Komisia navrhuje nový nástroj EÚ na obmedzenie nadmerných cien plynu

Komisia opäť reaguje na prebiehajúcu energetickú krízu a navrhuje trhový korekčný mechanizmusktorý má chrániť podniky a domácnosti EÚ pred nárazovými nadmernými cenami plynu v EÚ. Dopĺňa tak opatrenia na znižovanie dopytu po plyne a zaručenie bezpečnosti jeho dodávok prostredníctvom diverzifikácie dodávok energie. Nový mechanizmus má zmierniť cenové výkyvy na európskych trhoch s plynom a zároveň zaručiť bezpečnosť jeho dodávok.

Po ruskej invázii na Ukrajinu a preto, že Rusko dodávky energie zneužíva ako zbraň, sme v celej EÚ zaznamenali nebývalý nárast cien plynu. V druhej polovici augusta tohto roka sa vyšplhali na svoje historické maximum. Prudký nárast cien počas takmer dvoch týždňov v auguste, ktorý sa odrazil aj na cenách elektriny a celkovej vyššej úrovni inflácie, bol pre európske hospodárstvo mimoriadne škodlivý. Komisia chce zabrániť tomu, aby sa takáto situácia opakovala, a navrhuje preto nástroj na automatickú intervenciu na trhu s plynom v prípade extrémneho nárastu cien plynu. 

Bezpečnostný strop cien plynu

Navrhovaný nástroj tvorí bezpečnostný strop cien vo výške 275 eur v prípade derivátov TTF v mesačnom predstihu. Virtuálny obchodný uzol Title Transfer Facility (TTF), podľa ktorého sa určuje najbežnejšie používaná referenčná cena plynu v EÚ, má kľúčovú úlohu na európskom veľkoobchodnom trhu s plynom Mechanizmus by sa spustil automaticky vždy, keď by boli splnené obe tieto podmienky:

 • zúčtovacia cena derivátu TTF za najbližší mesiac dodávky počas dvoch týždňov presahuje sumu 275 eur,
 • ceny TTF sú v rámci dvoch týždňov počas 10 po sebe nasledujúcich obchodných dní o 58 eur vyššie než referenčná cena LNG.

Keď budú obe tieto podmienky splnené, Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) okamžite v Úradnom vestníku Európskej únie uverejní oznámenie o trhovej korekcii a informuje Komisiu, Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) a Európsku centrálnu banku (ECB). Na druhý deň začne platiť korekčný mechanizmus a objednávky derivátov TTF za najbližší mesiac dodávky presahujúce bezpečnostný cenový strop sa nebudú akceptovať. Mechanizmus možno aktivovať od 1. januára 2023. 

Záruky bezpečnosti dodávok energie a trhovej stability

Navrhované nariadenie Rady zahŕňa záruky, ktoré majú zabrániť narušeniu energetických a finančných trhov. Aby sa predišlo problémom s bezpečnosťou dodávok, je cenový strop obmedzený len na jeden termínovaný produkt (produkty TTF v mesačnom predstihu), aby organizátori trhu mohli naďalej reagovať na dopyt a obstarávať plyn na spotovom trhu, ako aj mimoburzovo. V snahe zaručiť, aby dopyt po plyne opäť nenarástol, sa v návrhu členským štátom ukladá povinnosť do dvoch týždňov od aktivácie trhového korekčného mechanizmu oznámiť, aké opatrenia zaviedli na zníženie spotreby plynu a elektriny. Keď Rada daný návrh trhového korekčného mechanizmu prijme, Komisia navrhne aj vyhlásiť stav pohotovosti EÚ podľa balíka predpisov „Bezpečná zima vďaka úsporám plynu“ prijatého v júli, čo znamená povinnú úsporu plynu na zaručenie znižovania dopytu. Okrem toho budú situáciu neprestajne monitorovať ESMA, ECB, Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER), Koordinačná skupina pre plyn a Európska sieť prevádzkovateľov prepravných sietí pre plyn (ENTSO-G).

Návrh obsahuje možnosť mechanizmus okamžite a kedykoľvek pozastaviť, aby sa dalo reagovať na možné neželané negatívne dôsledky cenového limitu. Môže sa to udiať:

 • automaticky deaktiváciou, keď jeho fungovanie už nebude opodstatnené situáciou na trhu so zemným plynom, predovšetkým, keď stanovený rozdiel medzi cenou TFF a cenou LNG už nebude pretrvávať počas 10 po sebe nasledujúcich obchodných dní,
 • na základe rozhodnutia Komisie o pozastavení, keď sa zistia riziká ohrozujúce bezpečnosť dodávok do Únie, úsilie o znižovanie dopytu, vnútroúnijné toky plynu či finančnú stabilitu.

Takisto existuje možnosť, že Komisia zabráni aktivácii mechanizmu, keď príslušné orgány vrátane ECB vydajú varovanie, že dané riziká sú reálne.

Súvislosti

Predmetný návrh vychádza z veľkého počtu rozmanitých opatrení, ktoré Komisia v priebehu roka prijala v snahe riešiť problém vysokých cien energie. Na jar 2022 rozšírila súbor nástrojov pre ceny energie z októbra 2021 o oznámenie o krátkodobých intervenciách na trhu s energiou a dlhodobých zlepšeniach koncepcie trhu s elektrinou a o plán REPowerEU. Takisto navrhla nové povinnosti týkajúce sa minimálnych zásob plynu a ciele znižovania dopytu po ňom, aby sa vyrovnala ponuka a dopyt v Európe. Členské štáty tieto návrhy urýchlene prijali ešte pred letom.

Ceny sa ďalej zvyšovali v priebehu letných mesiacov, ktoré sa vyznačovali aj extrémnymi poveternostnými podmienkami spôsobenými zmenou klímy. Komisia v septembri rýchlo zareagovala a navrhla dodatočné núdzové opatrenia na zníženie dopytu po elektrickej energii a zachytenie neočakávaných ziskov v odvetví energetiky s cieľom rozdeliť väčšiu časť príjmov medzi občanov a priemysel.

Potom 18. októbra Komisia navrhla dodatočné opatrenia zamerané konkrétne na riešenie vysokých cien energie a posilnenie bezpečnosti dodávok plynu prostredníctvom spoločného nákupu, automatickej solidarity v prípade núdze, nových referenčných cien LNG a dočasného cenového vankúša v snahe zabrániť extrémnym nárastom cien na derivátových trhoch. Takisto navrhla právny základ trhového korekčného mechanizmu, aby bolo možné riešiť výnimočne vysoké ceny plynu v krátkodobom horizonte.

Aktuálny návrh vychádza z článkov 23 a 24 oznámenia Komisie z 18. októbra. Je reakciou na výzvu, ktorú Komisii 20. a 21. októbra adresovali lídri EÚ, ako aj výsledkom rozsiahlych konzultácií s členskými štátmi. Komisia dostala úlohu čo najskôr predložiť konkrétne rozhodnutia o dodatočných opatreniach na riešenie vysokých cien energie vrátane dočasného dynamického cenového koridoru pri transakciách so zemným plynom (aby bolo možné okamžite obmedziť nárazový rast cien plynu), aj s potrebnými zárukami. Návrh trhového korekčného mechanizmu obsahuje prvky na zachovanie finančnej stability, ktoré Komisia považuje za zásadné.  Základom návrhu nariadenia Rady je článok 122 zmluvy a musí ho prijať kvalifikovaná väčšina členských štátov. Má byť v účinnosti počas jedného roka, ale možno ho predĺžiť po preskúmaní, ktoré je naplánované na november 2023.

Ďalšie informácie

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje trhový korekčný mechanizmus na ochranu občanov a hospodárstva pre nadmernými cenami

Otázky a odpovede

Komisia predkladá ďalšie návrhy na boj proti vysokým cenám energie a zaručenie bezpečnosti jej dodávok

Opatrenia EÚ na riešenie vysokých cien energie

Čítať ďalej...

Ceny energií: Komisia predstavuje riešenia výnimočnej situácie a jej dôsledkov

Komisia prijala oznámenie o cenách energie s cieľom reagovať na mimoriadne zvýšenie celosvetových cien energie, ktoré bude pravdepodobne trvať celú zimu, a pomôcť tak európskym občanom a podnikom. Oznámenie obsahuje súbor nástrojov, ktorými môžu EÚ a jej členské štáty zmierniť bezprostredný vplyv zvyšovania cien a posilniť odolnosť pred budúcimi otrasmi. Medzi krátkodobými vnútroštátnymi opatreniami sa uvádza núdzová podpora príjmu domácností, štátna pomoc pre podniky a cielené zníženie daní. Komisia zároveň podporí investície do energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti; preskúma možné opatrenia týkajúce sa uskladňovania energie a nákupu zásob plynu a posúdi súčasný model trhu s elektrinou.

Komisárka pre energetiku Kadri Simsonová pri prezentácii súboru nástrojov uviedla: „Zvyšovanie svetových cien energie vyvoláva v EÚ vážne obavy. Keďže sa práve zotavujeme z pandémie a začíname obnovovať naše hospodárstvo, je dôležité chrániť zraniteľných spotrebiteľov a podporovať európske podniky. Komisia pomáha členským štátom zaviesť okamžité opatrenia, aby túto zimu znížili vplyv rastu cien na domácnosti a podniky. Zároveň prichádzame s ďalšími strednodobými opatreniami, ktoré majú zabezpečiť, aby bol náš energetický systém odolnejší a pružnejší, aby počas transformácie ustál akúkoľvek budúcu kolísavosť cien. Vnútorný trh s energiou nám posledných 20 rokov dobre slúžil – súčasná situácia je naozaj výnimočná. Musíme si však byť istí, že v budúcnosti bude nielen dobre slúžiť, ale aj dodržiavať Európsku zelenú dohodu, posilňovať našu energetickú nezávislosť a plniť naše klimatické ciele.

Súbor krátkodobých a strednodobých opatrení

Súčasný nárast cien si vyžaduje rýchlu a koordinovanú reakciu. Platný právny rámec umožňuje EÚ a jej členským štátom prijať opatrenia, ktoré budú riešiť bezprostredný vplyv na spotrebiteľov a podniky.

Prioritou by mali byť cielené opatrenia, ktoré môžu rýchlo zmierniť dopad zvyšovania cien na zraniteľných spotrebiteľov a malé podniky. Tieto opatrenia by sa mali dať na jar, keď sa očakáva stabilizácia situácie, ľahko upraviť. Nemali by sa narušiť našu dlhodobú transformáciu a investície do čistejších zdrojov energie.

Okamžité opatrenia na ochranu spotrebiteľov a podnikov:

 • Núdzová podpora príjmu poskytovaná energeticky chudobným spotrebiteľom, napríklad formou poukazov alebo čiastočných platieb účtov za energie, ktoré možno podporiť z príjmov systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii;
 • Povolenie dočasných odkladov platieb účtov za energie;
 • Ochranné opatrenia, aby sa zabránilo odpojeniu zo siete;
 • Dočasné cielené zníženie daňových sadzieb pre zraniteľné domácnosti;
 • Pomoc pre spoločnosti alebo priemyselné odvetvia v súlade s pravidlami štátnej pomoci v EÚ;
 • Silnejší medzinárodný vplyv na energetiku s cieľom zabezpečiť transparentnosť, likviditu a flexibilitu medzinárodných trhov;
 • Vyšetrenie možného protisúťažného správania na trhu s energiou a požiadavka na Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA), aby ďalej zlepšoval monitorovanie vývoja na trhu s uhlíkom;
 • Širší prístup k dohodám o nákupe energie z obnoviteľných zdrojov a ich podpora sprievodnými opatreniami.

Najlepšou poistkou proti cenovým otrasom v budúcnosti je prechod na čistú energiu, ktorý treba urýchliť. EÚ bude naďalej rozvíjať efektívny energetický systém s vysokým podielom energie z obnoviteľných zdrojov. Zatiaľ čo pri celkovom zásobovaní energetickej siete a určovaní cien zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu lacnejšie obnoviteľné zdroje energie, v obdobiach zvýšeného dopytu sú stále žiadané aj iné zdroje energie vrátane plynu. V súčasnom trhovom modeli je to stále distribuovaný plyn, ktorý určuje celkovú cenu elektrickej energie, keďže všetci výrobcovia dostávajú rovnakú cenu za ten istý produkt pri vstupe do siete – elektrickú energiu. Panuje všeobecná zhoda v tom, že súčasný marginálny cenový model je najúčinnejší, no žiada sa ďalšia analýza. Kríza upriamila pozornosť aj na význam skladovania pre fungovanie trhu EÚ s plynom. EÚ má v súčasnosti skladovacie kapacity pre viac ako 20 % svojej ročnej spotreby plynu, ale nie všetky členské štáty majú skladovacie zariadenia a ich povinnosti takéto zariadenia využívať a udržiavať sa rôznia.

Strednodobé opatrenia v prospech dekarbonizácie a odolnosti energetického systému:

 • Vyššie investície do obnoviteľných zdrojov energie, obnovy a energetickej efektívnosti a bezodkladné spustenie aukcií energie z obnoviteľných zdrojov a povoľovacích procesov;
 • Väčšia kapacita uskladňovania energie na podporu zvyšovania podielu energie z obnoviteľných zdrojov vrátane batérií a vodíka;
 • Požiadavka na európske regulačné orgány pre energetiku (ACER), aby preskúmali výhody a nevýhody súčasného modelu trhu s elektrickou energiou a navrhli Komisii náležité odporúčania;
 • Prípadná revízia nariadenia o bezpečnosti dodávok s cieľom zabezpečiť lepšie využívanie a skladovanie plynu v Európe;
 • Preskúmanie potenciálnych výhod dobrovoľného spoločného obstarávania zásob plynu členskými štátmi;
 • Zriadenie nových cezhraničných regionálnych rizikových skupín pre plyn s cieľom analyzovať riziká a radiť členským štátom pri navrhovaní ich národných preventívnych a núdzových akčných plánov;
 • Posilniť úlohu spotrebiteľov na trhu s energiou tým, že sa im umožní vybrať si a zmeniť dodávateľov, vyrábať vlastnú elektrickú energiu a pripojiť sa k energetickým komunitám.

Opatrenia stanovené v tomto súbore nástrojov umožnia včas reagovať na súčasný nárast cien energie, ktorý je dôsledkom výnimočnej celosvetovej situácie. Zároveň prispejú k cenovo dostupnej, spravodlivej a udržateľnej energetickej transformácii Európy a k zvýšeniu jej energetickej nezávislosti. Investície do energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti nielen znížia závislosť od dovážaných fosílnych palív, ale prinesú aj dostupnejšie veľkoobchodné ceny energie, ktoré nebudú natoľko podliehať globálnym obmedzeniam dodávok. Najlepšou poistkou proti cenovým otrasom v budúcnosti je prechod na čistú energiu, ktorý treba aj v prospech klímy urýchliť.

Súvislosti

Podobne ako mnohé iné regióny sveta aj EÚ v súčasnosti zaznamenáva prudký nárast cien energií. Spôsobilo ho najmä zvýšenie celosvetového dopytu po energii, predovšetkým po plyne, keďže hospodárska obnova po vyvrcholení pandémie COVID-19 naberá obrátky. V roku 2021 sa v Európe výrazne zvýšila aj cena uhlíka, hoci v menšej miere ako cena plynu. Vplyv zvýšenia ceny plynu na cenu elektrickej energie je deväťkrát väčší ako vplyv zvýšenia ceny uhlíka.

Komisia konzultovala, ako primerane zareagovať na súčasnú situáciu, s mnohými partnermi vrátane poslancov Európskeho parlamentu a ministrov v Rade Európskej únie a oslovila aj priemyselné odvetvie a medzinárodných dodávateľov energie. Niekoľko členských štátov už oznámilo vnútroštátne opatrenia na zmiernenie zvyšovania cien, iné však žiadajú Komisiu o usmernenie, aké kroky môžu podniknúť. Niektorí medzinárodní partneri už naznačili, že plánujú zvýšiť dodávky energie do Európy.

Aktuálne bol predstavený súbor nástrojov, ktorý umožňuje koordinovane zareagovať tak, aby boli naši najviac ohrození občania chránení. Riešenia sú starostlivo navrhnuté, aby uspokojili krátkodobú potrebu znížiť náklady na energie pre domácnosti a podniky bez toho, aby to v strednodobom horizonte poškodilo vnútorný trh EÚ s energiou alebo zelenú transformáciu.

Ďalšie kroky

Komisárka Simsonová predstaví oznámenie a súbor nástrojov poslancom Európskeho parlamentu 14. októbra a ministrom energetiky 26. októbra. Európski lídri majú potom diskutovať o cenách energie na nadchádzajúcom zasadnutí Európskej rady 21. – 22. októbra. Komisia poskytne toto oznámenie ako svoj príspevok k pokračujúcej diskusii tvorcov politík EÚ. Bude pokračovať vo výmene názorov na túto dôležitú tému s vnútroštátnymi orgánmi, priemyselným odvetvím, spotrebiteľskými skupinami a medzinárodnými partnermi a je pripravená odpovedať na akékoľvek ďalšie žiadosti členských štátov.

Ďalšie informácie

Oznámenie o cenách energie

Otázky a odpovede k oznámeniu o cenách energie

Prehľad o trhu s energiou a cenách energie v EÚ

Prehľad o súbore nástrojov

Webová stránka EÚ o cenách energie

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála
Login