Vírus COVID-19: Komisia vypracovala koordinovanú reakciu EÚ s cieľom čeliť hospodárskemu dosahu koronavírusu*

Vírus COVID-19 je závažný stav ohrozenia verejného zdravia, ktorý má dosah na občanov, spoločnosť a hospodárstvo. Všetky členské štáty už zaznamenali prípady infikovaných osôb. Pre EÚ predstavuje tiež veľký hospodársky otras. Komisia preto predstavuje okamžitú reakciu na zmiernenie sociálno-ekonomického dosahu vypuknutia epidémie vírusu COVID-19, pričom kladie dôraz na koordinovanú reakciu EÚ.

Komisia využije všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, aby zmiernila dôsledky pandémie, a to predovšetkým s cieľom:

– zaistiť nevyhnutné zásobovanie našich zdravotníckych systémov pri súčasnom zachovaní integrity jednotného trhu, ako aj výrobu a distribúciu v rámci hodnotových reťazcov

– podporiť ľudí, aby nedošlo k neúmernému ovplyvneniu ich príjmov a pracovných miest a aby sa predišlo trvalým následkom tejto krízy

– podporiť firmy a zabezpečiť, aby likvidita nášho finančného sektora mohla naďalej podporovať hospodárstvo

– a umožniť členským štátom, aby konali rozhodne a koordinovaným spôsobom prostredníctvom využitia plnej flexibility našich rámcov štátnej pomoci a Paktu stability a rastu.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „Pandémia koronavírusu je ťažkou skúškou pre nás všetkých. Je to nielen bezprecedentná výzva pre naše zdravotné systémy, ale aj obrovský otras pre naše hospodárstva. Významný ekonomický balík, ktorý bol oznámený, je zameraný na riešenie dnešnej situácie. V závislosti od ďalšieho vývoja situácie sme pripravení urobiť viac. Urobíme všetko potrebné, aby sme podporili Európanov a európske hospodárstvo.“

Flexibilita rámca štátnej pomoci

Hlavná fiškálna reakcia na koronavírus bude pochádzať z národných rozpočtov členských štátov. Pravidlá štátnej pomoci EÚ umožňujú členským štátom prijať rýchle a účinné opatrenia na podporu občanov a spoločností, najmä MSP, ktoré čelia hospodárskym ťažkostiam spôsobeným vypuknutím nákazy vírusom COVID-19.

Členské štáty môžu navrhnúť dostatočné podporné opatrenia v súlade s existujúcimi pravidlami EÚ. Po prvé, môžu sa rozhodnúť prijať opatrenia, ako sú dotácie na mzdy, pozastavenie platieb dane z príjmu právnických osôb a dane z pridanej hodnoty alebo sociálne príspevky. Okrem toho môžu členské štáty poskytnúť finančnú podporu priamo spotrebiteľom, napríklad za zrušené služby alebo cestovné lístky, ktoré príslušné subjekty neuhrádzajú. Pravidlá EÚ týkajúce sa štátnej pomoci umožňujú členským štátom pomôcť spoločnostiam, ktoré potrebujú naliehavú pomoc na záchranu, riešiť nedostatok likvidity. Článok 107 ods. 2 písm. b) ZFEÚ umožňuje členským štátom, aby odškodnili spoločnosti za škody spôsobené priamo výnimočnými udalosťami, vrátane opatrení v odvetviach, ako je letectvo a cestovný ruch.

Vzhľadom na charakter a rozsah nákazy vírusom COVID-19 v Taliansku je v súčasnosti možné uplatniť článok 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ. Komisia tak môže schváliť dodatočné vnútroštátne podporné opatrenia na nápravu závažného narušenia hospodárstva členského štátu.

Podobný prístup sa uplatní aj v rámci posúdenia Komisie týkajúceho sa použitia článku 107 ods. 3 písm. b) v prípade iných členských štátov. Komisia pripravuje osobitný právny rámec podľa článku 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ, ktorý sa má prijať v prípade potreby.

Komisia je pripravená spolupracovať so všetkými členskými štátmi s cieľom zabezpečiť, aby sa mohli včas zaviesť možné vnútroštátne podporné opatrenia na riešenie nákazy vírusom COVID-19.

Flexibilita európskeho fiškálneho rámca

Komisia navrhne Rade uplatniť plnú flexibilitu stanovenú vo fiškálnom rámci EÚ, aby sa mohli vykonať opatrenia potrebné na zamedzenie šírenia koronavírusu a na zmiernenie jeho negatívnych sociálno-ekonomických účinkov.

Po prvé sa Komisia domnieva, že pandémia COVID-19 spĺňa podmienky „nezvyčajných udalostí mimo kontroly vlády“. To umožňuje pokryť mimoriadne výdavky na zvládnutie prepuknutia nákazy vírusom COVID-19, ako sú výdavky na zdravotnú starostlivosť a cielené opatrenia na podporu podnikov a pracovníkov.

Po druhé, Komisia odporučí upraviť fiškálne úsilie vyžadované od členských štátov v prípade negatívneho rastu alebo veľkého poklesu činnosti.

A nakoniec, Komisia je pripravená navrhnúť Rade, aby aktivovala všeobecnú únikovú doložku s cieľom zohľadniť všeobecnejšiu podporu fiškálnej politiky. Táto doložka by v spolupráci s Radou v prípade prudkého hospodárskeho poklesu v eurozóne a aj v celej EÚ pozastavila rozpočtovú úpravu odporúčanú Radou.

Zabezpečenie solidarity na jednotnom trhu

Tento závažný stav ohrozenia verejného zdravia budeme schopní účinne zvládnuť jedine pod podmienkou preukázania solidarity a riešenia skoordinovaného na úrovni celej EÚ. Solidarita je v tejto kríze kľúčová, najmä s cieľom zabezpečiť, aby sa nevyhnutný tovar, potrebný na zmiernenie zdravotných rizík pandémie, mohol dostať ku všetkým, ktorí ho potrebujú. Je kľúčové konať spoločne, otvorene a transparentne s cieľom zabezpečiť výrobu, skladovanie, dostupnosť a racionálne využívanie zdravotníckych ochranných prostriedkov a liekov v EÚ a neprijímať jednostranné opatrenia, ktoré obmedzujú voľný pohyb základného zdravotníckeho tovaru.

Komisia preto prijíma všetky nevyhnutné kroky na tento účel, a to aj poskytovaním usmernení členským štátom o spôsobe zavedenia primeraných kontrolných mechanizmov na zaistenie bezpečnosti dodávok a spustením zrýchleného spoločného postupu verejného obstarávania na tento tovar a vydaním odporúčania týkajúceho sa ochranných prostriedkov s označením CE.

Vypuknutie epidémie vírusu COVID-19 má významný dosah na naše dopravné systémy vzhľadom na úzke prepojenie európskych dodávateľských reťazcov podporovaných rozsiahlou sieťou služieb pozemnej, námornej a leteckej nákladnej dopravy. Komisia spolupracuje s členskými štátmi, aby sa zabezpečil cezhraničný tok základného tovaru. Obzvlášť postihnuté je medzinárodné a európske odvetvie letectva. Ako predsedníčka von der Leyenová ohlásila 10. marca, Komisia s cieľom pomôcť zmierniť hospodársky a ekologický dosah vypuknutia epidémie dnes predkladá cielené právne predpisy, ktoré majú dočasne odľahčiť letecké spoločnosti od pravidla „využitia alebo straty“, podľa ktorého leteckí dopravcovia musia využiť aspoň 80 % svojich letiskových prevádzkových intervalov v rámci daného obdobia, aby si ich udržali v zodpovedajúcom období nasledujúceho roka.

Komisia napokon úzko spolupracuje s členskými štátmi, medzinárodnými orgánmi a kľúčovými profesijnými združeniami EÚ v záujme monitorovania dosahu krízy na odvetvie cestovného ruchu a koordinácie podporných opatrení.

Mobilizácia rozpočtu EÚ

V záujme okamžitej pomoci ťažko zasiahnutým MSP sa použijú existujúce nástroje rozpočtu EÚ na podporu týchto spoločností poskytnutím likvidity, čím sa doplnia opatrenia prijaté na vnútroštátnej úrovni. V nadchádzajúcich týždňoch sa z rozpočtu EÚ uvoľní 1 miliarda EUR ako záruka pre Európsky investičný fond s cieľom motivovať banky, aby poskytli likviditu MSP a malým spoločnostiam so strednou trhovou kapitalizáciou. Týmto spôsobom sa pomôže aspoň 100 000 európskych MSP a malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou, ktorým sa poskytnú prostriedky približne vo výške 8 miliárd EUR. Okrem toho poskytneme úverové prázdniny existujúcim dlžníkom, ktorí sú negatívne ovplyvnení.

Zmiernenie vplyvu na zamestnanosť

Musíme chrániť pracovníkov pred nezamestnanosťou a stratou príjmu, aby sa zabránilo trvalým účinkom. Komisia je pripravená podporiť členské štáty v tejto oblasti, a to najmä presadzovaním režimov skráteného pracovného času, programov na zvyšovanie úrovne zručností a programov rekvalifikácie, ktoré sa v minulosti ukázali ako účinné.

Komisia okrem toho urýchli prípravu legislatívneho návrhu európskeho systému zaistenia v nezamestnanosti s cieľom podporiť politiky členských štátov, ktoré zachovávajú pracovné miesta a zručnosti.

Okrem toho sa vďaka investičnej iniciatíve v reakcii na koronavírus uľahčí využívanie Európskeho sociálneho fondu – fondu určeného na podporu pracovníkov a zdravotnej starostlivosti.

Za podmienok súčasného a budúceho nariadenia by sa mohol na podporu prepustených pracovníkov a samostatne zárobkovo činných osôb mobilizovať aj Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii. V roku 2020 sú k dispozícii prostriedky až do výšky 179 miliónov EUR.

Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus

V rámci tejto novej iniciatívy Komisia navrhuje, aby sa 37 miliárd EUR v rámci politiky súdržnosti použilo na boj proti krízovej situácii spôsobenej koronavírusom. Na tento účel Komisia navrhuje, že sa tento rok vzdá svojej povinnosti požiadať členské štáty o vrátenie nevyužitých prostriedkov predbežného financovania štrukturálnych fondov. Predstavuje to približne 8 miliárd EUR z rozpočtu EÚ, ktoré budú môcť členské štáty použiť na doplnenie štrukturálnych finančných prostriedkov vo výške 29 miliárd EUR v celej EÚ. Účinne sa tak zvýši objem investícií v roku 2020 a prispeje sa k skoršiemu použitiu nevyčerpaných prostriedkov politiky súdržnosti vo výške 28 miliárd EUR v rámci programov politiky súdržnosti na obdobie 2014 – 2020. Komisia vyzýva Európsky parlament a Radu, aby tento návrh urýchlene schválili, aby ho bolo možné prijať v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov.

Okrem toho Komisia navrhuje rozšíriť rozsah pôsobnosti Fondu solidarity EÚ aj na krízu v oblasti verejného zdravia, aby sa mohol v prípade potreby mobilizovať pre najviac zasiahnuté členské štáty. V roku 2020 sú k dispozícii prostriedky až do výšky 800 miliónov EUR.