Potravinová bezpečnosť a odolnosť ekosystému: Komisia zintenzívňuje opatrenia zamerané na opeľovače

Komisia predstavila oznámenie „Nový prístup k opeľovačom“. Je prejavom snahy bojovať proti znepokojujúcemu úbytku voľne žijúceho opeľujúceho hmyzu v Európe a ide o revíziu iniciatívy EÚ zameranú na opeľovače z roku 2018. Občania čoraz dôraznejšie žiadajú rozhodujúce kroky proti strate opeľovačov. Okrem iného svoje požiadavky sformulovali aj v nedávnej úspešnej európskej iniciatíve občanov Zachráňme včely a poľnohospodárov. Obnovená iniciatíva obsahuje opatrenia, ktoré majú prijať EÚ a členské štáty na zvrátenie úbytku opeľovačov do roku 2030. Aktuálne totiž v EÚ vymiera každý tretí druh včiel, motýľov a pestríc. Iniciatíva dopĺňa návrh Komisie právneho predpisu o obnove prírody z júna 2022 a je kľúčovou súčasťou stratégie biodiverzity do roku 2030stratégie Z farmy na stôl i Európskej zelenej dohody.

Zvrátenie úbytku opeľovačov do roku 2030 

V revidovanej iniciatíve EÚ zameranej na opeľovače sa stanovujú ciele do roku 2030 a súvisiace opatrenia v rámci troch priorít. Kľúčovou prioritou je zlepšenie ochrany opeľovačov a boj proti príčinám ich úbytku. Na to treba:

 • lepšie chrániť druhy a biotopy – Komisia napríklad sfinalizuje plány ochrany ohrozených druhov opeľovačov, určí opeľovače typické pre biotopy chránené na základe smernice o biotopoch, ktoré by členské štáty mali chrániť. Okrem toho spolu s členskými štátmi zostaví predlohu siete ekologických koridorov pre opeľovače („koridory bzukotu“),
 • obnoviť biotopy v poľnohospodárskej krajine – predovšetkým prostredníctvom väčšej podpory poľnohospodárstva priaznivého pre opeľovače v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky,
 • zmierniť vplyv používania pesticídov na opeľovače – napríklad prostredníctvom právnych požiadaviek na vykonávanie integrovanej ochrany proti škodcom alebo prostredníctvom dodatočných testovacích metód na určenie toxicity pesticídov pre opeľovače vrátane subletálnych a chronických účinkov. Nadmerné používanie pesticídov je hlavným motorom straty opeľovačov, a preto má znižovanie rizika a miery používania pesticídov, ako ho Komisia vytýčila v návrhu o udržateľnom používaniu pesticídov, zásadný význam,
 • zvýšiť počet opeľovačov v mestských oblastiach,
 • riešiť vplyv, ktorý na opeľovače má zmena klímy, invázne nepôvodné druhy a iné hrozby, ako sú biocídy a svetelné znečistenie.

Ďalej bude iniciatíva zameraná na prehĺbenie poznatkov o úbytku opeľovačov, jeho príčinách a dôsledkoch. Medzi opatreniami figuruje zriadenie komplexného systému monitorovania, podpora výskumu a pozorovania napríklad v podobe zmapovania kľúčových oblastí opeľovačov do roku 2025, ako aj cielené opatrenia na podporu budovania kapacít a šírenia poznatkov.

V neposlednom rade je prioritou aj mobilizovanie spoločnosti a propagovanie strategického plánovania a spolupráce. Komisia členským štátom poskytne podporu pri koncipovaní ich vnútroštátnych stratégií na ochranu opeľovačov. Komisia a členské štáty takisto pomôžu občanom a podnikom, aby mohli začať konať: napríklad budú zvyšovať informovanosť verejnosti a podporovať občiansku vedu.

Úplný zoznam opatrení je k dispozícii v prílohe k oznámeniu „Nový prístup k opeľovačom“.

Ďalšie kroky

Komisia vyzýva Európsky parlament a Radu, aby schválili nové opatrenia a aktívne sa zapojili do ich vykonávania v úzkej spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami. Nové opatrenia doplnia budúce národné plány obnovy (v rámci navrhnutého právneho predpisu o obnove prírody), v ktorých si členské štáty určia konkrétne kroky na dosiahnutie právne záväzných cieľov zvrátenia úbytku populácií opeľovačov do roku 2030.

Komisia v priebehu tohto roka zareaguje na iniciatívu občanov „Zachráňme včely a poľnohospodárov“ v osobitnom oznámení. 

Súvislosti

Opeľovače sú neoddeliteľnou súčasťou zdravých ekosystémov. Bez nich by došlo k úbytku a v konečnom dôsledku k vyhynutiu mnohých druhov rastlín, ako aj organizmov, ktoré sú od nich závislé, čo by malo závažné ekologické, sociálne a hospodárske dôsledky. Zhruba 80 % plodín a voľne žijúcich rastlín závisí od opeľovania živočíchmi. Strata opeľovačov je teda jednou z najväčších hrozieb pre prírodu, dobré životné podmienky ľudí a potravinovú bezpečnosť v EÚ, pretože ohrozuje udržateľnú dlhodobú poľnohospodársku výrobu. Aktuálna geopolitická situácia nám dôrazne pripomína, aké je potrebné, aby naše potravinové systémy boli odolnejšie, čo znamená aj ochranu a obnovu populácií opeľujúceho hmyzu.

Iniciatíva vychádza z rozsiahlych konzultácií so zainteresovanými stranami a inštitucionálnej spätnej väzby od Európskeho parlamentu, Rady, Výboru regiónov a Európskeho dvora audítorov. Takisto je v súlade s rámcom pre globálnu biodiverzitu nedávno prijatým v Kchun-mingu a Montreale, ktorý zahŕňa celosvetový cieľ znížiť riziko vyplývajúce z pesticídov do roku 2030 minimálne o 50 %.

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede o revidovanej iniciatíve EÚ zameranej na opeľovače

Oznámenie „Nový prístup k opeľovačom“ a príloha

Iniciatíva EÚ zameraná na opeľovače – životné prostredie – Európska komisia (europa.eu)

Pracovný dokument útvarov Komisie – Hnacie sily potravinovej bezpečnosti

Informačný portál EÚ o opeľovačoch

Virtuálny park opeľovačov (europa.eu)

Čítať ďalej...

EÚ víta sprístupnenie systému dotácií pre úžitkové vozidlá v USA

USA vydali nové usmernenie, v ktorom opätovne potvrdili, že do systému úľav na ekologické úžitkové vozidlá podľa amerického zákona o znížení inflácie môžu byť zaradené aj spoločnosti z EÚ. EÚ uvítala toto usmernenie, v ktorom sa prejavila konštruktívna angažovanosť osobitnej skupiny EÚ a USA pre zákon o znížení inflácie, ktorá funguje na úrovni vyšších úradníkov.

Podľa usmernenia USA budú môcť úľavy na ekologické úžitkové vozidlá využívať aj spoločnosti z EÚ bez toho, aby sa vyžadovali zmeny zavedených alebo predpokladaných obchodných modelov výrobcov z EÚ. Je to prínosné pre obe strany, keďže ide o posilnenie spolupráce medzi EÚ a USA na našom spoločnom cieli, ktorým je bojovať proti zmene klímy. Zároveň ide o posilnenie transatlantických dodávateľských reťazcov: daňovníci z USA budú môcť využívať výhody vysokoúčinných elektrických vozidiel a komponentov vyrábaných v EÚ, zatiaľ čo spoločnosti z EÚ, ktoré prostredníctvom lízingov poskytujú zákazníkom najmodernejšie ekologické vozidlá, môžu využívať stimuly podľa zákona o znížení inflácie.

EÚ sa neprestajne usiluje o podobné, nediskriminačné zaobchádzanie s výrobcami ekologických vozidiel v EÚ, pokiaľ ide o úľavy na ekologické vozidlá podľa zákona o znížení inflácie. Tento systém stále vyvoláva obavy zo strany EÚ, pretože obsahuje diskriminačné ustanovenia, ktoré de facto vylučujú spoločnosti z EÚ z využitia jeho výhod. Diskriminácia ekologických vozidiel a vstupov vyrobených v EÚ predstavuje porušenie medzinárodného obchodného práva a nespravodlivo znevýhodňuje spoločnosti z EÚ na trhu USA, znižuje možnosti výberu pre spotrebiteľov v USA a v konečnom dôsledku znižuje klimatickú účinnosť tejto zelenej dotácie.

Osobitná skupina EÚ a USA pre zákon o znížení inflácie neprestáva pracovať na hľadaní riešení týkajúcich sa európskych výhrad, napríklad tým, že k EÚ sa bude pristupovať rovnako ako ku všetkým partnerom USA v rámci dohody o voľnom obchode. Vítame predmetné oznámenie USA o tom, že sa budú viac venovať zatiaľ otvoreným usmerneniam, čo umožní uspokojivo doriešiť aj tieto otázky.

Ďalšie kroky

Spoločnosti z EÚ budú môcť okamžite využívať podmienky podľa nového usmernenia. V osobitnej skupine budú medzitým pokračovať rokovania o nevyriešených otázkach.

Súvislosti

Americký zákon o znížení inflácie (podpísaný 16. augusta 2022) ponúka veľkorysé finančné stimuly na podporu zelenej transformácie. V prípade ekologických vozidiel sú dvoma hlavnými stimulmi programy daňových úľav: jeden program pre komerčných prevádzkovateľov a druhý pre individuálnych spotrebiteľov. Daňová úľava pre spotrebiteľov obsahuje niekoľko ustanovení, ako napríklad požiadavky na lokálny obsah, výrobu alebo montáž, ktoré diskriminujú výrobcov automobilov z EÚ, čo prináša riziko oslabenia hospodárskej súťaže a zvýšenia cien. EÚ proti tomu dôrazne namietala. V nadväznosti na to EÚ a USA 25. októbra 2022 zriadili osobitnú skupinu EÚ – USA pre zákon o znížení inflácie. Obe strany na tomto fóre usilovne pracujú na riešení výhrad, ktoré EÚ vzniesla k zákonu o znížení inflácie, ako aj na iných konštruktívnych dvojstranných záväzkoch.

Ďalšie informácie

Vyhlásenie Spojených štátov amerických

Obchodné vzťahy EÚ s USA:

Čítať ďalej...

COP15: historická globálna dohoda pre prírodu a ľudí

EÚ sa  na 15. konferencii OSN o biodiverzite (COP15) v kanadskom Montreale pripojila k 195 krajinám, ktoré sú signatármi historickej dohody – globálneho rámca pre biodiverzitu z Kchun-mingu a Montrealu. Tento rámec obsahuje globálne ciele a zámery na ochranu a obnovu prírody pre súčasné a budúce generácie, zabezpečenie jej udržateľného využívania, ako aj stimuláciu investícií do ekologického globálneho hospodárstva. Spolu s Parížskou dohodou o zmene klímy pripravuje pôdu pre svet, ktorý sa má do roku 2050 stať klimaticky neutrálnym, odolným a priaznivým pre prírodu.

Dohoda je pevným rámcom s jasnými, merateľnými cieľmi a zámermi, stanovujú sa v nej úplné mechanizmy monitorovania, podávania správ a preskúmavania, ktoré majú slúžiť na sledovanie pokroku a ktoré sú doplnené rozsiahlym balíkom na mobilizáciu zdrojov.

Od ekosystémových služieb závisí viac ako polovica celosvetového HDP. Od voľne žijúcich druhov priamo závisí 70 % najzraniteľnejšieho obyvateľstva vo svete. Dohodou z Kchun-mingu a Montrealu sa urýchlia ambiciózne politiky na celom svete a financovanie v prospech biodiverzity sa zmobilizuje zo všetkých zdrojov – do roku 2030 pôjde ročne o 200 miliárd USD. Globálne spoločenstvo sa ňou zaväzuje ku krokom na ochranu a obnovu prírody a odstránenie znečistenia, čiže k opatreniam, ktoré obsahuje aj Európska zelená dohoda. Zabezpečí sa tým, aby príroda zostala pre spoločnosti, hospodárstva a komunity pevnou oporou aj v nasledujúcich desaťročiach.

Ciele a zámery ambicióznych opatrení do roku 2030 a 2050

Dohoda o biodiverzite z Kchun-mingu a Montrealu obsahuje kľúčové globálne ciele:

 • do roku 2030 celosvetovo (na súši aj na mori) obnoviť 30 % degradovaných ekosystémov,
 • do roku 2030 ochrániť a spravovať 30 % oblastí (suchozemské, vnútrozemské vodné, pobrežné a morské oblasti),
 • zastaviť vymieranie známych druhov a do roku 2050 desaťnásobne znížiť riziko a mieru vyhynutia všetkých druhov (vrátane neznámych),
 • do roku 2030 znížiť riziko vyplývajúce z pesticídov aspoň o 50 %,
 • do roku 2030 znížiť stratu živín v životnom prostredí aspoň o 50 %,
 • do roku 2030 znížiť riziká vyplývajúce zo znečistenia a negatívne vplyvy znečistenia zo všetkých zdrojov, a to na také úrovne, ktoré nie sú pre biodiverzitu a funkcie ekosystémov škodlivé,
 • do roku 2030 znížiť globálnu stopu spotreby, a to aj výrazným znížením nadmernej spotreby a produkcie odpadu, ako aj obmedzením potravinového odpadu na polovicu,
 • udržateľne riadiť oblasti v poľnohospodárstve, akvakultúre, rybolove a lesnom hospodárstve a výrazne posilniť agroekológiu a iné postupy priaznivé pre biodiverzitu,
 • bojovať proti zmene klímy riešeniami blízkymi prírode,
 • do roku 2030 znížiť mieru zavlečenia a udomácnenia inváznych nepôvodných druhov aspoň o 50 %,
 • do roku 2030 zaistiť bezpečné, zákonné a udržateľné využívanie voľne žijúcich druhov a obchodovanie s nimi,
 • ekologizovať mestské priestranstvá.

Mobilizácia financií a vytvorenie priestoru pre podniky, aby mohli prevziať zodpovednosť za biodiverzitu

Dohodou sa výrazne zvýši mobilizácia finančných prostriedkov na biodiverzitu zo všetkých zdrojov, a to domácich, medzinárodných, verejných aj súkromných, pričom do roku 2030 sa zmobilizuje najmenej 200 miliárd USD ročne. Vytvoria sa ňou stimuly pre domáce a medzinárodné zdroje, a to aj z podnikateľských investícií.

Dohoda sa zaoberá aj dotáciami, ktoré sú pre biodiverzitu škodlivé, pričom obsahuje záväzok do roku 2025 identifikovať a do roku 2030 eliminovať celkovo najmenej 500 miliárd USD ročne.

EÚ sa v rámci dohody zaviazala k medzinárodnému balíku solidarity, najmä pre najzraniteľnejšie krajiny s najbohatšou biodiverzitou. Nový fond globálneho rámca pre biodiverzitu zriadený v rámci Globálneho fondu pre životné prostredie bude otvorený financovaniu zo všetkých zdrojov.

Významným krokom na zlepšenie podnikateľskej činnosti v oblasti biodiverzity bude povinnosť veľkých a nadnárodných spoločností a finančných inštitúcií pravidelne monitorovať, posudzovať a odhaľovať riziká, závislosti a vplyvy týkajúce sa biodiverzity a poskytovať spotrebiteľom informácie na podporu udržateľnej spotreby.

Angažovanosť EÚ vytvára priestor na dosiahnutie dohody

Európska jednota a vedúce postavenie boli počas štvorročných rokovaní zásadné. Rokovacej skupine EÚ sa v Montreale pod vedením komisára Sinkevičiusa spolu s členskými štátmi EÚ, ktoré koordinovalo české predsedníctvo Rady, podarilo vytvoriť priestor pre ambicióznu dohodu a zároveň dosiahnuť pokrok vo finančnej oblasti.

Dohoda je dôležitým impulzom pre multilateralizmus v čase, keď je globálna solidarita a spolupráca potrebnejšia než kedykoľvek predtým.

Ďalšie kroky

Keďže rokovania o novej dohode sa skončili, nastal čas, aby všetky krajiny tento rámec implementovali prostredníctvom vnútroštátnych a medzinárodných opatrení.

Pred ďalšou konferenciou zmluvných strán v roku 2024 musia všetky krajiny pripraviť aktualizované národné stratégie a akčné plány v oblasti biodiverzity, ako aj národné stratégie financovania v oblasti biodiverzity. Na ďalších konferenciách zmluvných strán sa zváži, či kumulatívny vplyv vnútroštátnych opatrení postačuje na dosiahnutie globálnych cieľov a zámerov na roky 2030 a 2050.

Súbežne s politickými opatreniami sa teraz budú krajiny a multilaterálne finančné inštitúcie usilovať, aby sa rýchlo začala mobilizácia finančných prostriedkov.  

Vďaka Európskej zelenej dohode sa Európa dostala do čela tejto globálnej hospodárskej transformácie. Naše návrhy, napríklad nedávno prijaté nariadenie o dodávateľských reťazcoch, ktoré neprispievajú k odlesňovaniu, ako aj ďalšie úsilie o odstránenie znečistenia prispejú k plneniu dohody z Kchun-mingu a Montrealu.

Súvislosti

Zachovanie zdravej prírody, ekologizácia našich miest a uchovanie obrovskej rozmanitosti života na našej planéte sú pre našu budúcnosť nevyhnutné. Príroda nám čistí vodu, poskytuje výživné potraviny, chráni nás pred povodňami a pomáha zmierňovať zmenu klímy.

Na 15. konferencii zmluvných strán v Montreale vytvorila EÚ spojenectvá a iniciatívy na pomoc pri praktickej realizácii globálneho rámca pre biodiverzitu. EÚ spolu s viacerými členskými štátmi a niekoľkými ďalšími krajinami spojili svoje sily s cieľom výrazne zvýšiť financovanie v oblasti biodiverzity zo všetkých zdrojov. EÚ sa pripojila aj ku kľúčovým iniciatívam, aby partnerským krajinám pomohla posilniť kapacity a znalosti na realizáciu globálneho rámca pre biodiverzitu. Patrí medzi ne vysoko ambiciózne partnerstvo pre akceleráciu na podporu budúceho vykonávania globálneho rámca pre biodiverzitu a globálne znalostné centrum pre biodiverzitu na pomoc krajinám s monitorovaním pokroku pri plnení cieľov v oblasti biodiverzity. EÚ takisto podpísala s Guyanou dohodu o udržateľnom obchode s legálne vyťaženým drevom.

Ďalšie informácie

Vyhlásenie predsedníčky von der Leyenovej k dohode o biodiverzite z Kchun-mingu a Montrealu

EÚ na konferencii COP15 o biodiverzite

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála

EURACTIV.SK

Kanál noviniek nebol nájdený.
Login