Komisia podniká ďalšie kroky na podporu otvorenosti, sily a odolnosti európskeho hospodárskeho a finančného systému

Európska komisia predstavila novú stratégiu na podnietenie otvorenosti, sily a odolnosti hospodárskeho a finančného systému EÚ pre nadchádzajúce roky. Cieľom tejto stratégie je lepšie umožniť Európe zohrávať vedúcu úlohu v globálnej správe hospodárskych záležitostí a zároveň chrániť EÚ pred nekalými a zneužívajúcimi praktikami. S tým sa spája aj záväzok EÚ vytvoriť odolnejšie a otvorenejšie globálne hospodárstvo, dobre fungujúci medzinárodný finančný trh a mnohostranný systém založený na pravidlách. Je to v súlade s ambíciou predsedníčky von der Leyenovej dosiahnuť to, aby Komisia bola geopolitická, a nadväzuje na oznámenie Komisie z mája 2020 s názvom „Správny čas pre Európu: náprava škôd a príprava budúcnosti pre ďalšie generácie“.

Tento navrhovaný prístup je založený na troch vzájomne sa posilňujúcich pilieroch:

  1. Presadzovanie silnejšej medzinárodnej úlohy eura oslovením partnerov z tretích krajín s cieľom propagovať jeho používanie, ďalej podporou rozvoja nástrojov a referenčných hodnôt denominovaných v eurách a posilnením jeho postavenia ako medzinárodnej referenčnej meny v odvetví energetiky a komodít, a to aj pre vznikajúce energetické nosiče, ako je vodík. Emisia vysokokvalitných dlhopisov denominovaných v eurách v rámci NextGenerationEU v nadchádzajúcich rokoch značne zvýši hĺbku a likviditu kapitálových trhov EÚ a zatraktívni ich a euro pre investorov. Podpora udržateľného financovania je tiež príležitosťou na to, aby sa finančné trhy EÚ stali globálnym centrom ekologického financovania, čím sa posilní euro ako štandardná mena pre udržateľné finančné produkty. V tejto súvislosti bude Komisia pracovať na podpore využívania zelených dlhopisov ako nástrojov na financovanie investícií do energetiky potrebných na dosiahnutie cieľov v oblasti energetiky a klímy do roku 2030. Komisia vydá 30 % dlhopisov v rámci nástroja NextGenerationEU vo forme zelených dlhopisov. Komisia bude hľadať aj možnosti rozšírenia úlohy systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) s cieľom maximalizovať jeho environmentálne výsledky a podporiť obchodovanie v rámci ETS v EÚ. Okrem uvedených krokov bude Komisia aj naďalej podporovať úsilie Európskej centrálnej banky (ECB) o možné zavedenie digitálneho eura ako doplnku k hotovosti.
  2. Ďalší rozvoj infraštruktúr finančného trhu EÚ a zlepšenie ich odolnosti, a to aj pokiaľ ide o extrateritoriálne uplatňovanie sankcií tretími krajinami. Komisia v spolupráci s ECB a európskymi orgánmi dohľadu (ESA) nadviaže dialóg so spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti infraštruktúry finančného trhu s cieľom vykonať dôkladnú analýzu ich zraniteľnosti, pokiaľ ide o nezákonné extrateritoriálne uplatňovanie jednostranných opatrení tretími krajinami, a prijme opatrenia na odstránenie takýchto zraniteľných miest. Komisia takisto zriadi pracovnú skupinu na posúdenie možných technických otázok týkajúcich sa prevodu finančných zmlúv denominovaných v eurách alebo iných menách EÚ zúčtovaných mimo EÚ na centrálne protistrany v EÚ. Komisia okrem toho preskúma spôsoby ako zabezpečiť neprerušený tok základných finančných služieb vrátane platieb v prípade subjektov EÚ alebo osôb, na ktoré sa vzťahuje extrateritoriálne uplatňovanie jednostranných sankcií tretích krajín.
  3. Ďalšia podpora jednotného vykonávania a presadzovania vlastných sankcií EÚ. Komisia v tomto roku vytvorí databázu – register výmeny informácií o sankciách – s cieľom zabezpečiť účinné podávanie správ a výmenu informácií medzi členskými štátmi a Komisiou o vykonávaní a presadzovaní sankcií. Komisia bude spolupracovať s členskými štátmi na vytvorení jednotného kontaktného miesta pre otázky presadzovania a vykonávania s cezhraničným rozmerom. Komisia takisto zabezpečí, aby sa finančné prostriedky EÚ poskytnuté tretím krajinám a medzinárodným organizáciám nevyužívali spôsobom, ktorý porušuje sankcie EÚ. Vzhľadom na význam monitorovania harmonizovaného presadzovania sankcií EÚ Komisia zriadi špecializovaný systém umožňujúci anonymné oznamovanie obchádzania sankcií vrátane whistleblowingu.

Táto stratégia vychádza z oznámenia z roku 2018 o medzinárodnej úlohe eura, ktoré sa intenzívne zameriavalo na posilnenie a prehĺbenie hospodárskej a menovej únie (HMÚ). Odolná hospodárska a menová únia je jadrom stabilnej meny. V stratégii sa takisto zohľadňuje bezprecedentný plán obnovy „Next Generation EU“, ktorý EÚ prijala na boj proti pandémii COVID-19 a s cieľom pomôcť európskym ekonomikám zotaviť sa a realizovať zelenú a digitálnu transformáciu.

Členovia kolégia komisárov uviedli:

Výkonný podpredseda pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, Valdis Dombrovskis v tejto súvislosti povedal: „EÚ je lídrom multilateralizmu a je odhodlaná úzko spolupracovať so svojimi partnermi. EÚ by zároveň mala upevniť svoje medzinárodné postavenie v hospodárskej a finančnej oblasti. V tejto stratégii sa stanovujú kľúčové spôsoby dosiahnutia tohto cieľa, medzi ktoré patrí najmä posilnenie celosvetového používania spoločnej meny EÚ – eura. Zaoberá sa aj spôsobmi, ako posilniť infraštruktúru, ktorá je základom nášho finančného systému, a dosiahnuť celosvetové vedúce postavenie v oblasti ekologického a digitálneho financovania. Pri vytváraní odolnejšieho hospodárstva sa EÚ musí lepšie brániť aj pred nekalými a nezákonnými praktikami z iných krajín. Ak k nim dôjde, mali by sme konať rozhodným a ráznym spôsobom, a preto je dôveryhodné presadzovanie sankcií EÚ také dôležité.“

Komisárka zodpovedná za finančné služby, finančnú stabilitu a úniu kapitálových trhov Mairead McGuinnessová uviedla: „Hospodárstvo a finančný trh EÚ musia byť naďalej atraktívne pre medzinárodných investorov. Výrazný pokrok, ktorý sa dosiahol od poslednej celosvetovej finančnej krízy, pomohol zlepšiť inštitucionálny a legislatívny rámec EÚ. Ambiciózny plán obnovy EÚ v reakcii na krízu spôsobenú ochorením COVID-19 podporí hospodárstvo a inovácie, rozšíri investičné príležitosti a zvýši ponuku vysokokvalitných dlhopisov denominovaných v eurách. S cieľom pokračovať v tomto úsilí – a zohľadniť nové geopolitické výzvy – navrhujeme niekoľko ďalších opatrení na zvýšenie odolnosti hospodárstva EÚ a infraštruktúr finančného trhu, posilnenie postavenia eura ako medzinárodnej referenčnej meny a vykonávania a presadzovania sankcií EÚ.“

Paolo Gentiloni, komisár zodpovedný za hospodárstvo, konštatoval: „Posilnenie medzinárodnej úlohy eura môže ochrániť naše hospodárstvo a finančný systém pred devízovými šokmi, znížiť závislosť od iných mien a zabezpečiť nižšie transakčné, zaisťovacie a finančné náklady pre podniky z EÚNáš nový dlhodobý rozpočet a NextGenerationEU sú našimi nástrojmi na podporu oživenia a transformácie našich hospodárstiev – v dôsledku toho ešte viac zatraktívňujeme euro pre svetových investorov.“

Komisárka pre energetiku Kadri Simsonová k tomu doplnila: „Silné euro je pre odvetvie energetiky dôležité. Na trhoch EÚ s energiou sa úloha eura v posledných rokoch výrazne zvýšila. Pokiaľ ide o zmluvy o zemnom plyne, jeho podiel sa zvýšil z 38 % na 64 %. Musíme zabezpečiť, aby tento trend pokračoval na novovznikajúcich trhoch, napríklad v oblasti vodíka, ako aj na strategických trhoch s obnoviteľnými zdrojmi energie, kde je EÚ svetovým lídrom. Chceme tiež posilniť úlohu eura pri financovaní udržateľných investícií, najmä ako meny zelených dlhopisov.“

Súvislosti

oznámení Komisie z decembra 2018 o posilnení medzinárodnej úlohy eura sa stanovili niektoré kľúčové opatrenia na posilnenie postavenia eura. Toto oznámenie sprevádzalo odporúčanie o medzinárodnej úlohe eura v energetike a po ňom nasledovalo päť sektorových konzultácií o úlohe eura na devízových trhoch, v sektore energetiky, na trhoch so surovinami, v obchode s poľnohospodárskymi a potravinovými komoditami a v sektore dopravy.

Viac informácií

Oznámenie Komisie

Oznámenie z decembra 2018 s názvom „Smerom k silnejšej medzinárodnej úlohe eura“

Odporúčanie o medzinárodnej úlohe eura v energetike

Sektorové konzultácie o úlohe eura na devízových trhoch, v sektore energetiky, na trhoch so surovinami, v obchode s poľnohospodárskymi a potravinovými komoditami a v sektore dopravy

Aktualizované nariadenie o blokovaní na podporu dohody o iránskom jadrovom programe

EURACTIV.SK

Kanál noviniek nebol nájdený.
Login