Budujeme odolnosť proti zmene klímy pre budúcnosť – nová stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy

Európska komisia prijala novú stratégiu adaptácie na zmenu klímy, v ktorej vytýčila smerovanie príprav na nevyhnutné dôsledky zmeny klímy. EÚ robí všetko, čo je v jej silách, aby zmiernila zmenu klímy, a to na svojom území i na medzinárodnej scéne. Na nevyhnutné dôsledky sa však musíme pripraviť. Zmena klímy si v Európe a na celom svete už vyberá svoju daň – či v podobe smrteľných vĺn horúčav, ničivého sucha, alebo hynúcich lesov a erodovaného pobrežia v dôsledku stúpajúcej hladiny morí. Predložené návrhy vychádzajú zo stratégie pre adaptáciu na zmenu klímy z roku 2013 a ich účelom je preniesť pozornosť z chápania problému na vypracúvanie riešení a začať plány aj realizovať.

Výkonný podpredseda pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans vyhlásil: „Pandémia COVID-19 nám bolestivo pripomenula, že nedostatočná príprava môže mať strašné dôsledky. Proti klimatickej kríze vakcína neexistuje. Môžeme však proti nej bojovať a pripraviť sa na jej nevyhnutné dôsledky. Vplyvy zmeny klímy sú už citeľné všade – v Európskej únii, ako aj za jej hranicami. Nová stratégia adaptácie na zmenu klímy nám ponúka nástroje na zrýchlenie a prehĺbenie prípravných prác. Ak sa pripravíme dnes, ešte stále sa nám môže podariť vybudovať odolnosť do budúcnosti.“

Hospodárske straty vyplývajúce z čoraz častejších extrémov počasia v dôsledku zmeny klímy neustále narastajú. Len v EÚ tieto straty v priemere dosahujú už viac ako 12 miliárd eur ročne. Z opatrnejších odhadov vyplýva, že vystavenie súčasného hospodárstva EÚ globálnemu otepleniu o 3 °C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami by viedlo k ročnej strate najmenej 170 miliárd eur. Zmena klímy ovplyvňuje nielen hospodárstvo, ale takisto zdravie a životné podmienky Európanov, ktorí čoraz viac trpia vlnami horúčav; v roku 2019 bola najsmrteľnejšou prírodnou katastrofou vlna horúčav v Európe, ktorá si vyžiadala 2 500 obetí na životoch.

Do našich opatrení pri adaptácii na zmenu klímy sa musia zapojiť všetky časti spoločnosti a všetky úrovne štátnej správy, na území EÚ i mimo nej. Naším cieľom je vybudovať spoločnosť odolnú proti zmene klímy a na to budeme prehlbovať naše poznatky o klimatických vplyvoch a riešeniach adaptácie, zintenzívnime plánovanie adaptácie a posudzovanie rizík spojených so zmenou klímy, zrýchlime adaptačné opatrenia a budeme pomáhať posilňovať odolnosť proti zmene klímy na celom svete.

Inteligentnejšia, pohotovejšia a systémovejšia adaptácia

Opatrenia na adaptáciu musia byť založené na spoľahlivých údajoch a nástrojoch na posudzovanie rizika, ktoré sú k dispozícii všetkým: od rodín kupujúcich, stavajúcich a renovujúcich príbytky, cez podniky v pobrežných regiónoch až po poľnohospodárov plánujúcich, aké plodiny budú pestovať. Stratégia na tento účel obsahuje návrhy opatrení, ktoré nám pomôžu naučiť sa oveľa viac o adaptácii na zmenu klímy, aby sme mohli získavať viac kvalitných údajov o rizikách a stratách súvisiacich so zmenou klímy a sprístupňovať ich všetkým. Európska platforma pre poznatky o adaptácii na zmenu klímy Climate-ADAPT sa vylepší a rozšíri a vytvorí sa špecializované stredisko monitorovania zdravia, ktorého úlohou bude lepšie stopovať a analyzovať vplyvy zmeny klímy na zdravie a predchádzať im.

Zmena klímy sa dotýka všetkých úrovní spoločnosti a pociťujú ju všetky hospodárske odvetvia, preto potrebujeme systémovejšie opatrenia na adaptáciu. Komisia bude otázku odolnosti proti zmene klímy naďalej zaraďovať do všetkých relevantných oblastí politiky. Bude podporovať ďalší rozvoj a vykonávanie adaptačných stratégií a plánov, pričom sa zameria na tri prierezové priority: začlenenie adaptácie na zmenu klímy do makrofiškálnej politiky, adaptačné riešenia blízke prírode a miestne adaptačné opatrenia.

Intenzívnejšie úsilie na medzinárodnej scéne

Naše politiky adaptácie na zmenu klímy musia zodpovedať nášmu vedúcemu postaveniu pri zmierňovaní zmeny klímy. Parížska dohoda vytýčila celosvetový cieľ adaptácie. Zdôraznila pritom, že adaptácia na zmenu klímy je kľúčovým faktorom prispievajúcim k udržateľnému rozvoju. EÚ bude podporovať vnútroštátne koncepcie, koncepcie na nižšej úrovni i regionálne koncepcie adaptácie a osobitne sa zameria na adaptáciu na zmenu klímy v Afrike a malých ostrovných rozvojových štátoch. Zvýšime podporu na odolnosť proti zmene klímy a pripravenosť na ňu na medzinárodnej úrovni. Na to poskytneme zdroje, určíme prioritné činnosti a zvýšime účinnosť, rozšírime medzinárodné financovanie a posilníme celosvetovú angažovanosť a výmeny o otázke adaptácie na zmenu klímy. Takisto budeme spolupracovať s medzinárodnými partnermi pri úsilí odstrániť rozdiely v medzinárodnom financovaní opatrení v oblasti zmeny klímy.

Súvislosti

Zmena klímy prebieha už dnes, a preto sa musíme pripraviť na odolnejší zajtrajšok. Svet bol práve svedkom najhorúcejšieho desaťročia od začiatku vedenia záznamov, pričom titul najhorúcejší rok postupne získalo až osem rokov. Klimatické a podnebné extrémy sa opakujú čoraz častejšie a narastá aj ich závažnosť. Ide o celú škálu javov, od nebývalých lesných požiarov a vĺn horúčav za severným polárnym kruhom po ničivé suchá v Stredozemí; od hurikánov pustošiacich najvzdialenejšie regióny EÚ po lesy, ktoré padli za obeť bezpríkladnému prieniku lykožrúta v strednej a východnej Európe. Pozvoľna nastupujúce javy, ako je dezertifikácia, strata biodiverzity, degradácia pôdy a ekosystémov, okysľovanie oceánov alebo zvyšovanie hladiny morí, sú z dlhodobého hľadiska rovnako ničivé.

Európska komisia ohlásila túto novú, ambicióznejšiu stratégiu EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy v oznámení o Európskej zelenej dohode po tom, ako v roku 2018 vykonala posúdenie stratégie z roku 2013 a v máji až auguste 2020 viedla otvorenú verejnú konzultáciuNávrh európskeho právneho predpisu v oblasti klímy je základom pre vyššie ambície a väčšiu súdržnosť politík v oblasti adaptácie. Do práva EÚ zakomponúva globálny cieľ adaptácie ukotvený v článku 7 Parížskej dohody, ako aj opatrenia cieľa udržateľného rozvoja č. 13. Týmto návrhom sa EÚ a členské štáty zaväzujú k trvalému pokroku s cieľom zvýšiť adaptívnu kapacitu, posilniť odolnosť a znížiť zraniteľnosť voči zmene klímy. Nová adaptačná stratégia nám pomôže, aby sa pokrok stal realitou.

Ďalšie informácie

Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy z roku 2021

Questions and Answers

Webová stránka venovaná adaptácii na zmenu klímy

Európska zelená dohoda

Audiovizuálne materiály k adaptácii na zmenu klímy

Čítať ďalej...

Európska komisia vyhlásila výzvu k zelenej spotrebe. Ku konkrétnym krokom na zvýšenie udržateľnosti sa zaviazali prvé spoločnosti

Európska komisia vyhlásila novú výzvu k zelenej spotrebe, ktorá je vôbec prvou iniciatívou nového programu pre spotrebiteľov. Výzva k zelenej spotrebe tvorí súčasť celoeurópskej iniciatívy pod názvom Európsky klimatický pakt, ktorý vyzýva ľudí, komunity a organizácie, aby sa zapojili do opatrení v oblasti klímy a vybudovali zelenšiu Európu. Spoločnosti sa svojím podpisom zaväzujú, že budú rýchlejšie prispievať k zelenej transformácii. Jednotlivé záväzky sú výsledkom spolupráce medzi Komisiou a spoločnosťami. Cieľom je povzbudiť podniky, aby sa viac snažili o udržateľnú hospodársku obnovu, a upevniť dôveru spotrebiteľov v environmentálne správanie spoločností a vlastnosti ich výrobkov. Ako prvé sa do tohto pilotného projektu zapojili tieto priekopnícke podniky: Colruyt GroupDecathlonLEGO Group, L'Oréal a Renewd. Skôr ako dôjde k ďalším krokom, sa približne o rok posúdi účinnosť prijatých záväzkov k zelenej spotrebe.

Komisár pre spravodlivosť Didier Reynders povedal: „Keď sme minulú jeseň predložili nový program pre spotrebiteľov, stanovili sme si cieľ posilniť ich postavenie, aby mohli robiť zelené rozhodnutia. Na informované rozhodnutia však spotrebitelia potrebujú vyššiu transparentnosť o uhlíkovej stope a udržateľnosti výrobkov. O tom je dnešná iniciatíva. Preto srdečne vítam týchto päť spoločností, ktoré sa prihlásili k výzve k zelenému záväzku, a vítam ich prísľub ísť nad rámec toho, čo vyžaduje zákon. A teším sa na spoluprácu s mnohými ďalšími spoločnosťami, aby sme mohli v EÚ ešte viac povzbudiť udržateľnú spotrebu.“

Výzva k zelenej spotrebe sa zakladá na súbore piatich základných záväzkov. Spoločnosti, ktoré sa chcú pripojiť, sa zaviažu k ambicióznym opatreniam, ktorými zlepšia svoj vplyv na životné prostredie a pomôžu spotrebiteľom udržateľnejšie nakupovať. Musia prijať konkrétne opatrenia v oblasti aspoň troch z piatich záväzkov, preukázať dosiahnutý pokrok a zverejniť príslušné údaje. Každá spoločnosť, ktorá prijme záväzok, bude transparentne spolupracovať s Komisiou, aby nebolo pochýb o spoľahlivosti a overiteľnosti dosiahnutého pokroku. Ide o týchto päť hlavných oblastí záväzkov:

  1. vypočítať uhlíkovú stopu spoločnosti vrátane jej dodávateľského reťazca s použitím metodiky výpočtu alebo schémy pre environmentálne manažérstvo vypracovanej Komisiou a zaviesť riadne postupy náležitej starostlivosti na dosiahnutie zníženia stopy v súlade s cieľmi Parížskej dohody.
  2. vypočítať uhlíkovú stopu vybraných hlavných výrobkov spoločnosti s použitím metodiky vypracovanej Komisiou, dosiahnuť určité zníženie stopy týchto vybraných výrobkov a informovať o dosiahnutom pokroku širokú verejnosť.
  3. zvýšiť podiel predaja udržateľných výrobkov alebo služieb na celkovom predaji spoločnosti alebo jej vybranej obchodnej časti.
  4. vyčleniť časť výdavkov na vzťahy s verejnosťou zamerané na šírenie udržateľných postupov v súlade s tým, ako Komisia vykonáva politiky a opatrenia Európskej zelenej dohody.
  5. zabezpečiť, aby boli informácie o uhlíkovej stope spoločností a výrobkov spotrebiteľom ľahko prístupné, presné a jasné a aby sa po každom znížení alebo zvýšení stopy aktualizovali.

Výzva k zelenej spotrebe sa zameriava na nepotravinové výrobky a dopĺňa kódex správania, ktorý bude vyhlásený zajtra 26. januára. Ako súčasť stratégie „z farmy na stôl“. Tento kódex združí zainteresované strany z potravinového systému, aby sa zaviazali k zodpovedným obchodným a marketingovým postupom. 

Ďalší postup

Spoločnosti, ktoré majú záujem prihlásiť sa k zelenému záväzku, či už sú z nepotravinárskeho sektora alebo z maloobchodného sektora a predávajú potravinové aj nepotravinárske výrobky, sa môžu obrátiť na Európsku komisiu do konca marca 2021.

Táto úvodná pilotná fáza výzvy k zelenej spotrebe bude trvať do januára 2022. Skôr, ako dôjde k ďalším krokom, sa v konzultácii so zúčastnenými spoločnosťami, príslušnými spotrebiteľskými organizáciami a inými zainteresovanými stranami zhodnotí účinnosť výzvy.

Súvislosti

Zelená transformácia je jednou z kľúčových priorít nového programu pre spotrebiteľov. Ten má za cieľ zabezpečiť, aby boli spotrebiteľom na trhu EÚ dostupné udržateľné výrobky a lepšie informácie, ktoré im umožnia prijímať informované rozhodnutia. Keďže priemysel a obchodné subjekty zohrávajú v hornej časti dodávateľského reťazca kľúčovú úlohu, treba doplniť legislatívne návrhy dobrovoľnými, neregulačnými iniciatívami určenými priekopníkom v tomto odvetví, ktorí chcú podporiť zelenú transformáciu. Výzva k zelenému záväzku je jednou z neregulačných iniciatív nového programu pre spotrebiteľov.

Výzva k zelenej spotrebe patrí k niekoľkým iniciatívam, ktoré Komisia podniká s cieľom posilniť postavenie spotrebiteľov, aby mohli robiť udržateľnejšie rozhodnutia. Ďalšou z nich je legislatívny návrh o preukazovaní tvrdení týkajúcich sa životného prostredia, ktorý Komisia prijme v priebehu roku 2021. Cez túto iniciatívu sa bude od spoločností požadovať, aby preukázali svoje tvrdenia environmentálnej stope ich výrobkov a služieb s použitím štandardných kvantifikačných metód. Cieľom je dosiahnuť, aby boli tvrdenia v celej EÚ spoľahlivé, porovnateľné a overiteľné a aby sa tak zabránilo environmentálne klamlivej reklame (tzv. greenwashing – keď spoločnosti vytvárajú falošný dojem o svojom vplyve na životné prostredie). To by malo obchodníkom a investorom umožniť, aby robili udržateľnejšie rozhodnutia, a zvýšiť dôveru spotrebiteľov v environmentálne značky a informácie.

Okrem toho bol 9. decembra 2020 prijatý Európsky klimatický pakt, ktorý má za cieľ šíriť vedecky overené informácie o opatreniach v oblasti klímy a poskytnúť praktické rady pri prijímaní každodenných rozhodnutí. Bude pomáhať s mobilizáciou podpory a účasti na miestnych iniciatívach a vyzývať na prijímanie individuálnych aj kolektívnych záväzkov k ochrane klímy.

Ďalšie informácie

Výzva k zelenej spotrebe

Záväzok k zelenej spotrebe – Colruyt Group

Záväzok k zelenej spotrebe – Decathlon

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála