Opatrenia v reakcii na koronavírus

Európsky tím zodpovedný za boj proti koronavírusu

Európska komisia pracuje na všetkých frontoch, aby podporila úsilie o boj proti šíreniu nákazy koronavírusom (COVID-19). Zahŕňa to prebiehajúcu koordináciu s členskými štátmi v záujme výmeny informácií, posudzovania potrieb a zabezpečenia koherentnej celoeurópskej reakcie. 

Činnosť bude koordinovať päť komisárov

 • Janez Lenarčič zodpovedá za krízové riadenie
 • Stella Kyriakidesová má na starosti všetky otázky týkajúce sa zdravia
 • Ylva Johanssonová je zodpovedná za otázky týkajúce sa hraníc
 • Adina Văleanová zodpovedá za mobilitu
 • Paolo Gentiloni má na starosti makroekonomické aspekty

Štatistika

 • Údaje týkajúce sa jednotlivých členských štátov

Aktuálny prehľad o situácii v EÚ/EHP, Spojenom kráľovstve, San Maríne, Monaku a vo Švajčiarsku.

 • Situácia vo svete

Aktuálny prehľad situácie vo svete

 

Všeobecné informácie

Štúdie

Správa spoločnej misie WHO – Čína o ochorení spôsobenom koronavírusom v roku 2019 (COVID-19)

WHO – strategický plán pripravenosti a reakcie na nový koronavírus

The Lancet: zdroj informácií o víruse COVID 19 –
vedecké články a komentáre týkajúce sa relevantných aspektov pripravenosti a reakcie na COVID 19 (modelovanie, liečba, verejné zdravie, reakcia atď.)

The Economist – Smrteľné ochorenie spôsobuje narušenie (A deadly disease disrupts) –
Nový koronavírus by mohol mať trvalý vplyv na globálne dodávateľské reťazce

COVID-19: Informáciami proti panike (Fighting panic with information)

Úvodník časopisu Lancet

Nové poznatky o novom koronavíruse v roku 2019 (Emerging understandings of 2019-nCoV)

Úvodník časopisu Lancet

Možnosť kontroly šírenia COVID-19 izolovaním prípadov a kontaktov (Feasibility of controlling COVID-19 outbreaks by isolation of cases and contacts)

Joel Hellewell a kol.

COVID-19: Čo nás čaká v oblasti verejného zdravia? (What is next for public health?)

Heymann a Shindo

Covid-19 – Vstup do neznáma (Navigating the Uncharted)

Úvodník časopisu NEJM

Klinické príznaky ochorenia spôsobeného koronavírusom v roku 2019 v Číne (Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China)

Wei-jie Guan a kol., NEJM

Tajomstvo zvieracieho pôvodu koronavírusu sa prehlbuje (Mystery deepens over animal source of coronavirus)

David Cyranoski, Nature

Vírusová záťaž SARS-Co-2 v klinických vzorkách (Viral load of SARS-CoV-2 in clinical samples)

Yang Pan a kol., Lancet

Vírusová záťaž SARS-Co-2 vo vzorkách z horných dýchacích ciest nakazených pacientov (SARS-CoV-2 Viral Load in Upper Respiratory Specimens of Infected Patients)

Zou a kol., NEJM

 

Odkazy

Svetová zdravotnícka organizácia

Webové stránky WHO venované problematike koronavírusu, ktoré obsahujú cestovné odporúčania a iné informácie

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)

Webové stránky ECDC venované problematike koronavírusu

Európska agentúra pre lieky

Webové stránky Európskej agentúry pre lieky týkajúce sa vírusu COVID-19

Americké centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (CDC)

Webové stránky Amerického centra pre prevenciu a kontrolu chorôb týkajúce sa vírusu COVID-19

Časopis The New England Journal of Medicine

Webové stránky časopisu The New England Journal of Medicine týkajúce sa vírusu COVID-19

Národné centrum pre biotechnologické informácie – vyhľadávač vedeckých článkov

Centrum pre systémovú vedu a inžinierstvo (CSSE) na Univerzite Johna Hopkinsa – sledovanie COVID-19

 

Úlohy a zodpovednosť

Európska komisia

Úlohou Komisie je najmä podporovať členské štáty pri riešení krízy a poskytovať odporúčania o spoločnom postupe.

Komisia chce zabrániť tomu, aby členské štáty prijímali nekoordinované či dokonca protichodné opatrenia, ktoré by v konečnom dôsledku mohli ohroziť spoločné úsilie v boji proti šíreniu nákazy. Preto je potrebné zabezpečiť koordináciu a vydávať odporúčania nielen v oblasti verejného zdravia, ale aj dopravy, kontroly hraníc, vnútorných trhov a obchodu.

Komisia aktivovala svoj mechanizmus krízovej koordinácie ARGUS a krízový koordinačný výbor pravidelne zasadá s cieľom zosúladiť činnosť všetkých príslušných oddelení a útvarov Komisie a agentúr EÚ. Predsedá mu komisár Janez Lenarčič ako európsky koordinátor reakcie na núdzové situácie.

Komisia zároveň vytvorila tím pre koordináciu reakcie na politickej úrovni, ktorý tvoria piati komisári zodpovední za oblasti najviac postihnuté touto krízou:

 • Janez Lenarčič zodpovedá za krízové riadenie
 • Stella Kyriakidesová má na starosti otázky týkajúce sa zdravia
 • Ylva Johanssonová je zodpovedná za otázky týkajúce sa hraníc
 • Adina Văleanová zodpovedá za mobilitu a
 • Paolo Gentiloni má na starosti makroekonomické aspekty

EÚ/EHP a Spojené kráľovstvo

Zdroje aktualizovaných informácií o COVID-19

Ďalšie inštitúcie

Rada

Reakcia Rady na koronavírus COVID-19

Ďalšie relevantné odkazy a informácie 

Európsky parlament

Reakcia Európskeho parlamentu 

 Ďalšie relevantné informačné materiály

Kalendár

Mimoriadne zasadnutie Rady EPSCO – piatok 6. februára

COREPER II – najbližšie zasadnutia: 4. marca, 11. marca, 18. marca, 1. apríla

COREPER I – najbližšie zasadnutia: 4. marca, 11. marca, 18. marca, 20. marca

Výbor pre zdravotnú bezpečnosť – mimoriadne zasadnutia, závery sú k dispozícii verejnosti na tomto odkaze

pracovná skupina Rady pre verejné zdravie – najbližšie zasadnutie: 8. apríla 2020