Komisia predstavuje otvorenú, udržateľnú a asertívnu obchodnú politiku EÚ

Európska komisia predstavila svoju obchodnú stratégiu na nadchádzajúce roky. Stratégia vychádza z koncepcie otvorenej strategickej autonómie. Základom je snaha EÚ prispieť k hospodárskemu oživeniu podporou zelenej a digitálnej transformácie, ako aj opätovné zameranie sa na posilnenie multilateralizmu a reformu pravidiel globálneho obchodu tak, aby boli spravodlivé a udržateľné. Keď to bude potrebné, EÚ zaujme asertívnejší postoj pri obrane svojich záujmov a hodnôt, a využije pritom aj nové nástroje.

V snahe riešiť jednu z najväčších výziev našej doby a reagovať na očakávania občanov Komisia stavia svoju novú obchodnú stratégiu na udržateľnosti. Podporuje tak zásadnú transformáciu únijného hospodárstva na klimaticky neutrálne hospodárstvo. Stratégia obsahuje súbor hlavných opatrení zameraných na vytvorenie prísnejších pravidiel globálneho obchodu a podporu hospodárskeho oživenia EÚ.

Výkonný podpredseda a komisár pre obchod Valdis Dombrovskis k novej stratégii uviedol: „Výzvy, ktorým čelíme, si vyžadujú novú stratégiu obchodnej politiky EÚ. Potrebujeme otvorený obchod založený na pravidlách, ktorý po pandémii COVID-19 pomôže obnoviť hospodársky rast a vytvárať pracovné miesta. Obchodná politika musí takisto plne podporovať zelenú a digitálnu transformáciu nášho hospodárstva a stáť na čele globálneho úsilia o reformu WTO. Mala by nám tiež poskytnúť nástroje, ktoré nám umožnia brániť sa proti nekalým obchodným praktikám. Ideme cestou otvorenej, strategickej a asertívnej obchodnej politiky, ktorá kladie dôraz na schopnosť EÚ zvoliť si svoju cestu a vďaka svojmu vedeniu a spolupráci utvárať okolitý svet v duchu našich strategických záujmov a hodnôt.“

V reakcii na súčasné výzvy je prioritou stratégie zásadná reforma Svetovej obchodnej organizácie (WTO) vrátane globálnych záväzkov v oblasti obchodu a klímy, nových pravidiel pre digitálny obchod, prísnejších pravidiel na odstraňovanie narušení hospodárskej súťaže a opätovného sfunkčnenia systému WTO na záväzné urovnávanie sporov.

Vďaka novej stratégii bude obchod viac prispievať k digitálnej a klimatickej transformácii. V prvom rade tým, že sa podieľa na napĺňaní cieľov Európskej zelenej dohody, a aj odstránením neopodstatnených obchodných prekážok v digitálnom hospodárstve, aby bolo možné využívať v obchode výhody digitálnych technológií. EÚ bude môcť vďaka posilneniu svojich spojenectiev, ako je transatlantické partnerstvo, a vďaka väčšiemu zameraniu sa na susedné krajiny a Afriku výraznejšie utvárať podobu zmien na celosvetovej úrovni.

Zároveň bude EÚ dôslednejšie a asertívnejšie pristupovať k vykonávaniu a presadzovaniu svojich obchodných dohôd, bojovať proti nespravodlivému obchodu a riešiť problémy spojené s udržateľnosťou. EÚ sa neprestajne usiluje o to, aby jej dohody prinášali pracovníkom, poľnohospodárom a občanom dohodnuté výhody.

Táto stratégia vychádza z rozsiahlej a inkluzívnej verejnej konzultácie, ktorá zahŕňala viac ako 400 príspevkov širokého spektra zainteresovaných strán, verejné podujatia takmer v každom členskom štáte a úzku spoluprácu s Európskym parlamentom, vládami EÚ, podnikmi, občianskou spoločnosťou a verejnosťou.

Ďalšie informácie

Oznámenie

Príloha k oznámeniu

Otázky a odpovede

Prehľady

Kľúčové skutočnosti a údaje

Malé a stredné podniky

Udržateľnosť a klíma

Otvorená strategická autonómia

Digitálny obchod

Reforma WTO

Vykonávanie a presadzovanie

Čítať ďalej...

EÚ zdvojnásobila podporu nástroja COVAX na miliardu eur, aby sa vakcíny proti COVID-19 dostali do krajín s nízkym a stredným príjmom

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla nový príspevok na virtuálnom stretnutí vedúcich predstaviteľov skupiny G7 týmito slovami: „Minulý rok sme sa v rámci globálnej reakcie na koronavírus zaviazali zabezpečiť univerzálny prístup k očkovacím látkam všade na svete a pre všetkých, ktorí ich potrebujú. Na dosiahnutie tohto cieľa má najlepšie predpoklady COVAX. Preto sme sa rozhodli zdvojnásobiť príspevok Európskej komisie na COVAX na miliardu eur. Týmto novým finančným impulzom chceme zabezpečiť, aby sa vakcíny čoskoro dostali do krajín s nízkymi a strednými príjmami. Pretože v bezpečí budeme len vtedy, keď bude v bezpečí celý svet.“

Komisárka pre medzinárodné partnerstvá Jutta Urpilainenová dodala: „V boji proti vírusu predstavuje COVAX našu najlepšiu nádej, že všetci partneri v Afrike a iných krajinách budú mať prístup k bezpečným a účinným očkovacím látkam proti ochoreniu COVID-19. EÚ sa snaží viesť medzinárodné fóra, ako sú G20 a G7, aby sa kolektívne zaručili, že vakcíny proti ochoreniu COVID-19 sa stanú celosvetovým verejným statkom. Preto dnes našu podporu nástroja COVAX zdvojnásobujeme.“

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová v tejto súvislosti zdôraznila: „Základnými európskymi hodnotami sú ľudskosť a solidarita. A práve tieto hodnoty nás od nástupu pandémie pomáhajú navigovať. EÚ investovala takmer 3 miliardy eur do predbežného financovania výroby bezpečných a účinných vakcín, a to nielen v prospech EÚ, ale aj pre občanov na celom svete. V súčasnosti sa na celom svete distribuujú vakcíny vyrobené v Európe a my ako Tím Európa sa chceme najmä prostredníctvom nástroja COVAX podeliť o dávky zabezpečené dohodami o predbežnom nákupe so západným Balkánom, krajinami susedstva a Afrikou a s prioritným zameraním na zdravotníckych pracovníkov a humanitárne potreby.“

Tento príspevok pozostáva z nového grantu EÚ vo výške 300 miliónov eur a zo záruk Európskeho fondu pre udržateľný rozvoj plus (EFSD+) vo výške 200 miliónov eur, ktorými sa zabezpečí pôžička od Európskej investičnej banky. Ešte skôr však musia Rada a Európsky parlament prijať Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI). Úver EIB, za ktorý má ručiť EFSD+, podlieha schváleniu Správnej rady EIB. Tieto finančné prostriedky doplnia predchádzajúci grant vo výške 100 miliónov eur a záruky z rozpočtu EÚ vo výške 400 miliónov eur.

Aktuálne sa na nástroji COVAX zúčastňuje celkovo 191 krajín, z toho 92 krajín s nízkym a stredným príjmom je oprávnených získať prístup k vakcínam proti ochoreniu COVID-19 cez záväzok predbežného nákupu v rámci nástroja COVAX spoluriadeného Alianciou pre vakcíny GAVI. Väčšina z týchto krajín sa nachádza v Afrike. Tieto príspevky umožnia Komisii a jej partnerom získať opcie na nákup budúcich vakcín proti ochoreniu COVID-19 pre všetkých účastníkov nástroja.

Vakcíny bude obstarávať a do jednotlivých krajín dodávať divízia zásobovania UNICEF a revolvingový fond organizácie PAHO pre prístup k vakcínam. Rýchla dodávka bezpečných a účinných vakcín proti ochoreniu COVID-19 svedčí o tom, že multilateralizmus a partnerstvá viacerých aktérov pomáhajú riešiť najnaliehavejšie problémy našich čias.

Súvislosti

COVAX je vakcinačný pilier Akcelerátora prístupu k nástrojom proti COVID-19, čiže globálnej spolupráce, ktorej cieľom je urýchliť vývoj a výrobu testov, liečby a vakcín proti ochoreniu COVID-19 a zabezpečiť k nim spravodlivý prístup.

Cieľom nástroja COVAX je nakúpiť do konca roka 2021 2 miliardy dávok vrátane najmenej 1,3 miliardy dávok pre krajiny s nízkymi a strednými príjmami. Nástroj pomôže na základe rokovaní s rôznymi dodávateľmi vytvoriť diverzifikované portfólio vakcín, ktoré sa vyrábajú rôznymi vedeckými technológiami a majú rôzne dodacie lehoty aj ceny. Nástroj COVAX je mechanizmus na rozloženie rizika: znižuje riziko pre výrobcov, ktorí investujú bez toho, aby si boli istí budúcim dopytom, a zároveň zmierňuje hrozbu, že by si krajiny nedokázali zabezpečiť prístup k účinnej vakcíne.

Európska komisia je odhodlaná zabezpečiť, aby mal prístup k vakcíne každý, kto ju bude potrebovať kdekoľvek na svete, a prispievať k zdraviu na celom svete. Preto Komisia spolu s partnermi v rámci globálnej reakcie na koronavírus (t. j., globálnych opatrení na zabezpečenie všeobecného prístupu k testom, liečbe a vakcínam proti koronavírusu a na celosvetovú obnovu) pomohla od 4. mája 2020 vyzbierať takmer 16 miliárd eur. Príspevok Tímu Európa tvoria: členské štáty EÚ (3,1 miliardy eur), Európska komisia (vyše 1,4 miliardy eur) a EIB (takmer 2 miliardy eur prisľúbené v máji a 4,9 miliardy eur prisľúbené v júni).

Úsilie EÚ o vývoj a výrobu účinnej vakcíny bude prínosom pre všetkých členov svetového spoločenstva. Investície EÚ do zvyšovania výrobnej kapacity poslúžia všetkým krajinám, ktoré budú vakcíny potrebovať. Pri záväzkoch predbežného nákupu EÚ vyžaduje, aby výrobcovia sprístupnili svoje výrobné kapacity na zásobovanie všetkých krajín, a vyzýva na voľný obeh vakcín a materiálov bez vývozných obmedzení. Napríklad farmaceutická spoločnosť Sanofi-GSK, s ktorou Komisia v septembri uzatvorila dohodu o predbežnom nákupe, sa bude snažiť poskytnúť významnú časť svojich dodávok vakcín práve prostredníctvom nástroja COVAX.

V zmysle svojej stratégie pre vakcíny EÚ pripravuje mechanizmus spoločného využívania očkovacích látok, ktorý členským štátom umožní presmerovať niektoré dávky obstarané na základe dohody o predbežnom nákupe, a to podľa možnosti cez nástroj COVAX.

Ďalšie informácie

Globálna reakcia EÚ na koronavírus

Čítať ďalej...

Koronavírus: Európa sa pripravuje na zvýšenú hrozbu, ktorú predstavujú varianty vírusu

Komisia navrhuje okamžité opatrenia v snahe pripraviť Európu na zvýšenú hrozbu, ktorú predstavujú varianty koronavírusu. Nový európsky plán pripravenosti na biologickú obranu proti variantom COVID-19 s názvom Inkubátor HERA bude zahŕňať spoluprácu s výskumníkmi, biotechnologickými spoločnosťami, výrobcami a so subjektmi verejného sektora v EÚ a na celom svete s cieľom odhaľovať nové varianty, poskytovať stimuly na vývoj nových a upravených vakcín, urýchliť proces schvaľovania týchto vakcín a zabezpečiť navýšenie výrobných kapacít.

Je dôležité konať teraz, keďže sa naďalej objavujú nové varianty koronavírusu a vznikajú ťažkosti pri rozširovaní kapacít na výrobu vakcín. Inkubátor HERA bude slúžiť aj ako koncepcia dlhodobej pripravenosti EÚ na núdzové zdravotné situácie.

Kľúčové opatrenia na zlepšenie pripravenosti, vývoj vakcín proti novým variantom a navýšenie priemyselnej výroby:

 1. Odhaľovať, analyzovať a posudzovať varianty
  • vývoj špecializovaných testov na odhaľovanie nových variantov a podpora sekvenovania genómu v členských štátoch z finančných prostriedkov EÚ vo výške najmenej 75 miliónov EUR,
  • dosiahnutie cieľa, ktorým je sekvenovanie genómu 5 % pozitívnych testov s cieľom pomôcť identifikovať varianty, monitorovať ich šírenie medzi obyvateľmi a preveriť vplyv variantov na prenosnosť,
  • zintenzívnenie výskumu a výmeny údajov o variantoch vďaka finančným prostriedkom vo výške 150 miliónov EUR,
  • vytvorenie siete VACCELERATE na klinické skúšky v súvislosti s ochorením COVID-19, do ktorej sa zapojilo 16 členských štátov EÚ a päť pridružených krajín vrátane Švajčiarska a Izraela s cieľom vymieňať si údaje a postupne zahrnúť medzi účastníkov klinických skúšok aj deti a mladých dospelých.
 2. Urýchliť regulačné schvaľovanie upravených vakcín: EÚ na základe modelu každoročného očkovania proti chrípke umožní zrýchlené schvaľovanie upravených vakcín proti ochoreniu COVID-19, a to:
  • úpravou regulačného rámca, napríklad zmenou regulačného postupu, aby bolo možné schváliť upravenú vakcínu na základe menšieho súboru dodatočných údajov predkladaných priebežne Európskej agentúre pre lieky (EMA),
  • usmerňovaním vývojárov vakcín, pokiaľ ide o údaje požadované EMA, aby boli požiadavky na varianty známe vopred,
  • zjednodušením certifikácie nových alebo reprofilizovaných výrobných závodov, ktoré spočíva vo včasnom zapojení regulačných orgánov,
  • zvážením novej kategórie núdzového schvaľovania vakcín na úrovni EÚ zahŕňajúceho spoločnú zodpovednosť členských štátov.
 1. Zväčšiť výrobu vakcín proti COVID-19: EÚ plánuje:
  • aktualizovať a uzatvárať nové dohody o predbežnom nákupe vakcín, aby z finančných prostriedkov EÚ podporila vývoj nových a upravených vakcín. Ich súčasťou bude podrobný a dôveryhodný plán, v ktorom sa preukáže schopnosť vyrábať vakcíny v EÚ v spoľahlivom časovom horizonte. To by nemalo brániť EÚ v tom, aby v prípade potreby zvážila zdroje z krajín mimo EÚ za predpokladu, že spĺňajú bezpečnostné požiadavky EÚ,
  • úzko spolupracovať s výrobcami s cieľom pomôcť pri monitorovaní dodávateľských reťazcov a riešení zistených prekážok výroby,
  • podporovať výrobu dodatočných vakcín zameraných proti novým variantom,
  • vytvoriť dobrovoľný špecializovaný licenčný mechanizmus na uľahčenie transferu technológií,
  • podporovať spoluprácu medzi podnikmi,
  • zaručiť výrobnú kapacitu EÚ budovaním projektu FAB EÚ.

Tieto oznámené opatrenia doplnia globálnu spoluprácu prostredníctvom Svetovej zdravotníckej organizácie a globálne iniciatívy v oblasti vakcín. Takisto pripravia podmienky pre Úrad EÚ pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA). HERA bude stavať na aktuálne prijatých opatreniach a stane sa stálou štruktúrou pre modelovanie rizík, globálny dohľad, transfery technológií, výrobnú kapacitu, mapovanie rizík v dodávateľskom reťazci, flexibilnú výrobnú kapacitu a výskum a vývoj v oblasti vakcín a liekov.

Vyjadrenia členov kolégia komisárov:

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla: „Našou prioritou je zabezpečiť, aby všetci Európania mali prístup k bezpečným a účinným vakcínam proti ochoreniu COVID-19 čo najskôr. Zároveň sa rýchlo objavujú nové varianty vírusu a my musíme prispôsobiť našu reakciu ešte rýchlejšie. Aby sme si udržali náskok, dnes spúšťame Inkubátor HERA. Spája vedu, priemysel a subjekty verejného sektora a zhromažďuje všetky dostupné zdroje, aby sme mohli reagovať na túto výzvu.“

Podpredseda Európskej komisie Margaritis Schinas uviedol: „V boji proti vírusu predvídame problémy a konáme proaktívne, aby sme na riešenie negatívneho vplyvu variantov využili všetky prostriedky. Prostredníctvom nášho nového plánu pripravenosti na biologickú obranu s názvom Inkubátor HERA sa zaoberáme paralelnými alebo následnými vlnami pandémií spôsobenými variantmi vírusu. Dnešný návrh je dokonalým príkladom toho, v čom je EÚ najlepšia: vo vyvíjaní spoločného úsilia a jeho podpore finančnými prostriedkami. Takto môžeme krízu prekonať – prispôsobiť sa novým okolnostiam a postupovať jednotne a solidárne v celej EÚ a na celom svete.“

Stella Kyriakidesová, komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín, dodala: „Európa je odhodlaná udržať si pred hrozbou nových variantov koronavírusu náskok. Inkubátor HERA je príkladom obozretnosti, predvídania a jednotnej reakcie. Boj proti novým variantom koronavírusu a zväčšenie kapacity na výrobu vakcín sú pre nás dvojitou výzvou, s ktorou sa dokážeme vysporiadať. Budovaním mostov medzi výskumníkmi, zástupcami priemyslu a regulačnými orgánmi sa urýchlia procesy, počnúc odhaľovaním variantov až po schvaľovanie a výrobu vakcín. Teraz a v budúcnosti budeme potrebovať značné investície a Inkubátor HERA je kľúčovou súčasťou našej reakcie.“

Komisár Thierry Breton zodpovedný za vnútorný trh doplnil: „Osobitná skupina pre zväčšenie výroby vakcín každý deň spolupracuje so zástupcami priemyslu na hľadaní lepších riešení a predvídaní potenciálnych prekážok. Vďaka tejto intenzívnej spolupráci zaistíme, aby priemyselná fáza výroby vakcín umožnila výrobcom splniť si záväzky a zároveň predvídať potreby v budúcnosti a prispôsobiť výrobu očkovacích látok budúcim variantom. Dnes prostredníctvom Inkubátora HERA ponúkame silnú štrukturálnu reakciu. Toto nie je len o krátkodobých riešeniach, ale aj o väčšej autonómii nášho kontinentu v oblasti zdravia v blízkej budúcnosti.“

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová v tejto súvislosti vyhlásila: „Výskum a inovácie majú aj naďalej kľúčový význam v boji proti pretrvávajúcim výzvam v súvislosti s touto pandémiou. Inkubátor HERA a posilnenie európskych infraštruktúr a sietí s dodatočnou finančnou podporou z programov Horizont 2020 a Horizont Európa nám pomôžu poradiť si so všetkými variantmi a lepšie sa pripraviť na epidémie v budúcnosti.“

Súvislosti

Prostredníctvom stratégie EÚ v oblasti vakcín sa zabezpečil prístup k 2,6 mld. dávok vakcín v rámci najširšieho portfólia bezpečných vakcín proti ochoreniu COVID-19 na svete. Očkovanie sa začalo vo všetkých členských štátoch menej ako rok od prvého výskytu vírusu v Európe. Ide o mimoriadny úspech pokročilého výskumu a vývoja vakcín v Európe a na celom svete, ak vezmeme do úvahy, že to, čo obvykle trvá 5 – 10 rokov, sa podarilo dosiahnuť za niečo viac ako 10 mesiacov.

Zároveň nie je jednoduché rozširovať priemyselnú výrobu vakcín na udržanie tempa. Na zväčšenie výrobnej kapacity v Európe je potrebná oveľa užšia, integrovanejšia a strategickejšia verejno-súkromná spolupráca s priemyslom. V tomto duchu Komisia zriadila pracovnú skupinu pre rozšírenie priemyselnej výroby vakcín proti COVID-19 s cieľom odhaľovať problémy a pomáhať pri ich riešení v reálnom čase.

Európa si musí udržať náskok pred pandémiou aj v súčasnosti, či sa už nové, vznikajúce hrozby objavujú teraz alebo sa črtajú v diaľke. Najnaliehavejšou z nich je zvyšujúci sa počet nových variantov, ktoré sa už šíria a rozvíjajú v Európe a na celom svete. V súčasnosti sa povolené vakcíny považujú za účinné proti variantom, o ktorých vieme. Európa však musí byť v pohotovosti a pripravená na možnosť, že budúce varianty budú viac či úplne rezistentné voči existujúcim vakcínam.

Ďalšie informácie

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade a Rade: Inkubátor HERA: spoločné predvídanie hrozby variantov COVID-19

Otázky a odpovede

Prehľad

Bezpečné vakcíny proti ochoreniu COVID-19 pre Európanov

Opatrenia EÚ v reakcii na koronavírus

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála
Login