Boj proti finančnej trestnej činnosti: Komisia prepracovala pravidlá v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Európska komisia predložila ambiciózny balík legislatívnych návrhov na posilnenie pravidiel EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Súčasťou balíka je aj návrh na vytvorenie nového orgánu EÚ na boj proti praniu špinavých peňazí. Predložením balíka návrhov Komisia prispieva k plneniu svojho záväzku chrániť občanov EÚ a jej finančný systém pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu. Cieľom balíka je zlepšiť odhaľovanie podozrivých transakcií a činností a odstrániť medzery, ktoré páchatelia trestnej činnosti využívajú na to, aby prostredníctvom finančného systému prali nezákonné výnosy alebo financovali teroristickú činnosť. Ako sa pripomína v stratégii EÚ pre bezpečnostnú úniu na roky 2020 – 2025, posilnenie rámca EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu pomôže zároveň chrániť Európanov pred terorizmom a organizovanou trestnou činnosťou.

Navrhnuté opatrenia zásadne posilňujú existujúci rámec EÚ, keďže zohľadňujú nové výzvy spojené s technologickou inováciou. Takýmito výzvami sú napríklad virtuálne meny, integrovanejšie finančné toky na jednotnom trhu a globálny charakter teroristických organizácií. Návrhy pomôžu vytvoriť oveľa jednotnejší rámec, ktorý uľahčí dodržiavanie predpisov zo strany hospodárskych subjektov, na ktoré sa vzťahujú pravidlá v oblasti prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, a to hlavne tých, ktoré pôsobia cezhranične.

Predložený balík návrhov zahŕňa štyri legislatívne návrhy:

 • nariadenie, ktorým sa zriaďuje nový orgán EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu,
 • nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu obsahujúce priamo uplatniteľné pravidlá vrátane pravidiel týkajúcich sa hĺbkovej analýzy vo vzťahu ku klientovi a skutočného vlastníctva,
 • šiestu smernicu o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktorou sa nahrádza existujúca smernica 2015/849/EÚ (štvrtá smernica zmenená piatou smernicou o boji proti praniu špinavých peňazí); jej ustanovenia, ako napríklad pravidlá týkajúce sa vnútroštátnych orgánov dohľadu a finančných spravodajských jednotiek v členských štátoch, bude treba preniesť do vnútroštátneho práva,
 • revíziu nariadenia z roku 2015 o prevodoch finančných prostriedkov, ktorá umožní sledovať prevody kryptoaktív (nariadenie 2015/847/EÚ).

Vyjadrenia členov Komisie:

 • Výkonný podpredseda pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, Valdis Dombrovskis v tejto súvislosti uviedol: „Každý nový škandál týkajúci sa prania špinavých peňazí je škandálom, ktorému bolo treba zabrániť, a varovným signálom, že naše úsilie o odstránenie medzier v našom finančnom systéme musí pokračovať. V posledných rokoch sme dosiahli obrovský pokrok a naše pravidlá v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí patria k najprísnejším na svete. Teraz ich však musíme jednotne uplatňovať a dôsledne kontrolovať, aby sme zaistili, že prinesú očakávaný účinok. Preto dnes podnikáme tieto odvážne kroky, aby sme znemožnili pranie špinavých peňazí a zabránili páchateľom trestnej činnosti, aby si plnili vrecká nezákonne získanými prostriedkami.“
 • Komisárka zodpovedná za finančné služby, finančnú stabilitu a úniu kapitálových trhov Mairead McGuinnessová uviedla: „Pranie špinavých peňazí je jednoznačnou a neustále prítomnou hrozbou pre občanov, demokratické inštitúcie i finančný systém. Rozsah tohto problému nemožno podceňovať a medzery, ktoré môžu páchatelia trestnej činnosti zneužiť, treba odstrániť. Dnešný balík návrhov výrazne posilňuje naše úsilie zabrániť, aby sa nelegálne prostriedky prali prostredníctvom finančného systému. Zaistíme ním väčšiu koordináciu a spoluprácu medzi orgánmi v členských štátoch a vytvoríme nový orgán EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí. S pomocou týchto opatrení ochránime integritu finančného systému a jednotného trhu.“

 

Nový orgán EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí

Ústredným prvkom zmieneného legislatívneho balíka je vytvorenie nového orgánu EÚ, ktorý zmení dohľad nad bojom proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v Únii a posilní spoluprácu medzi finančnými spravodajskými jednotkami. Nový orgán bude hlavným orgánom, ktorý bude koordinovať vnútroštátne orgány s cieľom zabezpečiť, aby súkromný sektor uplatňoval pravidlá EÚ správne a konzistentne. Bude tiež podporovať finančné spravodajské jednotky v snahe zlepšiť ich analytickú kapacitu, pokiaľ ide o nezákonné finančné toky, a zaistiť, aby sa finančné informácie stali kľúčovým zdrojom pre orgány presadzovania práva.

Úlohou tohto orgánu bude predovšetkým:

 • vytvoriť jednotný integrovaný systém dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v celej EÚ, ktorý bude založený na spoločných metódach dohľadu a zbližovaní prísnych noriem v oblasti dohľadu,
 • priamo dohliadať na niektoré z najrizikovejších finančných inštitúcií, ktoré pôsobia vo veľkom počte členských štátov alebo si vyžadujú okamžité opatrenia na riešenie bezprostredne hroziacich rizík,
 • monitorovať a koordinovať vnútroštátne orgány dohľadu zodpovedné za iné finančné subjekty a takisto koordinovať orgány vykonávajúce dohľad nad nefinančnými subjektmi,
 • podporovať spoluprácu medzi vnútroštátnymi finančnými spravodajskými jednotkami a uľahčovať koordináciu a spoločné analýzy, ktoré vykonávajú, v záujme lepšieho odhaľovania nezákonných finančných tokov cezhraničnej povahy.

 

Jednotné pravidlá EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Vďaka jednotnému súboru pravidiel v tejto oblasti sa zharmonizujú pravidlá naprieč celou EÚ, a to vrátane podrobnejších pravidiel týkajúcich sa hĺbkovej analýzy vo vzťahu ku klientovi, skutočného vlastníctva a právomocí a úloh orgánov dohľadu a finančných spravodajských jednotiek. Finančné spravodajské jednotky budú mať vďaka prepojeniu existujúcich vnútroštátnych registrov bankových účtov rýchlejší prístup k informáciám o bankových účtoch a bezpečnostných schránkach. Komisia poskytne prístup k tomuto systému aj orgánom presadzovania práva, čím urýchli finančné vyšetrovania a vymáhanie majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti v cezhraničných prípadoch. Na prístup k finančným informáciám sa budú vzťahovať rozsiahle záruky podľa smernice (EÚ) 2019/1153 o výmene finančných informácií.

 

Plné uplatňovanie pravidiel EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu na sektor kryptoaktív

Pravidlá EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu sa v súčasnosti vzťahujú len na určité kategórie poskytovateľov služieb kryptoaktív. Navrhovanou reformou sa ich platnosť rozšíri na celý sektor kryptoaktív, pričom všetci poskytovatelia služieb budú mať povinnosť vykonávať hĺbkovú analýzu vo vzťahu k svojim klientom. Týmito pozmeňujúcimi návrhmi sa zabezpečí plná vysledovateľnosť prevodov kryptoaktív, ako je bitcoin, a umožní sa predchádzať ich prípadnému použitiu na pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu a takéto použitie odhaľovať. Pravidlá EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu sa plne uplatnia aj tým, že budú zakázané anonymné peňaženky kryptoaktív.

 

Hotovostné platby v EÚ iba do výšky 10 000 eur

Veľké hotovostné platby umožňujú páchateľom trestnej činnosti jednoducho preprať peniaze, keďže takéto transakcie je veľmi ťažké odhaliť. Preto aktuálne Komisia navrhla, aby bolo možné v celej EÚ uskutočňovať hotovostné platby iba do výšky 10 000 eur. Tento celoúniový limit je dostatočne vysoký na to, aby sa nespochybnilo euro ako zákonné platidlo, a uznáva kľúčovú úlohu hotovosti. Približne dve tretiny členských štátov už takéto limity zaviedli, ich výška sa však líši. Doterajšie vnútroštátne limity nepresahujúce 10 000 eur môžu zostať naďalej v platnosti. Vďaka obmedzeniu veľkých hotovostných platieb bude pre páchateľov trestnej činnosti ťažšie prať špinavé peniaze. Okrem toho bude zakázané poskytovať anonymné peňaženky kryptoaktív, ako je to aj v prípade anonymných bankových účtov, ktoré už pravidlá EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu zakazujú.

 

Tretie krajiny

Pranie špinavých peňazí je celosvetový jav, ktorý si vyžaduje veľmi dobrú medzinárodnú spoluprácu. Komisia už úzko spolupracuje so svojimi medzinárodnými partnermi, aby bojovala proti obehu špinavých peňazí po celom svete. Finančná akčná skupina (FATF), ktorá monitoruje pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu po celom svete, vydáva odporúčania pre jednotlivé krajiny. Krajinu, ktorú táto skupina zaradí do zoznamu, uvedie v zozname aj EÚ. EÚ bude mať dva zoznamy – čierny a sivý –, ktoré budú zodpovedať zoznamom vypracovaným FATF. Po zaradení krajiny do zoznamu bude EÚ vo vzťahu k nej uplatňovať opatrenia primerané rizikám, ktoré daná krajina predstavuje. EÚ bude môcť na základe nezávislého hodnotenia zaradiť do zoznamu aj krajiny, ktoré nie sú uvedené v zoznamoch FATF, ale ktoré predstavujú hrozbu pre finančný systém EÚ.

Vďaka rôznorodosti nástrojov, ktoré budú mať Komisia a orgán pre boj proti praniu špinavých peňazí k dispozícii, bude môcť EÚ držať krok s rýchlo sa rozvíjajúcim a zložitým medzinárodným prostredím, v ktorom sa rýchlo vyvíjajú rôzne riziká.

Ďalšie kroky

Balík legislatívnych návrhov teraz prerokujú Európsky parlament a Rada. Komisia očakáva, že legislatívny postup prebehne rýchlo. Budúci orgán pre boj proti praniu špinavých peňazí by mal začať fungovať v roku 2024. Priamy dohľad začne vykonávať o niečo neskôr, keď bude smernica prenesená do práva členských štátov a začne sa uplatňovať nový regulačný rámec.

Súvislosti

Zložitý problém riešenia toku špinavých peňazí nie je ničím novým. Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu má zásadný význam pre zaistenie finančnej stability a bezpečnosti v Európe. Legislatívne nedostatky v jednom členskom štáte majú vplyv na celú EÚ. V záujme boja proti trestnej činnosti a ochrany nášho finančného systému je preto potrebné pravidlá EÚ účinne vykonávať a monitorovať. Je nanajvýš dôležité zaistiť, aby bol rámec EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí účinný a jednotne sa uplatňoval. Týmto legislatívnym balíkom sa plnia záväzky uvedené v našom akčnom pláne v oblasti komplexnej politiky Únie na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktorý Komisia prijala 7. mája 2020.

Rámec EÚ na boj proti praniu špinavých peňazí zahŕňa aj nariadenie o vzájomnom uznávaní príkazov na zaistenie a príkazov na konfiškáciu, smernicu o boji proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného právasmernicu, ktorou sa stanovujú pravidlá využívania finančných a iných informácií na boj proti závažnej trestnej činnostiEurópsku prokuratúru a európsky systém finančného dohľadu.

Ďalšie informácie

Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Návrh týkajúci sa centralizovaných registrov bankových účtov

Otázky a odpovede

Prehľad

Čítať ďalej...

Bezpečnostná únia: Program boja proti terorizmu a silnejší Europol zvýšia odolnosť EÚ

Komisia predstavila nový program boja proti terorizmu, vďaka ktorému EÚ zintenzívni boj proti terorizmu a násilnému extrémizmu a posilní svoju odolnosť voči teroristickým hrozbám. Program stavia na práci posledných rokov a má za úlohu podporiť členské štáty, aby vedeli teroristické hrozby lepšie predvídať, predchádzať im, chrániť pred nimi a reagovať na ne. Podľa navrhnutej revízie mandátu bude Europol, agentúra EÚ pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva, poskytovať členským štátom lepšiu operačnú podporu pri vyšetrovaniach.

Podpredseda pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas v tejto súvislosti uviedol: „Inkluzívnosť a práva ukotvené v základoch našej Únie sú tou najsilnejšou ochranou proti teroristickej hrozbe. Príťažlivú silu extrémistickej rétoriky oslabíme vybudovaním inkluzívnej a tolerantnej spoločnosti, kde si každý nájde svoje miesto. S európskym životným štýlom nerobíme kompromisy a treba spraviť všetko preto, aby sme tým, ktorí ho chcú zvrátiť, zabránili. Dnešným programom boja proti terorizmu zameriavame pozornosť na investície do odolnosti našich spoločností, ktoré budú mať podobu lepších cielených opatrení proti radikalizácii a za ochranu verejného priestoru pred útokmi.

Komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová povedala: „Program boja proti terorizmu zvyšuje expertné kapacity na predvídanie hrozieb, pomáha miestnym spoločenstvám brániť radikalizácii, poskytuje mestám prostriedky na vhodné koncipovanie verejného priestoru, aby bol chránený, a zabezpečuje rýchlejšiu a efektívnejšiu odpoveď na útoky či pokusy o ne. Preto zároveň navrhujeme, aby sa Europolu poskytli moderné prostriedky na podporu krajín EÚ pri vyšetrovaní.“

Opatrenia na predvídanie, predchádzanie, ochranu a reakciu

Posledná vlna útokov na európskej pôde nám kruto pripomenula, že terorizmus je aj naďalej prítomný a reálny. S vývojom tejto hrozby musíme zmeniť aj spôsoby našej spolupráce na jej potlačovaní.

Cieľom programu boja proti terorizmu je:

 • Hľadanie slabých miest a budovanie kapacít na predvídanie hrozieb

Ak chcú členské štáty lepšie predvídať hrozby a nájsť prípadné slepé škvrny, mali by sa postarať, aby Spravodajské a situačné centrum EÚ (EU INTCEN) disponovalo kvalitnými vstupnými údajmi, a tak zvýšiť našu situačnú informovanosť. V rámci pripravovaného návrhu na posilnenie odolnosti kritickej infraštruktúry Komisia zriadi poradné misie na podporu členských štátov pri posudzovaní rizík, pričom bude vychádzať zo skúseností skupiny poradcov EÚ pre bezpečnosť v oblasti ochrany. K včasnému odhaleniu nových hrozieb prispeje výskum v oblasti bezpečnosti a vďaka investíciám do nových technológií bude môcť Európa aj naďalej reagovať na teroristické hrozby s náskokom.

 • Zabránenie útokom opatreniami proti radikalizácii

Ak chceme zabrániť šíreniu extrémistických ideológií online, je dôležité, aby Európsky parlament a Rada bezodkladne prijali pravidlá odstraňovania teroristického obsahu online. Komisia potom podporí ich uplatňovanie. Internetové fórum EÚ vypracuje usmernenie o online moderovaní verejne dostupných materiálov s extrémistickým obsahom.

K väčšej súdržnosti spoločnosti a prevencii radikalizácie možno prispieť podporou začleňovania a poskytovaním príležitostí cez vzdelávanie, kultúru, mládež a šport. Akčný plán pre integráciu a začlenenie pomôže vybudovať odolné spoločenstvá.

Program sa zároveň zameriava na posilnenie preventívnych opatrení vo väzniciach a osobitnú pozornosť venuje rehabilitácii a reintegrácii radikálnych väzňov, a to aj po ich prepustení. Komisia chce zabezpečiť šírenie vedomostí a expertízy o prevencii radikalizácie zriadením vedomostného centra EÚ, v ktorom sa budú združovať tvorcovia politík, ľudia z praxe a výskumníci.

Keďže Komisia si je vedomá, aké osobité výzvy sa spájajú so zahraničnými teroristickými bojovníkmi a ich rodinnými príslušníkmi, podporí odbornú prípravu a výmenu vedomostí, aby členské štáty zvládali ich návrat do krajiny.

 • Bezpečnostná koncepcia a zníženie zraniteľnosti na ochranu miest a ľudí

Cieľom viacerých nedávnych útokov v EÚ boli husto zaľudnené alebo hlboko symbolické miesta. EÚ zintenzívni úsilie o fyzickú ochranu verejného priestoru vrátane bohoslužobných miest, a to uplatňovaním bezpečnostnej koncepcie už v štádiu návrhu. Komisia navrhne, aby mestá prijali záväzok EÚ k mestskej bezpečnosti a odolnosti a sprístupní finančné prostriedky, ktorými ich podporí pri znižovaní zraniteľnosti verejného priestoru. Okrem toho Komisia navrhne opatrenia na zvýšenie odolnosti kritickej infraštruktúry, napríklad dopravných uzlov, elektrární a nemocníc. Pokiaľ ide o zvýšenie leteckej bezpečnosti, Komisia preskúma možnosti vytvoriť európsky právny rámec, ktorý by umožňoval nasadiť na lety bezpečnostných pracovníkov

Každý, kto vstupuje do EÚ, či už je alebo nie je jej občanom, musí byť skontrolovaný v príslušných databázach. Členské štáty získajú v úsilí o takéto systematické kontroly na hraniciach podporu Komisie. Komisia okrem toho navrhne zriadiť systém, ktorý znemožní, aby osoba, ktorej bolo v niektorom členskom štáte z bezpečnostných dôvodov zamietnuté držanie strelnej zbrane, nemohla podať podobnú žiadosť v inom štáte. Komisia tým zacelí súčasnú právnu medzeru.

 • Lepšia reakcia na útoky vďaka zvýšeniu úrovne operačnej podpory, stíhania a práv obetí

Kľúčom k účinnej reakcii v prípade útokov a k predvolaniu páchateľov pred spravodlivosť je policajná spolupráca a celoeurópska výmena informácií. Komisia v roku 2021 navrhne kódex EÚ v oblasti policajnej spolupráce s cieľom zintenzívniť spoluprácu medzi orgánmi presadzovania práva, ktorej súčasťou je aj boj proti terorizmu.

Pri mnohých vyšetrovaniach trestnej činnosti a terorizmu sa objavujú šifrované informácie. Komisia sa bude usilovať spolu s členskými štátmi nájsť právne, operačné a technické riešenia zákonného prístupu a presadiť taký postup, ktorý umožní zachovať účinnosť šifrovania na ochranu súkromia a bezpečnú komunikáciu, a zároveň efektívne reagovať na trestnú činnosť a terorizmus. Pokiaľ ide o zlepšenie podpory vyšetrovania a stíhania, Komisia navrhne vytvoriť sieť protiteroristických finančných vyšetrovateľov, do ktorej bude zapojený Europol a ktorá umožní sledovať tok peňazí a identifikovať zúčastnené subjekty. Komisia bude naďalej podporovať členské štáty, aby využívali informácie z bojísk pri identifikovaní, odhaľovaní a stíhaní zahraničných teroristických bojovníkov, ktorí sa vracajú do krajiny.

Komisia posilní ochranu obetí teroristických útokov, ktorej súčasťou je aj ich prístup k odškodneniu.

Na predvídaní terorizmu, jeho predchádzaní, ochrane pred ním a reakcii naň sa budú podieľať partnerské krajiny v susedstve EÚ aj mimo neho a bude spočívať v zintenzívnení vzťahov s medzinárodnými organizáciami. Komisia aj vysoký predstaviteľ/podpredseda posilnia spoluprácu v oblasti strelných zbraní s partnermi na západnom Balkáne, vyrokujú s krajinami južného susedstva medzinárodné dohody o výmene osobných údajov s Europolom a zintenzívnia strategickú a operačnú spoluprácu s inými regiónmi, akým je napríklad Sahel, Africký roh, ďalšie africké krajiny a kľúčové regióny v Ázii.

Komisia vymenuje koordinátora protiteroristickej činnosti, ktorý bude v rámci Komisie a v úzkej spolupráci s členskými štátmi a Európskym parlamentom koordinovať protiteroristickú politiku a financovanie EÚ.

Posilnený mandát Europolu

Komisia navrhuje posilniť mandát Europolu, agentúry EÚ pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva. Keďže teroristi na nábor často zneužívajú služby súkromných spoločností a šírením propagandy povzbudzujú k ďalším útokom, s novým mandátom bude môcť Europol efektívne spolupracovať so súkromnými subjektmi a odovzdávať relevantné dôkazy členským štátom. Europol bude môcť napríklad pôsobiť ako styčný bod, pokiaľ nebude jasné, ktorý členský štát má právomoc.

Nový mandát Europolu takisto umožní spracovávať veľké a komplexné súbory údajov; zlepšiť spoluprácu s Európskou prokuratúrou, ako aj s partnerskými krajinami mimo EÚ; a prispieť k vývoju nových technológií, ktoré vyhovujú potrebám presadzovania práva. Takisto dôjde k posilneniu rámca Europolu na ochranu údajov a parlamentného dohľadu.

Súvislosti

Tento program nadväzuje na stratégiu EÚ pre bezpečnostnú úniu na roky 2020 až 2025, v ktorej sa Komisia zaviazala sústrediť na prioritné oblasti, kde môže obohatiť podporu členských štátov v úsilí o bezpečnosť obyvateľov Európy.

Program boja proti terorizmu nadväzuje na už prijaté opatrenia, ktoré znemožňujú teroristom prístup k prostriedkom na uskutočňovanie útokov a posilňujú odolnosť voči teroristickej hrozbe. Jej súčasťou sú pravidlá EÚ, ktorými sa riadi boj proti terorizmu, zamedzovanie financovania terorizmu a rušenie prístupu k strelným zbraniam.

Ďalšie informácie

Oznámenie o programe EÚ v oblasti boja proti terorizmu: Predvídanie, predchádzanie, ochrana a reakcia

Návrh nariadenia, ktorým sa posilňuje mandát Europolu

Posilnenie mandátu Europolu – posúdenie vplyvu

Posilnenie mandátu Europolu – Zhrnutie posúdenia vplyvu

Program EÚ v oblasti boja proti terorizmu a posilnený mandát Europolu: Otázky a odpovede

Tlačová správa: Stratégia EÚ pre bezpečnostnú úniu: spájanie článkov v novom bezpečnostnom ekosystéme, 24. júla 2020

Bezpečnostná únia – webové sídlo Komisie

 

 
Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála
Login