri ktorom majú európske podniky možnosť zaregistrovať svoje potreby nákupu plynu prostredníctvom mechanizmu AggregateEU, a pripraviť sa tak na spoločné nakupovanie plynu na úrovni EÚ. Ide o kľúčový míľnik pre EÚ, aby sa pripravila na ďalšiu zimu a naplnila zásobníky koordinovane a včas. Mala by využiť svoju kolektívnu trhovú silu, aby s medzinárodnými dodávateľmi vyjednala lepšie ceny.

Spoločnosti, ktoré sa zaregistrovali, majú jeden týždeň (teda do 2. mája), aby sa zapojili do tohto prvého kola spájania dopytu. Po tom, ako jednotlivé podniky uvedú svoj dopyt, požadovaný objem sa zhrnie a oznámi na svetovom trhu. Keď mechanizmus AggregateEU pre kolektívny európsky dopyt ukáže vhodné ponuky medzinárodných dodávateľov plynu, zapojené spoločnosti začnú s dodávateľmi rokovať o zmluvných podmienkach a dodávkach plynu. Komisia sa na týchto rokovaniach nebude nijakým spôsobom podieľať. Prvé nákupné zmluvy sa očakávajú pred letom.

Ďalšie ponukové konania budú prebiehať pravidelne: každé dva mesiace v priebehu nasledujúceho dvanásťmesačného obdobia. Možnosť zapísať sa do mechanizmu AggregateEU zostáva pre spoločnosti otvorená. Doteraz sa zaregistrovalo 76 spoločností, pričom ďalšie sú v procese registrácie. Navyše je 11 spoločností pripravených poskytovať služby ako centrálny nákupca alebo zástupca iných podnikov (pozri Otázky a odpovede).

Členské štáty sa zaviazali podieľať sa na agregácii dopytu pri minimálne 15 % svojho cieľového stavu zásobníkov, čo predstavuje približne 13,5 miliardy metrov kubických plynu ročne. Cieľové hodnoty naplnenia zásobníkov a spoločného nákupu plynu sa dohodli v roku 2022 ako núdzové opatrenie v snahe reagovať jednak na skutočnosť, že Rusko zneužíva dodávky energie ako zbraň a jednak na bezprecedentný nárast cien energie od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Majú pomôcť znížiť cenové výkyvy, zaručiť bezpečné a spoľahlivé dodávky energie a využiť kolektívnu trhovú váhu Európy. V snahe plniť plán REPowerEU a diverzifikovať dodávky energie do EÚ je ruský plyn zo spoločného nákupu vylúčený.

Súvislosti

AggregateEU je mechanizmom EÚ, ktorý umožňuje spájanie dopytu po plyne a spoločný nákup plynu. Je ústredným prvkom platformy EÚ na nákup energie a má podporiť úsilie EÚ stať sa nezávislou od ruského plynu a nahradiť ho spoľahlivejšími alternatívami. Má zaručiť dostatočné dodávky plynu a znížiť riziko, že by sa spoločnosti začali predbiehať v navyšovaní cien na svetovom trhu. Komisia zverila poskytovateľovi služieb Prisma European Capacity Platform GmbH úlohu zriadiť mechanizmus agregácie dopytu a spoločného nákupu prostredníctvom zabezpečenej online platformy. Prístup na ňu majú spoločnosti z krajín EÚ i krajín, ktoré sú zmluvnými stranami Energetického spoločenstva. Záujem o účasť vyjadrila aj Ukrajina, Moldavsko a Srbsko.

Energetická platforma EÚ bola vytvorená v apríli 2022 na základe mandátu od Európskej rady ako reakcia na nutnosť nájsť iné zdroje než ruský plyn. V októbri 2022 Európska rada schválila spoločné nakupovanie plynu, aby uľahčila rokovania so spoľahlivými partnermi. Snahou je pomocou kolektívnej politickej a trhovej váhy EÚ vytvoriť vzájomne prospešné partnerstvá.

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede

Energetická platforma EÚ

AggregateEU

REPowerEU

Čítať ďalej...

Úspora plynu pre bezpečnú zimu: Komisia navrhuje plán na zníženie dopytu po plyne ako prípravu EÚ na odstávky

Európskej únii hrozia ďalšie prerušenia dodávok plynu z Ruska. Kremeľ zneužíva dodávky plynu ako zbraň a takmer polovica členských štátov už zaznamenala znížené dodávky.  Okamžitými krokmi teraz môžeme znížiť tak riziko, ako aj náklady pre Európu, ak dôjde k úplnému narušeniu dodávok. Posilníme tak energetickú odolnosť EÚ.  

Komisia preto navrhuje nový legislatívny nástroj a európsky plán na zníženie dopytu po plyne v snahe znížiť spotrebu plynu v Európe do budúcej jari o 15 %. Všetci spotrebitelia, verejné správy, domácnosti, majitelia verejných budov, dodávatelia energie i sektor priemyslu môžu a mali by prijímať opatrenia s cieľom šetriť plynom. Ďalej Komisia zrýchli prácu na diverzifikácii dodávok vrátane spoločného nákupu plynu, aby rozšírila možnosti EÚ získavať plyn z alternatívnych zdrojov.

Komisia na základe článku 122 zmluvy navrhuje nové nariadenie Rady o koordinovaných opatreniach na znižovanie dopytu po plyne. Stanovila v ňom cieľovú hodnotu zníženia dopytu po plyne o 15 % v období od 1. augusta 2022 do 31. marca 2023, ktorá platí pre všetky členské štáty. Nové nariadenie by okrem toho poskytlo Komisii možnosť vydať po konzultáciách s členskými štátmi v súvislosti s bezpečnosťou dodávok plynu tzv. únijnú výstrahu, ktorá by znamenala povinnosť znížiť dopyt po plyne vo všetkých členských štátoch. Únijnú výstrahu možno vydať, ak sa zistí značné riziko závažného nedostatku plynu alebo výnimočne vysoký dopyt po plyne. Členské štáty by mali do konca septembra aktualizovať svoje národné núdzové plány a ukázať, ako plánujú dosiahnuť cieľovú hodnotu zníženia dopytu. Svoj pokrok by Komisii mali hlásiť raz za dva mesiace. Členské štáty žiadajúce o dodávky plynu z mechanizmu solidarity budú musieť preukázať opatrenia, ktorými sa snažili znížiť svoj dopyt.

Komisia v snahe pomôcť členským štátom dosiahnuť potrebné zníženie dopytu prijala aj európsky plán znižovania dopytu po plyne, v ktorom vytýčila opatrenia, zásady a kritériá koordinovaného znižovania dopytu. Plán je zameraný na náhradu plynu inými palivami a na celkové úspory energie vo všetkých sektoroch. Jeho cieľom je zaručiť dodávky do domácností a kľúčovým spotrebiteľom, ako sú nemocnice, ale aj priemyselné odvetvia, ktoré majú zásadný význam pre zásobovanie základnými výrobkami a poskytovanie základných služieb pre hospodárstvo, dodávateľské reťazce EÚ a konkurencieschopnosť. Plán obsahuje usmernenia pre členské štáty, ktoré by mali zvážiť pri plánovaní utlmenia činností.

Energia ušetrená v lete je energia dostupná v zime

Ak nahradíme plyn inými palivami a budeme šetriť energiou v lete, môžeme uskladniť viac plynu na zimu. Okamžité kroky nám pomôžu znížiť negatívny vplyv na HDP a nebudeme musieť prijímať neplánované opatrenia v krízovej situácii neskôr. Rýchla reakcia takisto pomôže rozložiť úsilie na väčší časový úsek, rozptýliť obavy na trhu a zmierniť cenové výkyvy. Takisto nám umožní skoncipovať presne zacielené nákladovo efektívne opatrenia na ochranu priemyslu.

Plán znižovania dopytu po plyne, ktorý Komisia navrhla, vychádza z konzultácií s členskými štátmi a odvetvím priemyslu. Máme k dispozícii širokú škálu opatrení na zníženie dopytu po plyne. Pred tým, než by členské štáty začali zvažovať utlmenie činností, mali by vyčerpať všetky možnosti náhrady paliva, nepovinné úsporné opatrenia i alternatívne zdroje energie. Podľa možnosti by prioritou mal byť prechod na obnoviteľné zdroje energie či čistejšie alebo menej znečisťujúce možnosti s nižšími emisiami uhlíka. Ako dočasné riešenie však možno bude potrebné prejsť na uhlie, ropu alebo jadrovú energiu. Podmienkou pri tom bude predísť dlhodobej odkázanosti na uhlie. Trhovo orientované nástroje môžu znížiť riziko pre spoločnosť a hospodárstvo. Napríklad členské štáty by mohli zaviesť systémy aukcií alebo výziev na predkladanie ponúk v snahe stimulovať znižovanie spotreby energie zo strany priemyselných odvetví. Členské štáty môžu poskytovať podporu v súlade so zmenou dočasného krízového rámca štátnej pomoci, ktorú aktuálne Komisia prijala.

Ďalším dôležitým faktorom pri úsporách energie je zníženie miery vykurovania a chladenia. Komisia nalieha na všetky členské štáty, aby odštartovali osvetové kampane na propagáciu veľkoplošného zníženia miery vykurovania a chladenia a aby začali vykonávať oznámenie EÚ o šetrení energiou, ktoré takisto zahŕňa mnoho možností krátkodobých úspor. Členské štáty by mali ísť príkladom a mohli by prikázať cielené zníženie miery vykurovania a chladenia v budovách pod správou verejných orgánov.

Plán znižovania dopytu ďalej pomôže členským štátom spomedzi svojich „nechránených“ skupín odberateľov identifikovať a určiť ako prioritu najkritickejších odberateľov alebo zariadenia, a to na základe celkových hospodárskych hľadísk a týchto kritérií:

  •  spoločenská kritickosť – pri sektoroch vrátane zdravia, potravín, bezpečnostnej ochrany a bezpečnosti, rafinérií a obrany, ako aj poskytovania environmentálnych služieb,
  • cezhraničné dodávateľské reťazce – sektory alebo priemyselné odvetvia poskytujúce tovar a služby so zásadným významom pre bezproblémové fungovanie dodávateľských reťazcov EÚ,
  • poškodenie zariadení – v snahe predísť situácii, keď by sa už nemohla znova rozbehnúť výroba bez značného omeškania, opráv, regulačného schválenia a nákladov,
  • možnosti zníženia spotreby plynu a náhrada výrobkov/komponentov – miera, do akej priemyselné odvetvia môžu prejsť na dovážané komponenty/výrobky, a miera, do akej možno dopyt po výrobkoch alebo komponentoch pokryť dovozom.

Súvislosti: Čo urobila EÚ, aby si zabezpečila dodávky energie?

Komisia po ruskej invázii na Ukrajinu prijala plán REPowerEU s cieľom čo najskôr ukončiť závislosť EÚ od ruských fosílnych palív. Stanovila v ňom opatrenia na diverzifikáciu dodávateľov energie, dosiahnutie úspor energie a energetickej efektívnosti, ako aj na urýchlené zavedenie energie z obnoviteľných zdrojov. EÚ takisto prijala nové právne predpisy zahŕňajúce povinnosť naplniť podzemné zásobníky plynu v EÚ na 80 % kapacity do 1. novembra 2022 v snahe zaistiť dodávky na budúcu zimu. V tejto súvislosti Komisia vypracovala hĺbkové preskúmanie národných plánov pripravenosti na možné veľké narušenia.

Komisia vytvorila energetickú platformu EÚ, ktorá má slúžiť na agregovanie dopytu po energii na regionálnej úrovni a uľahčovať budúci spoločný nákup plynu aj zeleného vodíka. Jej účelom je zabezpečiť čo najlepšie využívanie infraštruktúry, aby toky plynu smerovali tam, kde sú najviac potrebné. Rovnako má slúžiť na nadväzovanie kontaktov s medzinárodnými dodávateľskými partnermi. Na platforme začalo fungovať už päť regionálnych skupín členských štátov a v rámci Komisie sa vytvorila špecializovaná pracovná skupina na podporu procesu. EÚ sa darí diverzifikovať a zabezpečovať dovoz iného plynu než z Ruska vďaka vyššiemu podielu LNG a dovozu cez plynovody od iných dodávateľov. V prvej polovici roka 2022 sa dovoz LNG odinakiaľ ako z Ruska v porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku zvýšil o 21 miliárd m³. Aj dovoz plynu plynovodmi z iných krajín než z Ruska, konkrétne z Nórska, Azerbajdžanu, zo Spojeného kráľovstva a severnej Afriky, vzrástol o 14 miliárd m³.

EÚ už dávno pred ruskou inváziou na Ukrajinu začala budovať čistý a prepojený energetický systém zameraný na zvýšenie podielu energie z obnoviteľných zdrojov vyrábanej na domácom trhu, vyradenie dovážaných fosílnych palív a zabezpečenie prepojení a solidarity medzi členskými štátmi v prípade prerušenia dodávok.

Európska zelená dohoda a balík návrhov Fit for 55 sú zamerané na postupné ukončenie našej závislosti od zdrojov fosílnych palív a zníženie celkovej spotreby energie v EÚ vďaka zvýšenej energetickej efektívnosti, čím posilňujú bezpečnosť dodávok energie v EÚ. Z týchto návrhov vychádza aj plán REPowerEU, ktorý má slúžiť na zrýchlenie zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov v celej EÚ i realizáciu investícií do energetickej efektívnosti. Vyše 20 % energie EÚ v súčasnosti pochádza z obnoviteľných zdrojov a podľa návrhu Komisie by sa tento podiel mal do roku 2030 viac než zdvojnásobiť na 45 %. Od začiatku roka sa podľa odhadov doplnila dodatočná kapacita energie z obnoviteľných zdrojov v objeme 20 GW. To zodpovedá viac než 4 miliardám m³ zemného plynu.

Prostredníctvom našich investícií do terminálov LNG a plynových prepojovacích vedení môže teraz každý členský štát prijímať dodávky plynu minimálne z dvoch zdrojov a medzi susednými krajinami je možný spätný tok. Podľa nariadenia o bezpečnosti dodávok plynu členské štáty musia zaviesť národné preventívne akčné plány a núdzové plány, ako aj záruku dodávok v rámci mechanizmu solidarity pre „chránených odberateľov“ v susedných krajinách v závažnom stave núdze.

Ďalšie informácie

MEMO Otázky a odpovede

Oznámenie

Príloha

Nariadenie

Dočasný krízový rámec štátnej pomoci

Prehľad: Úspora plynu pre bezpečnú zimu

Prehľad: Európsky plán na zníženie dopytu po plyne

Prehľad: Podpora miest pri šetrení energiou

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála
Login