Európska iniciatíva občanov: Komisia zaregistrovala novú iniciatívu o ochrane základných práv na hraniciach EÚ

Komisia rozhodla o registrácii európskej iniciatívy občanov (EIO) s názvom „Článok 4: Stop mučeniu a neľudskému zaobchádzaniu na hraniciach EÚ“.

Iniciatíva apeluje na vytvorenie rámca, ktorý by zaručil dodržiavanie zákazu násilia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania, ktorý je zakotvený v článku 4 Charty základných práv, v súvislosti s politikami EÚ v oblasti kontroly hraníc, azylu a imigrácie.

Rozhodnutie o registrácii má právnu povahu a nemá vplyv na konečné právne a politické závery Komisie týkajúce sa tejto iniciatívy ani na opatrenia, ktoré chce Komisia prijať, ak iniciatíva získa potrebnú podporu.

Keďže táto európska iniciatíva občanov spĺňa formálne podmienky, Komisia ju považuje za právne prípustnú. V tejto fáze sa Komisia ešte nevenovala obsahu návrhu.

Registrácia neznamená, že Komisia potvrdzuje vecnú správnosť obsahu iniciatívy, za ktorú nesie výlučnú zodpovednosť organizačná skupina. Obsah iniciatívy vyjadruje len názory skupiny organizátorov a v žiadnom prípade ho nemožno považovať za vyjadrenie názorov Komisie.

Ďalší postup

Po tejto registrácii môžu organizátori v najbližších šiestich mesiacoch začať proces zbierania podpisov. Ak európska iniciatíva občanov získa do jedného roka milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich z aspoň siedmich rôznych členských štátov, Komisia sa ňou bude musieť zaoberať. Môže sa rozhodnúť, či žiadosti vyhovie alebo nevyhovie. Toto rozhodnutie musí Komisia odôvodniť.

Súvislosti

Európska iniciatíva občanov bola zavedená Lisabonskou zmluvou ako nástroj občanov na ovplyvňovanie tvorby politík. Oficiálne je k dispozícii od apríla 2012. Po formálnom zaregistrovaní európskej iniciatívy občanov môže touto formou milión občanov pochádzajúcich aspoň zo siedmich členských štátov EÚ vyzvať Európsku komisiu, aby navrhla právne akty v oblastiach, v ktorých má právomoc konať. Iniciatíva je prípustná, ak spĺňa tieto podmienky: 1. navrhovaná iniciatíva nesmie zjavne prekračovať rámec právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu; 2. nesmie predstavovať zjavné zneužitie práva, byť zjavne neopodstatnená ani šikanujúca; 3. ani nesmie byť zjavne v rozpore s hodnotami Únie.

Komisii bolo doposiaľ doručených 120 žiadostí o začatie európskej iniciatívy občanov, pričom 97 z nich bolo prípustných, a teda splnilo podmienky registrácie. Predmetným rozhodnutím sa zaregistrovala prvá iniciatíva v tomto roku.

Ďalšie informácie

Článok 4: Stop mučeniu a neľudskému zaobchádzaniu na hraniciach EÚ

Európske iniciatívy občanov, pre ktoré sa v súčasnosti zbierajú podpisy

Fórum európskej iniciatívy občanov

Kampaň #EUTakeTheInitiative

Čítať ďalej...

Európska iniciatíva občanov: Komisia sa rozhodla zaregistrovať iniciatívu o európskom futbale a športe

Európska komisia rozhodla o registrácii európskej iniciatívy občanov s názvom Vyhrajme na ihrisku.

Organizátori iniciatívy vyzývajú Komisiu, aby chránila európsky model športu „založený na hodnotách, solidarite, udržateľnosti a otvorenej súťaži“. Od Komisie požadujú, aby prijala odporúčanie, ktorým sa stanoví rámec a usmernenia pre opatrenia členských štátov „na ochranu modelu futbalu v Európe, na uznanie spoločenskej hodnoty športu v európskej spoločnosti a osobitnej povahy športu v pravidlách hospodárskej súťaže EÚ a na posilnenie vízie EÚ a dlhodobej politiky týkajúcej sa budúcnosti a riadenia európskeho športu“.

Keďže žiadosť o registráciu európskej iniciatívy občanov spĺňa formálne podmienky stanovené v príslušných právnych predpisoch, Komisia sa domnieva, že je právne prípustná. Komisia v tomto štádiu neanalyzovala vecnú stránku tejto iniciatívy.

Ďalšie kroky

Po predmetnej registrácii môžu organizátori v najbližších šiestich mesiacoch začať proces zbierania podpisov. Ak európska iniciatíva občanov získa do jedného roka milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich aspoň zo siedmich rôznych členských štátov, Komisia sa k nej bude musieť vyjadriť. Svoje rozhodnutie, či sa žiadosťou bude alebo nebude zaoberať, musí Komisia odôvodniť.

Súvislosti

Európska iniciatíva občanov bola zavedená Lisabonskou zmluvou ako nástroj občanov na ovplyvňovanie tvorby politík. Oficiálne sa začala používať v apríli 2012. Po formálnom zaregistrovaní európskej iniciatívy občanov môže milión občanov pochádzajúcich aspoň zo siedmich členských štátov EÚ prostredníctvom nej vyzvať Európsku komisiu, aby navrhla právne akty v oblastiach, v ktorých má právomoc konať. Iniciatíva musí spĺňať tieto podmienky prípustnosti: 1. navrhovaná iniciatíva nesmie zjavne prekračovať rámec právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu; 2. nesmie predstavovať zjavné zneužitie práva, byť zjavne neopodstatnená ani šikanujúca; 3. ani nesmie byť zjavne v rozpore s hodnotami Únie.

Komisii bolo doposiaľ doručených 111 žiadostí o začatie európskej iniciatívy občanov, pričom 87 z nich bolo prípustných, a teda splnilo podmienky registrácie.

Ďalšie informácie

Európska iniciatíva občanov „Vyhrajme na ihrisku“

Európske iniciatívy občanov, pre ktoré sa v súčasnosti zbierajú podpisy

Fórum európskej iniciatívy občanov

Kampaň #EUTakeTheInitiative

Čítať ďalej...

Európska iniciatíva občanov: Komisia rozhodla o zaregistrovaní novej iniciatívy občanov

Európska komisia rozhodla o zaregistrovaní európskej iniciatívy občanov s názvom „Zabezpečenie súladu spoločnej obchodnej politiky so zmluvami EÚ a dodržiavania medzinárodného práva“.

Organizátori iniciatívy vyzývajú Komisiu, aby „navrhla právne akty založené na spoločnej obchodnej politike, ktoré by zabránili právnickým osobám z EÚ dovážať výrobky pochádzajúce z nelegálnych osád na okupovaných územiach, ako aj vyvážať na takéto územia, aby sa zachovala integrita vnútorného trhu a nepodporoval vznik ani udržiavanie takýchto protiprávnych situácií“.

Komisia sa domnieva, že táto európska iniciatíva je z právneho hľadiska prípustná, pretože spĺňa potrebné podmienky registrácie. Treba poukázať najmä na to, že iniciatíva vyzýva Komisiu, aby predložila návrh právneho aktu v rámci spoločnej obchodnej politiky, ktorý bude mať všeobecnú povahu a nebude sa zameriavať na konkrétnu krajinu alebo územie. Komisia v tomto štádiu neanalyzovala vecnú stránku tejto iniciatívy.

Týmto rozhodnutím Komisia prehodnocuje navrhovanú iniciatívu na základe dodatočných informácií od organizátorov a rozhodnutia Všeobecného súdu o predchádzajúcom rozhodnutí Komisie.

Ďalšie kroky

Organizátori iniciatívy môžu po jej registrácii začať zbierať podpisy. Ak európska iniciatíva občanov získa do jedného roka milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich z aspoň siedmich rôznych členských štátov, Komisia sa k nej bude musieť vyjadriť. Svoje rozhodnutie, či sa žiadosťou bude alebo nebude zaoberať, musí v oboch prípadoch odôvodniť.

Súvislosti

Európska iniciatíva občanov bola zavedená Lisabonskou zmluvou ako nástroj občanov na ovplyvňovanie tvorby politík. Oficiálne sa začala používať v apríli 2012.

Spĺňať musí tieto podmienky prípustnosti: 1. navrhovaná iniciatíva nesmie zjavne prekračovať rámec právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu, 2. nesmie predstavovať zjavné zneužitie práva, byť zjavne neopodstatnená ani šikanujúca, 3. ani nesmie byť zjavne v rozpore s hodnotami Únie.

Od začiatku európskej iniciatívy občanov bolo Komisii doručených 107 žiadostí o začatie iniciatívy, z ktorých 83 sa týkalo oblastí, v ktorých má Komisia právomoc navrhovať právne predpisy, a preto mohli byť zaregistrované.

Ďalšie informácie

„Zabezpečenie súladu spoločnej obchodnej politiky so zmluvami EÚ a dodržiavania medzinárodného práva“

Európska iniciatíva občanov – webové sídlo

Európske iniciatívy občanov, ktoré v súčasnosti zbierajú podpisy

Fórum európskej iniciatívy občanov

Kampaň #EUTakeTheInitiative

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála

EURACTIV.SK

Kanál noviniek nebol nájdený.
Login