Spravodlivé a jednoduché zdaňovanie: lepšie postupy pri zrážkovej dani podporia cezhraničné investície a pomôžu v boji proti zneužívaniu daňových pravidiel

Európska komisia navrhla nové pravidlá na zefektívnenie a zabezpečenie postupov pri zrážkovej dani v EÚ pre investorov, finančných sprostredkovateľov (napr. banky) a daňové správy členských štátov. Táto iniciatíva, ktorá je kľúčovým prvkom oznámenia o zdaňovaní podnikov v 21. storočí a akčného plánu Komisie v oblasti únie kapitálových trhov z roku 2020, podporí spravodlivejšie zdaňovanie, boj proti daňovým podvodom a cezhraničné investície v celej EÚ.

Pojem „zrážková daň“ sa vzťahuje napríklad na situáciu, keď je investor so sídlom v jednom členskom štáte EÚ povinný platiť daň z úrokov alebo dividend získaných v inom členskom štáte. Takáto situácia sa často týka cezhraničných investorov. Mnohé členské štáty EÚ podpísali zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ktoré zabraňujú dvojitému zdaneniu toho istého jednotlivca alebo spoločnosti. Tieto zmluvy umožňujú cezhraničnému investorovi požiadať o vrátenie prípadnej nadmernej dane zaplatenej v inom členskom štáte.

Problém spočíva v tom, že tieto postupy vracania sú často zdĺhavé, nákladné a komplikované, čo spôsobuje frustráciu investorov a odrádza od cezhraničného investovania v rámci EÚ a do EÚ. V súčasnosti sú postupy v oblasti zrážkovej dane uplatňované v jednotlivých členských štátoch veľmi odlišné. Investori si musia poradiť s viac než 450 rôznymi tlačivami v celej EÚ, z ktorých väčšina je dostupná len v úradnom jazyku daného štátu. Pri škandáloch Cum/Ex a Cum/Cum sa takisto ukázalo, ako možno zneužiť postupy vrátenia dane: straty daňových príjmov v dôsledku týchto praktík sa za roky 2000 – 2020 odhadujú na 150 miliárd eur.

Kľúčové opatrenia, ktoré boli aktuálne navrhnuté, uľahčia život investorom, finančným sprostredkovateľom a vnútroštátnym daňovým orgánom:

 • Vďaka spoločnému digitálnemu potvrdeniu EÚ o daňovej rezidencii sa postupy úľavy pri zrážkovej dani zrýchlia a zefektívnia. Investori s diverzifikovaným portfóliom v EÚ budú napríklad potrebovať len jedno digitálne potvrdenie o daňovej rezidencii, aby mohli počas kalendárneho roka viackrát požiadať o vrátenie dane. Digitálne potvrdenie o daňovej rezidencii by sa malo vydať do jedného pracovného dňa od podania žiadosti. V súčasnosti sa vo väčšine členských štátov stále používajú postupy založené na papierových tlačivách.
 • Dva zrýchlené postupy dopĺňajúce súčasný štandardný postup vrátenia dane: postup „úľavy na dani pri zdroji“ a systém „rýchleho vrátenia dane“, ktoré urýchlia a zharmonizujú postup úľav v celej EÚ. Členské štáty si budú môcť vybrať, ktorý z nich budú používať – a môžu si zvoliť aj ich kombináciu.
  • V rámci postupu „úľavy na dani pri zdroji“ je sadzba dane, ktorá sa uplatňuje v čase vyplatenia dividend alebo úrokov, priamo založená na platných pravidlách zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.
  • V rámci postupu „rýchleho vrátenia dane“ sa počiatočná platba vykoná s prihliadnutím na sadzbu zrážkovej dane členského štátu, v ktorom sa dividendy alebo úroky vyplácajú, ale vrátenie preplatku na daniach sa uskutoční do 50 dní od dátumu tejto platby.

Odhaduje sa, že tieto štandardizované postupy by investorom ušetrili približne 5,17 miliardy eur ročne.

 • Štandardizovaná oznamovacia povinnosť poskytne vnútroštátnym daňovým správam potrebné nástroje, aby mohli kontrolovať oprávnenosť na zníženú sadzbu a na odhaľovať možné zneužívanie pravidiel. Certifikovaní finanční sprostredkovatelia budú musieť vyplatenie dividend alebo úrokov oznámiť príslušnej daňovej správe, aby táto mohla transakciu vysledovať. Veľkí finanční sprostredkovatelia z EÚ budú mať povinnosť prihlásiť sa do národného registra certifikovaných finančných sprostredkovateľov. Tento register bude na dobrovoľnom základe otvorený aj pre finančných sprostredkovateľov z krajín mimo EÚ a menších finančných sprostredkovateľov z EÚ.  Daňovníci investujúci v EÚ prostredníctvom certifikovaných finančných sprostredkovateľov budú mať možnosť využívať zrýchlené postupy pri zrážkovej dani a budú sa môcť vyhnúť dvojitému zdaneniu dividend. Čím viac finančných sprostredkovateľov sa prihlási do registra, tým ľahšie budú daňové orgány spracúvať žiadosti o vrátenie dane bez ohľadu na použitý postup.

Ďalšie kroky

Tento návrh by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2027 po tom, ako ho prijmú členské štáty.  

Súvislosti

Predmetný návrh je len jednou z iniciatív Komisie zameraných na zjednodušenie postupov pre podniky a na boj proti nekalým daňovým praktikám. Ministri financií prijali v decembri 2022 návrh Komisie na smernicu Rady o zabezpečení globálnej minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín v EÚ. V máji 2023 sa navyše dosiahla politická dohoda o nových pravidlách daňovej transparentnosti pre všetkých poskytovateľov služieb, ktorí uľahčujú transakcie s kryptoaktívami pre zákazníkov, ktorí sú rezidentmi v EÚ. Tento návrh je tiež kľúčovým prvkom akčného plánu Komisie v oblasti únie kapitálových trhov z roku 2020.

Ďalšie informácie

Právne texty

Čítať ďalej...

Mládež a šport: Európska komisia a ukrajinské ministerstvo mládeže a športu zintenzívnia spoluprácu

Podpredseda Európskej komisie pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas sa v Kyjeve stretol s ukrajinským ministrom mládeže a športu Vadymom Guttsaitom. Zhodli sa na význame pokračujúcej úzkej spolupráce v oblasti mládeže a športu, ktorej význam je vo svetle nevyprovokovanej a neoprávnenej agresie Ruska voči Ukrajine a jej ničivého dosahu na životy miliónov mladých Ukrajincov a na odvetvie športu v krajine čoraz markantnejší. Dohodli sa tiež, že zintenzívnia spoločné politické úsilie na programe EÚ a Ukrajiny v oblasti mládeže a športu.

Toto sú konkrétne výsledky predmetného zasadnutia:

 • Komisia sa rozhodla otvoriť od roku 2024 akcie na rozvoj kapacít pre mládež a šport v rámci programu Erasmus+ aj krajinám Východného partnerstva. Ukrajinské zväzy sa tak budú môcť zapojiť do projektov medzinárodnej spolupráce s krajinami z programu Erasmus+ v oblasti mládeže a športu. Vďaka tomu budú môcť požiadať o podporu príslušných činností a politických opatrení v rámci projektov, ktoré presadzujú spoločné hodnoty, blaho jednotlivcov a rozvoj súdržnejších komunít.
 • V záujme užšej spolupráce v rámci programu Erasmus+ medzi športovými zväzmi z Ukrajiny a z členských štátoch EÚ by sa mohli organizovať každoročné webináre. Pilotný webinár už Európska komisia v spolupráci s ukrajinským ministerstvom mládeže a športu zorganizovala 7. apríla 2023.
 • Európsky zbor solidarity ponúka dobrovoľnícke aktivity mladým ľuďom vo veku od 18 do 30 rokov, ktorí majú legálny pobyt v EÚ a v partnerských krajinách vrátane Ukrajiny. Program už dnes obsahuje projekty poskytujúce pomoc a poradenstvo tým, ktorých život ovplyvnila ruská vojna. Komisia sa rozhodla pokračovať v týchto dobrovoľníckych činnostiach aj v roku 2024.
 • V rámci regionálneho programu EU4Youth EÚ podporuje mladých ľudí, ako aj celé ukrajinské odvetvie mládeže v oblasti zamestnanosti a podnikania. V apríli 2023 bola spustená nová fáza tohto programu zameraná na angažovanosť a posilnenie postavenia mládeže.

Deje sa tak v kontexte návštevy podpredsedu Schinasa v Kyjeve, kde s ukrajinským ministerstvom školstva a vedy podpísal dohodu o spolupráci v oblasti vzdelávania.   

Súvislosti 

Európska únia a Ukrajina úzko spolupracujú v oblasti mládeže a športu už od podpisu dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou 21. marca 2014.

Od začiatku ruskej agresie Európska komisia pomáha Ukrajine a posilňuje podporu a spoluprácu, a to aj prostredníctvom programu Erasmus+. Rozpočet na ročný pracovný program na rok 2023 sa zvýšil o 100 miliónov eur s úmyslom podporiť ľudí postihnutých vojnou s tým, že EÚ zabezpečí, aby boli mladým ľuďom, ale aj pracovníkom s mládežou a zamestnancom ukrajinských organizácií pôsobiacich v oblasti mládeže, vzdelávania a odbornej prípravy ponúkané flexibilné príležitosti.

Informácie o právach a možnostiach podpory v EÚ pre mladých ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny sú k dispozícii online na Európskom portáli pre mládež.

V oblasti športu zaviedla Európska komisia v roku 2022 cenu „Šport za mier“ v rámci športových ocenení EÚ BeInclusive (začleňuj sa), ktoré sa udeľujú projektom používajúcim šport ako prostriedok na presadzovanie mieru a európskych hodnôt. V roku 2023 bola cena „Šport za mier“ udelená námestníkom Ministerstva mládeže a športu Ukrajiny Andrijom Chesnokovom mládežníckemu projektu Youth Line z Portugalska za európsku integráciu. Ide o projekt, ktorý pomáha ľuďom utekajúcim pred ruskou vojnou, začať nový život budovaním komunít a športovými aktivitami.

Čítať ďalej...

Európska zelená dohoda: Sedem krajín EÚ získalo z modernizačného fondu EÚ investície vo výške 2,4 miliardy eur na urýchlenie zelenej transformácie

Z modernizačného fondu Európskej únie bolo vyplatených 2,4 miliardy eur na 31 projektov v siedmich prijímajúcich krajinách s cieľom pomôcť modernizovať ich energetické systémy, znížiť emisie skleníkových plynov v energetike, priemysle a doprave a zlepšiť energetickú účinnosť. Ide o doteraz najviac spoločne vyplatených prostriedkov a podporí sa nimi zelená transformácia Európy. Tieto investície pomáhajú uvedeným členským štátom znížiť závislosť od ruských fosílnych palív, splniť ciele v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 a prispieť k dlhodobému záväzku EÚ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050.

Vďaka príjmom zo systému EÚ na obchodovanie s emisiami sa ďalšie investície realizovali v Rumunsku (1,1 miliardy eur), Česku (1 miliarda eur), Bulharsku (197 miliónov eur), Poľsku (47 miliónov eur), Chorvátsku (88 miliónov eur), Lotyšsku (5 miliónov eur) a Litve (1 milión eur). Sumy, ktoré boli vyplatené, sú súčasťou celkových úhrad z modernizačného fondu od januára 2021 vo výške približne 7,5 miliardy eur, z ktorých bude profitovať 10 oprávnených členských štátov. Projekty, ktoré získali podporu, sa zameriavajú na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, modernizáciu energetických sietí a energetickú účinnosť.

K týmto projektom patria napríklad:

 • modernizácia elektrizačnej distribučnej sústavy v Bulharsku, ktorá má urýchliť elektrifikáciu dopravy, zavádzanie uskladňovania, ako aj dekarbonizáciu a decentralizáciu spotreby a výroby energie;
 • zavedenie fotovoltaiky a kapacít na uskladňovanie energie pre verejných poskytovateľov vodohospodárskych služieb v Chorvátsku;
 • zvýšenie energetickej efektívnosti a úspor energie v nových budovách pre verejný sektor prostredníctvom programu ENERGov v Česku; 
 • zavedenie elektrických vozidiel a príslušnej nabíjacej infraštruktúry v Lotyšsku;
 • obnova bytových domov v Litve;
 • podpora kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie na diaľkové vykurovanie v Poľsku;
 • nové kapacity na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, diaľkové vykurovanie a plynárenská infraštruktúra, ktorá nahradí uhoľnú energiu v Rumunsku.

Ďalším termínom, do ktorého môžu prijímajúce krajiny predkladať investičné návrhy na prípadnú podporu z modernizačného fondu, je v prípade neprioritných návrhov 15. august 2023 a v prípade prioritných návrhov 12. september 2023.

Súvislosti

Modernizačný fond získava prostriedky z aukcií emisných kvót v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami. Účelom tohto fondu je podporovať desať krajín EÚ s nižšími príjmami pri ich prechode ku klimatickej neutralite. Prijímajúcimi krajinami sú Bulharsko, Česko, Estónsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko.

Modernizačný fond podporuje investície do výroby a využívania energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti, uskladňovania energie, modernizácie energetických sietí vrátane diaľkového vykurovania, potrubí a sústav, ako aj do spravodlivej transformácie v regiónoch závislých od uhlia. Prehľad predchádzajúcich vyplatených prostriedkov nájdete tu.

Fond dopĺňa iné európske nástroje, napríklad politiku súdržnosti a Fond na spravodlivú transformáciu. Disponuje nemalými prostriedkami, ktoré môžu prijímajúcim členským štátom pomôcť pri investíciách v súlade s plánom REPowerEU a balíkom Fit for 55. Za fungovanie fondu sú zodpovedné jeho prijímajúce krajiny v úzkej spolupráci s Európskou komisiou a Európskou investičnou bankou (EIB).

Revidovaný systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS) bol do právnych predpisov EÚ začlenený 10. mája 2023. Posilnený systém EU ETS rozširuje rozsah pôsobnosti modernizačného fondu a od roku 2024 poskytne finančnú podporu trom ďalším prijímajúcim členským štátom – Portugalsku, Grécku a Slovinsku.

Činnosti EIB v oblasti posudzovania investičného návrhu v rámci modernizačného fondu sú oddelené od štandardných operácií EIB v oblasti financovania a technickej pomoci, aby sa zabránilo prípadnému konfliktu záujmov pri vykonávaní činností, ktoré sú povinné v súlade so smernicou o ETS a s vykonávacím nariadením Komisie z 9. júla 2020.

Ďalšie informácie

Prijaté rozhodnutia o vyplatení 

Potvrdenia prioritných investícií 

Odporúčania investičného výboru modernizačného fondu 

Zoznam potvrdených a odporúčaných investičných návrhov 

Webové stránky modernizačného fondu 

Plníme ciele Európskej zelenej dohody

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála
Login