Ročný pracovný program Erasmus+ 2023: Komisia zvyšuje ročný rozpočet a zameriava sa na študentov a pracovníkov z Ukrajiny

Komisia prijala revíziu ročného pracovného programu Erasmus+ na rok 2023. Celkový rozpočet programu na tento rok bol revidovaný smerom nahor a nová celková suma predstavuje 4,43 miliardy eur. Ide o najvyšší ročný finančný balík, aký program Erasmus+ za svojej existencie dosiahol.

Zvýšený rozpočet celkovo posilní priority programu Erasmus+ týkajúce sa začlenenia, aktívneho občianstva a demokratickej účasti, ako aj zelenej a digitálnej transformácie v EÚ a na medzinárodnej úrovni.

Revidovaný pracovný program zahŕňa prostriedky vo výške 100 miliónov eur z rozpočtu programu Erasmus+ na rok 2027 na podporu projektov, ktoré propagujú vzdelávacie činnosti a uľahčujú integráciu ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine do ich nového vzdelávacieho prostredia, ako aj na činnosti na podporu organizácií, študentov a pracovníkov na Ukrajine. Vďaka predpokladaným finančným prostriedkom sa posilnia aktivity, ktoré sa začali realizovať pre Ukrajincov utekajúcich pred vojnou, prostredníctvom dodatočnej podpory pre organizácie prijímajúce pomoc z programu Erasmus+. Financované aktivity môžu zahŕňať kurzy jazykovej a kultúrnej integrácie, nástroje na učenie sa jazykov určené pedagógom alebo študentom, či štipendiá alebo všeobecnú finančnú podporu vo všetkých sektoroch programu Erasmus+ pre študentov a pedagógov.

Medzinárodný rozmer programu Erasmus+ sa posilnil najmä zvýšením rozpočtu o 31 miliónov eur, ktoré sa použijú na podporu projektov mobility a budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní v rámci podpory projektov medzinárodnej spolupráce. V roku 2023 sa v rámci tejto akcie podporí aj projekt štrukturálnej reformy zameraný na vytvorenie otvoreného digitálneho vzdelávacieho prostredia, ktoré by študentom zapísaným na ukrajinských inštitúciách vysokoškolského vzdelávania ponúklo kvalitné vzdelávanie a odbornú prípravu, a to najmä tým, ktorí utekajú z Ukrajiny, alebo vnútorne vysídleným študentom. Na základe spolupráce medzi ukrajinskými univerzitami a inými európskymi univerzitami by sa poskytli aj príležitosti na vzdelávanie pre širšiu ukrajinskú komunitu v zahraničí. 

V roku 2023 bude program Erasmus+ v nadväznosti na Európsky rok mládeže 2022 naďalej zabezpečovať, aby mládež v Európskej únii i za jej hranicami mohla vyjadriť svoj názor. Na tento účel sa zvýši počet aktivít financovaných z jeho zdrojov, ktoré budú zamerané na mladých ľudí. Zároveň budú činnosti podporované v rámci programu Erasmus+ naďalej pomáhať pri napĺňaní záväzku EÚ týkajúcom sa zvyšovania zručností a rekvalifikácie, a tak významne prispejú k Európskemu roku zručností 2023.

Na základe otvorených výziev na predkladanie projektových žiadostí môže o financovanie požiadať každý verejný či súkromný subjekt pôsobiaci v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Pomoc pritom môžu poskytnúť národné agentúry programu Erasmus+, ktoré sa nachádzajú v každom členskom štáte EÚ a v tretích krajinách pridružených k programu, ako aj Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru.

V rámci všeobecnej výzvy na predkladanie návrhov prebieha v rámci programu Erasmus+ niekoľko kôl žiadostí. Ďalšie kolo, ktoré bude zamerané na partnerstvá v oblasti spolupráce a v ktorom dodatočnou prioritou budú študenti, pedagógovia a pracovníci z Ukrajiny, sa otvorí 22. marca 2023.

Súvislosti

Program Erasmus+ vznikol pred viac ako 35 rokmi a je jedným z najznámejších a najobľúbenejších programov EÚ. Doteraz sa doň zapojilo vyše13 miliónov ľudí. V období rokov 2021 – 2027 disponuje Erasmus+ celkovým rozpočtom vo výške 26,2 miliardy eur doplneným zdrojmi z externých nástrojov EÚ vo výške približne 2,2 miliardy eur. Cieľom programu je tak podporiť ešte viac účastníkov a nápadov v Európe i za jej hranicami.

Celý program Erasmus+ sa zameriava na štyri kľúčové priority: začlenenie a rozmanitosť, digitálna transformácia, životné prostredie a boj proti zmene klímy a účasť na demokratickom živote. Stredobodom programu Erasmus+ sú organizácie a účastníci s nedostatkom príležitostí. Program teda naďalej podporuje mechanizmy začleňovania účastníkov a vyčleňuje osobitné zdroje na odstraňovanie prekážok ich účasti.

Ďalšie informácie

Ročný pracovný program na rok 2023

Výzva na predkladanie návrhov Erasmus+ na rok 2023

Sprievodca programom Erasmus+ na rok 2023

Prehľad o novom programe Erasmus+ 2021 – 2027

Čítať ďalej...

Značka Spoločný európsky študijný program a právny štatút pre aliancie európskych univerzít: 10 projektov v rámci Erasmus+ na ich realizáciu

Marija Gabrielová, komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež odštartovala desať projektov v rámci Erasmus+. Majú slúžiť na testovanie nových foriem nadnárodnej spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, ako si Komisia pred rokom vytýčila v európskej stratégii pre univerzity. Ide o kľúčový míľnik v snahe vybudovať európsky vzdelávací priestor.

Náplňou šiestich z vybratých projektov bude skúmať, testovať a uľahčovať udeľovanie značky Spoločný európsky študijný program. Ide o doplňujúci certifikát, ktorí môžu získať absolventi spoločných programov poskytovaných v rámci nadnárodnej spolupráce medzi viacerými inštitúciami vysokoškolského vzdelávania na základe spoločne vytvorených európskych kritérií. Zvyšné štyri projekty majú umožniť alianciám inštitúcií vysokoškolského vzdelávania (napr. „Európske univerzity“) testovať nové formy spolupráce, ako napríklad možný európsky právny štatút týchto aliancií.

Značka Európsky študijný program má pomôcť zaviesť spoločný študijný program vo viacerých členských štátoch EÚ, aby sa podporila mobilita študentov a spolupráca. Značka má odrážať nadobudnuté zručnosti a vzdelávacie výstupy študentov, ktorí absolvovali spoločný program vo viacerých inštitúciách, viacerých krajinách a viacerých jazykoch a ktorí v rámci programu využili možnosti mobility a interdisciplinárne pedagogické prístupy. Okrem toho má značka doplniť kvalifikáciu, ktorú študenti získali zo spoločných programov založených na nadnárodnej spolupráci medzi viacerými inštitúciami vysokoškolského vzdelávania (ako sú napr. Európske univerzity).

Značka by sa udeľovala na dobrovoľnom základe ako záruka vzdelávacích výstupov založených na spoločnom súbore kritérií a dosiahnutých v rámci nadnárodnej spolupráce medzi viacerými inštitúciami. Za realizáciu vybratých projektov, ktoré majú pomôcť zaviesť značku Európsky študijný program, budú zodpovedné inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, vnútroštátne a regionálne orgány a iné zainteresované strany.

Štyri z desiatich vybratých projektov umožnia alianciám inštitúcií vysokoškolského vzdelávania testovať nové formy spolupráce EÚ, napríklad možný európsky právny štatút týchto aliancií. Jeho účelom je poskytnúť alianciám univerzít na dobrovoľnom základe voľnosť konať spoločne, prijímať spoločné strategické rozhodnutia, experimentovať so spoločným náborom, koncipovať spoločné učebné osnovy alebo združovať zdroje a ľudské, technické, dátové, vzdelávacie, výskumné a inovačné kapacity.

Na každý vybratý pilotný projekt možno podľa očakávaní od jari 2023 vyčleniť z rozpočtu programu Erasmus+ prostriedky vo výške do 200 000 eur na jeden rok. Projekty sa budú realizovať v spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi, regionálnymi a/alebo inštitucionálnymi orgánmi. Majú pomôcť dospieť k poznatkom, ktoré pomôžu pri ďalších krokoch, ako aj vypracovať návrhy k zavedeniu možného spoločného Európskeho študijného programu a právneho štatútu pre aliancie koordinovaných spolu so sektorom vysokoškolského vzdelávania a s členskými štátmi.

Budúce kroky pritom nemajú nahradiť existujúce vnútroštátne riešenia. Majú fungovať ako doplňujúce riešenia a na dobrovoľnom základe uľahčovať hlbšiu nadnárodnú spoluprácu pri úplnom dodržiavaní zásady subsidiarity a inštitucionálnej autonómie.

Súvislosti

Európska stratégia pre univerzity, ktorú Európska komisia predstavila 18. januára 2022, má pomôcť na základe spoločných hodnôt rozvinúť skutočný európsky rozmer v sektore vysokoškolského vzdelávania. Na tomto základe Rada vo svojich záveroch o európskej stratégii na posilnenie postavenia inštitúcií vysokoškolského vzdelávania pre budúcnosť Európy, ktoré prijala 5. apríla 2022, vyzvala členské štáty a Komisiu, aby podporili aliancie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, akou je napríklad aj aliancia „Európske univerzity“:

  • v snahe preskúmať spoločné kritériá, ktoré by mohli viesť k potenciálnej európskej značke pre spoločné programy. Neskôr by sa v súlade s existujúcimi nástrojmi bolonského procesu mohlo uvažovať o možnom návrhu spoločných študijných programov na všetkých úrovniach a ich poskytovaní na vnútroštátnej, regionálnej alebo inštitucionálnej úrovni, a to na dobrovoľnom základe a na základe týchto spoločne vytvorených európskych kritérií, a 
  • v snahe prijať kroky na prekonanie prekážok hlbšej, dlhodobej a pružnej nadnárodnej spolupráce a na skoncipovanie inštitucionalizovaných nástrojov spolupráce na základe predbežného dôkladného preskúmania ich potreby, výhod a realizovateľnosti.

Rada vo svojom odporúčaní o budovaní mostov pre účinnú spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania v Európe, ktoré prijala 5. apríla 2022, odporučila, aby členské štáty preskúmali a uľahčili zavedenie značky Spoločný európsky študijný program. Mala by uľahčiť inštitúciám vysokoškolského vzdelávania zapojeným do nadnárodnej spolupráce ponúkať spoločné študijné programy a udeľovať spoločné diplomy. Takisto by značka mala pomôcť pri skúmaní potreby a realizovateľnosti inštitucionalizovaných nástrojov spolupráce, napríklad možného právneho štatútu pre aliancie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.

V duchu tohto odporúčania sa uverejnila otvorená výzva na predkladanie návrhov na experimentálne európske politické opatrenia vo vysokoškolskom vzdelávaní s rozpočtom 2 milióny eur. Výzva prebiehala od 15. júna 2022, konečným dátumom na predloženie projektov bol 6. október 2022. Dňa 28. júna 2022 sa uskutočnilo online informačné stretnutie pre uchádzačov.

Ďalšie informácie

Príloha: prehľad vybratých pilotných projektov

Oznámenie Komisie o európskej stratégii pre univerzity

Návrh Komisie na odporúčanie Rady o budovaní mostov pre účinnú spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania v Európe

Čítať ďalej...

Komisia spúšťa novú aplikáciu Erasmus+ s integrovanou európskou študentskou kartou

Komisia spustila novú aplikáciu Erasmus+, ktorá predstavuje nový míľnik v digitalizácii programu Erasmus+. Nová aplikácia dostupná vo všetkých jazykoch EÚ poskytne každému študentovi digitálnu európsku študentskú kartu, ktorá platí v celej Európskej únii. Keďže budúcnosť je digitálna, študenti môžu vďaka tejto obnovenej aplikácii ušetriť viac papiera.

Podpredseda pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas v tejto súvislosti uviedol: „Som rád, že rozhranie nášho najvýznamnejšieho programu pre mladých Erasmus+ sa im začína podobať. Je digitálnejšie, mobilnejšie a ešte viac orientované na príslušnú komunitu. Nová aplikácia spolu s európskou študentskou kartou, ktorú ponúka, je symbolom európskeho vzdelávacieho priestoru, ktorý presadzujeme.“

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabriel dodáva: „Papier je už oficiálne minulosťou. Nová aplikácia Erasmus+ bude študentom z programu Erasmus+ slúžiť ako miesto, na ktorom nájdu všetko potrebné. Mať všetky informácie na dosah ruky znamená menej stresu, viac flexibility a menej času stráveného administratívnym vybavovaním. Európska študentská karta, ktorá je dostupná cez aplikáciu, je dôležitým krokom k vytvoreniu ozajstného európskeho vzdelávacieho priestoru. Priestoru, v ktorom má každý študent svoje miesto a prístup k rovnakým službám a rovnakému uznaniu výsledkov svojho vzdelania.“

Vďaka novej aplikácii, ktorá funguje tak na zariadeniach so systémom Android, ako aj iOS, budú môcť študenti:

  • hľadať medzi partnermi svojej univerzity a vybrať si svoju destináciu;
  • podpísať zmluvu o štúdiu online;
  • zistiť podrobnosti o podujatiach vo vybranej destinácii, dozvedieť sa užitočné tipy a spojiť sa s ostatnými študentmi a
  • získať európsku študentskú kartu s prístupom k službám, múzeám, kultúrnym podujatiam a špeciálnym ponukám na hostiteľskej univerzite a v danej krajine.

Do siete Erasmus bez papiera, ktorá umožňuje bezpečnú výmenu údajov a jednoduchšiu identifikáciu zmlúv o štúdiu, je v súčasnosti zapojených viac ako 4 000 univerzít. Táto forma digitálnej spolupráce uľahčuje zavedenie a plošné uznávanie európskej študentskej karty.

V súlade s akčným plánom digitálneho vzdelávania sa novým programom Erasmus+ na obdobie 2021 – 2027 podporuje rozvoj digitálnych zručností a prispieva k digitálnej transformácii európskych vzdelávacích systémov. Vďaka zvýšenému rozpočtu presahujúcemu 28 miliárd eur na sedemročné obdobie sa programom Erasmus+ podporí aj odolnosť systémov vzdelávania a odbornej prípravy v časoch pandémie.

Súvislosti

Od vzniku pôvodného programu Erasmus v roku 1987 využilo možnosť absolvovania výmenného pobytu v zahraničí 10 miliónov ľudí. Nový program Erasmus+ ponúka príležitosti na študijné pobyty v zahraničí, stáže, učňovskú prípravu a výmeny zamestnancov vo všetkých oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, a to pre všetky vekové kategórie.

Zo štúdie o vplyve programu Erasmus+ vo vysokoškolskom vzdelávaní uverejnenej v roku 2019 vyplýva, že program má pozitívny vplyv na profesijný, sociálny, vzdelávací aj osobnostný rast účastníkov. Viac ako 70 % študentov má po návrate z pobytu v zahraničí lepšiu predstavu o svojej budúcej kariére a môže si zmeniť študijný odbor tak, aby zodpovedal ich profesijným ambíciám. Vyše 90 % študentov, ktorí sa zapojili do programu Erasmus+, sa zároveň naučilo lepšie spolupracovať s ľuďmi z rôznych kultúr a nadobudlo pocit príslušnosti k Európe.

V tomto akademickom roku (2021 – 2022) sa očakáva, že vďaka programu Erasmus+ navštívi zahraničné univerzity 600 000 vysokoškolských študentov.

Predsedníčka Komisie von der Leyen vo svojom prejave k správe o stavu Únie navrhla vyhlásiť rok 2022 za rok mládeže.  Mladí ľudia musia mať možnosť ovplyvniť budúcnosť Európy.  Naša Únia potrebuje dušu a víziu, s ktorou sa dokážu stotožniť. 

Viac informácií

Aplikácia Erasmus+

Program Erasmus+ na roky 2021 – 2024

Akčný plán digitálneho vzdelávania na roky 2021 – 2027

Tlačová správa – spustenie mobilnej aplikácie

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála

EURACTIV.SK

Kanál noviniek nebol nájdený.
Login