Európska iniciatíva občanov: Komisia zaregistrovala novú iniciatívu o ochrane základných práv na hraniciach EÚ

Komisia rozhodla o registrácii európskej iniciatívy občanov (EIO) s názvom „Článok 4: Stop mučeniu a neľudskému zaobchádzaniu na hraniciach EÚ“.

Iniciatíva apeluje na vytvorenie rámca, ktorý by zaručil dodržiavanie zákazu násilia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania, ktorý je zakotvený v článku 4 Charty základných práv, v súvislosti s politikami EÚ v oblasti kontroly hraníc, azylu a imigrácie.

Rozhodnutie o registrácii má právnu povahu a nemá vplyv na konečné právne a politické závery Komisie týkajúce sa tejto iniciatívy ani na opatrenia, ktoré chce Komisia prijať, ak iniciatíva získa potrebnú podporu.

Keďže táto európska iniciatíva občanov spĺňa formálne podmienky, Komisia ju považuje za právne prípustnú. V tejto fáze sa Komisia ešte nevenovala obsahu návrhu.

Registrácia neznamená, že Komisia potvrdzuje vecnú správnosť obsahu iniciatívy, za ktorú nesie výlučnú zodpovednosť organizačná skupina. Obsah iniciatívy vyjadruje len názory skupiny organizátorov a v žiadnom prípade ho nemožno považovať za vyjadrenie názorov Komisie.

Ďalší postup

Po tejto registrácii môžu organizátori v najbližších šiestich mesiacoch začať proces zbierania podpisov. Ak európska iniciatíva občanov získa do jedného roka milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich z aspoň siedmich rôznych členských štátov, Komisia sa ňou bude musieť zaoberať. Môže sa rozhodnúť, či žiadosti vyhovie alebo nevyhovie. Toto rozhodnutie musí Komisia odôvodniť.

Súvislosti

Európska iniciatíva občanov bola zavedená Lisabonskou zmluvou ako nástroj občanov na ovplyvňovanie tvorby politík. Oficiálne je k dispozícii od apríla 2012. Po formálnom zaregistrovaní európskej iniciatívy občanov môže touto formou milión občanov pochádzajúcich aspoň zo siedmich členských štátov EÚ vyzvať Európsku komisiu, aby navrhla právne akty v oblastiach, v ktorých má právomoc konať. Iniciatíva je prípustná, ak spĺňa tieto podmienky: 1. navrhovaná iniciatíva nesmie zjavne prekračovať rámec právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu; 2. nesmie predstavovať zjavné zneužitie práva, byť zjavne neopodstatnená ani šikanujúca; 3. ani nesmie byť zjavne v rozpore s hodnotami Únie.

Komisii bolo doposiaľ doručených 120 žiadostí o začatie európskej iniciatívy občanov, pričom 97 z nich bolo prípustných, a teda splnilo podmienky registrácie. Predmetným rozhodnutím sa zaregistrovala prvá iniciatíva v tomto roku.

Ďalšie informácie

Článok 4: Stop mučeniu a neľudskému zaobchádzaniu na hraniciach EÚ

Európske iniciatívy občanov, pre ktoré sa v súčasnosti zbierajú podpisy

Fórum európskej iniciatívy občanov

Kampaň #EUTakeTheInitiative

Čítať ďalej...

Ľudské práva: EÚ zvyšuje ochranu obhajcov ľudských práv na celom svete

Ľudské práva sú na celom svete čoraz viac ohrozené. V tomto celosvetovom kontexte komisárka Jutta Urpilainenová v prítomnosti organizácií občianskej spoločnosti a obhajcov ľudských práv podpísala na obdobie 2022 – 2027 podporu vo výške 30 miliónov eur, a tak opätovne potvrdila silný záväzok Európskej únie ku globálnej ochrane ľudských práv, základných slobôd a demokracie, ako aj ich obhajcov.

Jutta Urpilainenová, komisárka pre medzinárodné partnerstvá, k tomu povedala: „EÚ sa zasadzuje za ľudské práva, základné slobody a demokraciu na celom svete. Obhajcovia ľudských práv sú kľúčovými partnermi EÚ pri zavádzaní ľudských práv do praxe. Dnes ich životy čoraz viac ohrozujú zásahy proti základným právam a slobodám. Títo odvážni jednotlivci, ktorí obhajujú všeobecné práva v tých najnebezpečnejších a najťažších situáciách, sa môžu spoľahnúť na podporu Európskej únie. Mechanizmus EÚ pre obhajcov ľudských práv bude naďalej zachraňovať životy, chrániť obhajcov ľudských práv a podporovať ich prácu. Som hrdá na dnešný záväzok výrazne zvýšiť financovanie, ktoré za najbližších štyri a pol roka dosiahne 30 miliónov eur.“

Mechanizmus EÚ pre obhajcov ľudských práv

Mechanizmus EÚ pre obhajcov ľudských práv je zásadným programom EÚ na podporu obhajcov ľudských práv na celom svete. Táto podpora je kľúčovou prioritou programu Globálna Európa pre ľudské práva a demokraciu s rozpočtom 1,5 miliardy eur. Mechanizmus riadi konzorcium 12 mimovládnych organizácií pre ľudské práva ProtectDefenders.eu. Dodatočné finančné prostriedky umožnia konzorciu ProtectDefenders.eu poskytnúť ohrozeným obhajcom ľudských práv viac účinnej, strategickej a flexibilnej podpory, a to okamžite, ale aj v strednodobom a dlhodobom horizonte. Ide o tieto druhy podpory:

  • fyzická a digitálna ochrana, právna a lekárska podpora, súdne konania a monitorovanie väzníc;
  • rozvoj kapacít, obhajoba, osveta, odborná príprava v oblasti prevencie rizík a bezpečnosti, rozvoj stratégií (proti obmedzeniam, sankciám, ohováraniu alebo zákonom, ktorých cieľom je kriminalizovať ich prácu), monitorovanie situácie a včasné varovanie;
  • dočasné systémy premiestňovania na úrovni EÚ a na regionálnej alebo miestnej úrovni;
  • väčší dôraz na ženy, mladých ľudí, LGBTIQ osoby a obhajcov environmentálnych práv.

V roku 2021 došlo v rámci mechanizmu EÚ pre obhajcov ľudských práv k bezprecedentnému nárastu naliehavých žiadostí o ochranu jednotlivcov a organizácií, ktoré čelia bezpečnostným hrozbám. Organizácia ProtectDefenders.eu odpovedala poskytnutím podpory na záchranu životov a mnohostrannej pomoci takmer 8 700 najohrozenejším obhajcom ľudských práv a miestnym organizáciám pre ľudské práva – čo je o 23 % viac ako v roku 2020 – v 103 krajinách vrátane Bieloruska, Mjanmarska a Afganistanu.

Vďaka financovaniu vo výške 35 miliónov eur v prvých dvoch fázach pomohol mechanizmus EÚ pre obhajcov ľudských práv od roku 2015 viac ako 55 000 obhajcom ľudských práv a ich rodinným príslušníkom vystaveným riziku vo vyše 120 krajinách. Zatiaľ čo viac ako polovicu príjemcov predstavujú obhajcovia ľudských práv žien a LGBTIQ osôb, podporu dostáva aj čoraz väčší počet obhajcov práv, ktoré sa týkajú životného prostredia, pôdy a domorodého obyvateľstva.

V novej fáze bude mechanizmus EÚ pre obhajcov ľudských práv zahŕňať pohotovostný fond pre obhajcov ľudských práv v ohrození.  Tento pohotovostný fond EÚ spravuje Komisia v úzkej spolupráci s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť a poskytuje z neho obhajcom ľudských práv a ich rodinám núdzové granty až do výšky 10 000 eur. Od roku 2014 sa z pohotovostného fondu podporilo približne 1 600 obhajcov ľudských práv a ich rodinných príslušníkov z približne 100 krajín.

Ďalšie informácie

ProtectDefenders.eu – Mechanizmus EÚ pre obhajcov ľudských práv

Výročná správa organizácie ProtectDefenders.eu za rok 2021

Posilňovanie ľudských práv a demokracie vo svete: EÚ má plán na podporu univerzálnych hodnôt s rozpočtom 1,5 miliardy eur

Akčný plán pre ľudské práva a demokraciu

Európska komisia a demokracia

Európska komisia a ľudské práva

Možnosti financovania| Medzinárodné partnerstvá

Európska služba pre vonkajšiu činnosť – Ľudské práva a demokracia

Čítať ďalej...

EÚ avizuje ďalších 119,5 milióna eur na podporu demokracie a ľudských práv v roku 2021

Európska únia oznámila päť opatrení v hodnote 119,5 milióna eur, ktoré zabezpečia silnú európsku podporu pre demokraciu a ľudské práva na celom svete aj v roku 2021.

Komisárka pre medzinárodné partnerstvá Jutta Urpilainenová uviedla: „Pre udržateľný rozvoj a rovnaké príležitosti je nevyhnutná demokracia, čiže silné demokratické inštitúcie, sociálne začlenenie a participatívna spoločnosť. Touto sumou 119,5 milióna eur obnovujeme svoj záväzok ku globálnej demokracii. Som hrdá na to, že EÚ bude aj naďalej podporovať Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva a pomáhať posilňovať postavenie miestnych organizácií občianskej spoločnosti, aktivistov za demokraciu a obhajcov ľudských práv, mladých ľudí a žien na celom svete.

EÚ je plne odhodlaná chrániť a posilňovať postavenie jednotlivcov, budovať odolné, inkluzívne a demokratické spoločnosti a podporovať globálny systém pre ľudské práva a demokraciu. Nebude sa nečinne pozerať na úpadok demokracie a rastúcu mieru porušovania ľudských práv, nerovnosti, neznášanlivosti, predsudkov a diskriminácie.

Tieto ohlásené opatrenia zabezpečia podporu EÚ pre organizácie občianskej spoločnosti, aktivistov za demokraciu a obhajcov ľudských práv v 116 krajinách, pričom osobitná pozornosť sa bude venovať ženám a mládeži. Pomôžu presadzovať politickú spoluprácu na najvyššej úrovni v záujme ochrany demokracie na celom svete.

Tieto prostriedky prispejú k plneniu akčného plánu EÚ pre ľudské práva a demokraciu na roky 2020 – 2024, ako aj plánov jednotlivých krajín v rámci akčného plánu EÚ pre rodovú rovnosť III. Zároveň odbremenia Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR), ktorý veľmi potrebuje pomôcť.

Avizované opatrenia v skratke

Sumou 5 miliónov eur pre Alianciu na podporu demokracie sa podporí zber a analýza údajov a posilní sa spolupráca medzi EÚ a jej členskými štátmi v oblasti demokracie a ľudských práv. 

EÚ podporí Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR), ktorý je pilierom OSN v oblasti ľudských práv, a to sumou 4,8 milióna eur do jeho rozpočtu na rok 2021. 

Približne 100,8 milióna eur sa použije na podporu miestnych organizácií občianskej spoločnosti, aktivistov za demokraciu a obhajcov ľudských práv v 116 partnerských krajinách. Tieto peniaze budú pochádzať z prostriedkov pridelených jednotlivým krajinám v rámci nového Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce – Globálna Európa (NDICI) a budú ich spravovať delegácie EÚ.

Zo sumy 4 milióny eur z krízového nástroja EÚ pre ľudské práva sa bude naďalej poskytovať rýchla a dôverná podpora pre organizácie občianskej spoločnosti pôsobiace v prostredí, v ktorom panujú najnáročnejšie, najnebezpečnejšie a najmenej predvídateľné politické podmienky na svete, kde sú ľudské práva a základné slobody najzraniteľnejšie a najohrozenejšie.

Globálny kampus pre ľudské práva je jedinečná sieť stovky univerzít. Na školský rok 2021/2022 dostane 4,9 milióna eur. Globálny kampus založila EÚ s cieľom podporovať regionálnu a globálnu spoluprácu vo vzdelávaní v oblasti ľudských práv formou siedmich regionálnych magisterských programov.

Kontext

Týždeň demokracie 2021 sprevádzala séria podujatí v súvislosti s Medzinárodným dňom demokracie v rámci témy „Spolu sme silnejší: partnerstvami za podporu demokracie“.

Ochrana a podpora ľudských práv a demokracie – základných hodnôt Európskej únie – je kľúčovou prioritou vonkajšej činnosti EÚ a predpokladom udržateľného rozvoja a budovania inkluzívnejších, otvorenejších a odolnejších spoločností.

Z Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce – Globálna Európa (NDICI) sa prideľuje finančné krytie vo výške 1,562 miliardy eur na obdobie 2021 – 2027, ktoré je určené na ľudské práva a demokraciu. Ide približne o 17 % viac, ako bol rozpočet jeho predchodcu, nástroja pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR), na roky 2014 – 2020.

Pôsobiť sa bude v týchto oblastiach: i) prispievanie k pokroku v oblasti základných hodnôt demokracie; ii) právny štát; iii) univerzálnosť, nedeliteľnosť a vzájomná závislosť ľudských práv; iv) rešpektovanie ľudskej dôstojnosti; v) zásady nediskriminácie, rovnosti a solidarity; a vi) dodržiavanie zásad Charty Organizácie Spojených národov a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv.

Ďalšie informácie

Európska komisia a demokracia

Európska komisia a ľudské práva

Akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu na roky 2020 – 2024

Akčný plán EÚ pre rodovú rovnosť III

Medzinárodný deň demokracie: Spoločné vyhlásenie vysokého predstaviteľa/podpredsedu Josepa Borrella a podpredsedníčky Dubravky Šuicovej

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála
Login