Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na meniacom sa trhu práce

Pandémia COVID-19 ukázala, aká dôležitá je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) na ochranu zdravia pracovníkov, fungovanie našej spoločnosti a kontinuitu kľúčových hospodárskych a sociálnych činností. V tejto súvislosti Komisia obnovuje svoj záväzok aktualizovať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prijíma strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2021 – 2027. Strategický rámec stanovuje kľúčové opatrenia potrebné na zlepšenie zdravia a bezpečnosti pracovníkov v nadchádzajúcich rokoch.

Táto nová stratégia sa zameriava na tri prierezové ciele – riadenie zmeny, ktorú priniesla zelená, digitálna a demografická transformácia, ako aj zmena tradičného pracovného prostredia, zlepšenie prevencie pracovných úrazov a chorôb z povolania a zvýšenie pripravenosti na prípadné budúce krízy.

V posledných desaťročiach sa dosiahol pokrok – napríklad smrteľné pracovné úrazy sa v EÚ od roku 1994 do roku 2018 znížili približne o 70 %. Veľa práce je však ešte pred nami. Napriek dosiahnutému pokroku bolo v EÚ27 v roku 2018 zaznamenaných viac ako 3 300 smrteľných úrazov a 3,1 milióna úrazov bez smrteľných následkov. Každý rok zomrie na choroby z povolania viac ako 200 000 pracovníkov. Aktualizovaný rámec pomôže mobilizovať inštitúcie EÚ, členské štáty a sociálnych partnerov v otázkach spoločných priorít v oblasti ochrany pracovníkov. Opatrenia prispejú aj k zníženiu nákladov na zdravotnú starostlivosť a podporia podniky vrátane MSP, aby sa stali produktívnejšími, konkurencieschopnejšími a udržateľnejšími.

Výkonný podpredseda pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, Valdis Dombrovskis uviedol: „Právne predpisy EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú nevyhnutné na ochranu takmer 170 miliónov pracovníkov a životov ľudí a fungovanie našich spoločností. Prebiehajúcou zelenou, digitálnou a demografickou transformáciou sa svet práce mení. Zdravé a bezpečné pracovné prostredie prináša všetkým nižšie náklady – ľuďom, podnikom a spoločnosti ako celku. Zachovanie a zlepšenie ochrany pracovníkov preto zostáva prioritou hospodárstva, ktoré pracuje v prospech ľudí. Aby sme naše pracoviská pripravili na budúcnosť, potrebujeme viac opatrení na úrovni EÚ.“

Komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit povedal: „Zásada 10 Európskeho piliera sociálnych práv dáva pracovníkom právo na vysokú úroveň bezpečnosti a ochrany ich zdravia a pri práci. Po kríze sa snažíme o obnovu k lepšiemu, a preto by táto zásada mala byť stredobodom našej činnosti. Pokiaľ ide o úmrtia súvisiace so zamestnaním v EÚ, musíme prijať prístup „vízia nulovej úmrtnosti“. Byť zdravý v práci nie je len o našom fyzickom stave, ale aj o našom duševnom zdraví a pohode.“

Tri kľúčové ciele: zmena, prevencia a pripravenosť

Strategický rámec sa na nadchádzajúce roky zameriava na tri kľúčové ciele:

  1. Anticipácia a riadenie zmeny v novom svete práce, ktorú priniesla zelená, digitálna a demografická transformácia: S cieľom zaistiť počas digitálnej, zelenej a demografickej transformácie bezpečné a zdravé pracoviská Komisia preskúma smernicu o pracoviskách a smernicu o zobrazovacích jednotkách a zaktualizuje ochranné limity pre azbest a olovo. Na úrovni EÚ pripraví iniciatívu týkajúcu sa duševného zdravia pri práci, v rámci ktorej sa posúdia nové problémy súvisiace s duševným zdravím pracovníkov a predloží usmernenia týkajúce sa opatrení.
  2. Zlepšenie prevencie chorôb z povolania a pracovných úrazov: Strategický rámec podporuje prístup „vízia nulovej úmrtnosti“, ktorého cieľom je eliminovať úmrtia súvisiace so zamestnaním v EÚ. V rámci boja proti rakovine a ochoreniam reprodukčného systému a dýchacej sústavy Komisia zaktualizuje aj európske predpisy o nebezpečných chemikáliách.
  3. Zvýšenie pripravenosti na potenciálne budúce zdravotné krízy: Na základe skúseností zo súčasnej pandémie Komisia v úzkej spolupráci s aktérmi v oblasti verejného zdravia vypracuje núdzové postupy a usmernenia pre rýchle zavedenie, vykonávanie a monitorovanie opatrení v prípade možných budúcich zdravotných kríz.

Opatrenia strategického rámca sa budú realizovať i) silným sociálnym dialógom, ii) posilnenou tvorbou politiky založenou na dôkazoch, iii) lepším presadzovaním a monitorovaním existujúcich právnych predpisov EÚ, iv) lepšou informovanosťou a v) mobilizáciou finančných prostriedkov na investície do bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a to aj z fondov EÚ, ako sú napríklad Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti a fondy politiky súdržnosti.

Komisia zároveň vyzýva členské štáty, aby aktualizovali svoje vnútroštátne stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom zabezpečiť, aby sa nové opatrenia dostali na pracoviská. Komisia bude aj za hranicami EÚ naďalej zohrávať vedúcu úlohu pri presadzovaní prísnych noriem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na celom svete.

Súvislosti

Aktualizácia strategického rámca EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na roky 2021 – 2027 v súvislosti s pandémiou COVID-19 je súčasťou pracovného programu Komisie na rok 2021Európsky pilier sociálnych práv vo svojej zásade 10 zdôrazňuje, že „Pracovníci majú právo na vysokú úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.“

Na sociálnom samite v Porte, ktorý sa konal 7. mája 2021, všetci partneri podpisom sociálneho záväzku z Porta potvrdili svoje odhodlanie vykonávať pilier a napĺňať ciele silnej sociálnej Európy. Zaviazali sa podporovať spravodlivú a udržateľnú hospodársku súťaž na vnútornom trhu, a to aj prostredníctvom „zdravých pracovísk a pracovných prostredí“.

Predchádzajúci strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2014 – 2020 sa okrem iného zameriaval na prevenciu chorôb z povolania, riešenie demografických zmien a vykonávanie právnych predpisov. Medzi kľúčové úspechy patria tri následné aktualizácie smernice o karcinogénoch a mutagénoch, ako aj usmernenia a online nástroje pre zamestnávateľov vypracované Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA), a to aj v súvislosti s ochorením COVID-19.

Nový rámec vychádza z príspevkov od širokého spektra zainteresovaných strán. Zahŕňa správu agentúry EU-OSHA o národných stratégiách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, správy, odporúčania a vypočutia Európskeho parlamentu, niekoľko záverov Rady, komunikáciu so sociálnymi partnermi a nezávislými odborníkmi, verejnú konzultáciu a stanovisko Poradného výboru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ACSH) a Výboru vedúcich predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC).

Ďalšie informácie

Strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2021 – 2027

Pracovný dokument útvarov Komisie pripojený k strategickému rámcu

Súhrnná správa pripojená k strategickému rámcu

Otázky a odpovede: strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci

Prehľad: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na meniacom sa trhu práce

Čítať ďalej...

Bezpečnostná únia: Program boja proti terorizmu a silnejší Europol zvýšia odolnosť EÚ

Komisia predstavila nový program boja proti terorizmu, vďaka ktorému EÚ zintenzívni boj proti terorizmu a násilnému extrémizmu a posilní svoju odolnosť voči teroristickým hrozbám. Program stavia na práci posledných rokov a má za úlohu podporiť členské štáty, aby vedeli teroristické hrozby lepšie predvídať, predchádzať im, chrániť pred nimi a reagovať na ne. Podľa navrhnutej revízie mandátu bude Europol, agentúra EÚ pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva, poskytovať členským štátom lepšiu operačnú podporu pri vyšetrovaniach.

Podpredseda pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas v tejto súvislosti uviedol: „Inkluzívnosť a práva ukotvené v základoch našej Únie sú tou najsilnejšou ochranou proti teroristickej hrozbe. Príťažlivú silu extrémistickej rétoriky oslabíme vybudovaním inkluzívnej a tolerantnej spoločnosti, kde si každý nájde svoje miesto. S európskym životným štýlom nerobíme kompromisy a treba spraviť všetko preto, aby sme tým, ktorí ho chcú zvrátiť, zabránili. Dnešným programom boja proti terorizmu zameriavame pozornosť na investície do odolnosti našich spoločností, ktoré budú mať podobu lepších cielených opatrení proti radikalizácii a za ochranu verejného priestoru pred útokmi.

Komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová povedala: „Program boja proti terorizmu zvyšuje expertné kapacity na predvídanie hrozieb, pomáha miestnym spoločenstvám brániť radikalizácii, poskytuje mestám prostriedky na vhodné koncipovanie verejného priestoru, aby bol chránený, a zabezpečuje rýchlejšiu a efektívnejšiu odpoveď na útoky či pokusy o ne. Preto zároveň navrhujeme, aby sa Europolu poskytli moderné prostriedky na podporu krajín EÚ pri vyšetrovaní.“

Opatrenia na predvídanie, predchádzanie, ochranu a reakciu

Posledná vlna útokov na európskej pôde nám kruto pripomenula, že terorizmus je aj naďalej prítomný a reálny. S vývojom tejto hrozby musíme zmeniť aj spôsoby našej spolupráce na jej potlačovaní.

Cieľom programu boja proti terorizmu je:

  • Hľadanie slabých miest a budovanie kapacít na predvídanie hrozieb

Ak chcú členské štáty lepšie predvídať hrozby a nájsť prípadné slepé škvrny, mali by sa postarať, aby Spravodajské a situačné centrum EÚ (EU INTCEN) disponovalo kvalitnými vstupnými údajmi, a tak zvýšiť našu situačnú informovanosť. V rámci pripravovaného návrhu na posilnenie odolnosti kritickej infraštruktúry Komisia zriadi poradné misie na podporu členských štátov pri posudzovaní rizík, pričom bude vychádzať zo skúseností skupiny poradcov EÚ pre bezpečnosť v oblasti ochrany. K včasnému odhaleniu nových hrozieb prispeje výskum v oblasti bezpečnosti a vďaka investíciám do nových technológií bude môcť Európa aj naďalej reagovať na teroristické hrozby s náskokom.

  • Zabránenie útokom opatreniami proti radikalizácii

Ak chceme zabrániť šíreniu extrémistických ideológií online, je dôležité, aby Európsky parlament a Rada bezodkladne prijali pravidlá odstraňovania teroristického obsahu online. Komisia potom podporí ich uplatňovanie. Internetové fórum EÚ vypracuje usmernenie o online moderovaní verejne dostupných materiálov s extrémistickým obsahom.

K väčšej súdržnosti spoločnosti a prevencii radikalizácie možno prispieť podporou začleňovania a poskytovaním príležitostí cez vzdelávanie, kultúru, mládež a šport. Akčný plán pre integráciu a začlenenie pomôže vybudovať odolné spoločenstvá.

Program sa zároveň zameriava na posilnenie preventívnych opatrení vo väzniciach a osobitnú pozornosť venuje rehabilitácii a reintegrácii radikálnych väzňov, a to aj po ich prepustení. Komisia chce zabezpečiť šírenie vedomostí a expertízy o prevencii radikalizácie zriadením vedomostného centra EÚ, v ktorom sa budú združovať tvorcovia politík, ľudia z praxe a výskumníci.

Keďže Komisia si je vedomá, aké osobité výzvy sa spájajú so zahraničnými teroristickými bojovníkmi a ich rodinnými príslušníkmi, podporí odbornú prípravu a výmenu vedomostí, aby členské štáty zvládali ich návrat do krajiny.

  • Bezpečnostná koncepcia a zníženie zraniteľnosti na ochranu miest a ľudí

Cieľom viacerých nedávnych útokov v EÚ boli husto zaľudnené alebo hlboko symbolické miesta. EÚ zintenzívni úsilie o fyzickú ochranu verejného priestoru vrátane bohoslužobných miest, a to uplatňovaním bezpečnostnej koncepcie už v štádiu návrhu. Komisia navrhne, aby mestá prijali záväzok EÚ k mestskej bezpečnosti a odolnosti a sprístupní finančné prostriedky, ktorými ich podporí pri znižovaní zraniteľnosti verejného priestoru. Okrem toho Komisia navrhne opatrenia na zvýšenie odolnosti kritickej infraštruktúry, napríklad dopravných uzlov, elektrární a nemocníc. Pokiaľ ide o zvýšenie leteckej bezpečnosti, Komisia preskúma možnosti vytvoriť európsky právny rámec, ktorý by umožňoval nasadiť na lety bezpečnostných pracovníkov

Každý, kto vstupuje do EÚ, či už je alebo nie je jej občanom, musí byť skontrolovaný v príslušných databázach. Členské štáty získajú v úsilí o takéto systematické kontroly na hraniciach podporu Komisie. Komisia okrem toho navrhne zriadiť systém, ktorý znemožní, aby osoba, ktorej bolo v niektorom členskom štáte z bezpečnostných dôvodov zamietnuté držanie strelnej zbrane, nemohla podať podobnú žiadosť v inom štáte. Komisia tým zacelí súčasnú právnu medzeru.

  • Lepšia reakcia na útoky vďaka zvýšeniu úrovne operačnej podpory, stíhania a práv obetí

Kľúčom k účinnej reakcii v prípade útokov a k predvolaniu páchateľov pred spravodlivosť je policajná spolupráca a celoeurópska výmena informácií. Komisia v roku 2021 navrhne kódex EÚ v oblasti policajnej spolupráce s cieľom zintenzívniť spoluprácu medzi orgánmi presadzovania práva, ktorej súčasťou je aj boj proti terorizmu.

Pri mnohých vyšetrovaniach trestnej činnosti a terorizmu sa objavujú šifrované informácie. Komisia sa bude usilovať spolu s členskými štátmi nájsť právne, operačné a technické riešenia zákonného prístupu a presadiť taký postup, ktorý umožní zachovať účinnosť šifrovania na ochranu súkromia a bezpečnú komunikáciu, a zároveň efektívne reagovať na trestnú činnosť a terorizmus. Pokiaľ ide o zlepšenie podpory vyšetrovania a stíhania, Komisia navrhne vytvoriť sieť protiteroristických finančných vyšetrovateľov, do ktorej bude zapojený Europol a ktorá umožní sledovať tok peňazí a identifikovať zúčastnené subjekty. Komisia bude naďalej podporovať členské štáty, aby využívali informácie z bojísk pri identifikovaní, odhaľovaní a stíhaní zahraničných teroristických bojovníkov, ktorí sa vracajú do krajiny.

Komisia posilní ochranu obetí teroristických útokov, ktorej súčasťou je aj ich prístup k odškodneniu.

Na predvídaní terorizmu, jeho predchádzaní, ochrane pred ním a reakcii naň sa budú podieľať partnerské krajiny v susedstve EÚ aj mimo neho a bude spočívať v zintenzívnení vzťahov s medzinárodnými organizáciami. Komisia aj vysoký predstaviteľ/podpredseda posilnia spoluprácu v oblasti strelných zbraní s partnermi na západnom Balkáne, vyrokujú s krajinami južného susedstva medzinárodné dohody o výmene osobných údajov s Europolom a zintenzívnia strategickú a operačnú spoluprácu s inými regiónmi, akým je napríklad Sahel, Africký roh, ďalšie africké krajiny a kľúčové regióny v Ázii.

Komisia vymenuje koordinátora protiteroristickej činnosti, ktorý bude v rámci Komisie a v úzkej spolupráci s členskými štátmi a Európskym parlamentom koordinovať protiteroristickú politiku a financovanie EÚ.

Posilnený mandát Europolu

Komisia navrhuje posilniť mandát Europolu, agentúry EÚ pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva. Keďže teroristi na nábor často zneužívajú služby súkromných spoločností a šírením propagandy povzbudzujú k ďalším útokom, s novým mandátom bude môcť Europol efektívne spolupracovať so súkromnými subjektmi a odovzdávať relevantné dôkazy členským štátom. Europol bude môcť napríklad pôsobiť ako styčný bod, pokiaľ nebude jasné, ktorý členský štát má právomoc.

Nový mandát Europolu takisto umožní spracovávať veľké a komplexné súbory údajov; zlepšiť spoluprácu s Európskou prokuratúrou, ako aj s partnerskými krajinami mimo EÚ; a prispieť k vývoju nových technológií, ktoré vyhovujú potrebám presadzovania práva. Takisto dôjde k posilneniu rámca Europolu na ochranu údajov a parlamentného dohľadu.

Súvislosti

Tento program nadväzuje na stratégiu EÚ pre bezpečnostnú úniu na roky 2020 až 2025, v ktorej sa Komisia zaviazala sústrediť na prioritné oblasti, kde môže obohatiť podporu členských štátov v úsilí o bezpečnosť obyvateľov Európy.

Program boja proti terorizmu nadväzuje na už prijaté opatrenia, ktoré znemožňujú teroristom prístup k prostriedkom na uskutočňovanie útokov a posilňujú odolnosť voči teroristickej hrozbe. Jej súčasťou sú pravidlá EÚ, ktorými sa riadi boj proti terorizmu, zamedzovanie financovania terorizmu a rušenie prístupu k strelným zbraniam.

Ďalšie informácie

Oznámenie o programe EÚ v oblasti boja proti terorizmu: Predvídanie, predchádzanie, ochrana a reakcia

Návrh nariadenia, ktorým sa posilňuje mandát Europolu

Posilnenie mandátu Europolu – posúdenie vplyvu

Posilnenie mandátu Europolu – Zhrnutie posúdenia vplyvu

Program EÚ v oblasti boja proti terorizmu a posilnený mandát Europolu: Otázky a odpovede

Tlačová správa: Stratégia EÚ pre bezpečnostnú úniu: spájanie článkov v novom bezpečnostnom ekosystéme, 24. júla 2020

Bezpečnostná únia – webové sídlo Komisie

 

 
Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála
Login