Vakcíny proti COVID-19: Komisia a Moderna upravili harmonogramy dodávok na koniec leta a zimu

Európska komisia a spoločnosť Moderna sa dohodli na lepšom spôsobe riešenia potrieb členských štátov, pokiaľ ide o dostupnosť vakcín proti ochoreniu COVID-19 na konci leta a v zimnom období. Vnútroštátne orgány tak budú mať prístup k vakcínam, vrátane schválených vakcín prispôsobených variantom, v čase, keď ich potrebujú tak na vlastné očkovacie kampane, ako aj na pomoc svojim globálnym partnerom.

Touto dohodou sa upravia pôvodne dohodnuté zmluvné harmonogramy dodávok. Dávky, ktorých dodanie bolo pôvodne naplánované na leto, sa budú dodávať v septembri a v priebehu tejto jesene a zimy, keď budú členské štáty pravdepodobne potrebovať ďalšie zásoby vakcín na vnútroštátne kampane a na splnenie svojich medzinárodných záväzkov v oblasti solidarity.

Dohoda tiež zaručuje, že ak dôjde k schváleniu jednej alebo viacerých vakcín prispôsobených variantom, členské štáty sa podľa súčasnej zmluvy môžu rozhodnúť, či majú o takto upravené vakcíny záujem.

V tejto súvislosti sa na žiadosť niektorých členských štátov dostala do dohody aj záruka ďalších 15 miliónov dávok posilňujúcich vakcín s obsahom Omicronu od spoločnosti Moderna, ktoré musia byť schválené tak rýchlo, aby ich členské štáty mohli použiť vo svojich očkovacích kampaniach. 

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakides v tejto súvislosti uviedla: „Zvýšenie miery očkovania proti ochoreniu COVID-19 a posilňujúcich dávok bude mať zásadný význam pre prognózu jesenných a zimných mesiacov. Členské štáty musia byť vybavené potrebnými nástrojmi, ak máme byť pripravení čo najlepšie. To znamená dostať vakcíny prispôsobené variantom hneď po tom, čo ich povolí Európska agentúra pre lieky. Vďaka tejto dohode budú mať členské štáty v správnom momente k dispozícii dávky vakcín potrebné na ochranu našich občanov.“

Súvislosti

V roku 2020 Európska únia výrazne investovala do celosvetovej výroby viacerých vakcín proti ochoreniu COVID-19. Bolo nevyhnutné, aby boli vakcíny k dispozícii čo najskôr a v potrebnom množstve. Vyžadovalo si to rozsiahle investície ešte predtým, než sa s istotou vedelo, či je niektorá z týchto vakcín účinná.

Tieto rizikové opatrenia prijaté v roku 2020 sa vzhľadom na veľmi úspešný vývoj vakcín jednoznačne vyplatili: členské štáty mali rovnaký prístup k bezpečným a účinným vakcínam v čo najkratšom čase a v potrebnom množstve, a preto mohli všetkým občanom EÚ ponúknuť základné i posilňovacie dávky, ktoré pomohli zachrániť životy a zmiernili vplyv pandémie na sociálny a hospodársky život.

Veľký počet týchto vakcín sa okrem toho mohol použiť aj v celosvetovom úsilí o boj proti pandémii.  Ku koncu júla 2022 EÚ vyviezla viac ako 2,4 miliardy dávok vakcín do 168 krajín. Členské štáty darovali vyše 478 miliónov dávok, z ktorých približne 406 miliónov už bolo dodaných prijímajúcim krajinám (približne 82 % z nich prostredníctvom nástroja COVAX). Zároveň však musia aj naďalej zabezpečiť, aby mali k dispozícii strategické zásoby vakcín, ktoré potrebujú na zvládnutie potenciálnej epidemiologickej situácie s vírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19, keďže nie je možné s istotou predpovedať jej budúci vývoj a vplyv. Očkovacia stratégia EÚ dáva členským štátom istotu, že budú mať potrebné zásoby vakcín vrátane tých prispôsobených.

Ďalšie informácie

Stratégia EÚ v oblasti vakcín

Bezpečné vakcíny proti ochoreniu COVID-19 pre Európanov

Opatrenia EÚ v reakcii na koronavírus

Protiopatrenia Komisie – prehľad

Informačný prehľad: Ako fungujú vakcíny?

Informačný prehľad: Prínosy očkovania pre zdravie

Informačný prehľad: Povoľovanie vakcín

Informačný prehľad: Dlhodobá bezpečnosť

Čítať ďalej...

Ôsmy environmentálny akčný program: EÚ plánuje merať pokrok pri plnení cieľov zelenej dohody v oblasti životného prostredia a klímy

Komisia predstavila zoznam hlavných ukazovateľov na monitorovanie pokroku pri dosahovaní cieľov EÚ v oblasti životného prostredia a klímy do roku 2030, ako aj cieľa dlhodobej vízie do roku 2050 – „dobrý život v rámci možností našej planéty“. Nový rámec monitorovania v rámci 8. environmentálneho akčného programu, ktorý je výsledkom intenzívnych konzultácií so zainteresovanými stranami a členskými štátmi, je zameraný na podporu transparentnosti a informovanie Európanov o vplyve politiky EÚ v oblasti klímy a životného prostredia.

Politiky EÚ musia zabezpečiť, aby EÚ opäť smerovala k tomu, že budeme žiť a pracovať v rámci možností našej planéty. Ukazovatele ako také zachytávajú pokrok pri zlepšovaní kvality životného prostredia vrátane hospodárskych a sociálnych aspektov. V budúcnosti by tak mohli slúžiť na meranie zdravia nášho hospodárstva a spoločnosti na základe kvality života a nad rámec najznámejšieho hospodárskeho ukazovateľa – HDP.

Výkonný podpredseda Frans Timmermans zodpovedný za Európsku zelenú dohodu v tejto súvislosti uviedol: „Máme veľmi ambiciózne ciele v oblasti životného prostredia a klímy. Pomôžu nám dosiahnuť spravodlivú zelenú transformáciu, ktorú Európa a svet potrebujú. Avšak, čo sa nedá merať, to sa nedá riadiť. Aby sme sa ďalej uberali správnym smerom, musíme pozorne sledovať, či plníme naše ciele. Tieto ukazovatele nám pri tom pomôžu.“ 

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius dodal: „Politiky sú len také dobré ako ich realizácia. Tieto hlavné ukazovatele nám pomôžu uskutočniť politiky dohodnuté v rámci Európskej zelenej dohody. Objasnia trendy a uľahčia informovanú diskusiu medzi tvorcami politík o tom, kde je potrebné ďalšie úsilie.“

Hlavné ukazovatele vychádzajú zo štruktúry 8. environmentálneho akčného programu, ktorý stavia na Európskej zelenej dohode. Ich súčasťou sú 2 – 3 najrelevantnejšie a štatisticky najspoľahlivejšie ukazovatele politiky pre každý z tematických prioritných cieľov do roku 2030, ktoré zahŕňajú zmierňovanie zmeny klímy, adaptáciu na zmenu klímy, obehové hospodárstvo, nulové znečistenie a biodiverzitu.

Okrem nich zoznam obsahuje päť ukazovateľov na meranie pokroku pri riešení hlavných environmentálnych a klimatických tlakov. V súlade s cieľmi Európskej zelenej dohody k nim patrí prechod na udržateľné systémy v oblasti energetiky, priemyslu, mobility a potravín, ktorý musí nastať v nadchádzajúcich rokoch.

Hlavný súbor ďalej obsahuje ukazovatele na monitorovanie pokroku pri dosahovaní hlavných základných podmienok – udržateľné financovanie, zásada „znečisťovateľ platí“ a postupné zrušenie dotácií škodlivých pre životné prostredie.

Posledná kapitola monitorovacieho rámca zhŕňa systémové ukazovatele, ktorých cieľom je zachytiť pokrok pri dosahovaní troch rozmerov kvality životného prostredia a zahrnúť aj hospodárske a sociálne aspekty nad rámec ochrany prírody.

Ďalšie kroky

Komisia bude ročne podávať správy o dosiahnutom pokroku, a to na základe hodnotenia vykonaného Európskou environmentálnou agentúrou od roku 2023 pomocou vybraných hlavných ukazovateľov. Tieto správy uľahčia každoročnú výmenu informácií medzi Komisiou, členskými štátmi a Európskym parlamentom v súlade s 8. environmentálnym akčným programom.

Komisia okrem toho počas trvania programu vykoná dve hĺbkové posúdenia – preskúmanie v polovici obdobia v roku 2024 a záverečné hodnotenie v roku 2029.

Komisia bude naďalej podporovať súlad medzi hlavnými ukazovateľmi 8. environmentálneho akčného programu a inými prierezovými monitorovacími nástrojmi, ako je európsky semester a monitorovanie cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja zo strany EÚ.

Súvislosti

8. environmentálny akčný program nadobudol účinnosť 2. mája 2022 a obsahuje povinnosť Komisie predložiť monitorovací rámec založený na obmedzenom počte hlavných ukazovateľov. Pokiaľ je to možné, mali by medzi ne patriť systémové ukazovatele, ktoré reflektujú vzájomné prepojenia medzi environmentálnymi a sociálno-politickými aspektmi, ako aj environmentálnymi a hospodársko-politickými aspektmi.

Cieľom 8. EAP je spravodlivo a inkluzívne urýchliť zelenú transformáciu v súlade s dlhodobým cieľom do roku 2050 „Žiť dobre v rámci možností našej planéty“, ktorý už bol stanovený v 7. EAP (2014 – 2020). Environmentálne akčné programy už vyše 40 rokov poskytujú EÚ politické rámce, ktoré prinášajú výsledky a zabezpečujú predvídateľné a koordinované opatrenia na účely európskej politiky v oblasti životného prostredia a zmeny klímy.

Ďalšie informácie

Oznámenie o monitorovacom rámci 8. environmentálneho akčného programu

Webové sídlo 8. environmentálneho akčného programu

8. environmentálny akčný program

Konzultačný dokument o monitorovacom rámci s hlavnými ukazovateľmi 8. EAP

Konzultačný dokument o navrhovanom prístupe rámca monitorovania 8. EAP a jeho architektúre

Čítať ďalej...

Sociálna Európa: transparentnejšie a predvídateľnejšie pracovné podmienky pre pracujúcich v EÚ

Členským štátom EÚ vypršala lehota na transpozíciu smernice o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach do vnútroštátneho práva. Smernica dáva 182 miliónom pracujúcim v EÚ viac pracovných práv a ochrany tak, aby zodpovedali aktuálnym podmienkam.

Vďaka týmto novým pravidlám budú môcť pracujúci lepšie poznať svoje pracovné podmienky, ako sú napríklad náplň práce a pracovný čas. Rovnako budú mať právo na včasné a podrobnejšie informácie o základných aspektoch svojej práce, ako sú miesto výkonu práce a plat. Ide o dôležitý krok smerom k silnej sociálnej Európe, ktorý tak prináša ľuďom v celej EÚ konkrétne výhody z Európskeho piliera sociálnych práv.

Komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit v tejto súvislosti uviedol: „Smernica o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach je priamou reakciou na rýchlo sa meniacu realitu našich trhov práce. Ľudia majú právo na podrobnejšie informácie o podmienkach svojho zamestnania, aby si mohli lepšie zariadiť svoj každodenný život. Nové pravidlá pomôžu zaručiť kvalitné pracovné miesta a pracujúcim prinesú stabilitu, ktorá im umožní naplánovať si svoj život.“  

Pracovné práva a ochrana sa rozširujú a aktualizujú tak, aby odrážali nový svet práce.

Na základe smernice o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach budú mať pracujúci v EÚ právo:

  • byť podrobnejšie, včas a písomne informovaní o základných aspektoch svojho zamestnania;
  • na obmedzenie dĺžky skúšobnej lehoty pri nástupe do zamestnania na šesť mesiacov;
  • prijať ďalšiu prácu od iného zamestnávateľa; akékoľvek obmedzenie tohto práva sa musí objektívne zdôvodniť;
  • byť v primeranom časovom predstihu informovaní o povahe vyžadovanej práce, najmä ak ide o pracujúcich s nepredvídateľným pracovným časom a v prípade práce na vyžiadanie;
  • na účinné opatrenia, ktoré zabránia zneužívaniu pracovných zmlúv s nestanoveným pracovným časom;
  • dostať písomnú odpoveď na žiadosť o preradenie na inú, bezpečnejšiu pracovnú pozíciu;
  • absolvovať bezplatné zaškolenie na dané pracovné miesto, ktoré je zamestnávateľ povinný poskytnúť.

Predpokladá sa, že právo na informácie o podmienkach zamestnania, ako aj novú formu ochrany v podobe práva na väčšiu predvídateľnosť pracovného času tak odteraz dostanú ďalšie 2 až 3 milióny pracujúcich v neistých a neštandardných formách zamestnania vrátane práce na čiastočný úväzok, dočasnej práce a práce na vyžiadanie. Zároveň sa v smernici rešpektuje flexibilnosť atypickej formy zamestnania tak, aby jej výhody ostali zachované pre zamestnancov i zamestnávateľov.

Smernica prináša výhody aj zamestnávateľom, keďže zaručuje, že ochrana pracovníkov bude vždy zodpovedať najnovším trendom na trhoch práce, znižuje byrokratické prekážky pre zamestnávateľov. Obsahuje napríklad možnosť poskytovať informácie elektronicky a vytvára rovnaké podmienky pre zamestnávateľov v EÚ v záujme spravodlivej hospodárskej súťaže založenej na rovnakej minimálnej úrovni pracovných práv.

Ďalšie kroky

Aktuálne mali členské štáty posledný deň na transpozíciu smernice do svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Komisia teraz posúdi úplnosť a súlad vnútroštátnych opatrení oznámených jednotlivými členskými štátmi a v prípade potreby podnikne náležité kroky.

Súvislosti

Európskom pilieri sociálnych práv sú „bezpečné a adaptabilné zamestnanie“ a „informácie o podmienkach zamestnania a ochrana v prípade prepustenia“ uvedené ako základné zásady spravodlivých pracovných podmienok. Stanovuje sa v ňom, že pracujúci majú na začiatku zamestnania právo na písomné informácie o právach a povinnostiach vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu, a to aj počas skúšobnej lehoty.

Novou smernicou o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach (EÚ/2019/1152) sa nahrádza smernica o písomnom vyhlásení (91/533/EHS), ktorá sa uplatňuje od roku 1991 a dáva zamestnancom na novom pracovnom mieste právo byť písomne informovaní o základných aspektoch svojho pracovnoprávneho vzťahu.

Po tomto dôležitom kroku bude zajtra nasledovať ďalší veľký úspech Európskeho piliera sociálnych práv. Členským štátom totiž 2. augusta 2022 vyprší lehota na transpozíciu pravidiel EÚ na zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov prijatých v roku 2019.  

Ďalšie informácie

Smernica o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v EÚ

Webová stránka s otázkami a odpoveďami v súvislosti s transparentnými a predvídateľnými pracovnými podmienkami

Webové stránky Európskeho piliera sociálnych práv

Najnovšie informácie o akčnom pláne Európskeho piliera sociálnych práv

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála

EURACTIV.SK

Login