Digitálne desaťročie: Komisia spúšťa akčný plán na podporu obnovy a transformácie mediálneho a audiovizuálneho sektora

Obnova

V rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa v každom národnom pláne podpory obnovy a odolnosti vyčlení minimálne 20 % výdavkov na digitálnu oblasť. Tento cieľ bude zahŕňať aj opatrenia na podporu výroby a distribúcie digitálneho obsahu, ako napríklad digitálne médiá. Cieľom akčného plánu je:

 • 1. Uľahčiť prístup k podpore EÚ pomocou špecializovaného nástroja, ktorý mediálnym spoločnostiam umožní nájsť všetky relevantné možnosti financovania z prostriedkov EÚ. Budú k dispozícii pokyny, ako požiadať o príslušnú podporu EÚ v kontexte viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027, ale aj prostredníctvom národných plánov podpory obnovy a odolnosti;
 • 2. Podporiť investície do audiovizuálneho priemyslu prostredníctvom novej iniciatívy MEDIA INVEST, ktorej cieľom je mobilizovať investície vo výške 400 miliónov EUR počas 7 rokov;
 • 3. Spustiť iniciatívu „NEWS“ s cieľom zlúčiť opatrenia a podporu pre sektor spravodajských médií. Iniciatíva zahŕňa pilotný investičný projekt NEWS s nadáciami a inými súkromnými partnermi, prístup k úverom, ktorých získanie uľahčí záruka programu InvestEU, granty a Európske spravodajské mediálne fórum Osobitná pozornosť sa bude venovať miestnym médiám.

Transformácia

Cieľom akčného plánu je podporiť zelenú a digitálnu transformáciu sektora týmito opatreniami:

 • 4. Podporiť európske mediálne dátové priestory na výmenu údajov a inovácie;
 • 5. Podporiť európsku priemyselnú koalíciu pre virtuálnu a rozšírenú realitu s cieľom pomôcť médiám EÚ pri využívaní týchto imerzívnych technológií a vytvoriť mediálne VR laboratórium pre projekty zamerané na nové spôsoby rozprávania príbehov a interakcie;
 • 6. Uľahčiť diskusie a opatrenia, aby sektor dosiahol klimatickú neutrálnosť do roku 2050.

Zapojenie a posilnenie postavenia

Napokon, občania a spoločnosti sú stredobodom úsilia načrtnutého v akčnom pláne s cieľom umožniť Európanom zapojiť sa a posilniť ich postavenie. Opatrenia zahŕňajú:

 • 7. Začať dialóg s audiovizuálnym sektorom s cieľom zlepšiť prístup k audiovizuálnemu obsahu a jeho dostupnosť v celej EÚ, aby sektor mohol expandovať a osloviť nové publikum a aby mali spotrebitelia širokú ponuku obsahu;
 • 8. Podporiť talenty v európskych médiách, okrem iného presadzovaním rozmanitosti pred a za kamerou, ako aj vyhľadávaním a podporou začínajúcich mediálnych podnikov;
 • 9. Posilniť postavenie občanov, a to aj zvýšením mediálnej gramotnosti a podporou vytvárania nezávislej alternatívnej agregácie správ;
 • 10. Posilniť spoluprácu medzi regulačnými orgánmi v rámci skupiny európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA) v záujme zabezpečenia riadneho fungovania mediálneho trhu EÚ.

Tento akčný plán pre mediálny a audiovizuálny sektor ide ruka v ruke s európskym akčným plánom pre demokraciu, ktorého cieľom je posilniť slobodu a pluralitu médií v celej Európe s dôrazom na ochranu novinárov. Je takisto plne v súlade s pripravovanými návrhmi Komisie týkajúcimi sa aktu o digitálnych službách a aktu o digitálnych trhoch, ktorých cieľom bude modernizácia právneho rámca platného pre digitálne služby v EÚ.

Vyjadrenia členov kolégia

Výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek Margrethe Vestagerová uviedla: „Sme odhodlaní pomôcť mediálnemu sektoru prekonať súčasné otrasy a výzvy spôsobené krízou a plne využiť príležitosti, ktoré ponúka digitálna transformácia v krátkodobom a dlhodobom horizonte.“

Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová dodala: „Médiá nie sú len hospodárskym odvetvím, sú pilierom našej demokracie. Preto je tento plán taký dôležitý. Je postavený na našom najväčšom bohatstve, na európskej rozmanitosti a talentoch, a jeho jadrom je ochrana slobody prejavu a umeleckej slobody. Spoliehame sa na to, že členské štáty priložia ruku k dielu a použijú dostupné nástroje na podporu tohto sektora pri plnom rešpektovaní jeho nezávislosti a plurality médií.“

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton dodal: „Mediálny a audiovizuálny sektor bol značne zasiahnutý súčasnou krízou. Preto treba konať hneď. Tento priemyselný plán bude naším plánom obnovy, transformácie a posilnenia odolnosti médií. Poskytne mu prostriedky na to, aby prispel k digitálnej a zelenej transformácii a čerpal jej výhody.“

Ďalšie kroky

Keďže v mediálnom sektore EÚ je čas rozhodujúci, väčšina opatrení uvedených v akčnom pláne sa prijme už v prvých mesiacoch roku 2021. Uskutočnia sa konzultácie so zainteresovanými stranami, aby sa opatrenia v praxi realizovali čo najlepšie.

Súvislosti

Dlhodobé problémy, najmä fragmentácia trhu, oslabili európsky audiovizuálny a mediálny sektor oproti jeho globálnym konkurentom. Tieto nedostatky ešte viac prehĺbila kríza spôsobená koronavírusom a s ňou súvisiace klesajúce príjmy z reklám, kolaps kín (straty odhadované na 100 000 EUR na kinosálu mesačne počas zákazu vychádzania) a pozastavenie produkcie. V čase, keď online platformy mimo EÚ získavajú veľké trhové podiely, môže táto situácia ohroziť strategickú autonómiu audiovizuálneho a mediálneho sektora EÚ. Čo sa týka spravodajstva, znepokojivé sú najmä klesajúce príjmy (príjmy z reklám klesli o 30 až 80 %) a dezinformácie na internete v spojení so vznikom tzv. spravodajských púští v niektorých častiach Európy. Okrem toho sa digitálne technológie v tomto sektore využívajú len obmedzene.

Komisia predstavila súbor opatrení na podporu hospodárstva počas krízy a vyzvala členské štáty, aby ich čo najlepšie využili na podporu mediálneho sektora. Urýchlene sa zaviedol a rozšíril dočasný rámec štátnej pomoci a v rámci REACT-EU sa sprístupnili dodatočné finančné prostriedky z politiky súdržnosti, pričom sektor kultúry bol označený za prioritný. Európsky nástroj dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE) je takisto dôležitým nástrojom, ktorý majú členské štáty k dispozícii na boj proti negatívnym hospodárskym a sociálnym dôsledkom pandémie koronavírusu.

Komisia zároveň upravila existujúce nástroje, napríklad súčasný nástroj na poskytovanie záruk pre MSP v kultúrnom a kreatívnom priemysle vrátane médií, aby umožnila väčšiu flexibilitu splácania úverov a uľahčila poskytovanie úverov tým, že finančným inštitúciám poskytne väčšiu istotu.

Ďalšie informácie

Akčný plán o európskych médiách v digitálnom desaťročí

Prehľad o podpore pre novinárov a mediálny sektor

Projekty na podporu slobody a plurality médií financované zo zdrojov EÚ

Tlačová správa o európskom akčnom pláne pre demokraciu

Webové sídlo programu Kreatívna Európa

Webové sídlo o autorskom práve

Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách

Webové sídlo o boji proti dezinformáciám na internete

Čítať ďalej...

Akčný plán pre európsku demokraciu: posilnenie demokracie v EÚ

So zámerom čeliť výzvam, ktoré pre naše demokratické systémy predstavuje narastajúci extrémizmus a pocit vzdialenosti medzi občanmi a politikmi, sa v akčnom pláne stanovujú opatrenia na podporu slobodných a spravodlivých volieb, posilnenie slobody médií a boj proti dezinformáciám. Konkrétnejšie, Komisia navrhne právne opatrenia týkajúce sa politickej reklamy, ktoré sa budú zaoberať otázkou sponzorov plateného obsahu a výrobných a distribučných kanálov vrátane online platforiem, inzerentov a subjektov poskytujúcich politické poradenstvo, pričom objasní ich príslušné zodpovednosti. Komisia takisto odporučí opatrenia na riešenie problematiky bezpečnosti novinárov a predloží iniciatívu na ich ochranu pred strategickými súdnymi spormi proti účasti verejnosti. Komisia bude navyše usmerňovať úsilie o prepracovanie existujúceho Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií, sprísnenie požiadaviek na online platformy a zavedenie dôsledného monitorovania a dohľadu.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti vyhlásila: „S prebiehajúcou digitálnou revolúciou musia mať občania možnosť voľby v prípadoch, v ktorých je možné slobodne vyjadriť názory. Skutočnosť treba odlišovať od výmyslov a slobodné médiá a občianska spoločnosť musia mať možnosť zapojiť sa do otvorenej diskusie bez toho, aby do toho niekto zasahoval so zlými úmyslami. Preto EÚ prijíma opatrenia, ktorých cieľom je zvýšiť odolnosť našich demokracií v EÚ.“

Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová uviedla: „Demokraciu nemožno považovať za samozrejmosť; je potrebné ju rozvíjať a chrániť. Cieľom nášho plánu je chrániť a podporovať zmysluplnú účasť občanov a umožniť im prijímať rozhodnutia vo verejnom priestore slobodne, bez manipulácie. Musíme aktualizovať pravidlá, aby sme mohli využiť príležitosti a výzvy digitálneho veku. V pláne sa navrhujú opatrenia na zvýšenie ochrany novinárov a na boj proti dezinformáciám a zasahovaniu, a to pri zabezpečení plnej ochrany slobody prejavu.

S prebiehajúcou digitálnou revolúciou musia mať občania možnosť voľby v prípadoch, v ktorých je možné slobodne vyjadriť názory, odlíšiť skutočnosti od výmyslov a keď sa slobodné médiá a občianska spoločnosť môžu zapojiť do otvorenej diskusie bez toho, aby do toho niekto zasahoval so škodlivými úmyslami. Výzvy, ktorým EÚ čelí, sa na jej hraniciach nezastavujú, a tak akékoľvek opatrenie prijaté doma bude mať vplyv aj v zahraničí.

V akčnom pláne pre európsku demokraciu sa stanovujú opatrenia založené na troch hlavných pilieroch:

 1. Podpora slobodných a spravodlivých volieb

Komisia navrhne právne predpisy o transparentnosti sponzorovaného politického obsahu („politická reklama“). Komisia takisto zreviduje pravidlá financovania európskych politických strán. Prostredníctvom európskej siete pre spoluprácu v oblasti volieb posilní Komisia spoluprácu medzi členskými štátmi a spustí nový operačný mechanizmus, ktorý podporí efektívnu a včasnú výmenu informácií o otázkach týkajúcich sa integrity volieb, ako je kybernetická bezpečnosť volieb.

Komisia zorganizuje podujatie na vysokej úrovni, na ktorom sa stretnú zástupcovia rôznych orgánov s cieľom riešiť výzvy súvisiace s volebnými procesmi, ako aj umožniť občanom zúčastňovať sa na demokratickom procese ako voliči a kandidáti. Zdravá demokracia závisí od angažovanosti občanov a aktívnej občianskej spoločnosti, a to nielen v čase volieb. Na tento účel sa v akčnom pláne podporuje využívanie štrukturálnych fondov EÚ a finančných prostriedkov dostupných v rámci nového programu Kreatívna Európa a zdôrazňuje sa význam aktívnej účasti mladých ľudí, ktorá je kľúčovým prvkom stratégie EÚ pre mládež. EÚ takisto posilní kapacity volebných pozorovateľských misií EÚ v tretích krajinách.

 1. Posilnenie slobody médií a pluralizmu

V posledných rokoch sa bezpečnosť novinárov naďalej zhoršovala – vo viacerých členských štátoch narastajú fyzické a online hrozby a útoky na novinárov. Komisia preto v roku 2021 navrhne odporúčanie týkajúce sa bezpečnosti novinárov, v ktorom bude osobitnú pozornosť venovať hrozbám namiereným proti novinárkam, a iniciatívu na potlačenie zneužívania súdnych sporov proti účasti verejnosti. Komisia bude takisto úzko spolupracovať s členskými štátmi prostredníctvom štruktúrovaného dialógu a zabezpečí udržateľné financovanie projektov právnej a praktickej pomoci novinárom v EÚ aj inde vo svete. Komisia napokon predloží aj ďalšie opatrenia na podporu plurality médií a na posilnenie transparentnosti vlastníctva médií a štátnej reklamy, okrem iného prostredníctvom nového monitoru vlastníctva médií.

Akčný plán pre európsku demokraciu úzko súvisí s akčným plánom pre mediálny a audiovizuálny sektor, ktorého cieľom je pomôcť oživiť toto odvetvie a naplno využiť prínosy digitálnej transformácie.

 1. Boj proti dezinformáciám

V akčnom pláne sa navrhuje zlepšenie existujúceho súboru nástrojov EÚ na boj proti zahraničnému zasahovaniu vrátane nových nástrojov, ktoré umožňujú ukladať páchateľom sankcie. Komisia bude v súlade s pripravovaným aktom o digitálnych službách usmerňovať úsilie o prepracovanie Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií na koregulačný rámec povinností a zodpovednosti online platforiem. Komisia na tento účel vydá na jar 2021 usmernenia na zlepšenie kódexu postupov a stanoví spoľahlivejší rámec na monitorovanie jeho vykonávania. Komisia a vysoký predstaviteľ prijmú aj ďalšie opatrenia na posilnenie odolnosti našich spoločností a podporu medzinárodných partnerstiev.

Ďalšie kroky

Komisia bude akčný plán pre európsku demokraciu postupne vykonávať do roku 2023 – roku pred voľbami do Európskeho parlamentu. Komisia potom posúdi dosiahnutý pokrok a potrebu ďalších krokov.

Komisia bude naďalej spolupracovať s Európskym parlamentom a Radou, ako aj so širokým okruhom vnútroštátnych aktérov, verejných aj súkromných, nad rámec vládnych orgánov, keďže všetci títo aktéri majú kľúčový význam pre posilnenie odolnosti našich demokracií.

Súvislosti

Tento akčný plán pre európsku demokraciu spolu s novým európskym mechanizmom právneho štátu, novou stratégiou na posilnenie uplatňovania charty základných práv a akčným plánom pre mediálny a audiovizuálny sektor, ako aj s balíkom opatrení na podporu a ochranu rovnosti v celej EÚ budú hlavnou hnacou silou a stimulom pre európsku demokraciu s cieľom čeliť výzvam digitálneho veku. Záväzok k demokracii je zakotvený aj vo vonkajšej činnosti EÚ a je ústredným pilierom jej spolupráce s pristupujúcimi a susednými krajinami.

Akčný plán pre európsku demokraciu je jednou z hlavných iniciatív pracovného programu Komisie na rok 2020, ktorý bol oznámený v politických usmerneniach predsedníčky von der Leyenovej.

Viac informácií

Akčný plán pre európsku demokraciu – Webové sídlo

Akčný plán pre európsku demokraciu – Prehľad

Akčný plán pre európsku demokraciu – Otázky a odpovede

Akčný plán pre európsku demokraciu – Výsledky verejnej konzultácie

Iniciatíva na ochranu pred strategickými súdnymi spormi proti účasti verejnosti – Výzva pre odborníkov

Čítať ďalej...

Komisia vypláca 8,5 mld. eur z nástroja SURE piatim členským štátom EÚ

Európska komisia vyplatila 8,5 mld. eur piatim členským štátom v tretej tranži finančnej podpory z nástroja SURE. V rámci dnešných operácií dostalo Belgicko 2 mld. eur, Maďarsko 200 mil. eur, Portugalsko 3 mld. eur, Rumunsko 3 mld. eur a Slovensko 300 mil. eur.

Táto podpora vo forme úverov poskytnutých za výhodných podmienok pomôže týmto členským štátom pri riešení náhleho zvýšenia verejných výdavkov na zachovanie zamestnanosti. Rovnako im pomôže pokryť náklady priamo súvisiace s financovaním národných programov skráteného pracovného času a podobných opatrení, ktoré členské štáty zaviedli v reakcii na pandémiu koronavírusu, vrátane pre samostatne zárobkovo činné osoby.

Vďaka dnešnému vyplateniu dostalo od konca októbra do konca novembra 15 členských štátov v rámci nástroja EÚ SURE približne 40 mld. eur. Po dokončení všetkých úhrad z nástroja SURE dostane Belgicko 7,8 mld. eur, Maďarsko 504 mil. eur, Portugalsko 5,9 mld. eur, Rumunsko 4,1 mld. eur a Slovensko 631 mil. eur.

Prehľad doteraz vyplatených súm a rôznych splatností dlhopisov je k dispozícii online.

Dnešné vyplatenie nadväzuje na tretiu emisiu sociálnych dlhopisov v rámci nástroja EÚ SURE, pri ktorej dopyt viac ako 13-násobne prevýšil ponuku. Premietlo sa to do priaznivých cenových podmienok, čo znamená, že členské štáty dostanú viac z úverov, než budú musieť splatiť.

Nástroj SURE môže poskytnúť finančnú podporu až do výšky 100 mld. eur všetkým členským štátom. Komisia doteraz z nástroja SURE navrhla finančnú podporu v celkovej výške 90,3 mld. eur 18 členským štátom. Ďalšie úhrady sa uskutočnia v nasledujúcich mesiacoch po príslušných emisiách dlhopisov.

Členovia kolégia v tejto súvislosti uviedli:

Predsedníčka Ursula von der Leyenová„Našou prioritou je chrániť životy ľudí, ako aj ich živobytie. EÚ postupne mobilizuje 100 mld. eur vo forme úverov pre krajiny EÚ s cieľom financovať režimy skráteného pracovného času. Takto zabezpečíme podporu pre naše spoločnosti a pomôžeme udržať zamestnanie pre ľudí. Ďalších päť členských štátov dnes dostáva finančné prostriedky z nástroja SURE – doteraz sme ich už podporili 15. V blízkej budúcnosti podporíme ďalšie krajiny.“

Eurokomisár Johannes Hahn, zodpovedný za rozpočet a administratívu, dodal: „Po tretej úspešnej emisii SURE sme v tomto roku poskytli 15 členským štátom približne 40 mld. eur, aby sme ich podporili pri zmierňovaní sociálnych dôsledkov súčasnej pandémie COVID-19. Táto podpora pomôže podnikom zachovať počty zamestnancov. Program SURE je dôkazom záväzku EÚ rýchlo poskytnúť členským štátom naliehavo potrebné finančné prostriedky na prekonanie tejto krízy. Označenie sociálnoinvestičné dlhopisy je zárukou pre investorov, že získané peniaze sa investujú do sociálnych a udržateľných projektov, čím sa spoja finančné transakcie s našimi politickými prioritami.“

Komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni uviedol: „Po minulotýždňovej tretej mimoriadne úspešnej emisii sociálnoinvestičných dlhopisov SURE dnes distribuujeme ďalších 8,5 mld. eur na pomoc pracovníkom a spoločnostiam v piatich členských štátoch. Sociálny dosah krízy spôsobenej ochorením COVID-19 by bol oveľa horší bez silných záchranných sietí európskych krajín, najmä režimov skráteného pracovného času. Som hrdý na to, že Európska komisia cez nástroj SURE aktívne podporuje tieto režimy a podobné opatrenia pre samostatne zárobkovo činné osoby, čím pomáha miliónom našich občanov prekonať tieto ťažké časy.“

Súvislosti

Európska komisia vydala 24. novembra v rámci nástroja EÚ SURE tretí sociálnoinvestičný dlhopis v celkovej hodnote 8,5 mld. eur. Emisia pozostávala z jedinej tranže so splatnosťou v júli 2035

a vyvolala na kapitálových trhoch veľký záujem. Prilákala vôbec najväčšiu knihu objednávok pre referenčnú emisiu s jednou tranžou a stala sa tak doteraz najväčšou 15-ročnou transakciou nadnárodného emitenta čo do objemu. Výhodné cenové podmienky, ktoré vyplynuli z vysokého záujmu investorov, sa prenášajú priamo na členské štáty prijímajúce úvery.

Dlhopisy, ktoré vydala EÚ v rámci nástroja SURE profitujú z označenia sociálnoinvestičné dlhopisy. Investori majú vďaka takýmto dlhopisom istotu, že mobilizované finančné prostriedky budú skutočne použité na sociálne účely.

Viac informácií

Nariadenie o nástroji SURE

Prehľad: SURE – Podpora členských štátov s cieľom chrániť pracovníkov a pracovné miesta

Otázky a odpovede: Komisia navrhla nástroj SURE

Reakcia na koronavírus

Rámec pre sociálnoinvestičné dlhopisy

Webová lokalita nástroja SURE

Webová lokalita o úverovej politike EÚ

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála

EURACTIV.SK

Kanál noviniek nebol nájdený.
Login