Západný Balkán: hospodársky a investičný plán na podporu oživenia hospodárstva a konvergencie

Európska komisia prijala komplexný hospodársky a investičný plán pre západný Balkán, ktorého cieľom je podnietiť dlhodobé oživenie hospodárstva v regióne, podporiť ekologickú a digitálnu transformáciu, posilniť regionálnu integráciu a konvergenciu s Európskou úniou.

Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredseda Európskej komisie Josep Borrell uviedol: „Občania západného Balkánu sú súčasťou Európy a je v našom spoločnom záujme pomôcť týmto šiestim partnerom napredovať na ceste do EÚ. Hospodárskym a investičným plánom nadväzujeme na naše posúdenie v rámci balíka týkajúceho sa rozširovania konkrétnymi opatreniami a poskytujeme dôslednú a silnú podporu hospodárskemu oživeniu a reformám – v záujme moderného, ekologickejšieho a prosperujúcejšieho západného Balkánu, ktorý občanom prináša lepšie výsledky na ceste do EÚ.“

Komisár EÚ pre susedstvo a rozšírenie Olivér Várhelyi pri prezentácii tohto nového plánu uviedol: „Dnes predstavujeme náš hospodársky a investičný plán pre západný Balkán, ktorý má posilniť hospodársky rozvoj a oživenie regiónu. Zmobilizujeme až 9 miliárd EUR na financovanie hlavných investičných iniciatív v oblasti dopravy, energetiky, ekologickej a digitálnej transformácie na účely vytvorenia udržateľného rastu a pracovných miest. Plán takisto ponúka cestu k úspešnej regionálnej hospodárskej integrácii s cieľom urýchliť konvergenciu s EÚ a odstrániť rozdiely v rozvoji medzi našimi regiónmi a v konečnom dôsledku urýchliť proces integrácie do EÚ. Tento plán by mal pomôcť transformovať západný Balkán na jeden z najatraktívnejších investičných regiónov na svete. Vykonávanie plánu však samozrejme bude musieť byť sprevádzané reformami.“

V hospodárskom a investičnom pláne sa stanovuje rozsiahly investičný balík, ktorým sa mobilizuje až 9 miliárd EUR pre tento región. Bude podporovať udržateľnú prepojenosť, ľudský kapitál, konkurencieschopnosť a inkluzívny rast a dvojitú ekologickú a digitálnu transformáciu.

Súbežne s hospodárskym a investičným plánom na podporu regiónu Komisia predstavila usmernenia k vykonávaniu zelenej agendy pre západný Balkán, ktoré by sa mali prijať na samite západného Balkánu v Sofii v novembri 2020. Počíta sa s opatreniami v rámci piatich pilierov. Ide o i) opatrenia v oblasti klímy vrátane dekarbonizácie, energetiky a mobility; ii) obehové hospodárstvo, v rámci ktorého by sa riešili najmä odpady, recyklácia, udržateľná výroba a efektívne využívanie zdrojov; iii) biodiverzitu, so zameraním na ochranu a obnovu prírodného bohatstva regiónu; iv) boj proti znečisťovaniu ovzdušia, vody a pôdy a v) udržateľné potravinové systémy a vidiecke oblasti. Kľúčovým faktorom pri týchto piatich pilieroch bude digitalizácia v súlade s koncepciou dvojitej ekologickej a digitálnej transformácie.

V pláne sa stanovuje desať hlavných investičných iniciatív na podporu hlavných cestných a železničných spojení v regióne, energie z obnoviteľných zdrojov a prechodu z uhlia, renovácie verejných a súkromných budov s cieľom zvýšiť energetickú efektívnosť a znížiť emisie skleníkových plynov, odpadovej infraštruktúry a infraštruktúry nakladania s odpadovými vodami, ako aj na podporu zavádzania širokopásmovej infraštruktúry. Medzi ďalšie hlavné iniciatívy patrí zvýšenie investícií do súkromného sektora na podporu konkurencieschopnosti a inovácií, najmä malých a stredných podnikov, a záruka pre mladých ľudí.

Okrem významného grantového financovania EÚ pre región môže EÚ poskytnúť záruky, ktoré pomôžu znížiť náklady na financovanie verejných aj súkromných investícií a takisto aj znížiť riziko pre investorov. Očakáva sa, že podpora prostredníctvom nového záručného nástroja pre západný Balkán v rámci záruky EÚ pre vonkajšiu činnosť a Európskeho fondu pre udržateľný rozvoj plus zmobilizuje v nasledujúcom desaťročí potenciálne investície až do výšky 20 miliárd EUR.

Investičný balík bude kľúčovou hnacou silou na uľahčenie zvýšených verejných a súkromných investícií v regióne zo strany európskych a medzinárodných finančných inštitúcií.

Lepšie prepojenie ekonomík západného Balkánu v rámci tohto regiónu, ako aj s EÚ, si vyžaduje pevný záväzok západného Balkánu vykonať zásadné reformy, prehĺbiť regionálnu hospodársku integráciu a vytvoriť spoločný regionálny trh na základe acquis EÚ, aby sa tento región stal atraktívnejším investičným priestorom.

Komisia podporuje úsilie vlád tohto regiónu zamerané na vypracovanie novej vízie na vytvorenie regionálneho hospodárskeho priestoru, ktorej schválenie sa očakáva na samite v Sofii v novembri 2020. Európska únia sa bude usilovať priblížiť tento región k jednotnému trhu EÚ. Dobrá správa vecí verejných je základom udržateľného hospodárskeho rastu. Podpora investícií a hospodárskeho rastu bude preto možná len vtedy, ak sa západný Balkán pevne zaviaže na zásadné reformy v súlade s európskymi hodnotami a bude ich v súlade s týmito hodnotami aj vykonávať.

Ako sa uvádza v posilnenej metodike rozširovania, partneri, ktorí napredujú v reformných prioritách, by mali byť zvýhodnení zvýšením finančných prostriedkov a investícií.

Súvislosti

Komisia prijala aj balík týkajúci sa rozširovania na rok 2020, ktorého obsahom sú jej ročné hodnotenia vykonávania zásadných reforiem zo strany partnerov zo západného Balkánu a v Turecku. Tieto hodnotenia sú doplnené o odporúčania a usmernenia týkajúce sa týchto reformných priorít, ktoré zostávajú jadrom procesu pristúpenia k EÚ. Realizácia týchto reforiem, najmä v oblasti právneho štátu, bude mať zásadný význam pre úspech uvedeného hospodárskeho plánu a pre podporu udržateľného hospodárskeho rozvoja v tomto regióne.

Ďalšie informácie

Oznámenie Komisie o hospodárskom a investičnom pláne pre západný Balkán

Otázky a odpovede: hospodársky a investičný plán pre západný Balkán

Usmernenia k vykonávaniu zelenej agendy pre západný Balkán

Prehľad o hospodárskom a investičnom pláne