Komisia a platforma Breakthrough Energy oznámili nové partnerstvo na podporu investícií do čistých technológií pre nízkouhlíkové priemyselné odvetvia

Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová a Bill Gates predstavili priekopnícke partnerstvo medzi Európskou komisiou a platformou Breakthrough Energy, ktorého cieľom je podporiť investície do kritických klimatických technológií, vďaka ktorým bude možné realizovať prechod na hospodárstvo s nulovou bilanciou emisií. Cieľom nového partnerstva predstaveného pri príležitosti šiesteho ministerského zasadnutia Inovačnej misie je v rokoch 2022 až 2026 zmobilizovať nové investície v objeme až 820 miliónov EUR/1 miliardy USD, ktoré budú slúžiť na vytvorenie veľkých komerčných demonštračných projektov v oblasti čistých technológií. Vďaka uvedeným investíciám sa znížia náklady na tieto technológie a urýchli sa ich zavádzanie, čím sa zabezpečí výrazné zníženie emisií CO2 v súlade s Parížskou dohodou. Cieľom tohto nového partnerstva je investovať do portfólia projektov vznikajúcich v EÚ, ktoré sa vyznačujú významným vplyvom, a to spočiatku v štyroch sektoroch s vysokým potenciálom pomôcť pri napĺňaní hospodárskych a klimatických ambícií stanovených v Európskej zelenej dohode:

  • čistý vodík,
  • udržateľné letecké palivá,
  • technológie slúžiace na priame zachytávanie CO2 z ovzdušia,
  • dlhodobé uskladňovanie energie.

Vďaka partnerstvu tak dôjde k ďalšiemu rozvoju klimaticky inteligentných technológií, ako aj k urýchleniu transformácie európskych priemyselných sektorov na odvetvia vyznačujúce sa udržateľnosťou.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla: „Európska zelená dohoda je prostriedkom, ktorý Európe pomáha dosiahnuť cieľ stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. Európa má zároveň významnú príležitosť na to, aby sa stala kontinentom inovácií v oblasti klímy. Európska komisia teda v nasledujúcom desaťročí zmobilizuje obrovské investície do nových a transformujúcich sa priemyselných odvetví. Preto sa teším sa, že sa nám podarilo spojiť sily s platformou Breakthrough Energy a že naše partnerstvo podporí podniky a inovátorov v EÚ v záujme využívania prínosov technológií slúžiacich na znižovanie emisií, ako aj v záujme vytvárania pracovných miest zajtrajška.“

Bill Gates, zakladateľ platformy Breakthrough Energy, v tejto súvislosti povedal: „Dekarbonizácia svetového hospodárstva je najväčšou inovačnou príležitosťou, s akou sa ľudstvo doteraz stretlo. Európa bude zohrávať rozhodujúcu úlohu, keďže už preukázala včasné a pevné odhodlanie angažovať sa v oblasti klímy, ako aj dlhodobé vedúce postavenie na poli vedy, strojárstva či techniky. Vďaka tomuto partnerstvu vytvorí Európa pevné základy pre budúcnosť s nulovými emisiami – budúcnosť s čistými technológiami, ktoré budú spoľahlivé, dostupné a cenovo prístupné pre všetkých.“

Partnerstvo Európskej komisie a platformy Breakthrough Energy Catalyst sa bude zameriavať na technológie, o ktorých je známe, že majú potenciál znižovať emisie skleníkových plynov, no ktoré sú v súčasnosti príliš nákladné na to, aby sa mohli realizovať vo veľkom meradle, a tak konkurovať etablovaným technológiám využívajúcim fosílne palivá. Svet nemôže očakávať, že technológie sa budú vyvíjať izolovane. Na základe spojenia verejného a súkromného sektora s cieľom investovať do veľkých demonštračných projektov bude toto partnerstvo slúžiť na pomoc pri znižovaní nákladov na tieto kritické technológie a pri urýchľovaní ich zavádzania do praxe, ako aj ich využívania. Vedúce postavenie na poli vedy sa tak pretransformuje na pevné základy udržateľných priemyselných odvetví budúcnosti. Podpora bude mať formu finančných nástrojov a grantov.

Očakáva sa, že partnerstvo sa bude financovať z prostriedkov EÚ, a to z programu Horizont Európa a inovačného fondu v rámci Programu InvestEU v súlade so zavedenými postupmi riadenia. Program Breakthrough Energy Catalyst bude slúžiť na mobilizáciu rovnocenného financovania vybraných projektov z prostriedkov pochádzajúcich zo súkromných zdrojov, ako aj z dobročinných fondov. Partnerstvo bude otvorené aj pre vnútroštátne investície členských štátov EÚ prostredníctvom Programu InvestEU alebo na projektovej úrovni.

Súvislosti

V rámci programu Horizont Európa podporuje EÚ celý rad partnerstiev (vychádzajúc z výsledkov partnerstiev, ktoré získali podporu v rámci predchádzajúcich programov EÚ v oblasti výskumu a inovácie). Ich úlohou je mobilizovať súkromné finančné prostriedky v záujme riešenia naliehavých globálnych výziev a modernizácie priemyslu prostredníctvom výskumu a inovácie. Investičný fond v hodnote 100 miliónov EUR, ktorý bol zriadený v roku 2019 vďaka iniciatíve Breakthrough Energy Ventures, priniesol sľubné investície do hlavných priemyselných odvetví súvisiacich s energetikou, v ktorých je potrebné významné úsilie v boji proti zmene klímy.

Spomínaná platforma má záujem o spoluprácu v kontexte existujúcich programov EÚ, ako je Horizont Európa a inovačný fond, pričom prostriedky z uvedených fondov poslúžia na financovanie nového partnerstva, za ktorého realizáciu bude zodpovedná Európska investičná banka a ďalšie zainteresované finančné inštitúcie v rámci Programu InvestEU.

Výzva na vyjadrenie záujmu zo strany potenciálnych realizačných partnerov v rámci Programu InvestEU je aktuálne otvorená, a to do 30. júna 2021. Pred týmto termínom Komisia zorganizuje verejné informačné stretnutie s cieľom predstaviť príležitosti vyplývajúce z partnerstva s platformou Breakthrough Energy Catalyst.

Breakthrough Energy Catalyst 

Breakthrough Energy Catalyst je prelomový program, ktorého ambíciou je demonštrovať spôsoby financovania, vytvárania a nakupovania nových riešení slúžiacich na podporu nízkouhlíkového hospodárstva. Cieľom tohto programu je prepojiť verejný a súkromný sektor, a tak financovať demonštračné projekty v komerčnej fáze, ktoré sa týkajú kritických dekarbonizačných technológií. Program bude riešiť otázky súvisiace s nedostatkom finančných prostriedkov, ktorý bráni včasnému zavádzaniu týchto technológií. Zároveň poskytne štruktúru na urýchlenie ich komerčného uplatnenia.

Spočiatku sa z neho budú financovať projekty týkajúce sa týchto štyroch technológií: čistý vodík, udržateľné letecké palivá, priame zachytávanie CO2 z ovzdušia a dlhodobé uskladňovanie energie. V budúcnosti sa budú ciele programu Breakthrough Energy Catalyst týkať rozšírenia predmetného rámca o ďalšie potrebné inovácie, ako je napríklad nízkouhlíková oceľ a cement. Partnerstvo medzi Európskou komisiou a platformou Breakthrough Energy Catalyst bude pomáhať pri napĺňaní ambície znížiť náklady na dekarbonizačné technológie tak, aby boli tieto alternatívy dostupné pre hospodárstva zo všetkých končín sveta, ktoré sa usilujú o dekarbonizáciu. 

Európska komisia a spomínaná platforma budú v nadchádzajúcich mesiacoch ďalej pracovať na príprave programu, a to aj vzhľadom na nadchádzajúcu konferenciu COP-26, ktorá sa uskutoční v novembri v Glasgowe, s cieľom financovať projekty s významným dosahom, ktoré pomáhajú pri znižovaní nákladov na kritické klimatické technológie, budovaní nízkouhlíkových priemyselných odvetví, ako aj pri vytváraní solídne ohodnotených pracovných miest.

Viac informácií

Ministerské podujatie Inovačnej misie

Breakthrough Energy

Výzva InvestEU na vyjadrenie záujmu (realizační partneri)

Európska zelená dohoda Európska komisia

Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita, Európska komisia

Inovačný fond Opatrenia v oblasti klímy

EÚ založí nové európske partnerstvá

Európska aliancia pre čistý vodík Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP

Videopríhovor predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej a zakladateľa Breakthrough Energy Billa Gatesa

Čítať ďalej...

Európska zelená dohoda: Komisia predstavila opatrenia na podporu ekologickej poľnohospodárskej výroby

Komisia predstavila akčný plán rozvoja ekologickej poľnohospodárskej výroby. Jeho celkovým cieľom je podporiť výrobu a spotrebu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, aby podiel poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej ekologickým spôsobom do roku 2030 predstavoval 25 %. Takisto je zameraný na výrazné zvýšenie objemu ekologickej akvakultúry.

Ekologická poľnohospodárska výroba je spojená s celým radom dôležitých výhod: polia obhospodarované ekologicky vykazujú približne o 30 % viac biodiverzity, ekologicky chované zvieratá majú lepšie životné podmienky a podáva sa im menej antibiotík, ekologickí poľnohospodári majú vyššie príjmy a sú odolnejší a spotrebitelia vďaka logu ekologickej výroby EÚ presne vedia, čo nakupujú. Akčný plán je v súlade s Európskou zelenou dohodou, so stratégiou „z farmy na stôl“ a stratégiou biodiverzity.

Akčný plán je skoncipovaný tak, aby rýchlo rastúcemu ekologickému sektoru zabezpečil správne nástroje na dosiahnutie vytýčenej cieľovej hodnoty 25 %. Obsahuje 23 opatrení zhrnutých do troch osí: podpora spotrebyzvýšenie výroby a ďalšie zlepšenie udržateľnosti sektora. Snaha je pritom zameraná na zabezpečenie vyváženého rastu sektora.

Komisia vyzýva členské štáty, aby zostavili národné akčné plány ekologickej výroby v snahe zvýšiť svoj národný podiel ekologického poľnohospodárstva. Existujú významné rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o podiel poľnohospodárskej pôdy, ktorá sa aktuálne obhospodaruje ekologickým spôsobom. Ide o rozsah od 0,5 % do 25 %. Národné akčné plány ekologickej výroby doplnia národné strategické plány SPP a budú obsahovať opatrenia presahujúce rámec poľnohospodárstva a možností v rámci SPP.

Podpora spotreby

Kľúčovým faktorom, ktorý podnieti poľnohospodárov prejsť na ekologické poľnohospodárstvo, a zvýšiť tak svoju ziskovosť a odolnosť, je rastúca spotreba produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby. Akčný plán preto obsahuje viaceré konkrétne opatrenia zamerané na podporu dopytuudržanie dôvery spotrebiteľa a priblíženie ekologických potravín občanom. Medzi ne patrí: informovanie a komunikovanie o ekologickej poľnohospodárskej výrobe, podpora spotreby produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, stimulovanie širšieho využívania ekologických potravín vo verejných jedálňach prostredníctvom verejného obstarávania, ako aj zintenzívnenie distribúcie týchto produktov v školskom programe EÚ. Opatrenia sú zamerané aj na prevenciu potravinových podvodovzvýšenie dôvery spotrebiteľov a zlepšenie vysledovateľnosti produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby. Aj súkromný sektor môže zohrať nezanedbateľnú úlohu. Napríklad môže zamestnancom dávať odmeny v podobe „bio-šekov“ na nákup potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Zvýšenie spotreby

V súčasnosti sa obhospodaruje ekologicky približne 8,5 % poľnohospodárskej plochy EÚ. Z trendov možno usúdiť, že pri súčasnej miere rastu tento podiel do roku 2030 narastie na 15 – 18 %. Predstavený akčný plán ponúka súbor nástrojov na vyvinutie dodatočného úsilia, aby sa dosiahol podiel 25 %. Zatiaľ čo sa akčný plán prevažne zameriava na „efekt príťažlivosti“ na strane dopytu, hlavným nástrojom na podporu prechodu na ekologické poľnohospodárstvo ostane spoločná poľnohospodárska politika. V súčasnosti na podporu ekologického poľnohospodárstva plynie približne 1,8 % prostriedkov SPP (7,5 miliardy EUR). Budúca SPP na obdobie 2023 – 2027 bude zahŕňať ekologické režimy s rozpočtom 38 – 58 miliárd EUR, v závislosti od výsledku rokovaní o SPP. Ekologické režimy možno zaviesť na podporu ekologického poľnohospodárstva.

Okrem SPP sú ďalšími kľúčovými nástrojmi organizovanie informačných podujatí a vytváranie sietí na šírenie najlepších postupov, certifikácia skupín poľnohospodárov a nie jednotlivcov, výskum a inovácia, využívanie technológie blockchain a iných technológií na zlepšenie vysledovateľnosti, zvýšenie transparentnosti trhu, posilnenie spracúvania na miestnej a malej úrovni, podpora organizácie potravinového reťazca a zlepšenie výživy zvierat.

Komisia v snahe zvýšiť informovanosť o ekologickej výrobe bude každoročne organizovať „deň EÚ ekologických potravín“. Zavedie aj ocenenia v reťazci ekologických potravín ako uznanie excelentnosti vo všetkých jeho fázach. Bude podporovať vývoj ekologických sietí cestovného ruchu prostredníctvom „eko-obvodov“. „Eko-obvody“ sú oblasti, kde poľnohospodári, občania, poskytovatelia služieb cestovného ruchu, združenia a subjekty verejného sektora spolupracujú v snahe o udržateľné riadenie miestnych zdrojov na základe ekologických zásad a postupov.

V akčnom pláne sa ďalej uznáva, že ekologická akvakultúra je ešte stále pomerne novým sektorom, ale má výrazný potenciál na rast. Pripravované nové usmernenia EÚ k udržateľnému rozvoju akvakultúry EÚ budú členské štáty a zainteresované strany podnecovať, aby podporovali ekologickú výrobu v tomto sektore.

Zlepšiť udržateľnosť

V neposlednom rade má ďalej zlepšiť výkonnosť ekologického poľnohospodárstva z hľadiska udržateľnosti. Súvisiace opatrenia budú zamerané na zlepšenie životných podmienok zvieratzabezpečenie dostupnosti ekologických osívzmiernenie uhlíkovej stopy sektora a minimalizáciu používania plastov, vody a energie.

Komisia ďalej plánuje zvýšiť podiel výskumu a inovácie a vyčleniť minimálne 30 % rozpočtu na opatrenia výskumu a inovácie v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a vidieckych oblastiach v prospech tém, ktoré sa týkajú konkrétne ekologického sektora alebo sú preň relevantné.

Komisia bude pokrok pozorne monitorovať so zástupcami Európskeho parlamentu, členských štátov a zainteresovaných strán prostredníctvom ročných následných opatrení, dvojročných správ o pokroku a preskúmania v polovici trvania.

Vyjadrenia členov kolégia

Výkonný podpredseda pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans vyhlásil: „Poľnohospodárstvo je jednou z hlavných príčin straty biodiverzity, pričom strata biodiverzity je jednou z najväčších hrozieb pre poľnohospodárstvo. Naliehavo potrebujeme v našom vzťahu s prírodou dosiahnuť vyvážený stav. Nie je to len záležitosť poľnohospodárov, zahŕňa to celý potravinový reťazec. Cieľom nášho akčného plánu je citeľne zvýšiť dopyt po produktoch ekologického poľnohospodárstva, pomôcť spotrebiteľom rozhodovať sa na základe spoľahlivých informácií a podporovať európskych poľnohospodárov pri prechode na ekologický systém. Čím viac pôdy budeme obhospodarovať ekologicky, tým lepšie budeme chrániť biodiverzitu na nej a v okolitých oblastiach.

Komisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski uviedol: „Ekologickému sektoru sa dostalo uznania, pretože zaviedol udržateľné postupy a využívanie zdrojov. Vďaka tomu má ústrednú úlohu pri dosahovaní cieľov zelenej dohody. Ak máme dosiahnuť 25 % podiel ekologického poľnohospodárstva, musíme zabezpečiť, aby dopyt stimuloval rast sektoru. Nesmieme však pritom stratiť zo zreteľa výrazné rozdiely medzi ekologickými sektormi jednotlivých členských štátov. Akčný plán pre ekologický sektor zahŕňa nápady, ako dosiahnuť vyvážený rast sektora, ako aj potrebné nástroje. Podporu na vývoj zabezpečí spoločná poľnohospodárska politika, výskum a inovácia, ako aj úzka spolupráca s kľúčovými aktérmi na úrovni EÚ, vnútroštátnej i miestnej úrovni.

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius dodal: „Ekologické poľnohospodárstvo prináša mnohé výhody pre životné prostredie, prispieva k zdraviu pôd, znižuje znečisťovanie vzduchu a vody a zlepšuje biodiverzitu. Zároveň znamená ekonomické výhody pre zapojených aktérov, pretože v tomto sektore dopyt v uplynulom desaťročí rástol rýchlejšie než výroba. Nový akčný plán ekologického poľnohospodárstva bude základným nástrojom na postupné dosiahnutie cieľa 25 % poľnohospodárskej plochy obhospodarovaných ekologicky, ako aj na výrazné zvýšenie objemu ekologickej akvakultúry, ako sa ukotvilo v stratégii biodiverzity a v stratégii „z farmy na stôl“. Navyše nové strategické usmernenia k udržateľnému rozvoju akvakultúry EÚ, ktoré má Komisia čoskoro prijať, budú ďalej propagovať ekologickú akvakultúru.

Súvislosti

V akčnom pláne sa zohľadnili výsledky verejnej konzultácie, ktorá prebiehala od septembra do novembra 2020 a v rámci ktorej svoje odpovede poskytlo celkovo 840 zainteresovaných strán a občanov.

Ide o iniciatívu ohlásenú v stratégii „z farmy na stôl„ aj v stratégii biodiverzity, ktoré boli uverejnené v máji 2020. Tieto dve stratégie boli predstavené v kontexte Európskej zelenej dohody v snahe umožniť prechod na udržateľné potravinové systémy a riešiť problém kľúčových príčin straty biodiverzity.

Komisia do svojich odporúčaní členským štátom k ich strategickým plánom SPP uverejnených v decembri 2020 zahrnula cieľovú hodnotu 25 % pôdy v EÚ obhospodarovanej ekologickým spôsobom do roku 2030. Členské štáty vyzvala, aby si v strategickom pláne SPP stanovili vnútroštátne hodnoty, ktoré umožnia tento vytýčený cieľ dosiahnuť. Členské štáty na základe svojich miestnych podmienok a potrieb potom objasnia, ako plánujú cieľ pomocou nástrojov SPP splniť.

Komisia predstavila svoje návrhy reformy SPP v roku 2018, pričom zaviedla flexibilnejší prístup založený na výkonnosti a výsledkoch, ktorý zohľadňuje miestne podmienky a potreby a zároveň na úrovni EÚ zvyšuje ambície, pokiaľ ide o udržateľnosť. Nová SPP je založená na deviatich cieľoch, ktoré sú aj základom, na ktorom krajiny EÚ vypracúvajú svoje strategické plány SPP.

Ďalšie informácie

Akčný plán rozvoja ekologickej poľnohospodárskej výroby

Otázky a odpovede: Opatrenia na podporu ekologickej poľnohospodárskej výroby

Prehľad ekologického sektora

Stratégia „z farmy na stôl“

Stratégia biodiverzity

Stručný prehľad ekologického poľnohospodárstva

Spoločná poľnohospodárska politika

Čítať ďalej...

Komisia víta dohodu o Nástroji na prepájanie Európy, ktorý bude financovať ekologickejšie a udržateľnejšie dopravné a energetické siete a digitalizáciu

Európska komisia víta dohodu, ku ktorej dospeli Európsky parlament a Rada, o návrhu Nástroja na prepájanie Európy (NPE) v objeme 33,7 miliardy eur ako súčasti ďalšieho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027.

Nástroj na prepájanie Európy podporuje investície do európskych sietí dopravnej, energetickej a digitálnej infraštruktúry. Bude podporovať súbežnú zelenú a digitálnu transformáciu a prispievať k ambicióznym cieľom Európskej zelenej dohody a digitálnej dekády.

Program podporí ciele stratégie inteligentnej a udržateľnej mobility a vydláždi cestu úspešnej zelenej a digitálnej transformácii dopravného systému EÚ a jeho väčšej odolnosti voči budúcim krízam. Ako sa uvádza v Európskej zelenej dohode, výsledkom bude 90 % zníženie emisií do roku 2050. To sa má dosiahnuť vďaka inteligentnému, konkurencieschopnému, bezpečnému, prístupnému a cenovo dostupnému dopravnému systému. Prioritou budú aj druhy dopravy šetrné k životnému prostrediu, ako sú železnice, a rozvoj nabíjacích staníc pre vozidlá využívajúce alternatívne palivá.

Vďaka ďalšej integrácii efektívneho a konkurencieschopného vnútorného trhu s energiou, zlepšeniu cezhraničnej interoperability sietí, ako aj uľahčeniu dekarbonizácie a cezhraničnej spolupráce v oblasti energetiky nám Nástroj na prepájanie Európy pomôže dosiahnuť ambiciózne ciele, ktoré sme si vytýčili na poli klímy a energetiky. Prispeje aj k napĺňaniu priorít revidovaného politického rámca TEN-E, ako ho navrhla Komisia na konci minulého roka, keďže bude poskytovať cielenú finančnú podporu kľúčových infraštruktúrnych projektov, ktoré prepájajú energetické systémy EÚ.

Digitálna časť Nástroja na prepájanie Európy pomôže rozvíjať a zavádzať inovatívne, bezpečné a udržateľné cezhraničné digitálne infraštruktúry s cieľom umožniť rozvoj digitálnych sietí a služieb a podporiť víziu Európy v digitálnej dekáde do roku 2030. Vychádzať pritom bude z cieľov gigabitovej spoločnosti do roku 2025. Takisto vybaví hlavné dopravné tepny, ako sú cestné, železničné, námorné trasy a prístavy, odolným a vysokorýchlostným prepojením. Zároveň občanom prinesie prospech z rýchlejších a odolných prepojení v záujme lepšieho online vzdelávania, prístupu k efektívnejším digitálnym službám a posilneného potenciálu spolupráce na diaľku. Keďže cezhraničná digitálna pripojiteľnosť zohráva kľúčovú úlohu pri odstraňovaní hospodárskych, sociálnych a územných rozdielov, nový podprogram NPE – Digitalizácia umožní mnohým ďalším európskym regiónom vrátane vidieckych oblastí využiť nové príležitosti.

Vyjadrenia členov kolégia

Komisárka pre dopravu Adina Văleanová povedala: „Nástroj na prepájanie Európy má kľúčový význam pre dobudovanie transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), ako aj jej zelený a digitálny prerod. Bude slúžiť na premostenie kritických cezhraničných dopravných spojení, presun väčšieho objemu dopravy na železnice a vnútrozemské vodné cesty, ako aj na podnietenie multimodálnej integrácie. Potrebujeme dopravný systém, ktorý bude inteligentnejší, udržateľnejší a odolnejší voči krízam a NPE zohráva v tomto procese kľúčovú úlohu.“

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton sa vyjadril: „Posilnená cezhraničná pripojiteľnosť je základným prvkom nášho hospodárstva a prispieva k digitálnej a zelenej transformácii Európy v tejto digitálnej dekáde. Nový podprogram NPE – Digitalizácia bude jedným z našich kľúčových nástrojov na podporu cezhraničných pripojení na báze optických vlákien či 5G, čím sa zabezpečí, aby všetci občania a podniky mali prístup k inovatívnym digitálnym službám, väčšiemu počtu pracovných miest a viacerým sociálnym a hospodárskym príležitostiam.“

Komisárka pre energetiku Kadri Simsonová uviedla: „Táto dohoda predstavuje dôležitý míľnik na ceste ku klimatickej neutralite a ekologickému energetickému systému. Posilnený NPE podporí revidovanú politiku transeurópskych energetických sietí, keďže bude investovať do inteligentnej a udržateľnej cezhraničnej infraštruktúry a po prvý raz bude stimulovať nové cezhraničné projekty výroby energie z obnoviteľných zdrojov.“

Ďalšie kroky

Túto predbežnú dohodu musí teraz oficiálne schváliť Európsky parlament aj Rada.

Súvislosti

Finančný príspevok z NPE sa poskytuje najmä vo forme grantov, pričom miera spolufinancovania sa líši v závislosti od typu projektu. V rámci NPE – Doprava bude k dispozícii 25,8 miliardy eur na granty z rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027, ktoré poputujú na spolufinancovanie dopravných projektov v členských štátoch EÚ. Z NPE – Energetika sa vyčlení 5,8 miliardy eur na spolufinancovanie projektov spoločného záujmu v rámci nariadenia o TEN-E, ako aj cezhraničných projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. Ako súčasť NPE – Digitalizácia sa investujú 2 miliardy eur do európskych infraštruktúr v oblasti pripojiteľnosti a podporí sa zavádzanie a využívanie piatej generácie mobilných sietí (5G) v miestnych komunitách. NPE bude vo veľkej miere prispievať k cieľom zelenej dohody podporovať ekologickejšie a udržateľnejšie transeurópske dopravné a energetické siete, ako aj digitalizáciu.

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála
Login