Komisia víta konečnú dohodu o kvalite vody a dostupnosti pitnej vody

Komisia víta, že Európsky parlament na svojej plenárnej schôdzi prijal revidovanú smernicu o pitnej vode. Nová smernica zaručí bezpečnejší prístup k vode pre všetkých Európanov. Zároveň zabezpečí najprísnejšie normy pre pitnú vodu na svete v súlade s cieľom nulového znečistenia, ktorý má zaistiť životné prostredie bez toxických látok, oznámeným v Európskej zelenej dohode. Dohoda vychádza z návrhu prestaveného Komisiou vo februári 2018 v priamej reakcii na historicky prvú úspešnú európsku iniciatívu občanov „Right2Water“ (právo na vodu).

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius prehlásil: „Prístup k bezpečnejšej pitnej vode a sanitácii je základným ľudským právom. Súčasná zdravotná kríza nás ešte viac upozornila na jeho zásadný význam. Dnešné schválenie smernice v Parlamente je jasným potvrdením záväzku dosiahnuť bezpečnejšiu vodu z vodovodu pre všetkých Európanov.“

Znenie dohody vychádza z odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie o normách bezpečnosti pitnej vody a dokonca prekračuje ich rámec. Obsahuje ustanovenia na kontrolu nielen vody z vodovodu, ale aj zdrojov pitnej vody a distribučných systémov s cieľom minimalizovať riziko škodlivého vplyvu znečistenia na ľudské zdravie a naše vodné zdroje. Prepracovaná smernica bojuje s novými znečisťujúcimi látkami, ako sú mikroplasty, endokrinné disruptory a nové druhy chemikálií.

Zavádza povinnosť členských štátov zlepšiť alebo zachovať prístup k bezpečnej pitnej vode pre všetkých, pričom sa sústreďuje na zraniteľné a marginalizované skupiny. Takisto predpokladá lepší prístup občanov k informáciám o dodávateľoch vody, napríklad pokiaľ ide o kvalitu a dodávku pitnej vody v oblasti, kde bývajú. Smernica zvýši dôveru spotrebiteľov v pitnú vodu z vodovodu, čím sa zníži množstvo odpadu z vody v plastových fľašiach.

Okrem toho nový predpis ráta so zahrnutím podrobných hygienických požiadaviek na materiály, ktoré sa dostávajú do styku s pitnou vodou. Zveruje kľúčovú úlohu Európskej chemickej agentúre (ECHA), ktorá má zaručiť, že v potrubiach a vo vodovodoch prichádzajúcich do styku s vodou budú použité iba bezpečné látky.

Ďalšie kroky

Týmto schválením zo strany Európskeho parlamentu je revidovaná smernica o pitnej vode prijatá. Akt sa hneď po spoločnom podpise predsedu Európskeho parlamentu a predsedu Rady Európskej únie uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť o 20 dní neskôr. Po nadobudnutí účinnosti tejto smernice majú členské štáty dva roky na dosiahnutie súladu s revidovanou smernicou o pitnej vode.

Súvislosti

Väčšina ľudí žijúcich v EÚ má už dnes bezproblémový prístup k veľmi kvalitnej pitnej vode aj vďaka viac ako 30-ročnej existencii právnych predpisov EÚ týkajúcich sa kvality pitnej vody. Komisia navrhla v roku 2018 revíziu smernice o pitnej vode (98/83/ES) v reakcii na európsku iniciatívu občanov „Right2Water“. Návrhu predchádzalo hodnotenie regulačnej vhodnosti a efektívnosti smernice o pitnej vode v rámci programu REFIT, sprevádzalo ho posúdenie vplyvu a je v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie.

 

Čítať ďalej...

Komisia víta politickú dohodu o programe Erasmus+

Komisia uvítala politickú dohodu, ku ktorej v súvislosti s novým programom Erasmus+ (2021 – 2027) dospel Európsky parlament a členské štáty EÚ. Trojstranné rokovania sa už skončili a teraz sa čaká na konečné schválenie znenia právnych textov zo strany Európskeho parlamentu a Rady.

Podpredseda Komisie Margaritis Schinas, zodpovedný za podporu európskeho spôsobu života, v tejto súvislosti uviedol: „Erasmus je najsymbolickejším programom Európy – skutočným klenotom európskeho projektu. Generácie mladých ľudí, ktorí sa na Erasme zúčastnili, stelesňujú podstatu nášho európskeho spôsobu života. Jednota v rozmanitosti, solidarita, mobilita, podpora Európy ako priestoru mieru, slobody a príležitostí. Vďaka dnešnej dohode sme pripravení na ďalšie, ešte početnejšie generácie Erasmu.“

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová uviedla: „Vítam politickú dohodu o novom programe Erasmus+. Ide o jednu z našich hlavných iniciatív. Za posledné tri desaťročia podporila osobný, sociálny a profesijný rozvoj viac ako 10 miliónov ľudí – takmer polovica z nich sa zúčastnila v rokoch 2014 až 2020. Vďaka takmer dvojnásobnému rozpočtu na ďalšie programové obdobie sa teraz budeme usilovať o to, aby sme v nasledujúcich siedmich rokoch oslovili ďalších 10 miliónov.“

Erasmus+ je skutočným európskym úspechom, ktorý sa pravidelne spomína ako jedna z najúspešnejších iniciatív EÚ. Program sa od svojho vzniku v roku 1987 značne rozšíril. V súčasnosti pokrýva všetky sektory vzdelávania a odbornej prípravy od vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve a školského vzdelávania po odborné vzdelávanie a prípravu, vysokoškolské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých. Erasmus+ podporuje spoluprácu týkajúcu sa politiky v oblasti mládeže a zapojenie do športových aktivít.

S vyčleneným rozpočtom viac ako 26 miliárd eur, ktorý tvorí 24,5 miliardy eur v bežných cenách a dodatočné navýšenie o 1,7 miliardy eur v cenách za rok 2018, bude tento nový program nielen inkluzívnejší a inovatívnejší, ale aj digitálnejší a ekologickejší. Bude zohrávať kľúčovú úlohu pri budovaní európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025 a zmobilizuje sektory vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v záujme rýchlej obnovy a budúceho rastu. Program poskytne študentom v Európe veľa nových príležitostí. Vďaka väčšej prístupnosti a flexibilnejším formátom mobility poskytne možnosti rôznorodejšej skupine študentov – vrátane tých, ktorí majú menej príležitostí, ako aj žiakov, ktorí sú teraz zahrnutí do programu mobility. Ponúkne nové možnosti spolupráce, podporí inovácie v oblasti tvorby učebných plánov, učenia sa a vyučovacích postupov a bude klásť dôraz na ekologické, ako aj digitálne zručnosti. Okrem toho Erasmus+ podporí nové hlavné iniciatívy, napr. iniciatívu „Európske univerzity“, pedagogické akadémie programu Erasmus, centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy a DiscoverEU.

Ďalšie kroky

Európsky parlament, členské štáty EÚ v Rade a Komisia dosiahli 10. novembra 2020 politickú dohodu o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ a nástroji NextGenerationEU. Ako ďalší krok je teraz naliehavo potrebné prijať balík o viacročnom finančnom rámci (VFR) a ratifikovať rozhodnutie o vlastných zdrojoch. 

Po prijatí bude dlhodobý rozpočet EÚ spolu s nástrojom NextGenerationEU – dočasným nástrojom na obnovu Európy – najväčším stimulačným balíkom, aký sa kedy financoval z rozpočtu EÚ: na obnovu Európy po pandémii COVID-19 sa vďaka nemu zabezpečí celkovo 1,8 bilióna* eur. Bude tak ešte ekologickejšia, digitálnejšia a odolnejšia.

V cenách z roku 2018.

Viac informácií

Program Erasmus+

Plán obnovy pre Európu

Dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027 a Next Generation EU

Čítať ďalej...

Komisia víta politickú dohodu o iniciatíve REACT-EU

Komisia uvítala politickú dohodu medzi Európskym parlamentom a členskými štátmi EÚ v Rade o balíku opatrení na pomoc pri obnove v rámci politiky súdržnosti a pri obnove území v Európe (REACT-EU). Toto je prvý spis v oblasti politiky súdržnosti, pri ktorom sú rokovania v rámci trialógu ukončené, pričom sa čaká na konečné schválenie právnych textov plénami Európskeho parlamentu a Rady.

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová vyhlásila: „Vítam dnešnú politickú dohodu o iniciatíve REACT-EU. Politike súdržnosti pripadla od samého začiatku centrálna úloha v boji proti pandémii vďaka Investičným iniciatívam v reakcii na koronavírus. Táto nová iniciatíva je ďalším krokom pri podpore obnovy členských štátov, keďže poskytuje dodatočné finančné prostriedky na preklenutie priepasti medzi prvou núdzovou reakciou na krízu a dlhodobým oživením hospodárstva podporovaným v rámci politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027. Intenzívne pracujeme na zabezpečení spravodlivej a súdržnej obnovy.

S vyčlenenou sumou 47,5 miliardy eur (50,5 miliardy eur v bežných cenách) bude REACT-EU predstavovať ďalšiu fázu a rozšírenie reakcie na krízu a opatrení na nápravu dôsledkov tejto krízy realizovaných prostredníctvom dvoch balíkov Investičných iniciatív v reakcii na koronavírus (CRII a CRII+), čím sa zabezpečí hladké a neprerušené hospodárske a sociálne oživenie v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

Tento kompromis obsahuje tieto hlavné prvky:

  • úplná flexibilita členských štátov pri rozhodovaní o podiele zdrojov na Európsky fond regionálneho rozvojaEurópsky sociálny fond – vrátane Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby,
  • žiadne vopred stanovené rozdelenie podľa kategórií regiónov s cieľom nasmerovať zdroje tam, kde sú najviac potrebné,
  • možnosť spolufinancovanie investícií zo strany EÚ až na 100 %,
  • spätná oprávnenosť výdavkov od 1. februára 2020, ktorá zahŕňa fyzicky dokončené aj plne realizované operácie (za predpokladu, že sa začali od 1. februára 2020) v súlade s CRII a CRII+,
  • dátum ukončenia oprávnenosti výdavkov k 31. decembru 2023 v súlade s legislatívnym rámcom na roky 2014 – 2020,
  • možnosť prideliť zdroje aj existujúcim programom cezhraničnej spolupráce v rámci cieľa Európska územná spolupráca,
  • pridelenie 70 % vnútroštátneho finančného krytia v roku 2021 na základe sociálno-ekonomických účinkov krízy vrátane úrovne nezamestnanosti mladých ľudí a relatívnej prosperity členských štátov, pričom zvyšných 30 % na rok 2022 sa vypočíta na konci roka 2021 na základe najnovších štatistických údajov,
  • výnimočne žiadne rozdelenie podľa kategórie regiónov. Členské štáty musia pri podpore zabezpečiť správnu rovnováhu medzi potrebami oblastí najviac postihnutých pandémiou COVID-19 a potrebou venovať naďalej pozornosť menej rozvinutým regiónom.
  • A napokon s cieľom umožniť hladkú a rýchlu mobilizáciu investícií sa na REACT-EU nevzťahujú predbežné podmienky, požiadavky tematickej koncentrácie ani výkonnostný rámec. Komisia vyvinie maximálne úsilie na schválenie programov a zmien programov do 15 pracovných dní po ich predložení.

Ďalšie kroky

Európsky parlament a Rada v rámci svojich príslušných úloh a postupov musia teraz formálne prijať nariadenie o viacročnom finančnom rámci (VFR) a medziinštitucionálnu dohodu, ktoré boli schválené 10. novembra 2020. Celkové finančné krytie iniciatívy REACT-EU závisí od celkových rokovaní o VFR.

Iniciatíva by nadobudla platnosť 1. januára 2021. Prvé predloženie zmien programov a nových špecializovaných programov na pridelenie dodatočných zdrojov sa očakáva v prvom štvrťroku 2021. 

Súvislosti

REACT-EU (z angl. Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe – Pomoc pri obnove v rámci politiky súdržnosti a pri obnove území v Európe) je iniciatíva, ktorá predstavuje ďalšiu fázu a rozšírenie reakcie na krízu a opatrení na nápravu dôsledkov tejto krízy realizovaných prostredníctvom balíkov CRII. Prispeje k ekologickému, digitálnemu a odolnému oživeniu hospodárstva pridaním nových dodatočných zdrojov do existujúcich programov politiky súdržnosti. 

Viac informácií

Opatrenia na boj proti koronavírusu v rámci politiky súdržnosti EÚ

Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus (CRII) a Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus Plus (CRII+)

Platforma otvorených údajov pre oblasť súdržnosti a prehľad o COVID-19

 

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála