Koronavírus: Komisia presadzuje a uľahčuje cezhraničnú liečbu pacientov a nasadzovanie zdravotníckeho personálu

Pandémia koronavírusu nebývalým spôsobom a stále viac zaťažuje systémy zdravotnej starostlivosti v celej EÚ. V snahe podporovať a presadzovať cezhraničnú spoluprácu medzi štátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti Komisia vydala praktické usmernenia určené členským štátom. Cezhraničná spolupráca môže záťaž na už tak preplnené nemocnice zmierniť, a to prevozom pacientov s koronavírusom na liečbu do iného členského štátu, v ktorom je nemocnica s voľnými lôžkami. Komisia bude podporovať aj členské štáty a mimovládne organizácie v tom, aby vysielali tímy kvalifikovaných zdravotníckych odborníkov ochotných pomôcť v inom štáte.

Podpredseda pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas v tejto súvislosti uviedol: „Jednota a solidarita v rámci EÚ zohrávajú v boji proti koronavírusu zásadnú úlohu. Cezhraničná spolupráca môže prispieť k záchrane životov odbremením preťažených systémov zdravotnej starostlivosti v členských štátoch. Čelíme najväčšej kríze posledných generácií, a preto sme pripravení urobiť všetko pre to, aby sme ju zdolali spoločne.“

Komisárka zodpovedná za zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová dodáva: „Krízu spôsobenú koronavírusom prekonáme iba spoločne. Spolupráca medzi členskými štátmi je kľúčom k záchrane ľudských životov. V posledných týždňoch sa už solidarita EÚ v podobe liečby pacientov ponúknutej susednými krajinami jasne prejavila, aj keď stojí nemalé úsilie. Toto je najlepší príklad fungovania EÚ a my chceme dnešnými usmerneniami podporiť cezhraničnú liečbu pacientov a zvýšiť nasadenie zdravotníckeho personálu z krajín EÚ, ktoré na to majú kapacity, tam, kde to treba. Solidarita zachraňuje životy.“

V usmerneniach je stanovený koordinovanejší prístup k cezhraničnej spolupráci v prípadoch urgentnej zdravotnej starostlivosti. V usmerneniach sa píše aj o dodatočnej podpore a pomoci, ktorú Komisia poskytne zdravotníckym orgánom členských štátov, konkrétne:

  • koordinácia žiadostí o cezhraničnú pomoc v oblasti zdravotnej starostlivosti Výborom pre zdravotnú bezpečnosť, ktorému predsedá Komisia, a prostredníctvom systému včasného varovania a reakcie EÚ. Môže ísť napríklad o žiadosti o lôžka na jednotkách intenzívnej starostlivosti, liečbu a prevoz pacientov či kvalifikovaných zdravotníckych tímov. Komisia bude tieto žiadosti, ako aj dostupnosť pomoci pre členské štáty podrobne monitorovať,
  • podpora žiadostí zdravotníckych orgánov o pomoc vďaka mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany. Mechanizmus umožňuje Komisii koordinovať a spolufinancovať urgentnú cezhraničnú prepravu pacientov a kvalifikovaných zdravotníckych tímov,
  • stanovenie podmienok cezhraničnej mobility pacientov a objasnenie krokov, ktoré treba prijať v prípade úhrady nákladov na cezhraničnú liečbu v súlade s nariadeniami o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia,
  • podpora nasadzovania tímov kvalifikovaného zdravotníckeho personálu v iných krajinách. Komisia rovnako podporuje miestne, regionálne a štátne zdravotnícke orgány v tom, aby využívali existujúce dvojstranné a regionálne dohody a objasňuje vzájomné uznávanie odborných zdravotníckych kvalifikácií,
  • prevádzka systému podpory klinického riadenia na pomoc výmeny poznatkov a skúseností medzi zdravotníckymi pracovníkmi. Systém poskytuje platformu pre videokonferencie, ktoré klinickým lekárom umožňujú vymieňať si poznatky, diskutovať a vzájomne sa informovať o klinických prípadoch v celej EÚ.*

Pokiaľ ide o finančnú pomoc určenú na cezhraničnú spoluprácu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, Komisia už rozšírila fond solidarity tak, aby pokrýval aj núdzové stavy ohrozenia verejného zdravia. Okrem toho možno výdavky na zdravotníctvo riešiť aj v rámci štrukturálnych fondov, pričom sa v rámci koordinovanej hospodárskej reakcie na dôsledky šírenia koronavírusu umožnila dodatočná flexibilita pri presunoch finančných prostriedkov. V neposlednom rade sa ďalšia podpora poskytne z nástroja núdzovej podpory (ESI), ktorý bol predstavený včera.

Login