Komisia podniká kroky na zabezpečenie dodávok osobných ochranných prostriedkov v Európskej únii

Komisia v rámci svojho pokračujúceho úsilia o ochranu občanov a koordináciu reakcie na šírenie ochorenia COVID-19 podnikla okamžité kroky na zaistenie dostupnosti dodávok osobných ochranných prostriedkov (OOP) tým, že požaduje, aby vývoz týchto prostriedkov do štátov mimo Európskej únie podliehal vývoznému povoleniu zo strany členských štátov.

Komisár pre obchod Phil Hogan v tejto súvislosti uviedol: „Výzvy, ktoré prináša šírenie ochorenia COVID-19, odôvodňujú naliehavosť tohto opatrenia.Komisia podniká všetky dostupné kroky, aby reálne pomohla našim občanom a všetkým, ktorí sa o nich starajú.“

Medzi osobné ochranné prostriedky patria rúška, ochranné okuliare a clony, ochranné štíty na tvár, prostriedky na ochranu nosovej a ústnej dutiny a ochranné odevy. V Únii sú ochranné prostriedky nevyhnutné v prípade nemocníc, pacientov, terénnych pracovníkov a orgánov civilnej ochrany.

V tomto zverejnenom vykonávacom akte, prijatom v rámci skráteného konania, sa stanovuje zavedenie povolení na vývoz do tretích krajín. Akt bude účinný po dobu šesť týždňov, počas ktorých sa uskutočnia konzultácie s členskými štátmi o možných úpravách a rozsahu súčasného opatrenia a budúcich krokoch.

Jednotná európska reakcia zabraňuje situácii, v ktorej by členské štáty prijímali individuálne opatrenia na ovplyvnenie pohybu takýchto prostriedkov na jednotnom trhu, ako aj do tretích krajín, a posilňuje európsku solidaritu. Niektoré členské štáty už začali konať a vyjadrili súhlas s požiadavkou Komisie, aby zmenili svoje vnútroštátne opatrenia s cieľom zabezpečiť dostupnosť životne dôležitého vybavenia v celej EÚ pre tých, ktorí ho najviac potrebujú.

Komisia bude pomáhať členským štátom pri vytváraní príslušných mechanizmov na zabezpečenie bezproblémového a koordinovaného vykonávania nariadenia so zreteľom na faktory, ako sú medzinárodné záväzky, vývoj v oblasti naliehavých potrieb v EÚ a mimo nej a integrácia výrobných a dodávateľských reťazcov s takýmito tretími krajinami.

Login